Chủ đề số 307, Khấu lưu dự phòng

Khi áp dụng, thì luật đòi hỏi người trả tiền phải khấu lưu dự phòng từ thu nhập không bị khấu lưu. Bạn có thể bị khấu lưu dự phòng nếu không cung cấp mã số thuế (TIN) khi phải cung cấp số đó, hoặc nếu bạn không khai tiền lãi, cổ tức hay tiền chia.

Các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp khác trả cho bạn một số loại thanh toán, phải nộp một bản thông tin khai thuế Mẫu 1099 với IRS, cho thấy thanh toán bạn đã nhận trong năm. Trong Mẫu 1099, có tên và TIN của bạn, như số an sinh xã hội (SSN), Mã số thuế của Chủ lao động (EIN), hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN). Mẫu 1099 cũng khai báo số tiền khấu lưu theo quy tắc khấu lưu dự phòng.

Thanh toán bị khấu lưu dự phòng: Khấu lưu dự phòng có thể áp dụng cho đa số các loại thanh toán được khai báo trên Mẫu 1099. Đó là:

Quy tắc khấu lưu. Khi bạn mở một tài khoản mới, thực hiện một đầu tư, hoặc bắt đầu nhận thanh toán có thể được khai báo trên Mẫu 1099, bạn phải cung cấp TIN của mình. Đối với một số loại thanh toán, bạn phải cung gấp TIN bằng văn bản và chứng nhận theo hình phạt về tội khai man là số này đúng. Trong những trường hợp này, ngân hàng hoặc doanh nghiệp sẽ cung cấp cho bạn Mẫu W-9, Yêu cầu Mã số thuế và chứng nhận hoặc một mẫu đơn tương tự. Nếu tài khoản hoặc khoản đầu tư của bạn sẽ kiếm được tiền lãi hoặc cổ tức, bạn cũng phải chứng nhận rằng bạn không bị khấu lưu dự phòng do khai báo thiếu tiền lãi và cổ tức trước đó.

Bạn có thể bị khấu lưu dự phòng và người trả tiền phải khấu lưu một tỷ lệ nhất định là 24% khi:

  • Bạn không cung cấp TIN của mình cho người trả tiền theo như yêu cầu.
  • IRS thông báo cho người trả tiền cho bạn là TIN của bạn không chính xác.
  • IRS thông báo cho người trả tiền bạn là họ phải bắt đầu khấu lưu trên tiền lãi hoặc cổ tức bởi vì bạn khai báo thiếu tiền lãi hoặc cổ tức trên tờ khai thuế thu nhập của bạn. IRS chỉ sẽ làm điều này sau khi đã gửi bốn giấy thông báo đến bạn trong thời gian ít nhất là 120 ngày.
  • Bạn không chứng nhận là mình không phải bị khấu lưu dự phòng do khai thiếu tiền lãi hoặc cổ tức.

Làm thế nào để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn khấu lưu dự phòng: Muốn ngăn chặn khấu lưu dự phòng thì trước hết bạn cần sửa lại lý do bạn bị khấu lưu dự phòng. Điều này bao gồm cung cấp TIN chính xác cho người trả tiền, giải quyết khai báo thiếu thu nhập và trả số tiền nợ, hoặc nộp tờ khai thuế bị thiếu, khi thích hợp.

Nếu bạn đã được thông báo từ một người trả tiền cho biết là TIN mà bạn cung cấp không chính xác, thường bạn có thể ngăn chặn việc khấu lưu dự phòng từ lúc bắt đầu, hoặc ngăn ngừa một khi việc này đã bắt đầu bằng cách cung cấp cho người trả tiền đúng tên và TIN và phải chứng thực là TIN của bạn cung cấp là đúng. Nếu bạn nhận được thông báo thứ hai từ người trả tiền đó, bạn sẽ cần cung cấp xác minh về tên và TIN chính xác của mình. Tham khảo Ấn phẩm 1281, Khấu lưu dự phòng đối với tên/TIN bị thiếu và không chính xác (tiếng Anh)PDF để biết thêm chi tiết.

Ghi có cho khấu lưu dự phòng: Nếu Mẫu 1099 của bạn thể hiện số tiền bị khấu lưu theo điều lệ khấu lưu dự phòng, thì khai báo số tiền đó như khấu lưu thuế thu nhập liên bang trên tờ khai thuế thu nhập cho năm mà bạn nhận được thu nhập.

Nếu bạn hoạt động với tư cách là công ty hợp danh hay công ty theo tiểu chương S thì bất cứ khấu lưu dự phòng nào bị khấu lưu chỉ có thể được yêu cầu bởi các đối tác và cổ đông. Các đối tác và cổ đông nên khai báo phần tương ứng của số tiền khấu lưu trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân của họ. Số tiền sẽ không được hoàn lại cho công ty hợp danh hay công ty theo tiểu chương S.

Thông tin bổ sung

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về khấu lưu dự phòng trong Ấn phẩm 1335, Hỏi và đáp cho Người khai báo khấu lưu dự phòng thiếu (tiếng Anh)PDF, Khấu lưu dự phòng (tiếng Anh) và trong Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh).