Các Biểu Mẫu và Các Loại Thuế Liên Quan cho Các Nhà Thầu Độc Lập

Mẫu W-9

Nếu quý vị đã quyết định người quý vị đang trả tiền là một nhà thầu độc lập, bước đầu tiên là phải yêu cầu nhà thầu hoàn thành Mẫu W-9, Yêu Cầu Số Nhận Diện Người Đóng Thuế và Chứng Nhận. Mẫu này có thể được sử dụng để yêu cầu tên và Số Nhận Diện Người Đóng Thuế, hoặc TIN, chính xác của người được trả tiền. W-9 nên được lưu giữ trong hồ sơ của quý vị trong bốn năm để tham khảo trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào từ người lao động hoặc IRS.

Mẫu 1099-NEC

Bắt đầu với Năm Thuế 2020, quý vị phải sử dụng Mẫu 1099-NEC, Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Là Nhân Viên (tiếng Anh) để khai báo cáo các khoản tiền thù lao cho người không phải là nhân viên (NEC) mà trước đây đã được báo cáo trong ô 7 trên Mẫu 1099-MISC. Các hướng dẫn riêng biệt cho người nộp đơn/phát hành Mẫu 1099-NEC có sẵn trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1099-MISC và 1099-NEC (tiếng Anh)PDF.

Mẫu 1099-NEC được người trả tiền sử dụng để khai báo các khoản thanh toán trong quá trình giao dịch hay kinh doanh cho người khác cho các dịch vụ.

Nếu quý vị trả tiền cho ai đó không phải là nhân viên của quý vị, như nhà thầu phụ, luật sư hay kế toán viên $600 hoặc nhiều hơn cho dịch vụ cung cấp trong năm, Mẫu 1099-NEC cần phải được hoàn thành, và một bản sao 1099-NEC phải được cung cấp cho nhà thầu độc lập trước ngày 31 tháng 1 của năm sau khoản thanh toán. Quý vị cũng phải gửi bản sao của mẫu này cho IRS trước ngày 31 tháng 1.

Cũng cần lưu ý rằng các nhà thầu độc lập có thể có nhân viên riêng hoặc có thể thuê các nhà thầu độc lập khác (các nhà thầu phụ). Trong cả hai trường hợp, họ cần nhận thức được trách nhiệm thuế của mình, bao gồm cả các yêu cầu về khai thuế và yêu cầu khai báo đối với những người lao động này.

Có những trường hợp không cần thiết phải có NEC 1099. Các ngoại lệ này được liệt kê trong Hướng cho Mẫu 1099-MISC và 1099-NEC (tiếng Anh)PDF.

Nộp Theo Phương Thức Điện Tử

Hệ thống Nộp Tờ Khai Thông Tin Bằng Phương Thức Điện Tử (Filing Information Returns Electronically (FIRE) (tiếng Anh) được thiết lập cho các tổ chức tài chính và các tổ chức khác để nộp Tờ Khai Thông Tin các Mẫu 1042-S, 1098, 1099, 5498, 8027 hoặc W-2G. Các Tờ Khai Thông Tin có thể được nộp bẳng điện tử, tuy nhiên, quý vị phải có phần mềm có thể tạo ra hồ sơ phù hợp theo yêu cầu của Ấn Phẩm 1220. FIRE không cung cấp tùy chọn cho biểu mẫu tự điền điện tử.