Nếu quý vị còn nợ tiền thuế liên bang nhưng không thể trang trải, thì một trong những lựa chọn là tuyên bố phá sản. Các tùy chọn khác là lập kế hoạch chi trả hoặc đề nghị thỏa hiệp với IRS.

Nếu quý vị là người nộp đơn tuyên bố phá sản, là luật sư của bên thiếu nợ, hoặc là Chưởng Quản Hoa Kỳ đang có thắc mắc về trường hợp phá sản chờ giải quyết, thì có thể liên lạc với Đơn Vị Nghiệp Vụ Trung Ương về Vỡ Nợ (Centralized Insolvency Operations Unit) của IRS, từ thứ Hai tới hết thứ Sáu, trong khoảng 7:00 sáng đến 10:00 tối (giờ miền Đông), theo số 1-800-973-0424.

Đối với cá nhân, dạng phá sản phổ biến nhất là theo Chương 13 (Chapter 13). Phải biết những điều sau đây trước khi suy tính khai trình theo Chương 13:

  • Quý vị phải nộp đủ mọi tờ khai cần thiết cho những thời kỳ thuế vụ nào đã kết thúc trong vòng bốn năm trước lúc tuyên bố phá sản.
  • Trong khi chờ giải quyết trường hợp phá sản, quý vị phải tiếp tục đệ nộp, hoặc xin gia hạn thì giờ để nộp mọi tờ khai cần thiết.
  • Trong khi chờ giải quyết trường hợp phá sản, quý vị phải trang trải mọi đợt thuế hiện hành đã đáo hạn.
  • Nếu không nộp tờ khai và/hoặc trang trải những đợt thuế hiện hành trong khi chờ giải quyết trường hợp phá sản thì có thể bị bác bỏ hồ sơ.

Các hội hợp tác/hùn vốn và tập đoàn/công ty sẽ nộp hồ sơ phá sản theo Chương 7 (Chapter 7) hoặc Chương 11 (Chapter 11) của bộ luật tương ứng. Cá nhân cũng có thể đệ nộp theo Chương 7 hay Chương 11. Nên tham khảo Ấn Bản 908, Hướng Dẫn Thuế Vụ Khi Bị Phá Sản (Publication 908, Bankruptcy Tax Guide) và Ấn Bản 5082, Những Điều Phải Biết về Trường Hợp Phá Sản theo Chương 13 và Khai Thuế Trễ (Publication 5082, What You Should Know about Chapter 13 Bankruptcy and Delinquent Returns PDF) (PDF) để biết thông tin phụ trội về vấn đề phá sản.

Những dạng phá sản khác là theo Chương 9, 12 và 15. Các đô thị, ngư dân và nông trại nối nghiệp gia đình (và nhiều sự vụ quốc tế khác) đều là trường hợp thuộc những chương này của bộ luật phá sản. Nên xem Các Kiểu Dạng Phá Sản Khác - theo Chương 9, 12 & 15 (Other Types of Bankruptcy – Chapters 9, 12 & 15) để biết thông tin.