Nộp tất cả tờ khai thuế đã trễ hạn bất kể bạn có thể trả tiền hết được hay không. Nộp tờ khai khai thuế đã trễ hạn theo cách và tại nơi tương tự như khi bạn khai thuế đúng hạn.

Nếu bạn nhận thông báo (tiếng Anh), đảm bảo gửi tờ khai khai thuế đã trễ hạn của bạn đến nơi ghi trong thông báo. 

Tại sao cần nộp tờ khai khai thuế trễ hạn ngay bây giờ

Tránh tiền lãi và hình phạt

Nộp tờ khai thuế đã trễ hạn và trả tiền bây giờ để hạn chế tiền lãi và tiền phạt do trả chậm.

Yêu cầu hoàn thuế

Bạn có thể không được hoàn thuế nếu không khai thuế. Nếu bạn được hoàn thuế đối với tiền thuế đã khấu lưu hoặc thuế ước tính thì phải khai thuế để yêu cầu hoàn thuế trong vòng 3 năm kể từ ngày phải khai thuế. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng cho quyền yêu cầu tín thuế như Tín thuế Thu nhập kiếm được.

Chúng tôi giữ lại tiền hoàn thuế thu nhập trong trường hợp hồ sơ của chúng tôi cho thấy có một hoặc nhiều tờ khai thuế đã trễ hạn. Chúng tôi giữ lại tiền hoàn thuế cho đến khi nhận được tờ khai thuế đã trễ hạn hoặc được lý do có thể chấp nhận được về việc không nộp tờ khai đã trễ hạn .

Bảo vệ phúc lợi An sinh Xã hội

Nếu bạn là người tự kinh doanh và không khai thuế thu nhập liên bang, thì lợi tức tự kinh doanh của bạn sẽ không được báo cáo lên Sở An sinh Xã hội và bạn sẽ không được ghi có cho phúc lợi tàn tật hoặc hưu trí An sinh Xã hội.

Tránh gặp khó khăn khi đi vay

Việc phê duyệt khoản vay có thể bị trì hoãn nếu bạn không nộp tờ khai. Bản sao tờ khai thuế đã nộp phải được nộp cho các tổ chức tài chính, người cho vay/môi giới thế chấp, v.v., bất cứ khi nào bạn muốn mua hoặc tái cấp vốn cho một ngôi nhà, vay tiền kinh doanh hoặc xin viện trợ liên bang để học đại học.

Nếu  bạn nợ nhiều hơn khoản mình có thể trả

Nếu bạn không thể trả những gì mình nợ thì có thể yêu cầu gia hạn thêm 60-120 ngày để trả toàn bộ tài khoản của mình qua ứng dụng Thỏa thuận Thanh toán trực tuyến hoặc gọi số 800-829-1040; người dùng không phải trả phí. Nếu bạn cần thêm thời gian để trả tiền thì có thể yêu cầu thỏa thuận trả góp hoặc bạn có thể đủ điều kiện được một đề nghị thỏa hiệp

Nếu  bạn không tự nguyện khai thuế thì sao

Khai thuế thay

Nếu bạn không khai thuế được thì chúng tôi có thể khai thuế thay cho bạn. Tờ khai này có thể không cho bạn khấu trừ và miễn trừ bạn được hưởng. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn Thông báo Thiếu nợ CP3219N (thư 90 ngày) đề ghị một định mức thuế. Bạn sẽ có 90 ngày để nộp tờ khai thuế trễ hạn hoặc gửi khiếu nại lên Tòa án Thuế. Nếu bạn không làm gì cả thì chúng tôi sẽ định mức thuế như đã đề nghị. Nếu bạn không nhận thông báo CP3219N (tiếng Anh) thì có thể yêu cầu gia hạn nộp tờ khai thuế.

Nếu có bất cứ thu nhập nào nêu chưa đúng thì bạn có thể làm những điều sau đây:

  • Liên lạc với chúng tôi theo số 866-681-4271 để cho chúng tôi biết.
  • Liên lạc với người trả (nguồn trả) thu nhập để yêu cầu Mẫu W-2 hoặc 1099 đã chỉnh sửa.
  • Gửi kèm các mẫu đơn đã chỉnh sửa khi bạn gửi cho chúng tôi khai thuế đã điền đầy đủ thông tin.

Nếu IRS khai thuế thay cho bạn thì tốt nhất bạn vẫn nên tự khai thuế để tận dụng các miễn trừ, tín thuế và khấu trừ mình được hưởng. IRS nói chung sẽ điều chỉnh tài khoản của bạn  để phản ánh số đúng.

Hành động truy thu và thực thi

Tờ khai mà chúng tôi chuẩn bị cho bạn (định mức được đề xuất của chúng tôi) sẽ dẫn đến một hóa đơn thuế, nếu chưa thanh toán sẽ bắt đầu quá trình truy thu. Điều này có thể bao gồm các hành động như áp thuế (tiếng Anh) vào tiền lương hoặc tài khoản ngân hàng của bạn hoặc gửi thông báo về quyền lưu giữ thuế liên bang.

Nếu liên tục không nộp tờ khai thuế, bạn có thể phải chịu các biện pháp thực thi bổ sung, chẳng hạn như hình phạt bổ sung và/hoặc truy tố hình sự.

Trợ giúp nộp tờ khai thuế trễ hạn

Gọi số 800-829-1040 hoặc 800-829-4059 (TTY/TDD) để được giúp đỡ khai thuế. 

Nếu bạn cần thông tin về tiền lương thu nhập để trợ giúp nộp tờ khai thuế đã quá hạn thì điền thông tin vào Mẫu 4506-T, Yêu cầu Bản ghi của Tờ khai thuế (tiếng Anh), và đánh dấu vào ô ở dòng 8. Bạn cũng có thể liên lạc với chủ lao động hoặc người trả thu nhập cho mình.  

Nếu bạn cần thêm thông tin về khai thuế năm trước thì sử dụng Lấy bản ghi để yêu cầu bản ghi khai thuế hoặc bản ghi trương mục. 

Lấy mẫu và hướng dẫn thuế (tiếng Anh) trực tuyến để nộp tờ khai thuế trễ hạn hoặc yêu cầu mẫu đơn và hướng dẫn này bằng cách gọi số 1-800-TAX-FORM (800-829-3676) hoặc 800-829-4059 cho  TTY/TDD

Nếu gặp khó khăn khai thuế cho mình thì bạn có thể xin hỗ trợ qua chương trình Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA) hoặc chương trình Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE). Xem Dịch Vụ Miễn Phí để Khai Thuế cho Người Đóng Thuế Đủ Tiêu Chuẩn để biết thêm thông tin. 

Đã nộp tờ khai thuế trễ hạn

Nếu bạn nhận được thông báo, bạn nên gửi cho chúng tôi bản sao của tờ khai thuế đã trể hạn đến địa chỉ đã chỉ định.

Chúng tôi mất khoảng 6 tuần để xử lý tờ khai thuế đã quá hạn được điền chính xác.