Konprann yon Retansyon Federal pou Enpo

Retansyon Federal pou Enpo a se yon dwa gouvènman an genyen pou li reklame byen ou posede lè ou neglije oswa pa peye yon taks ou gen pou ou peye. Retansyon an pwoteje enterè gouvènman an genyen sou tout pwopriyete ou yo, ki gen ladan li, byen imobilye, pwopriyete pèsonèl ak aktif finansyè yo. Retansyon federal sou enpo vin egziste lè :

SRE a

 • Mete dèt ou yo nan liv yo (evalye dèt ou yo);
 • Voye ba ou yon bil ki detaye konbyen ou dwe (Preavi e Demann pou Pèman); epi

Ou :

 • Neglije oswa refize peye tout dèt ou a tan.

SRE a depoze yon dokiman piblik, Avi Privilèj Federal sou Enpo, a pou avèti kreyansye yo gouvènman an genyen dwa sou pwopriyete yo. Pou plis enfòmasyon, ale sou Piblikasyon 594, Pwosesis Kolèk SER la (an anglès).PDF .

Kòman pou ou Debarase ou de yon Retansyon

Peye dèt enpo ou – tout dèt ou – se pi bon mwayen pou ou debarase ou de yon retansyon federal sou enpo. SRE a (The IRS) retire retansyon an nan 30 jou aprè ou fin peye dèt enpo ou yo.

Lè kondisyon yo nan pi gwo enterè ni gouvènman an ni kontribyab la, genyen lòt opsyon pou redwi enpak retansyon an.

Dechaj pwopriyete

Yon "Dechaj" retire retansyon an sou yon pwopriete espesifik. Genyen plizyè kondisyon Kòd Revni Entèn nan ki detèmine elijiblite a. Pou plis enfòmasyon, ale sou Piblikasyon 783, Enstriksyon sou Kijan pou ou Aplike pou yon Sètifika Dechaj kont Privilèj Federal sou Enpo (an anglès)PDF ak video Vann oswa Refinanse lè SER gen Privilèj sou pwopriyete (an anglès) .

Sibòdinasyon

"Sibòdinasyon" an pa retire retansyon, men li pèmèt lòt kreyansye devanse SRE a (The IRS), sa k ap rann li pi fasil pou yo jwenn yon prè oswa yon ipotèk. Pou ou konnen si w elijib, ale nan Piblikasyon 784, Enstriksyon sou Kijan pou ou Aplike pou yon Sètifika Sibòdinasyon Retansyon Federal pou Enpo (an anglès)PDF ak video Vann oswa Refinanse lè SRE geneyn Retansyon sou pwopriyete (an anglès).

Retrè

Yon "Retrè" retire Avi piblik Retansyon Federal pou Enpo yo e asire SRE a (IRS) p ap rivalize lòt kreyansye pou pwpriyete yo; sepandan ou toujou genyen pou w peye kantite ou dwe a. Pou elijiblite, ale nan Fòm 12277, Aplikasyon pou Retrè Fòm 668(Y) Deklare, Avi Retansyon Federal pou Enpo (Kod Revni Entèn Seksyon 6323(j)) (an anglès)PDF ak video Retrè Avi Retansyon Pwopriyete (an anglès).

De (2) opsyon Retrè adisyonèl soti nan inisyativ nouvo depa komisyon 2011 lan.

Yon opsyon ka pèmèt Retrè Avi Retansyon Pwopriyete ou yo apre yo relache retansyon Pwopriyete a. Elijiblite jeneral la genyenn ladan :

Obligasyon enpo w ka satisfè epi yo relache retansyon pwoprieyete ou yo; e tou :

 • Ou an konfòmite ak deklarasyon yo pou twa (3) dènye ane yo; tout deklarasyon patikilye yo, deklarasyon biznis yo, e deklarasyon enfòmasyon yo;
 • Ou aktyèl sou pèman enpo prepeye ou yo ak depo enpo federal, jan pou sa ye.

