Khai Trình Tiền Trả cho Thầu Khoán Độc Lập

Nếu quý vị trả công cho các bên thầu độc lập thì phải nộp Mẫu Đơn 1099-NEC Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên để trình báo tiền trang trải những dịch vụ họ đã thực hiện cho hoạt động thương mại hay kinh doanh của quý vị. Nếu đáp ứng bốn điều kiện sau đây thì nói chung phải tường trình tiền trả theo dạng thù lao cho người không phải là nhân viên.

  1. Quý vị trả công cho người không phải là nhân viên;
  2. Quý vị trả tiền dịch vụ trong tiến trình hoạt động thương mại hay kinh doanh (kể cả cơ quan chánh quyền và tổ chức bất vụ lợi);
  3. Quý vị trả công cho cá nhân, hội hợp tác/hùn vốn, cơ xưởng/trang trại, hoặc tập đoàn/công ty (trong một vài trường hợp); và
  4. Quý vị chi trả ít nhất $600 trong năm.

Lưu ý: Bắt đầu từ Niên Thuế 2020, quý vị phải sử dụng Mẫu Đơn 1099-NEC Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên để báo cáo các khoản chi trả tiền thù lao cho người không phải nhân viên (NEC) đã được báo cáo trước đó trong ô 7 trên Mẫu Đơn 1099-MISC. Các hướng dẫn riêng cho người khai thuế/người phát hành Mẫu Đơn 1099-NEC có sẵn trong Hướng Dẫn Năm 2020 cho Mẫu Đơn 1099-MISC và 1099-NEC.

Mẫu Đơn 1099-NEC Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên (tiếng Anh) được nộp chung với Mẫu Đơn 1096, Tờ Khai Tóm Lược và Truyền Chuyển Thông Tin Hàng Năm tại Hoa Kỳ ( tiếng Anh) - mẫu này cũng giống như phần đầu đề của các Mẫu Đơn 1099-NEC.

Nên tham khảo Hướng Dẫn về Mẫu Đơn 1099-MISC (tiếng Anh), Hướng Dẫn Tổng Quát về Mẫu Đơn 1099, 1098, 5498, và W-2G (tiếng Anh), và Ấn Bản 1220, Tiêu Thức Đệ Nộp Mẫu Đơn 1098, 1099, 5498 và W-2G dạng Từ Tính hoặc Điện Tử (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Thù lao trả cho ngoại kiều không thường trú (người không phải nhân viên) được khai trình trên Mẫu Đơn 1042-S, Lợi Tức Phải Khấu Lưu Có Nguồn Gốc Hoa Kỳ của Ngoại Kiều (tiếng Anh), nếu cần phải tạm thu một khoản tiền.

Tương tự như Mẫu Đơn 1096, nếu cần nộp Mẫu Đơn 1042-S thì cũng phải nộp cả Mẫu Đơn 1042, Tờ Khai Thuế Khấu Lưu Hàng Năm trên Lợi Tức có Nguồn Gốc Hoa Kỳ của Ngoại Kiều (tiếng Anh). Xem Ấn Bản 515, Khấu Lưu Thuế từ Ngoại Kiều Không Thường Trú và Tổ Chức Ngoại Quốc (tiếng Anh) và Ấn Bản 901, Các Hiệp Ước Thuế Của Hoa Kỳ (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về khoản tạm thu trên tiền trả cho ngoại nhân chẳng thường trú.

Hoạt động Dịch vụ Kỹ thuật (TSO)

TSO là có sẵn cho người trả tiền, người truyền chuyển và người sử dụng lao động. Khi quý vị gọi điện, quý vị sẽ được cung cấp hướng dẫn về các khía cạnh kỹ thuật để nộp đơn điện tử thông qua Hệ thống Nộp Tờ khai Thông tin qua đường Điện tử (FIRE), thông tin chung về việc báo cáo tờ khai thông tin và được giới thiệu đến các nguồn thông tin tự tìm hiểu và các chủ đề về luật thuế trên IRS.gov.

Lưu ý: TSO không cung cấp hỗ trợ cho các tính toán theo từng dòng hoặc các vấn đề thuế rất phức tạp. TSO không cung cấp ý kiến pháp lý.

Để được hỗ trợ với tờ khai thuế cá nhân của quý vị, hãy tham khảo tab "Trợ giúp" trên trang chủ IRS.gov. Đối với các câu hỏi về hoàn thuế, vui lòng nhấn vào tab "Hoàn thuế" trên trang chủ IRS.gov.

Quý vị có thể liên lạc với TSO theo số:

• 866-455-7438 Miễn cước

• 304-263-8700 Quốc tế

• 304-579-4827 Thiết bị viễn thông dành cho người khiếm thính (TDD)