Nếu quý vị còn nợ tiền thuế liên bang đã quá hạn nhưng không thể trả, thì phá sản là một trong những lựa chọn. Các tùy chọn khác bao gồm lập kế hoạch chi trả hoặc đề nghị thỏa hiệp với IRS.

Đối với cá nhân, dạng phá sản phổ biến nhất là theo Chương 13 (tiếng Anh). Trước khi quý vị cân nhắc khai Chương 13, đây là một số điều quý vị nên biết:

 • Quý vị phải nộp đủ mọi tờ khai cần thiết cho những kỳ thuế nào đã kết thúc trong vòng bốn năm trước lúc tuyên bố phá sản.
 • Trong khi chờ giải quyết trường hợp phá sản, quý vị phải tiếp tục khai thuế, hoặc xin gia hạn thì giờ để nộp mọi tờ khai cần thiết.
 • Trong khi chờ giải quyết trường hợp phá sản, quý vị phải trả thuế hiện hành đã đáo hạn.
 • Nếu không nộp tờ khai và/hoặc trả thuế hiện hành trong khi chờ giải quyết trường hợp phá sản thì có thể bị bác bỏ hồ sơ.

Các hợp doanh và công ty khai phá sản theo Chương 7 (tiếng Anh) hoặc Chương 11 (tiếng Anh) của bộ luật phá sản. Cá nhân cũng có thể khai theo Chương 7 hoặc Chương 11. Để biết thêm thông tin thuế về vấn đề phá sản, xin tham khảo Ấn Phẩm 908, Hướng Dẫn về Thuế Khi Bị Phá Sản (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 5082, Những Điều Phải Biết về Trường Hợp Phá Sản theo Chương 13 và Khai Thuế Trễ Hạn (tiếng Anh)PDF.

Những dạng phá sản khác bao gồm Chương 9, 12 và 15. Các trường hợp theo các chương này của bộ luật phá sản liên quan đến các thành phố tự quản, hộ gia đình nông dân và ngư dân, và các trường hợp quốc tế. Để biết thêm thông tin xem Các Loại Phá Sản Khác – Chương 9, 12 & 15 (tiếng Anh).

Phá sản và IRS

Làm cách nào để thông báo cho IRS rằng tôi đã khai phá sản?

Nếu quý vị liệt kê IRS là chủ nợ trong hồ sơ phá sản của mình, IRS sẽ nhận được thông báo điện tử về trường hợp của quý vị từ Tòa Án Phá Sản Hoa Kỳ trong vòng một hoặc hai ngày kể từ ngày đệ đơn. Nếu quý vị không chắc liệu chúng tôi có nhận được thông báo hay không, hãy gọi cho Tổ Chức Phá Sản Tập Trung theo số 800-973-0424 và cung cấp cho họ số hồ sơ phá sản của quý vị.

Làm cách nào để tìm hiểu về khoản tiền hoàn thuế của tôi khi tôi phá sản?

Gọi 800-973-0424 với số hồ sơ phá sản của quý vị và yêu cầu được giới thiệu đến một chuyên gia phá sản.

Điều gì xảy ra nếu tôi không biết số hồ sơ phá sản của mình?

Gọi 866-222-8029 – tại Tòa Án Phá Sản Hoa Kỳ và làm theo lời nhắc.

Ảnh Hưởng của Phá Sản đối với Thuế

Chương Ai Có Thể Khai Mục Đích Thời Gian Thuế Trước Khi Đệ Đơn Thuế Sau Khi Đệ Đơn
7
 • Cá nhân
 • Doanh nghiệp
 • Công ty
 • Hợp doanh
Thanh lý - Người được ủy thác nắm quyền kiểm soát tài sản của con nợ và cố gắng bán chúng để trả cho các chủ nợ. Thường là 90 đến 120 ngày Người nợ phải nộp tờ khai thuế cho bốn kỳ thuế gần nhất.

Bác bỏ: IRS có thể giữ các khoản thanh toán, và thời gian trong quá trình phá sản sẽ kéo dài thời gian để thu các khoản nợ thuế còn lại.

Giải trừ: Sẽ loại bỏ (giải trừ) trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ thuế trên ba năm trừ khi khai thuế muộn. Các doanh nghiệp không nhận được giải trừ bởi vì họ đã bị thanh lý.

