Hiểu Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang

Quyền lưu giữ thuế liên bang là quyền hợp pháp của chánh phủ để nắm giữ tài sản của quý vị khi quý vị phớt lờ hay không trả nợ thuế. Quyền lưu giữ bảo vệ quyền lợi của chánh phủ trên tất cả tài sản của quý vị, bao gồm địa ốc, tài sản cá nhân và tài chánh. Quyền lưu giữ thuế liên bang sẽ bắt đầu sau khi

IRS:

 • Đưa tiền thiếu phải trả của quý vị vào sổ sách (đánh giá khoản nợ phải trả của quý vị);
 • Gởi cho quý vị hóa đơn giải thích quý vị nợ bao nhiêu (Thông Báo và Yêu Cầu Trả Tiền); và

Quý vị:

 • Phớt lờ hay từ chối trả đầy đủ tiền nợ đúng hạn.

IRS sẽ đệ trình tài liệu công khai, Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang, để cảnh báo các chủ nợ rằng chánh phủ có quyền hạn pháp lý trên tài sản của quý vị. Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Ấn Phẩm 594, Tiến Trình Truy Thâu của IRS (tiếng Anh)PDF.

Cách Bỏ Quyền Lưu Giữ Thuế

Trả nợ thuế - đầy đủ - là cách tốt để bỏ quyền lưu giữ thuế liên bang. IRS sẽ giải trừ quyền lưu giữ đối với quý vị trong vòng 30 ngày sau khi quý vị trả nợ thuế.

Khi các điều kiện mang lại quyền lợi tốt nhất của cả chánh phủ và người đóng thuế, thì có những lựa chọn khác để giảm ảnh hưởng của quyền lưu giữ.

Giải trừ tài sản

"Giải trừ" sẽ gỡ quyền lưu giữ khỏi tài sản cụ thể. Có một số điều khoản của Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code, hay IRC) xác định tính đủ điều kiện. Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Ấn Phẩm 783, Hướng Dẫn Cách Xin Chứng Nhận Giải Trừ Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang (tiếng Anh)PDF và băng video Bán hay Vay Lại khi có Quyền Lưu Giữ của IRS (tiếng Anh).

Bậc dưới

"Bậc dưới" không gỡ quyền lưu giữ, nhưng giúp cho các chủ nợ đi trước IRS, để có thể dễ vay tiền hay vay tiền mua nhà. Để xác định tiêu chuẩn cho điều kiện này, tham khảo Ấn Phẩm 784, Hướng Dẫn về Cách Nộp Đơn Xin Chứng Nhận Bậc Dưới về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang (tiếng Anh)PDF và băng video Bán hay Vay Lại khi có Quyền Lưu Giữ của IRS (tiếng Anh).

Thu hồi

"Thu hồi" gỡ bỏ Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang cho công chúng và bảo đảm rằng IRS không cạnh tranh với các chủ nợ khác để lấy tài sản của quý vị; tuy nhiên, quý vị vẫn chịu trách nhiệm cho số tiền nợ phải trả. Để biết tiêu chuẩn cho điều kiện này, tham khảo Mẫu 12277, Đơn Xin Thu Hồi Mẫu 668(Y) Đã Nộp, Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang (Luật Thuế Vụ Đoạn 6323(j)) (tiếng Anh)PDF và băng video Thu Hồi Thông Báo Lưu Giữ (tiếng Anh).

Hai lựa chọn Thu Hồi thêm là do cuộc vận động 2011 Fresh Start của Ủy Viên.

Một lựa chọn có thể cho phép thu hồi Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang sau khi giải trừ quyền lưu giữ. Tiêu chuẩn chung bao gồm:

Nợ thuế của quý vị đã được trả và quyền lưu giữ đã được giải trừ; và ngoài ra:

 • Quý vị tuân đúng việc đệ trình – tất cả bản khai thuế cá nhân, bản khai thuế kinh doanh và bản thông tin khai thuế, trong ba năm qua;
 • Quý vị đang trả tiền thuế ước tính và ký gửi thuế liên bang, nếu áp dụng.

