Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Thông tin thêm về Chương Trình Trả Tiền

Quyền lợi trả tiền thuế đúng hạn là gì?

Theo luật pháp, IRS có thể ấn định tiền phạt cho người đóng thuế trong trường hợp không khai thuế và không trả tiền nợ thuế trước thời hạn chót.

Nếu quý vị không thể trả tiền nợ thuế vào ngày đáo hạn ban đầu thì số tiền nợ này phải chịu tiền lời và tiền phạt trả chậm hàng tháng. Quý vị cũng bị phạt tiền do không khai thuế, do đó nên nộp đúng hạn ngay cả khi quý vị không thể trả đủ số tiền nợ. Tốt nhất là quý vị nên trả đầy đủ càng sớm càng tốt để giảm thiểu các chi phí khác.

Quyền lợi

 • Tránh dồn lại tiền lãi và tiền phạt
 • Tránh bù tiền hoàn trả trong tương lai
 • Tránh gặp khó khăn khi đi vay

Nếu quý vị không thể trả số đủ tiền nợ thì nên trả càng nhiều càng tốt và có thể vào http://www.irs.gov/payments để xem các lựa chọn trả tiền.

Dưới đây là các thông tin quan trọng cần biết: Thông Tin Quan Trọng về Nộp và Trả Tiền Phạt Trễ

Chương trình tiền trả là gì?

Chương trình trả tiền là thỏa thuận với IRS để trả tiền nợ thuế trong thời khoảng gia hạn. Quý vị nên yêu cầu chương trình trả tiền nếu thấy mình có thể trả tiền thuế đầy đủ trong thời khoảng gia hạn. Nếu đủ điều kiện được chương trình trả tiền ngắn hạn thì quý vị sẽ không phải trả lệ phí người dùng. Không trả tiền thuế khi đáo hạn có thể bị gởi Thông Báo Thế Chấp Thuế Liên Bang và/hoặc IRS thu thuế. Xem Ấn Bản 594, Tiến Trình Truy Thâu của IRS

Chi phí và lệ phí của chương trình trả tiền là gì?

Nếu chúng tôi chấp thuận thỏa thuận của quý vị, thì tiền thuế của quý vị sẽ được cộng thêm một trong những lệ phí sau đây. Những thay đổi trong lệ phí người dùng, có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, 2017 Đối với cá nhân, phải trả bằng ghi nợ trực tiếp cho số nợ hơn $25,000. Đối với doanh nghiệp, phải trả bằng ghi nợ trực tiếp cho số nợ hơn $10,000.

Nộp đơn trực tuyến thông qua công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến hay nộp qua điện thoại, bưu điện, hay đích thân đến văn phòng miễn lấy hẹn của IRS bằng cách nộp Mẫu Đơn 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (Installment Agreement Request) (PDF).

Lựa Chọn Chương Trình Phí tổn

Trả ngay bây giờ

Trả bằng tiền trả tự động từ trương mục chi phiếu hay bằng chi phiếu, lệnh phiếu và thẻ tín dụng/ghi nợ.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.

 • Nộp đơn trực tuyến: Lệ phí thiết lập là $0
 • Nộp đơn qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: Lệ phí thiết lập là $0
 • Không có tiền phạt hay tiền lãi trong tương lai

Chương trình trả tiền ngắn hạn (120 ngày hay ít hơn)

Trả bằng tiền trả tự động từ trương mục chi phiếu hay bằng chi phiếu, lệnh phiếu và thẻ tín dụng/ghi nợ.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.

 • Nộp đơn trực tuyến: Lệ phí thiết lập là $0
 • Nộp đơn qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: Lệ phí thiết lập là $0
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả trong hơn 120 ngày qua cách rút tiền tự động)

Trả tiền nợ qua ghi nợ trực tiếp (bằng tiền trả tự động từ trương mục chi phiếu).. Còn gọi là Thỏa Thuận Trả Góp qua Ghi Nợ Trực Tiếp (Direct Debit Installment Agreement, hay DDIA).

