Yêu Cầu Kháng Cáo

Sau khi quý vị xác định mình đủ điều kiện để kháng cáo, (cân nhắc việc kháng cáo)  quý vị có thể yêu cầu kháng cáo bằng cách nộp đơn kháng nghị bằng văn bản. Hoàn thành đơn kháng nghị và gửi qua bưu điện đến địa chỉ của IRS trên thư giải thích về quyền kháng cáo của quý vị. Đừng gửi kháng nghị của quý vị trực tiếp đến Văn Phòng Kháng Cáo Độc Lập của IRS (Văn Phòng Kháng Cáo); điều đó sẽ chỉ trì hoãn quá trình này và có thể cản trở việc Văn Phòng Kháng Cáo xem xét trường hợp của quý vị.

Trước khi gửi trường hợp của quý vị đến Văn Phòng Kháng Cáo, văn phòng Kiểm Xét hoặc Truy Thu của IRS mà đã thực hiện việc định mức thuế hoặc khởi đầu hành động thu thuế sẽ xem xét kháng nghị của quý vị và cố gắng giải quyết các vấn đề về thuế đang tranh chấp. Nếu văn phòng đó không thể giải quyết vấn đề của quý vị thì họ sẽ chuyển vụ việc của quý vị đến Văn Phòng Kháng Cáo để được xem xét.

Khi làm việc với Văn Phòng Kháng Cáo, quý vị có thể tự đại điện cho mình hoặc có một chuyên gia đại diện cho quý vị. Đại diện của quý vị phải là:

 • Một luật sư
 • Một kế toán viên được chứng nhận, hoặc
 • Một đại diện đã đăng ký có thẩm quyền làm việc với IRS

Xin xem Ấn Phẩm 947, Hành Nghề Trước IRS và Giấy Ủy QuyềnPDF, để biết thông tin liên quan đến các cá nhân khác có thể làm đại diện. Nếu quý vị muốn người đại diện của mình trao đổi với chúng tôi mà không có mặt quý vị thì quý vị phải cung cấp cho chúng tôi bản sao giấy ủy quyền đã hoàn thành Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố của Người Đại Diện (tiếng Anh)PDF.

Nộp Đơn Kháng Nghị

Chúng tôi yêu cầu phải có đơn kháng nghị chính thức bằng văn bản để yêu cầu một cuộc họp của Văn Phòng Kháng Cáo, trừ khi quý vị đủ điều kiện theo các thủ tục Yêu Cầu Sự Vụ Nhỏ được thảo luận dưới đây.  Để biết thông tin về việc nộp đơn kháng nghị chính thức bằng văn bản hoặc một đơn Yêu Cầu Sự Vụ Nhỏ, hãy tham khảo Ấn Phẩm 5, Quyền Kháng Cáo của Quý Vị và Cách Kháng Nghị Nếu Quý Vị Không Đồng Ý (tiếng Anh)PDF.

Chú ý: Nếu quý vị không đồng ý quyền lưu giữ, áp thuế, sai áp, hoặc việc từ chối, sửa đổi hoặc chấm dứt thỏa thuận trả góp, xem Ấn Phẩm 1660, Quyền Kháng Cáo Truy Thu (tiếng Anh)PDF, để biết thông tin về việc nộp kháng nghị của quý vị.

Quý vị phải gửi đơn kháng nghị chính thức bằng văn bản trong thời hạn quy định trong thư báo cho quý vị biết về quyền kháng cáo đối với các thay đổi được đề xuất. Nhìn chung, giới hạn về thời gian là 30 ngày kể từ ngày của thư đó.

Cách nộp Yêu Cầu Sự Vụ Nhỏ

Quý vị có thể gửi đơn Yêu Cầu Sự Vụ Nhỏ nếu toàn bộ số tiền thuế và tiền phạt bổ sung được đề xuất cho mỗi thời hạn chịu thuế là từ $25,000 trở xuống. Nếu quý vị đang kháng cáo việc từ chối của sự nghi ngờ về tiền nợ (DATL) trong đề nghị thỏa hiệp thì toàn bộ số tiền tính cho mỗi thời hạn chịu thuế bao gồm tổng số tiền thuế chưa nộp, tiền phạt và tiền lãi phải trả. Các chương trình dành cho nhân viên, các tổ chức được miễn trừ, các công ty S và công ty hợp danh không đủ điều kiện nộp đơn Yêu cầu Sự Vụ Nhỏ.

 1. Thực hiện theo các hướng dẫn trong thư quý vị nhận được.
 2. Hãy dùng Mẫu 12203, Yêu Cầu Xem Xét Kháng Cáo (tiếng Anh)PDF, mẫu đơn được đề cập đến trong thư quý vị nhận được để nộp đơn kháng cáo hoặc chuẩn bị một bản tuyên bố ngắn gọn. Liệt kê (các) mục không đồng ý và (các) lý do quý vị không đồng ý.

