Cân nhắc việc Kháng cáo

Quý vị có thể nên kháng cáo nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:  

  • Quý vị nhận được thư từ IRS, giải thích về quyền kháng cáo của quý vị đối với quyết định của IRS
  • Quý vị không đồng ý với quyết định của IRS
  • Quý vị sẽ không ký  mẫu thỏa hiệp được gửi đến quý vị

Nếu tất cả những điều trên đều đúng thì quý vị có thể đã sẵn sàng để yêu cầu một buổi họp hay phiên điều trần Kháng cáo.

Để quyết định xem có nên kháng cáo các tranh chấp liên quan đến thuế hay không, hãy cân nhắc những điều sau. Nếu quý vị tin rang:

  • IRS đã đưa ra một quyết định không chính xác do giải thích sai luật thì hãy kiểm tra các ấn phẩm nói về (các) vấn đề của quý vị
  • IRS đã không áp dụng đúng luật do hiểu sai vấn đề thì hãy chuẩn bị để làm rõ và hỗ trợ cho tình trạng của quý vị
  • IRS đang có hành động thu thuế không phù hợp đối với quý vị, hoặc đề nghị thỏa hiệp của quý vị đã bị từ chối và quý vị không đồng ý với quyết định đó, thì hãy chuẩn bị để làm rõ và hỗ trợ cho tình trạng của quý vị
  • IRS sử dụng các thông tin không chính xác thì quý vị nên chuẩn bị sẵn hồ sơ hoặc bằng chứng khác để hỗ trợ cho tình trạng của quý vị

Ngoài quy trình kháng cáo thông thường, chúng tôi cung cấp các chương trình hòa giải (tiếng Anh) mà có thể giải quyết các vấn đề tranh chấp nhanh hơn.

Quý vị không nên kháng cáo nếu có bất kỳ điều nào sau đây áp dụng cho quý vị:

  • Thư từ quý vị nhận được từ IRS là một hóa đơn và không hề đề cập đến một kháng cáo
  • Quý vị đã không cung cấp tất cả thông tin để hỗ trợ tình trạng của mình cho người kiểm tra trong quá trình kiểm tra thuế
  • Mối quan tâm duy nhất của quý vị là quý vị không thể đủ khả năng để trả số tiền nợ

Nếu quý vị không đáp ứng các điều kiện như ở trên để trường hợp của quý vị có thể được áp dụng thủ tục kháng cáo thì hãy liên lạc với nhân viên IRS mà quý vị đang làm việc với hoặc gọi để được hỗ trợ xác định nhân viên IRS phù hợp cần liên lạc.