 • Nộp đơn trực tuyến: Lệ phí thiết lập là $31
 • Nộp đơn qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: Lệ phí thiết lập là $107
 • Lợi tức thấp: Nộp đơn trực tuyến, qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp (miễn trừ lệ phí thiết lập $31) 
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả trong hơn 120 ngày)

Không trả qua ghi nợ trực tiếp Có thể trả bằng phương pháp điện tử khác như trả trực tiếp hay thẻ ghi nợ/tín dụng. Cũng có thể trả bằng chi phiếu hay lệnh phiếu.

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.

 • Nộp đơn trực tuyến: Lệ phí thiết lập là $149 ($43 nếu lợi tức thấp)
 • Nộp đơn qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: Lệ phí thiết lập là $225 ($43 nếu lợi tức thấp)
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Thay đổi chương trình trả tiền hiện tại: Tái sắp xếp hay tái lập

 • Lệ phí là $89 ($43 nếu lợi tức thấp)

 

Lưu ý: Nếu trả bằng thẻ ghi nợ/tín dụng thì có thể tính lệ phí cứu xét. Lệ phí thanh toán trả cho người cứu xét tiền trả và áp dụng các giới hạn.

Tại sao tôi nợ tiền lời và tiền phạt?

Tiền lời và một số chi phí tiền phạt tiếp tục cộng vào số tiền quý vị nợ cho đến khi trả hết số nợ. Tìm hiểu thêm về tiền phạt và tiền lời.

Tại sao tôi phải trả lệ phí thiết lập?

Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách hướng dẫn các cơ quan liên bang tính lệ phí người dùng cho các dịch vụ như chương trình Thỏa Thuận Trả Góp. IRS sử dụng lệ phí người dùng để trang trải chi phí cứu xét thỏa thuận trả góp.

Tôi có đủ điều kiện được giảm lệ phí người dùng không?

Người đóng thuế cá nhân có lợi tức bằng hay dưới mức thiết lập, dựa theo hướng dẫn về mức nghèo khó của Bộ Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sự, có thể nộp đơn và đủ điều kiện được trả lệ phí người dùng giảm là $43 khi lập thỏa thuận mới, $31 cho thỏa thuận ghi nợ trực tiếp. Nếu hệ thống IRS xác nhận quý vị là người có lợi tức thấp thì OPA sẽ tự động có giảm lệ phí người dùng.

Làm thế nào để biết mình đủ điều kiện được Giảm Lệ Phí Người Dùng?

Mẫu Đơn 13844: Đơn xin Giảm Lệ Phí Người Dùng cho Thỏa Thuận Trả Góp, có các bước cho người đóng thuế sử dụng để biết họ có đủ điều kiện được giảm lệ phí người dùng hay không. Nếu quý vị không được giảm lệ phí người dùng nhưng thấy mình đủ điều kiện thì nộp Mẫu Đơn 13844.Đương đơn đủ điều kiện nên nộp cho IRS trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận thư chấp nhận thỏa thuận trả góp. Xin nộp Mẫu Đơn 13844 cho:

Internal Revenue Service
PO Box 219236, Stop 5050
Kansas City, MO 64121-9236

Làm thế nào để kiểm tra số dư và quá trình trả tiền?

Quý vị có thể xem số dư hiện tại và quá trình trả tiền khi xem trương mục thuế. Quý vị phải xác nhận danh tánh qua kiểm tra an ninh để xem trương mục thuế. Cần một đến ba tuần (ba tuần cho tiền trả theo cách phi điện tử) để được ghi tín dụng tiền trả gần đây vào trương mục của quý vị.

Tôi có đủ điều kiện nộp đơn xin chương trình trả tiền trực tuyến không?

Tình trạng thuế cụ thể của quý vị sẽ cho biết các lựa chọn trả tiền có sẵn cho quý vị. Các lựa chọn trả tiền bao gồm trả hết, chương trình trả tiền ngắn hạn (trả trong 120 ngày hay ít hơn) hay chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả trong hơn 120 ngày).