Kháng Cáo một Quyết Định Truy Thu

Ngoài ra, nếu quý vị kháng cáo một quyết định truy thu thì quý vị nên chọn quy trình kháng cáo được liệt kê bên dưới tương ứng với loại trường hợp của quý vị để biết hướng dẫn cụ thể nhằm chuẩn bị yêu cầu gửi đến văn phòng kháng cáo. Hãy nhớ rằng, quý vị sẽ cần phải gửi đơn kháng cáo của mình đến văn phòng truy thu đã gửi cho quý vị thư yêu cầu đòi tiền cùng với quyền của quý vị trong một phiên điều trần. Không gửi trực tiếp đến bất kỳ địa điểm của Văn Phòng Kháng Cáo nào. Truy Thu của IRS phải nhận được đơn kháng cáo trước tiên để xử lý và chuyển hồ sơ vụ việc đến Văn Phòng Kháng Cáo.

Chương Trình Kháng Cáo Truy Thu (CAP) có sẵn cho một loạt các hành động thu thuế. Các trường hợp của CAP liên quan đến một hành động truy thu cụ thể được đề xuất hoặc thực hiện, và thường được giải quyết rất nhanh chóng.Tuy nhiên, quý vị không thể kiện ra tòa nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Văn Phòng Kháng Cáo tại phiên điều trần của CAP.

Quý vị có thể dùng quy trình của CAP nếu quý vị có liên quan đến bất kỳ hành động truy thu nào sau đây:

 • Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang, đã nợp hoặc đang được đề xuất để nộp
 • Hành động áp thuế, đã làm hoặc đang được đề xuất
 • Từ chối Thỏa Thuận Trả Góp
 • Chấp dứt Thỏa Thuận Trả Góp
 • Sửa đổi Thỏa Thuận Trả Góp
 • Không cho phép yêu cầu của người đóng thuế để hoàn trả tài sản bị áp thuế
 • Sai áp

Các quy trình của CAP

Nếu hình thức liên lạc để truy thu quý vị nhận được chỉ là một thông báo hoặc một cuộc gọi điện thoại thì:

 • Gọi số điện thoại của IRS hiển thị trên thông báo của quý vị
 • Giải thích lý do tại sao quý vị không đồng ý và rằng quý vị muốn kháng cáo quyết định
 • Chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận trường hợp của quý vị và các giấy tờ liên quan
 • Trước khi quý vị có thể bắt đầu quy trình kháng cáo với Văn Phòng Kháng Cáo, trước tiên quý vị cần thảo luận về trường hợp của mình với người quản lý Truy Thu, trừ khi kháng cáo liên quan đến thỏa thuận trả góp bị từ chối, đề xuất sửa đổi, sửa đổi, đề xuất chấm dứt hoặc chấm dứt

Nếu quý vị đã đang có liên lạc với một nhân viên thu thuế thì:

 • Gọi cho nhân viên thu thuế mà quý vị đang làm việc cùng
 • Giải thích lý do tại sao quý vị không đồng ý và rằng quý vị muốn kháng cáo quyết định
 • Chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận trường hợp của quý vị và các giấy tờ liên quan
 • Trước khi quý vị có thể bắt đầu quy trình kháng cáo với Văn Phòng Kháng Cáo, quý vị cần thảo luận về trường hợp của mình với người quản lý Truy Thu, trừ khi kháng cáo liên quan đến thỏa thuận trả góp bị từ chối, đề xuất sửa đổi, sửa đổi, đề xuất chấm dứt hoặc chấm dứt
 • Hãy hoàn thành Mẫu 9423, Yêu Cầu Kháng Cáo Truy Thu (tiếng Anh)PDF
 • Nộp Mẫu 9423 đã hoàn thành cho nhân viên thu thuế trong vòng 3 ngày kể từ ngày thảo luận với quản lý Truy Thu

Để biết thêm thông tin, tham khảo Ấn Phẩm 1660, Quyền Kháng Cáo Truy Thu (tiếng Anh)PDF

Quý vị có quyền có một phiên điều trần Thủ Tục Truy Thu Hợp Pháp (CDP) với Văn Phòng Kháng Cáo nếu IRS gửi cho quý vị một thông báo cho biết quý vị có quyền yêu cầu một phiên điều trần CDP, như là:

 • Thông Báo Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang và Quyền Được Điều Trần của Quý Vị theo IRC 6320
 • Thông Báo Cuối Cùng - Thông Báo về Ý Định Áp Thuế và Thông Báo về Quyền Được Điều Trần của Quý Vị
 • Thông Báo về Rủi Ro Áp Thuế và Quyền Kháng Cáo
 • Thông Báo Áp Thuế trên tiền Hoàn Thuế Tiểu Bang của Quý Vị - Thông Báo về Quyền Được Điều Trần của Quý Vị
 • Thông Báo về Thủ Tục Truy Thu Hợp Pháp (CDP) sau khi Áp Thuế

