Yêu cầu một kháng cáo

Sau khi cân nhắc việc kháng cáo và xác định rằng quý vị cần làm việc với Văn phòng Giải quyết Kháng cáo, quý vị có thể yêu cầu một kháng cáo bằng cách nộp đơn kháng nghị bằng văn bản. Hoàn thành đơn kháng nghị và gửi qua bưu điện đến địa chỉ của IRS trên thư giải thích về quyền kháng cáo của quý vị. Đừng gửi kháng nghị của quý vị trực tiếp đến Văn phòng Giải quyết Kháng cáo; điều đó sẽ chỉ trì hoãn quá trình này và có thể cản trở việc Văn phòng Giải quyết Kháng cáo xem xét trường hợp của quý vị.

Trước khi gửi trường hợp của quý vị đến Văn phòng Giải quyết Kháng cáo, văn phòng Kiểm tra hoặc Thu thuế của IRS mà đã thực hiện việc tính thuế hoặc hành động thu thuế ban đầu sẽ xem xét kháng nghị của quý vị và cố gắng giải quyết các vấn đề về thuế đang tranh chấp. Nếu văn phòng đó không thể giải quyết những vấn đề này thì họ sẽ chuyển vụ việc của quý vị đến Văn phòng Giải quyết Khiếu nại để được xem xét.

Khi làm việc với Văn phòng Giải quyết Khiếu nại, quý vị có thể tự đại điện cho mình hoặc có một chuyên gia đại diện cho quý vị. Đại diện của quý vị phải là:

 • Một luật sư
 • Một kế toán viên công chứng, hoặc
 • Một đại diện được công nhận có thẩm quyền làm việc với IRS

Xin xem Ấn phẩm 947, Thẩm quyền làm việc với IRS và Giấy ủy quyền (tiếng Anh) PDF, để biết thông tin liên quan đến các cá nhân khác có thể làm đại diện. Nếu quý vị muốn người đại diện của mình trao đổi với chúng tôi mà không có mặt quý vị thì quý vị phải cung cấp cho chúng tôi bản sao giấy ủy quyền đã hoàn thành Mẫu đơn 2848, Giấy ủy quyền và Tuyên bố của Người đại diện (tiếng Anh) PDF.

Nộp đơn kháng nghị

Chúng tôi yêu cầu phải có đơn kháng nghị chính thức bằng văn bản để yêu cầu một cuộc họp của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo, trừ khi quý vị đủ điều kiện theo các thủ tục Yêu cầu Sự vụ Nhỏ được thảo luận dưới đây.  Để biết thông tin về việc nộp đơn kháng nghị chính thức bằng văn bản hoặc một đơn Yêu cầu Sự vụ Nhỏ, hãy tham khảo Ấn phẩm 5, Quyền kháng cáo của quý vị và Cách chuẩn bị kháng nghị nếu quý vị không đồng ý (tiếng Anh) PDF.  

Lưu ý: Nếu quý vị không đồng ý với việc sai áp và tịch thu hoặc việc từ chối, sửa đổi hoặc chấm dứt thỏa thuận trả góp, hãy xem Ấn phẩm 1660, Quyền kháng cáo việc thu thuế (tiếng Anh) PDF, để biết thông tin về việc nộp kháng nghị của quý vị.

Quý vị phải gửi đơn kháng nghị chính thức bằng văn bản trong thời hạn quy định trong thư báo cho quý vị biết về quyền kháng cáo đối với các thay đổi được đề xuất. Nhìn chung, giới hạn về thời gian là 30 ngày kể từ ngày của thư đó.

Cách nộp Yêu cầu Sự vụ Nhỏ

Quý vị có thể gửi đơn Yêu cầu Sự vụ Nhỏ nếu toàn bộ số tiền thuế và tiền phạt bổ sung được đề xuất cho mỗi thời hạn chịu thuế là từ $25,000 trở xuống. Nếu quý vị đang kháng cáo việc từ chối một đề nghị thỏa hiệp thì toàn bộ số tiền tính cho mỗi thời hạn chịu thuế bao gồm tổng số tiền thuế chưa nộp, tiền phạt và tiền lãi phải trả. Các chương trình dành cho nhân viên, các tổ chức được miễn trừ, các công ty S và hình thức hợp tác kinh doanh là không đủ điều kiện nộp đơn Yêu cầu Sự vụ Nhỏ.

 1. Thực hiện theo các hướng dẫn trong thư quý vị nhận được
 2. Hãy dùng Mẫu đơn 12203, Yêu cầu Văn phòng Giải quyết Kháng cáo xem xét (tiếng Anh) PDF, mẫu đơn được đề cập đến trong thư quý vị nhận được để nộp đơn kháng cáo hoặc chuẩn bị một bản tuyên bố ngắn gọn. Liệt kê (các) mục không đồng ý và (các) lý do quý vị không đồng ý.

Kháng cáo một quyết định thu thuế

Ngoài ra, nếu quý vị kháng cáo quyết định thu thuế, quý vị nên chọn quy trình kháng cáo được liệt kê bên dưới tương ứng với trường hợp của quý vị để biết hướng dẫn cụ thể nhằm chuẩn bị yêu cầu gửi đến Văn phòng Giải quyết Kháng cáo. Hãy nhớ rằng, nếu quý vị quyết định muốn trình bày tranh chấp của mình với Văn phòng Giải quyết Kháng cáo thì quý vị sẽ cần gửi thư về việc đó đến văn phòng mà đã gửi thư thông báo quyết định cho quý vị.

Chương trình Kháng cáo Thu thuế (CAP) nói chung là nhanh chóng và có sẵn cho một loạt các hành động thu thuế. Tuy nhiên, quý vị không thể kiện ra tòa nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo.

Quý vị có thể làm theo quy trình của CAP nếu quý vị có liên quan đến bất kỳ hành động thu thuế nào sau đây:

 • Sai áp
 • Tịch thu
 • Chiếm giữ
 • Từ chối Thỏa thuận Trả góp
 • Chấp dứt Thỏa thuận Trả góp
 • Sửa đổi Thỏa thuận Trả góp

Các thủ tục của CAP

Nếu hình thức liên lạc để thu thuế quý vị nhận được chỉ là một thông báo hoặc một cuộc gọi điện thoại thì:

 • Gọi số điện thoại của IRS hiển thị trên thông báo của quý vị
 • Giải thích lý do tại sao quý vị không đồng ý và rằng quý vị muốn kháng cáo quyết định
 • Chuẩn bị sẵn sàng một giải pháp
 • Trước khi quý vị có thể bắt đầu quy trình kháng cáo với Văn phòng Giải quyết Kháng cáo, trước tiên quý vị cần thảo luận về trường hợp của mình với người quản lý bộ phận Thu thuế, trừ khi kháng cáo liên quan đến thỏa thuận trả góp bị từ chối, đề xuất sửa đổi, sửa đổi, đề xuất chấm dứt hoặc chấm dứt

Nếu quý vị đã đang có liên lạc với một nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế thì:

 • Gọi cho nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế mà quý vị đang làm việc cùng
 • Giải thích lý do tại sao quý vị không đồng ý và rằng quý vị muốn kháng cáo quyết định
 • Chuẩn bị sẵn sàng một giải pháp
 • Trước khi quý vị có thể bắt đầu quy trình kháng cáo với Văn phòng Giải quyết Kháng cáo, quý vị cần thảo luận về trường hợp của mình với người quản lý bộ phận Thu thuế, trừ khi kháng cáo liên quan đến thỏa thuận trả góp bị từ chối, đề xuất sửa đổi, sửa đổi, đề xuất chấm dứt hoặc chấm dứt
 • Hãy hoàn thành Mẫu đơn 9423, Yêu cầu Kháng cáo Thu thuế (tiếng Anh) PDF
 • Nộp Mẫu đơn 9423 hoàn thành cho nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế trong vòng 3 ngày kể từ ngày thảo luận với quản lý bộ phận Thu thuế

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ấn phẩm 1660, Quyền Kháng cáo Thu thuế (tiếng Anh) PDF.

Quý vị có quyền có một phiên điều trần Thủ tục Thu thuế Công bằng (CDP) với Văn phòng Giải quyết Kháng cáo nếu IRS gửi cho quý vị một thông báo cho biết quý vị có quyền yêu cầu một phiên điều trần CDP, như là:

 • Thông báo về việc Nộp đơn yêu cầu quyền thu thuế liên bang và Quyền được điều trần của quý vị theo IRC 6320
 • Thông báo cuối cùng - Thông báo về ý định tịch thu và Thông báo về quyền được điều trần của quý vị
 • Thông báo về nguy cơ tịch thu và quyền kháng cáo
 • Thông báo sai áp tiền hoàn thuế tiểu bang của quý vị - Thông báo về quyền được điều trần của quý vị
 • Thông báo về Thủ tục Thu thuế Công bằng (CDP) sau sai áp


Các thủ tục của CDP

 • Quý vị thường có 30 ngày kể từ ngày thông báo để yêu cầu một phiên điều trần CDP kịp thời
 • Hãy hoàn thành Mẫu đơn 12153, Yêu cầu một phiên điều trần Thủ tục Thu thế Công bằng hoặc tương tự (tiếng Anh) PDF
  • Điều quan trọng là phải xác định tất cả các lý do cho bất kỳ sự không đồng ý nào của quý vị
 • Hãy gửi Mẫu đơn 12153 hoàn thành đến cùng địa chỉ hiển thị trên Thông báo CDP của quý vị.
 • Nếu yêu cầu của quý vị được đưa ra kịp thời thì quý vị sẽ có quyền điều trần với Văn phòng Giải quyết Khiếu nại và yêu cầu Tòa án Thuế xem xét phiên điều trần đó về mặt pháp lý.
 • Nếu quý vị yêu cầu kịp thời thì hành động tịch thu của IRS thường bị ngừng lại cho các thời hạn chịu thuế mà quý vị đã kháng cáo
 • Nếu yêu cầu của quý vị là không kịp thời thì quý vị vẫn có quyền yêu cầu một Phiên điều trần Tương tự CDP với Văn phòng Giải quyết Kháng cáo trong khoảng thời gian 1 năm được mô tả trên Mẫu đơn 12153. Tuy nhiên, nếu quý vị vẫn không đồng ý với quyết định của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo trong Phiên điều trần Tương tự thì quý vị không có quyền yêu cầu Tòa án Thuế xem xét phiên điều trần đó về mặt pháp lý.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo:

Ðề Nghị Thỏa Hiệp (OIC) là một thỏa thuận giữa người đóng thuế và chính phủ, trong đó quy định trách nhiệm phải đóng thuế thấp hơn tổng số thuế nợ. Nếu quý vị nhận được thư thông báo rằng đề nghị của quý vị bị từ chối thì quý vị có 30 ngày kể từ ngày trên thư để yêu cầu một kháng cáo đối với quyết định đó.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo:

Hình phạt này có thể áp dụng nếu quý vị là người chịu trách nhiệm:

 • Thu thuế hoặc khấu lưu thuế
 • Đóng góp cho hoặc
 • Ký thác hoặc trả các loại thuế quy định


Nếu quý vị cố tình không làm như vậy thì quý vị có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân với một khoản phạt bằng toàn bộ số tiền thuế chưa trả cộng với tiền lãi. Điều này bao gồm:

 • Tiền khấu lưu của ngoại nhân không thường trú (NRA)
 • Thuế lao động
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt


Một người có trách nhiệm cho mục đích này có thể là:

 • Chủ sở hữu hoặc cán bộ của một công ty
 • Một người góp vốn kinh doanh
 • Một kinh nghiệp tư nhân do một người làm chủ
 • Một nhân viên hay một hình thức kinh doanh.


Một người được ủy thác hoặc đại diện có thẩm quyền đối với các quỹ của doanh nghiệp cũng có thể phải chịu trách nhiệm đối với hình phạt. Việc tính tiền phạt phục hồi quỹ ủy thác được áp dụng cho các mẫu đơn thuế sau:  CT-1, 720, 941, 943, 944, 945, 1042 và 8288.

Hãy tham khảo Ấn phẩm 5, Quyền kháng cáo của quý vị và Cách chuẩn bị kháng nghị nếu quý vị không đồng ý (tiếng Anh) PDF, để biết thông tin về việc chuẩn bị kháng nghị. Ngoài các bước được nêu trong ấn phẩm này, khi chuẩn bị kháng nghị chính thức bằng văn bản hoặc yêu cầu sự vụ nhỏ, quý vị nên:

 • Gửi kèm một bản sao của Thư 1153, Thông báo Hình phạt Phục hồi Quỹ Ủy thác được Đề xuất
 • Giải thích lý do tại sao quý vị không tin rằng quý vị phải chịu trách nhiệm về các khoản thuế chưa thanh toán hoặc lý do quý vị không đồng ý với khoản tiền được đề xuất theo tính toán
 • Có một giải thích rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm của quý vị
 • Trích dẫn luật pháp hoặc thẩm quyền, nếu có, mà quý vị căn cứ vào
 • Gửi kháng nghị của quý vị cụ thể tới nhân viên IRS có tên và địa chỉ được liệt kê trong Thư 1153 mà quý vị nhận được