 • Người nợ phải khai thuế thu nhập đúng hạn và trả thuế thu nhập đến hạn.
 • Không giải trừ các khoản nợ thuế sau khi đã đệ đơn.
 • IRS có thể bù trừ các khoản nộp thừa thuế sau khi đã đệ đơn cho các khoản nợ thuế khác hoặc gửi cho người được ủy thác phá sản nếu được yêu cầu.
13
 • Cá nhân
(Bao gồm Doanh Nghiệp Cá Thể)
Điều Chỉnh Các Khoản Nợ - Người được ủy thác phân phối các khoản thanh toán của con nợ cho các chủ nợ. 5 năm - 3 năm nếu khó khăn Người nợ phải nộp tờ khai thuế cho bốn kỳ thuế gần nhất.

Bác bỏ: IRS có thể giữ các khoản thanh toán, và thời gian trong quá trình phá sản sẽ kéo dài thời gian để thu các khoản nợ thuế còn lại.

Giải trừ: Sẽ loại bỏ (giải trừ) các khoản nợ thuế được trả theo kế hoạch và các khoản nợ thuế trên ba năm trừ khi khai thuế muộn

 • Người nợ phải khai thuế thu nhập đúng hạn và trả thuế thu nhập đến hạn.
 • Không giải trừ các khoản nợ thuế sau khi đã đệ đơn.
 • IRS có thể bù trừ các khoản nộp thừa thuế sau khi đã đệ đơn cho các khoản nợ thuế khác hoặc gửi cho người được ủy thác phá sản nếu được yêu cầu.
11
 • Cá nhân
 • Công ty
(Bao gồm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn)
 • Hợp doanh
Tổ chức lại - cho phép con nợ trả số tiền được giảm cho các chủ nợ và tiếp tục hoạt động kinh doanh. Cũng có thể là một sự thanh lý. Thường là 5 năm Người nợ phải nộp tờ khai thuế cho bốn kỳ thuế gần nhất.

Bác bỏ: IRS có thể giữ các khoản thanh toán, và thời gian trong quá trình phá sản sẽ kéo dài thời gian để thu các khoản nợ thuế còn lại.

Giải trừ: Sẽ loại bỏ (giải trừ) các khoản nợ thuế được trả theo kế hoạch và các khoản nợ thuế trên ba năm trừ khi khai thuế muộn. Đối với các doanh nghiệp có nhân viên, sẽ không loại bỏ (giải trừ) khoản khấu lưu thuế An Sinh Xã Hội và thu của nhân viên chưa trả.

 • Người nợ phải khai thuế thu nhập đúng hạn và trả thuế thu nhập đến hạn.
 • Không giải trừ các khoản nợ thuế sau khi đã đệ đơn.
 • IRS có thể bù trừ các khoản nộp thừa thuế sau khi đã đệ đơn cho các khoản nợ thuế khác. 
12
 • Hoạt Động Đánh Bắt hoặc Trang Trại gia đình
Điều chỉnh Nợ - Người được ủy thác thanh toán cho các chủ nợ xem xét thu nhập thời vụ. 5 năm - 3 năm nếu khó khăn Người nợ phải nộp tờ khai thuế cho bốn kỳ thuế gần nhất.

Bác bỏ: IRS có thể giữ các khoản thanh toán, và thời gian trong quá trình phá sản sẽ kéo dài thời gian để thu các khoản nợ thuế còn lại.

Giải trừ: Sẽ loại bỏ (giải trừ) các khoản nợ thuế được trả theo kế hoạch và các khoản nợ thuế trên ba năm trừ khi khai thuế muộn. Đối với các doanh nghiệp có nhân viên, sẽ không loại bỏ (giải trừ) khoản khấu lưu thuế An Sinh Xã Hội và thu của nhân viên chưa trả.

 • Người nợ phải khai thuế thu nhập đúng hạn và trả thuế thu nhập đến hạn.
 • Không giải trừ các khoản nợ thuế sau khi đã đệ đơn.
 • IRS có thể bù trừ các khoản nộp thừa thuế sau khi đã đệ đơn cho các khoản nợ thuế khác.