Chủ Đề 307 Khấu Lưu Dự Phòng

Khi nào áp dụng, thì luật đòi hỏi người trả tiền phải khấu lưu dự phòng từ thu nhập không bị khấu giảm. Quý vị có thể bị khấu lưu dự phòng nếu không cung cấp số nhận diện người đóng thuế (taxpayer identification number, TIN) khi phải cung cấp số đó, hoặc nếu quý vị không khai tiền lời, cổ tức hay tiền chia.

Các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp khác trả cho quý vị một số loại tiền trả, phải nộp một bản thông tin khai thuế Mẫu 1099 với Sở Thuế Vụ (IRS), cho thấy tiền trả quý vị đã nhận trong năm. Trong Mẫu 1099, có tên và số nhận diện người đóng thuế (Taxpayer Identification Number, TIN) của quý vị, như số an sinh xã hội (social security number, SSN), Mã Số Thuế của Chủ Hãng (employer identification number, EIN), hoặc mã số thuế của người đóng thuế cá nhân (individual taxpayer identification number, ITIN). Mẫu 1099 cũng báo cáo số tiền khấu giảm theo điều lệ khấu lưu dự phòng.

Tiền trả bị khấu lưu dự phòng: Khấu lưu dự phòng có thể áp dụng cho đa số các loại tiền trả được báo cáo trên Mẫu 1099. Đó là:

Khấu lưu dự phòng cũng có thể áp dụng đối với tiền thắng cờ bạc Mẫu W-2G (Tiếng Anh) nếu không phải bị khấu lưu thuế cờ bạc thông thường.

Điều lệ khấu lưu. Khi quý vị mở một trương mục mới, thực hiện một đầu tư, hoặc bắt đầu nhận tiền trả báo cáo trên Mẫu 1099, quý vị phải cung cấp số TIN. Đối với một số loại tiền trả, quý vị phải cung gấp số TIN bằng văn bản và chứng nhận theo hình phạt về tội khai man là số này đúng. Trong những trường hợp này, ngân hàng hoặc doanh nghiệp sẽ cung cấp cho quý vị Mẫu W-9, Yêu Cầu Số Nhận Diện Người Đóng Thuế và Chứng Nhận Người Đóng Thuế hoặc một mẫu đơn tương tự. Nếu trương mục hoặc đầu tư của quý vị thu được tiền lời hoặc cổ tức, thì quý vị cũng phải chứng thực rằng quý vị không phải khấu lưu dự phòng do lúc trước khai thấp tiền lời và cổ tức.

Quý vị có thể bị khấu lưu dự phòng và người trả tiền phải khấu trừ lại một tỷ lệ nhất định là 24% khi:

  • Quý vị không cung cấp số TIN của của quý vị cho người trả tiền như quý vị phải làm.
  • IRS thông báo cho người trả tiền cho quý vị là số TIN của quý vị không chính xác.
  • IRS thông báo cho người trả tiền quý vị là họ phải bắt đầu khấu trừ trên tiền lời hoặc cổ tức bởi vì quý vị khai thấp tiền lời hoặc cổ tức trên đơn khai thuế thu nhập của quý vị. IRS chỉ sẽ làm điều này sau khi đã gửi bốn giấy thông báo đến quý vị trong thời gian ít nhất là 120 ngày.
  • Quý vị không chứng nhận là mình không phải bị khấu lưu dự phòng do khai thấp tiền lời hoặc cổ tức.

Làm thế nào để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn khấu lưu dự phòng: Muốn ngăn chặn khấu lưu dự phòng thì trước hết quý vị cần sửa lại lý do bị khấu lưu dự phòng. Điều này bao gồm cung cấp số TIN chính xác cho người trả, giải quyết lợi tức báo cáo thấp và trả số tiền nợ, hoặc nộp đơn khai thuế bị thiếu, khi thích hợp.

Nếu quý vị đã được thông báo từ một người trả tiền cho biết là số TIN mà quý vị cung cấp không chính xác, thường quý vị có thể ngăn chặn việc khấu lưu dự phòng từ lúc bắt đầu, hoặc ngăn ngừa một khi việc này đã bắt đầu bằng cách cung cấp cho người trả tiền đúng tên và số TIN và phải chứng thực là số TIN quý vị cung cấp là đúng. Nếu quý vị nhận thông báo lần hai từ người trả tiền đó, thì phải cho họ một bản sao của thẻ an sinh xã hội cho thấy tên họ và số SSN đúng của quý vị.

Tín dụng khấu lưu dự phòng: Nếu Mẫu 1099 của quý vị thể hiện số tiền bị khấu trừ theo điều lệ khấu lưu dự phòng, thì báo cáo số tiền là khấu trừ thuế lợi tức liên bang trên đơn khai thuế lợi tức cho năm mà quý vị nhận được thu nhập.

Nếu quý vị hoạt động với tư cách là công ty hợp tác hay công ty theo tiểu chương S thì bất cứ khấu lưu dự phòng nào bị khấu trừ chỉ có thể được yêu cầu bồi hoàn từ các đối tác hay cổ đông. Các đối tác và cổ đông nên báo cáo phần tương ứng trên số tiền khấu trừ trên đơn khai thuế lợi tức cá nhân. Số tiền sẽ không được hoàn lại cho công ty hợp tác hay công ty theo chương phụ S.

Thông Tin Khác

Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về khấu lưu dự phòng trong Ấn Bản 1281, Khấu Lưu Dự Phòng cho Việc Thiếu và Không Đúng Tên/Số TIN (Tiếng Anh), bao gồm cả các thủ tục cho người trả tiền, Khấu Lưu Dự Phòng (Tiếng Anh) và trong Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh).