Ban Khiếu Nại có là Nơi Thích Hợp cho Quý Vị không?

Ban Khiếu Nại là nơi thích hợp cho quý vị nếu:

  • Quý vị nhận được thư tín từ IRS, trong đó trình bày là quý vị có quyền đến Ban Khiếu Nại để tranh cãi quyết định của IRS.
  • Quý vị không đồng ý với quyết định của IRS.
  • Quý vị không ký tên vào mẫu thỏa thuận đã gởi đến cho mình.

Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn liệt kê bên trên thì có thể sẵn sàng yêu cầu họp mặt hoặc điều trần với Ban Khiếu Nại.

Ban Khiếu Nại không phù hợp cho quý vị nếu:

  • Thư tín quý vị nhận từ IRS chỉ là hóa đơn và không nhắc gì đến vấn đề khiếu nại.
  • Quý vị đã không cung cấp tất cả thông tin để chứng minh quan điểm của mình cho người kiểm tra trong quá trình thanh tra.
  • Ðiều quan tâm duy nhất là quý vị không thể xoay sở đủ tiền để trả hết món nợ.

Nếu quý vị không thể định rõ các yêu cầu đòi hỏi, hoặc nếu không đáp ứng điều kiện được đến Ban Khiếu Nại như đã trình bày ở trên, thì nên liên lạc với người mà mình đang tiếp xúc tại IRS - hoặc Dịch Vụ Khách Hàng - theo số 800-829-1040 để được trợ giúp.

Hòa Giải Thay Thế cho Tranh Chấp (Alternative Dispute Resolution)

 Ban Khiếu Nại có các chương trình hòa giải (mediation programs (tiếng Anh)) để đưa ra cách giải quyết cho vấn đề tranh cãi.