Khai Trình Tiền Trả cho Thầu Khoán Độc Lập

Nếu quý vị trả công cho các bên thầu độc lập thì phải nộp Mẫu Đơn 1099-MISC (Lợi Tức Khác) để trình báo tiền trang trải những dịch vụ họ đã thực hiện cho hoạt động thương mại hay kinh doanh của quý vị. Nếu đáp ứng bốn điều kiện sau đây thì nói chung phải tường trình tiền trả theo dạng thù lao cho người không phải là nhân viên.

  1. Quý vị trả công cho người không phải là nhân viên;
  2. Quý vị trả tiền dịch vụ trong tiến trình hoạt động thương mại hay kinh doanh, kể cả cơ quan chánh quyền và tổ chức bất vụ lợi;
  3. Quý vị trả công cho cá nhân, hội hợp tác/hùn vốn, cơ xưởng/trang trại, hoặc tập đoàn/công ty (trong một vài trường hợp); và
  4. Quý vị chi trả ít nhất $600 trong năm.

Mẫu Đơn 1099-MISC (Lợi Tức Khác) (Form 1099-MISC, Miscellaneous Income) (PDF) được nộp chung với Mẫu Đơn 1096 (Tờ Khai Tóm Lược và Truyền Chuyển Thông Tin Hàng Năm tại Hoa Kỳ) (Form 1096, Annual Summary and Transmittal of U.S. Information Returns) (PDF) - mẫu này cũng giống như phần đầu đề của các Mẫu Đơn 1099-MISC.  

Nên tham khảo Hướng Dẫn về Mẫu Đơn 1099-MISC (Instructions for Form 1099-MISC) (PDF), Hướng Dẫn Tổng Quát về Mẫu Đơn 1099, 1098, 5498, và W-2G (General Instructions for Forms 1099, 1098, 5498, and W-2G) (PDF), và Ấn Bản 1220 (Tiêu Thức Đệ Nộp Mẫu Đơn 1098, 1099, 5498 và W-2G dạng Từ Tính hoặc Điện Tử) (Publication 1220, Specifications for Filing Form 1098, 1099, 5498 and W-2G Magnetically or Electronically) (PDF), để biết thêm thông tin.

Thù lao trả cho ngoại kiều không thường trú (người không phải nhân viên) được khai trình trên Mẫu Đơn 1042-S (Lợi Tức Phải Khấu Lưu Có Nguồn Gốc Hoa Kỳ của Ngoại Kiều) (Form 1042-S, Foreign Persons' U.S. Source Income Subject to Withholding)  (PDF), nếu cần phải tạm thu một khoản tiền.

Tương tợ như Mẫu Đơn 1096, nếu cần nộp Mẫu Đơn 1042-S thì cũng phải nộp cả Mẫu Đơn 1042 (Tờ Khai Thuế Khấu Lưu Hàng Năm trên Lợi Tức có Nguồn Gốc Hoa Kỳ của Ngoại Kiều) (Form 1042, Annual Withholding Tax Return for U.S. Source Income of Foreign Persons) (PDF). Xem Ấn Bản 515 (Khấu Lưu Thuế từ Ngoại Kiều Không Thường Trú và Tổ Chức Ngoại Quốc) (Publication 901, U.S. Tax Treaties) để biết thêm thông tin về khoản tạm thu trên tiền trả cho ngoại nhân chẳng thường trú.

Địa Điểm Gọi để Tường Trình Thông Tin

IRS điều hành một địa điểm liên lạc tập trung để trả lời thắc mắc về việc trình báo trên Mẫu Đơn 1099 và những tờ khai thông tin khác. Nếu quý vị có thắc mắc nào liên quan đến vấn đề tường trình trên tờ khai thông tin thì nên gọi số (866) 455-7438.