Đơn Xin Khiếu Nại

Nếu quý vị không đồng ý với phán quyết của IRS thì có thể yêu cầu họp mặt với Văn Phòng Khiếu Nại (Office of Appeals) bằng cách nộp một phản đối bằng văn bản. Đơn xin khiếu nại phải được điền đầy đủ rồi gởi đến địa chỉ IRS trên lá thư cho biết quyền hạn khiếu nại của quý vị. Quý vị không nên đơn trực tiếp đến Văn Phòng Khiếu Nại vì điều này sẽ làm chậm trễ và nội vụ có thể không được cứu xét. Nếu nội vụ vẫn không được cứu xét nhưng khiếu nại của quý vị thích đáng thì toàn nội vụ có thể được chuyển đến Văn Phòng Khiếu Nại để cứu xét. Quý vị có thể tự đến buổi họp hoặc cử người đại diện cho mình. Người đại diện phải là một luật sư, kế toán viên được chứng nhận, hoặc một đại diện có ghi danh được phép hàng nghề trước IRS. Xem Ấn bản 947, Hành Nghề theo IRS và Giấy Ủy Quyền (Publication 947, Practice Before IRS and the Power of Attorney), để biết thông tin về những người có thể đại diện. Nếu quý vị muốn người đại diện của mình bàn thảo với chúng tôi mà không có mặt quý vị thì phải cung cấp cho chúng tôi bản sao giấy ủy quyền đã điền đầy đủ theo Mẫu Đơn 2848, Giấy Ủy Quyền và Chọn Người Đại Diện (Form 2848, Power of Attorney and Declaration of Representative).

Để quyết định xem quý vị có nên khiếu nại tranh cãi về thuế vụ thì xem xét các điều sau:

 • Nếu quý vị tin rằng IRS có quyết định không đúng do hiểu sai luật thì kiểm tra các ấn bản bàn về (các) vấn đề của quý vị hoặc tham khảo Chủ Đề Thuế Vụ.
 • Nếu quý vị tin rằng IRS không áp dụng đúng luật do hiểu lầm thông tin thì hãy chuẩn bị để chứng minh và hỗ trợ cho quan điểm của mình.
 • Nếu quý vị tin rằng IRS đang truy thu quý vị không đúng, hoặc từ chối đề nghị giải quyết của quý vị và quý vị không đồng ý với quyết định này thì hãy chuẩn bị để chứng minh và hỗ trợ cho quan điểm của mình. 
 • Nếu quý vị tin rằng thông tin mà IRS sử dụng là không đúng thì quý vị phải có hồ sơ hoặc bằng chứng khác để hỗ trợ cho quan điểm của mình.

Phản đối (Protests)

Cần phải có văn bản phản đối chánh thức cho tất cả các trường hợp để yêu cầu có buổi họp với Ban Khiếu Nại, trừ khi quý vị có đủ điều kiện cho thể thức Yêu Cầu Giải Quyết Trường Hợp Lặt Vặt bên dưới đây hoặc thể thức khiếu nại đặc biệt khác.

Lưu ý: Nếu quý vị không đồng ý với việc nắm giữ tài sản thế chấp, đánh thuế, tịch biên, từ chối hoặc chấm dứt hợp đồng trả góp thì xem Ấn Bản 1660, Quyền Khiếu Nại Truy Thu (Publication1660, Collection Appeal Rights)(PDF), để biết thêm thông tin nộp phản đối.

Cách nộp Văn Bản Phản Đối Chánh Thức (How to file a Formal Written Protest)

Trong đó phải có tất cả các mục sau đây:

 1. Họ tên, địa chỉ, và số điện thoại liên lạc ban ngày của quý vị
 2. Văn bản nêu rõ quý vị muốn khiếu nại các phán quyết của IRS lên Văn Phòng Khiếu Nại.
 3. Bản sao thư quý vị nhận chỉ ra (các) thay đổi đề nghị.
 4. (các) Chu kỳ hoặc (các) năm tính thuế liên quan.
 5. Danh sách từng mục đề nghị mà quý vị không đồng ý.
 6. (các) lý do quý vị không đồng ý cho từng mục.
 7. Các thông tin hỗ trợ cho quan điểm của quý vị cho từng mục.
 8. Luật lệ hoặc quyền hỗ trợ cho quan điểm của quý vị về từng mục. 
 9. Lời tuyên bố bị phạt nếu khai man như sau: “Theo quy định bị phạt nếu khai man, tôi tuyên bố những thông tin nêu trong văn bản phản đối này và bất cứ tài liệu nào đi kèm là đúng sự thật theo như hiểu biết và kiến thức tốt nhất của tôi.”
 10. Chữ ký của quý vị ở bên dưới đoạn tuyên bố bị phạt nếu khai man.

Nếu người đại diện làm và ký vào văn bản phản đối cho quý vị thì họ phải thay thế đoạn tuyên bố bị phạt nếu khai man bao gồm:

 1. Họ đã nộp văn bản phản đối và bất cứ tài liệu nào đi kèm, và
 2. Cá nhân họ có biết rằng các thông tin nêu trong văn bản phản đối và các tài liệu đi kèm và đúng sự thật.

Quý vị phải gửi văn bản phản đối chánh thức trong vòng thời gian cụ thể đã nêu trong thư cho quý vị về quyền khiếu nại các thay đổi đề nghị. Nói chung, giới hạn thời gian là 30 ngày kể từ ngày nhận thư.

Cách nộp Yêu Cầu Giải Quyết Trường Hợp Lặt Vặt  (How to file a Small Case Request)

Quý vị có thể nộp Yêu Cầu Giải Quyết Các Trường Hợp Lặt Vặt nếu toàn bộ số thuế phải nộp thêm và tiền phạt trong mỗi năm thuế là $25,000 hoặc ít hơn. Với mỗi đề nghị giải quyết, toàn bộ số tiền cho mỗi kỳ thuế bao gồm tiền thuế chưa trả, tiền phạt và tiền lời phải trả.

Lưu ý: Chương trình cho nhân viên, tổ chức miễn trừ thuế, các hãng sở S và các hợp danh thì không hợp lệ cho Yêu Cầu Giải Quyết Các Trường Hợp Lặt Vặt.

 1. Làm theo các chỉ dẫn ở trong thư quý vị đã nhận.
 2. Sử dụng Mẫu Đơn 12203, Yêu Cầu Cứu Xét Khiếu Nại (Form 12203, Request for Appeals Review)(PDF), hoặc mẫu tham khảo trong thư để nộp khiếu nại của quý vị, hoặc lập một bản tóm tắt. Liệt kê (các) mục quý vị không đồng ý và (các) lý do tại sao quý vị không đồng ý.

Lưu ý: Các Mẫu Đơn (Forms) để nộp khiếu nại của quý vị có thể lấy trực tuyến hoặc gọi 1-800-829-3676 (1-800-TAX-FORM).