Chủ Đề Số 307 Khấu Lưu Dự Phòng

Khi áp dụng, thì luật đòi hỏi người trả tiền phải khấu lưu dự phòng từ thu nhập không bị khấu lưu. Quý vị có thể bị khấu lưu dự phòng nếu không cung cấp mã số thuế (TIN) khi phải cung cấp số đó, hoặc nếu quý vị không khai tiền lời, cổ tức hay tiền chia.

Các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp khác trả cho quý vị một số loại tiền trả, phải nộp một bản thông tin khai thuế Mẫu 1099 với IRS, cho thấy tiền trả quý vị đã nhận trong năm. Trong Mẫu 1099, có tên và TIN của quý vị, như số an sinh xã hội SSN), Mã Số Thuế của Chủ Lao Động (EIN), hoặc mã số thuế của cá nhân (ITIN). Mẫu 1099 cũng khai báo số tiền khấu lưu theo điều lệ khấu lưu dự phòng.

Tiền trả bị khấu lưu dự phòng: Khấu lưu dự phòng có thể áp dụng cho đa số các loại tiền trả được khai báo trên Mẫu 1099. Đó là:

Khấu lưu dự phòng cũng có thể áp dụng đối với tiền thắng cờ bạc Mẫu W-2G (tiếng Anh) nếu không phải bị khấu lưu thuế cờ bạc thông thường.

Quy tắc khấu lưu. Khi quý vị mở một trương mục mới, thực hiện một đầu tư, hoặc bắt đầu nhận tiền trả khai báo trên Mẫu 1099, quý vị phải cung cấp số TIN. Đối với một số loại tiền trả, quý vị phải cung gấp số TIN bằng văn bản và chứng nhận theo hình phạt về tội khai man là số này đúng. Trong những trường hợp này, ngân hàng hoặc doanh nghiệp sẽ cung cấp cho quý vị Mẫu W-9, Yêu Cầu Mã Số Thuế và Chứng Nhận hoặc một mẫu đơn tương tự. Nếu trương mục hoặc đầu tư của quý vị thu được tiền lời hoặc cổ tức, thì quý vị cũng phải chứng thực rằng quý vị không phải khấu lưu dự phòng do lúc trước khai thấp tiền lời và cổ tức.

Quý vị có thể bị khấu lưu dự phòng và người trả tiền phải khấu lưu lại một tỷ lệ nhất định là 24% khi:

  • Quý vị không cung cấp số TIN của của quý vị cho người trả tiền như quý vị phải làm.
  • IRS thông báo cho người trả tiền cho quý vị là số TIN của quý vị không chính xác.
  • IRS thông báo cho người trả tiền quý vị là họ phải bắt đầu khấu lưu trên tiền lời hoặc cổ tức bởi vì quý vị khai thấp tiền lời hoặc cổ tức trên đơn khai thuế thu nhập của quý vị. IRS chỉ sẽ làm điều này sau khi đã gửi bốn giấy thông báo đến quý vị trong thời gian ít nhất là 120 ngày.
  • Quý vị không chứng nhận là mình không phải bị khấu lưu dự phòng do khai thấp tiền lời hoặc cổ tức.

Làm thế nào để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn khấu lưu dự phòng: Muốn ngăn chặn khấu lưu dự phòng thì trước hết quý vị cần sửa lại lý do bị khấu lưu dự phòng. Điều này bao gồm cung cấp số TIN chính xác cho người trả, giải quyết lợi tức khai báo thấp và trả số tiền nợ, hoặc nộp đơn khai thuế bị thiếu, khi thích hợp.

Nếu quý vị đã được thông báo từ một người trả tiền cho biết là số TIN mà quý vị cung cấp không chính xác, thường quý vị có thể ngăn chặn việc khấu lưu dự phòng từ lúc bắt đầu, hoặc ngăn ngừa một khi việc này đã bắt đầu bằng cách cung cấp cho người trả tiền đúng tên và số TIN và phải chứng thực là số TIN quý vị cung cấp là đúng. Nếu quý vị nhận thông báo lần hai từ người trả tiền đó, thì phải cho họ một bản sao của thẻ an sinh xã hội cho thấy tên họ và số SSN đúng của quý vị.

Ghi có cho khấu lưu dự phòng: Nếu Mẫu 1099 của quý vị thể hiện số tiền bị khấu lưu theo điều lệ khấu lưu dự phòng, thì khai báo số tiền là khấu lưu thuế lợi tức liên bang trên đơn khai thuế lợi tức cho năm mà quý vị nhận được thu nhập.

Nếu quý vị hoạt động với tư cách là công ty hợp danh hay công ty theo tiểu chương S thì bất cứ khấu lưu dự phòng nào bị khấu lưu chỉ có thể được yêu cầu bồi hoàn từ các đối tác hay cổ đông. Các đối tác và cổ đông nên khai báo phần tương ứng trên số tiền khấu lưu trên đơn khai thuế lợi tức cá nhân. Số tiền sẽ không được hoàn lại cho công ty hợp danh hay công ty theo tiểu chương S.

Thông Tin Bổ Sung

Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về khấu lưu dự phòng trong Ấn Phẩm 1281, Khấu Lưu Dự Phòng cho Việc Thiếu và Không Đúng Tên/TIN (tiếng Anh)PDF, bao gồm cả các thủ tục cho người trả tiền, Khấu Lưu Dự Phòng (tiếng Anh) và trong Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).