Nếu là cá nhân thì quý vị có thể đủ điều kiện nộp đơn trực tuyến nếu:

 • Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị nợ $50,000 hoặc ít hơn nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời, và đã nộp mọi tờ khai cần thiết.
 • Chương trình trả tiền ngắn hạn: Quý vị nợ chưa tới $100,000 nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu là doanh nghiệp thì quý vị có thể đủ điều kiện nộp đơn trực tuyến nếu:

 • Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị đã nộp tất cả tờ khai đòi hỏi và nợ chưa tới $25,000 nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu là doanh nghiệp riêng hay nhà thầu độc lập thì nộp đơn xin chương trình trả tiền với tư cách là cá nhân.

Nếu tôi không đủ điều kiện nộp đơn xin chương trình trả tiền trực tuyến thì sao?

Nếu không đủ điều kiện được chương trình trả tiền thông qua công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến thì quý vị vẫn có thể trả góp.

Làm thế nào duyệt qua chương trình trả tiền?

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về chương trình trả tiền hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến (Online Payment Agreement) .

Tôi có thể thay đổi điều gì với chương trình trả tiền trực tuyến (không trả qua ghi nợ trực tiếp)?

Quý vị có thể sử dụng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến để thay đổi những điều sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đáo hạn trả tiền hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận nghi nợ trực tiếp
 • Phục hồi sau khi không trả tiền đúng hạn

Quý vị phải liên lạc với chúng tôi để thay đổi chương trình trả tiền thông qua nghi nợ trực tiếp hiện tại.

Làm thế nào để duyệt lại chương trình trả tiền trực tuyến?

Quý vị có thể thay đổi theo ý muốn bằng cách đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến . Ở trang đầu tiên, quý vị có thể thay đổi loại chương trình hiện tại, ngày trả tiền, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của quý vị.

Nếu số tiền trả hàng tháng không đáp ứng số tiền trả đòi hỏi thì quý vị sẽ được hỏi để thay đổi số tiền trả. Nếu không thể trả số tiền đòi hỏi tối thiểu thì quý vị sẽ được hướng dẫn điền vào Mẫu Đơn 433-F, Báo Cáo Thông Tin Truy Thâu và cách nộp.

Nếu chương trình của quý vị bị hủy bỏ khi không trả tiền đúng hạn rồi được phục hồi, thì quý vị có thể phải trả phí khôi phục lại.

Làm thế nào điều quản chương trình để tránh vi ước?

Để tránh vi ước chương trình trả tiền, phải chắc chắn là quý vị hiểu rõ và điều quản được trương mục của mình.

 • Trả ít nhất số tiền tối thiểu hàng tháng khi đáo hạn.
 • Nộp đúng hạn tất cả các tờ khai đòi hỏi và trả đủ mọi khoản thuế và trả đúng hạn (liên lạc với IRS để thay đổi thỏa thuận hiện tại nếu quý vị không thể thực hiện).
 • Tiền hoàn thuế trong tương lai sẽ được áp dụng cho nợ thuế của quý vị cho đến khi trả hết.
 • Trả tất cả các khoản tiền đã ấn định ngay cả khi chúng tôi áp dụng tiền hoàn thuế cho số dư trong trương mục của quý vị.
 • Khi trả bằng chi phiếu, nhớ ghi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, năm thuế và loại khai thuế trên tiền trả của quý vị.
 • Liên lạc với chúng tôi nếu quý vị chuyển đi hay điền và gởi qua bưu điện Mẫu Đơn 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (PDF).
 • Xác nhận thông tin trả tiền, ngày và số tiền bằng cách duyệt qua báo cáo gần đây hay thư xác nhận mà quý vị đã nhận. Khi quý vị gởi tiền trả qua bưu điện thì gởi đến địa chỉ nêu trong thư tín.

Có thể tính lệ phí tái báo cáo nếu chương trình của quý vị mặc định như vậy. Tiền phạt và tiền lời tiếp tục cộng dồn cho đến khi trả hết số nợ. Nếu quý vị nhận được thông báo chấm dứt thỏa thuận trả góp thì liên lạc với chúng tôi ngay. Thông thường chúng tôi sẽ không truy thâu:

 • Khi đang cứu xét chương trình trả tiền;
 • Khi chương trình đang có hiệu lực;
 • Trong 30 ngày sau khi từ chối yêu cầu, hoặc
 • Trong thời gian IRS đánh giá khiếu nại về việc từ chối hay chấm dứt thỏa thuận.