Khai tất cả thuế đã trễ hạn bất kể quý vị có thể trả hết được hay không. Khai thuế đã trễ hạn theo cách và tại nơi tương tự như khi quý vị khai thuế đúng hạn.

Nếu quý vị nhận thông báo (received a notice (tiếng Anh)), thì cần chắc chắn gửi khai thuế của quý vị đến nơi ghi trong thông báo. 

Tại Sao Cần Khai Thuế Trễ Hạn Ngay Bây Giờ (Why You Should File Your Past Due Return Now)

Tránh Phải Trả Lãi Xuất và Bị Phạt (Avoid Interest and Penalties)

Khai thuế trễ hạn và trả tiền bây giờ để hạn chế tiền lãi và tiền phạt trả chậm.

Yêu Cầu Hoàn Thuế (Claim a Refund)

Quý vị có thể không được hoàn thuế nếu không khai thuế. Nếu quý vị được hoàn thuế đối với tiền thuế được giữ lại hoặc thuế dự tính thì phải khai thuế để yêu cầu hoàn thuế trong vòng 3 năm kể từ ngày phải khai thuế. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng cho quyền yêu cầu tín thuế như Tín Chỉ Lợi Tức do Lao Động (Earned Income Credit). 

Chúng tôi giữ lại tiền hoàn thuế lợi tức trong trường hợp hồ sơ của chúng tôi cho thấy có một hoặc nhiều khai thuế đã trễ hạn. Chúng tôi giữ lại tiền hoàn thuế cho đến khi nhận khai thuế trễ hạn hoặc được lý do chánh đáng cho quý vị không khai thuế trễ hạn.

Bảo Vệ Quyền Lợi An Sinh Xã Hội (Protect Social Security Benefits)

Nếu quý vị tư doanh và không khai thuế lợi tức liên bang, thì lợi tức tư doanh của quý vị sẽ không được báo cáo lên Cơ Quan An Sinh Xã Hội và quý vị sẽ không được tín chỉ đối với quyền lợi tàn tật hoặc hưu trí An Sinh Xã Hội.

Tránh Gặp Khó Khăn Khi Đi Vay (Avoid Issues Obtaining Loans)

Quý vị có thể được duyệt cho vay chậm trễ nếu không khai thuế. Phải gửi các bản sao khai thuế đến các tổ chức tài chánh, người cho vay mua nhà/người môi giới, v.v… bất cứ khi nào quý vị muốn mua hoặc mượn lại vốn mua nhà, đi vay để doanh thương, hay xin tài trợ liên bang để học cao học.

Nếu Quý Vị Nợ Nhiều Hơn Khoản Mình Có Thể Trả (If You Owe More Than You Can Pay)

Nếu quý vị không thể trả những gì mình nợ thì có thể yêu cầu gia hạn thêm 60-120 ngày để trả toàn bộ trương mục của mình qua ứng dụng Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến hoặc gọi số 800-829-1040; người dùng không phải trả phí. Nếu quý vị cần thêm thời gian để trả tiền thì có thể yêu cầu thỏa thuận trả góp hoặc quý vị có thể đủ điều kiện được thỏa hiệp trả tiền

Nếu Quý Vị Không Tự Nguyện Khai Thuế Thì Sao (What If You Don’t File Voluntarily)

Khai Thuế Thay (Substitute Return

Nếu quý vị không khai thuế được thì chúng tôi có thể khai thuế thay cho quý vị. Khai thuế này có thể không cho quý vị tín chỉ để khấu trừ và loại trừ quý vị được hưởng. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo Thiếu CP3219N (thư 90 ngày) đề ghị đánh giá thuế. Quý vị sẽ có 90 ngày để khai thuế trễ hạn hoặc gửi khiếu nại lên Tòa Án Thuế. Nếu Quý vị không làm gì cả thì chúng tôi sẽ đánh giá thuế như đã đề nghị. Nếu quý vị không nhận thông báo CP3219N (tiếng Anh) thì có thể yêu cầu gia hạn khai thuế.

Nếu có bất cứ lợi tức nào nêu chưa đúng thì quý vị có thể làm những điều sau đây:

  • Liên lạc với chúng tôi theo số 866-681-4271 để cho chúng tôi biết.
  • Liên lạc với người trả (nguồn trả) lợi tức để yêu cầu Mẫu Đơn chỉnh sửa W-2 hoặc 1099.
  • Gửi kèm các mẫu đơn đã chỉnh sửa khi quý vị gửi cho chúng tôi khai thuế đã điền đầy đủ thông tin.

Nếu IRS khai thuế thay cho quý vị thì tốt nhất quý vị vẫn nên tự khai thuế để tận dụng các loại trừ, tín chỉ và khấu trừ mình được hưởng. IRS nói chung sẽ điều chỉnh trương mục của quý vị  để phản ánh số đúng.

Thu Tiền và Thực Thi Luật (Collection and Enforcement Actions)

Nếu hóa đơn thuế của bản khai thuế chúng tôi lập cho quý vị (hoặc đánh giá đề nghị) chưa  được trả tiền, thì chúng tôi sẽ bắt đầu tiến trình truy thu tiền. Điều này có thể bao gồm những hành động như thu thuế (levy (tiếng Anh) ) trên tiền lương hoặc trương mục nhà băng của quý vị hoặc ra thông báo quyền lưu giữ thuế liên bang.  

Nếu quý vị không khai thuế nhiều lần thì có thể phải chịu những biện pháp bắt buộc thêm, như bị phạt thêm và/hoặc khởi kiện hình sự.

Trợ Giúp Khai Thuế Trễ Hạn (Help Filing Your Past Due Return)

Gọi số 800-829-1040 hoặc 800-829-4059 (TTY/TDD) để được giúp đỡ khai thuế. 

Nếu quý vị cần thông tin về tiền lương và lợi tức để trợ giúp khai thuế đã quá hạn thì điền thông tin vào Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Khai Thuế (Form 4506-T, Request for Transcript of Tax Return (tiếng Anh)), và đánh dấu vào ô ở dòng 8. Quý vị cũng có thể liên lạc với người chủ hoặc người trả lợi tức cho mình.  

Nếu quý vị cần thêm thông tin về khai thuế năm trước thì sử dụng Lấy Bản Ghi để yêu cầu bản ghi khai thuế hoặc bản ghi trương mục. 

Lấy mẫu đơn và chỉ dẫn về thuế (tax forms and instructions) trên trực tuyến để khai thuế trễ hạn hoặc yêu cầu mẫu đơn và chỉ dẫn này bằng cách gọi số 1-800-TAX-FORM (800-829-3676) hoặc 800-829-4059 cho  TTY/TDD. 

Nếu gặp khó khăn khai thuế cho mình thì quý vị có thể xin hỗ trợ qua chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Khai Thuế Lợi Tức (Volunteer Income Tax Assistance, hay VITA) hoặc chương trình Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (Tax Counseling for the Elderly, hay TCE). Xem Dịch Vụ Miễn Phí để Khai Thuế cho Người Đóng Thuế Đủ Tiêu Chuẩn để biết thêm thông tin. 

Đã Khai Thuế Trễ Hạn (Already Filed Your Past Due Return)

Nếu nhận thông báo thì quý vị phải gửi cho chúng tôi một bản sao khai thuế trễ hạn đến địa chỉ được chúng tôi cho biết.

Chúng tôi cần khoảng 6 tuần để cứu xét một bản khai thuế trễ hạn điền đầy đủ thông tin.