Quy trình của CDP

 • Quý vị thường có 30 ngày kể từ ngày thông báo để yêu cầu một phiên điều trần CDP kịp thời
 • Hãy hoàn thành Mẫu 12153, Yêu Cầu Điều Trần cho Thủ Tục Truy Thu Hợp Pháp hoặc Tương Tự (tiếng Anh)PDF
  • Điều quan trọng là phải xác định tất cả các lý do cho bất kỳ sự không đồng ý nào của quý vị
 • Hãy gửi Mẫu 12153 đã hoàn thành đến cùng địa chỉ hiển thị trên Thông báo CDP của quý vị.
 • Nếu yêu cầu của quý vị được đưa ra kịp thời thì quý vị sẽ có quyền điều trần với Văn Phòng Kháng Cáo và yêu cầu Tòa án Thuế xem xét phiên điều trần đó về mặt pháp lý.
 • Nếu quý vị yêu cầu kịp thời thì hành động tịch thu của IRS thường bị ngừng lại cho các thời hạn chịu thuế mà quý vị đã kháng cáo
 • Nếu yêu cầu của quý vị không kịp thời thì quý vị vẫn có quyền yêu cầu một Phiên điều trần Tương tự CDP với Văn Phòng Kháng Cáo trong khoảng thời gian 1 năm được mô tả trên Mẫu 12153. Tuy nhiên, nếu quý vị vẫn không đồng ý với quyết định của Văn Phòng Kháng Cáo trong Phiên điều trần Tương tự thì quý vị không có quyền yêu cầu Tòa án Thuế xem xét phiên điều trần đó về mặt pháp lý.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo:

Ðề Nghị Thỏa Hiệp (OIC) là một thỏa thuận giữa người đóng thuế và chính phủ nhằm giải quyết nghĩa vụ thuế đối với việc thanh toán ít hơn toàn bộ số tiền còn nợ. Nếu quý vị nhận được thư thông báo rằng đề nghị của quý vị bị từ chối thì quý vị có 30 ngày kể từ ngày trên thư để yêu cầu một kháng cáo đối với quyết định đó.

Để biết thêm thông tin, tham khảo:

IRS có thể khẳng định hình phạt này đối với quý vị, nếu quý vị là người được xác định là chịu trách nhiệm cho:

 • Thu hoặc khấu lưu
 • Quyết toán cho,
 • Ký gửi,hoặc trả các loại thuế nhất định

Nếu IRS xác định rằng quý vị cố tình không hành động, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân với một khoản phạt bằng toàn bộ số tiền thuế chưa trả cộng với tiền lãi. Điều này bao gồm:

 • Thuế việc làm
 • Thuế tiêu thụ
 • Khấu lưu chongười nước ngoài tạm trú (NRA)

Một người có trách nhiệm cho mục đích này bao gồm

 • Chủ sở hữu hoặc lãnh đạo của một công ty
 • Một thành viên
 • Một người tự kinh doanh
 • Một nhân viên của một hình thức kinh doanh nào

Một người được ủy thác hoặc đại diện có thẩm quyền đối với các quỹ của doanh nghiệp cũng có thể phải chịu trách nhiệm đối với hình phạt. Việc tính tiền phạt phục hồi quỹ ủy thác được áp dụng cho các mẫu thuế sau:  CT-1, 720, 941, 943, 944, 945, 1042 và 8288.

Tham khảo Ấn Phẩm 5, Quyền Kháng Cáo của Quý Vị và Cách Kháng Nghị Nếu Quý Vị Không Đồng Ý (tiếng Anh)PDF, để biết thông tin về việc chuẩn bị kháng nghị. Ngoài các bước được nêu trong ấn phẩm này, khi chuẩn bị kháng nghị chính thức bằng văn bản hoặc yêu cầu sự vụ nhỏ, quý vị nên:

 • Gửi kèm một bản sao của Thư 1153, Thông Báo Hình Phạt Phục Hồi Quỹ Ủy Thác được Đề Xuất
 • Giải thích lý do tại sao quý vị không tin rằng mìnhphải chịu trách nhiệm về các khoản thuế chưa thanh toán hoặc lý do quý vị không đồng ý với khoản tiền được định mức
 • Có một giải thích rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm của quý vị
 • Trích dẫn luật pháp hoặc thẩm quyền, nếu có, mà quý vị căn cứ vào
 • Gửi kháng nghị của quý vị tới nhân viên IRS có tên và địa chỉ được liệt kê trong Thư 1153 mà quý vị nhận được