Lựa chọn khác có thể cho phép thu hồi Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang nếu quý vị đã tham gia hay chuyển đổi thỏa thuận trả góp thông thường sang thỏa thuận trả góp Ghi Nợ Trực Tiếp. Tiêu chuẩn chung bao gồm:

 • Quý vị là người đóng thuế đủ tiêu chuẩn (thí dụ như cá nhân, doanh nghiệp chỉ nợ thuế lợi tức, và không phải là đơn vị kinh doanh có bất cứ loại nợ thuế nào)
 • Quý vị nợ $25.000 trở xuống (Nếu nợ hơn $25.000, thì quý vị có thể trả bớt tiền nợ xuống còn $25.000 trước khi yêu cầu thu hồi Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang)
 • Thỏa Thuận Trả Góp Ghi Nợ Trực Tiếp phải trả đầy đủ số tiền nợ trong vòng 60 tháng hay trước khi Quy Chế Truy Thâu hết hạn, bất cứ lúc nào đến trước
 • Quý vị hoàn toàn tuân theo các yêu cầu đệ nộp và trả tiền khác
 • Quý vị có ba lần trả tiền ghi nợ trực tiếp liên tục
 • Quý vị không được vi ước thỏa thuận Trả Góp Ghi Nợ Trực Tiếp hiện tại, hay trước đây.

Quyền Lưu Giữ Ảnh Hưởng Quý Vị Ra Sao

 • Tài sản — Quyền lưu giữ gắn liền với tất cả tài sản của quý vị (như bất động sản, chứng khoán, xe cộ) và tài sản tương lai mua trong thời gian có quyền lưu giữ.
 • Tín dụng — Sau khi IRS nộp Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang, thì có thể hạn chế khả năng xin tín dụng của quý vị.
 • Kinh doanh — Quyền lưu giữ gắn liền với tất cả tài sản kinh doanh và quyền hạn trên tài sản kinh doanh, bao gồm các trương mục nhận tiền.
 • Phá sản — Nếu quý vị nộp đơn xin phá sản thì có thể vẫn tiếp tục phải trả nợ thuế, nợ cầm cố, và Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang sau khi phá sản.

Tránh Quyền Lưu Giữ

Quý vị có thể tránh quyền lưu giữ thuế liên bang bằng cách chỉ cần khai thuế và trả tất cả tiền thuế đầy đủ và đúng hạn. Nếu không thể khai thuế hay trả đúng hạn, đừng bỏ qua thư từ hay thư tín quý vị nhận từ IRS. Nếu quý vị không thể trả hết số tiền nợ, thì chúng tôi có sẵn các lựa chọn trả tiền giúp quý vị trả nợ thuế quá hạn.

Quyền Lưu Giữ so với Tịch Biên

Quyền lưu giữ không phải là tịch biên. Quyền lưu giữ bảo đảm quyền lợi của chánh phủ trên tài sản của quý vị khi quý vị không trả nợ thuế. Tịch biên bất động sản (tiếng Anh) thực sự lấy tài sản để trả nợ thuế. Nếu quý vị không trả hay sắp xếp để trả nợ thuế thì IRS có thể tịch thu, tịch biên và bán bất cứ loại bất động sản hay tài sản cá nhân nào mà quý vị sở hữu hay có tiền lời trong đó.

Tài Nguyên Giúp Đỡ

Trung Tâm Điều Hành Quyền Lưu Giữ — Giải quyết các vấn đề về quyền lưu giữ căn bản và thường lệ: kiểm chứng quyền lưu giữ, yêu cầu trả hết nợ, hay giải trách quyền lưu giữ, xin gọi số 800-913-6050 hay điện sao trực tuyến theo số 855-390-3530.

Nhóm Cố Vấn Truy Thâu — Đối với tất cả những vấn đề về quyền lưu giữ phức tạp, bao gồm giải trừ, bậc dưới, bán nợ, hay thu hồi; xin tìm thông tin liên lạc để biết văn phòng cố vấn địa phương trong Ấn Phẩm 4235, Địa Chỉ Nhóm Cố Vấn Truy Thâu (tiếng Anh)PDF.

Văn Phòng Khiếu Nại — Trong một số trường hợp, quý vị có thể khiếu nại việc nộp Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang. Muốn biết thêm thông tin, xem Ấn Phẩm 1660, Quyền Khiếu Nại Truy Thâu (tiếng Anh)PDF.

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế — Muốn được giúp đỡ và hướng dẫn từ tổ chức độc lập trong IRS, gọi số 877-777-4778.

Trung Tâm Điều Hành Vỡ Nợ — Nếu quý vị muốn biết phá sản có thay đổi nợ thuế hay không, gọi số 800-973-0424.

Liên Lạc Với IRS —