Lòt opsyon an ka pèmèt retrè Avi Retansyon Pwopriyete ou si ou te rantre ladan oswa si ou te konvèti akò pèman regilye w la an yon akò pèman prelèvman otomatik. Elijiblite jenaral la genyen ladan :

 • Ou se yon kontribyab ki kalifye (sa vle di patikilye, biznis ak dèt enpo sou revni, ak antite ki pa nan biznis ak nenpòt tip dèt enpo).
 • Ou dwe 25 000 dola oswa pi piti (si ou dwe plis pase 25 000 dola, ou kapab peye balans 25 000 dola a anvan ou fè demann pou retrè avi retansyon pwopriyete a).
 • Akò Pèman ak Prelèvma Otomatik dwe peye tout kantite ou dwe a pandan 60 mwa oswa anvan Lwa Kolèk la ekspire, kèlkeswa sa ki anvan.
 • Ou an konfòmite total avèk lòt deklarasyon oswa egzijans pèman.
 • Ou te fè twa (3) Prelèvman otomatik konsekitif
 • Si ou respekte akò prelèvman otomatik la pou ane aktyèl la, ak pou nenpòt ane ki pase.

Kòman Retansyon Pwopriyete a Afekte Ou

 • Aktif ­­– Yon retansyon afekte tout aktif ou yo (tankou pwopriyete, tit yo, veyikil yo) e lòt aktif ou pral genyen pandan dire retansyon an.
 • Kredi – Depi SRE (IRS) a fin bay yon Avi Retansyon pwopriyete, li ka limite abilite w genyen pou ou jwenn kredi.
 • Biznis – Retansyon an atache ak tout pwopriyete biznis e ak tout dwa sou pwopriyete biznis, avèk ladan li kont debitè yo.
 • Fayit – Si ou deklare fayit, dèt enpo ou yo, retansyon, ak Avi Retansyon Pwopriyete Federal la ka kontinye apre fayit la.

Evite yon Retansyon

Ou ka evite yon retansyon enpo federal senpman lè ou deklare epi peye tout taks ou konplètman e a lè. Si ou pa kapab deklare oswa peye a lè, pa inyore lèt oswa korespondans SRE (IRS) a voye ba ou. Si ou pa kapab peye tout kantite ou dwe a, opsyon pèman yo disponib pou ede w jere dèt enpo ou yo nan le tan.

Retansyon vs Prelèvman

Yon retansyon pa yon prelèvman. Yon retansyon pwoteje enterè gouvènman an genyen nan pwopriyete ou yo lè ou pa peye dèt enpo ou yo. Yon prelèvman (an anglès) pran pwopriyete a pou peye dèt enpo a. si ou pa peye oswa aranje w pou regle dèt enpo ou yo, SRE (IRS) a ka prelve, sezi oswa vann nenpòt vrè oswa pwopriyete pèsonèl ou posede oswa ou gen enterè ladan yo.

Resous Èd

Operasyon Retansyon Santralize – Pou rezoud pwoblèm retansyon bazik oswa woutin yo : verifye yon retansyon, fè demann kantite pou peye retansyon, oswa relache yon retansyon, rele 800-913-6050 oswa e-fax 855-390-3530 .

Gwoup Konsiltan Kolèk – Pou tout pwobèm retansyon ki konplèks, ki genyen ladan yo dechaj, sibòdinasyon, sibwogasyon oswa retrè ; jwenn kontak enfòmasyon pou biwo konsiltan lokal ou yo nan Piblikasyon 4235, Adrès Gwoup Konsiltan Kolèk yo (an anglès)PDF.

Biwo Apèl yo (an anglès) – Nan kèk sikonstans ou kapab an mezi pou w fè apèl ak deklarasyon yon Avi Retansyon Federal Enpo. Pou plis enfòmasyon, gade Piblikasyon 1660, Dwa Apèl Kolèk (an anglès)PDF.

Sèvis Pledwari pou Kontribyab – Pou asistans ak gid nan men yon òganizasyon endepandan avèk SRE (IRS), rele 877-777-4778

Operasyon Ensòlvablite Santralize – Si w ap mande èske fayit ou ap chanje dèt enpo ou yo, rele 800-973-0424

Kontakte SRE (IRS) a –