Thông tin thêm về Kế Hoạch Thanh Toán

 1. Lợi ích của việc trả tiền thuế đúng hạn là gì?
 2. Kế hoạch thanh toán là gì?
 3. Kế hoạch thanh toán có các chi phí hay lệ phí nào?
 4. Tại sao tôi nợ tiền lời và tiền phạt?
 5. Tại sao tôi phải trả lệ phí thiết lập?
 6. Tôi có đủ điều kiện để được miễn hay được hoàn lại lệ phí người dùng không?
 7. Làm thế nào để tôi xác định xem tôi có đủ điều kiện hưởng Tình Trạng Người Đóng Thuế Thu Thập Thấp hay không?
 8. Làm thế nào để tôi kiểm tra số dư và quá trình trả tiền?
 9. Tôi có đủ điều kiện đăng ký xin kế hoạch thanh toán trực tuyến không?
 10. Tôi cần những gì để đăng ký xin kế hoạch thanh toán?
 11. Các yêu cầu trình duyệt của công cụ Thỏa thuận Thanh toán Trực tuyến (OPA) là gì?
 12. Tôi có thể kiểm tra kế hoạch thanh toán của mình bằng cách nào?
 13. Tôi có thể thay đổi những gì với kế hoạch thanh toán trực tuyến của mình trực tuyến?
 14. Tôi có thể sửa đổi kế hoạch thanh toán trực tuyến bằng cách nào?
 15. Nếu tôi không thể đăng nhập để xem kế hoạch thanh toán của tôi hay để đăng ký xin chương trình này thì sao?
 16. Nếu tôi không đủ điều kiện đăng ký xin kế hoạch thanh toán trực tuyến hay sửa đổi kế hoạch hiện có của tôi trực tuyến thì sao?
 17. Tôi có thể quản lý kế hoạch thanh toán của mình như thế nào để tránh tình trạng vỡ nợ?

Lợi ích của việc trả tiền thuế đúng hạn là gì?

Theo luật pháp, IRS có thể ấn định tiền phạt cho người đóng thuế trong trường hợp không khai thuế và không trả tiền nợ thuế trước thời hạn chót.

Nếu quý vị không thể trả tiền nợ thuế vào ngày đáo hạn ban đầu thì số tiền nợ này phải chịu tiền lời (tiếng Anh)  và tiền phạt trả chậm hàng tháng. Quý vị cũng bị phạt tiền do không khai thuế, do đó nên nộp đúng hạn ngay cả khi quý vị không thể trả đủ số tiền nợ. Tốt nhất là quý vị nên trả đầy đủ càng sớm càng tốt để giảm thiểu các chi phí khác.

Lợi ích

 • Tránh dồn lại tiền lãi và tiền phạt
 • Tránh bù trừ tiền hoàn trả trong tương lai
 • Tránh gặp khó khăn khi đi vay

Nếu quý vị không thể trả số đủ tiền nợ thì nên trả càng nhiều càng tốt và có thể vào http://www.irs.gov/payments để xem các lựa chọn trả tiền.

Kế hoạch thanh toán là gì?

Kế hoạch thanh toán là thỏa thuận với IRS để trả tiền nợ thuế trong thời khoảng gia hạn. Quý vị nên yêu cầu kế hoạch thanh toán nếu thấy mình có thể trả tiền thuế đầy đủ trong thời khoảng gia hạn. Nếu đủ điều kiện được kế hoạch thanh toán ngắn hạn thì quý vị sẽ không phải trả lệ phí người dùng. Không trả tiền thuế khi đáo hạn có thể bị gởi Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang và/hoặc hành động sai áp của IRS (tiếng Anh). Xem Ấn Bản 594, Tiến Trình Truy Thâu của IRS (tiếng Anh) PDF.

Kế hoạch thanh toán có các chi phí hay lệ phí nào?

Nếu IRS chấp thuận kế hoạch thanh toán của quý vị (thỏa thuận trả góp), thì tiền thuế của quý vị sẽ được cộng thêm một trong những lệ phí sau đây. Những thay đổi trong lệ phí người dùng có hiệu lực đối với thỏa thuận trả góp ký vào hoặc sau ngày 10 tháng 4 năm 2018. Đối với cá nhân, phải trả bằng ghi nợ trực tiếp cho số nợ hơn $25,000. Đối với doanh nghiệp, phải trả bằng ghi nợ trực tiếp cho số nợ hơn $10,000.

Đăng ký trực tuyến thông qua công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến hay nộp qua điện thoại, bưu điện, bằng cách nộp Mẫu 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (tiếng Anh).

Thanh toán hết khoản tiền còn nợ hôm nay

Phương pháp trả tiền Phí tổn

Chỉ cá nhân:

Trả trực tiếp từ trương mục vãng lai hay tiết kiệm (Trả trực tiếp)

 Cá nhân và doanh nghiệp:

 • Trả trực tuyến qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ thống Trả tiền Thuế Liên bang dạng Điện tử (EFTPS) (buộc phải ghi danh)
 • Trả bằng chi phiếu, lệnh chuyển tiền hay thẻ ghi nợ/tín dụng

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ.

 • Đăng ký trực tuyến: Lệ phí thiết lập là $0
 • Đăng ký qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: Lệ phí thiết lập là $0
 • Không có tiền phạt hay tiền lãi trong tương lai

Trả toàn bộ khoản nợ trong 180 ngày hay ít hơn

*Lưu ý — chỉ những người đống thuế theo dạng cá nhân mới có thể đăng ký xinkế hoạch thanh toán ngắn hạn trực tuyến.

Phương pháp trả tiền Phí tổn

Sau khi đăng ký xin kế hoạch thanh toán ngắn hạn, các lựa chọn trả tiền bao gồm:

 • Trả trực tiếp từ trương mục vãng lai hay tiết kiệm (Trả trực tiếp (tiếng Anh)) (chỉ dành cho cá nhân)
 • Trả trực tuyến qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ thống Trả tiền Thuế Liên bang dạng Điện tử (EFTPS) (buộc phải ghi danh)
 • Trả bằng chi phiếu, lệnh chuyển tiền hay thẻ ghi nợ/tín dụng

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ

 • Đăng ký trực tuyến: Lệ phí thiết lập là $0 (chỉ dảnh cho cá nhân, hiện giới hạn trong 120 ngày)
 • Đăng ký qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: Lệ phí thiết lập là $0 (lên tới 180 ngày)
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Trả số tiền còn nợ bằng các khoản thanh toán hàng tháng

Phương pháp trả tiền

Phí tổn
Lựa chọn 1: Trả tiền nợ qua ghi nợ trực tiếp (bằng tiền trả tự động hàng tháng  từ trương mục vãng lai) còn gọi là Thỏa Thuận Trả Góp qua Ghi Nợ Trực Tiếp (Direct Debit Installment Agreement, hay DDIA).
 • Đăng ký trực tuyến: Lệ phí thiết lập là $31
 • Đăng ký qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: Lệ phí thiết lập là $107
 • Lợi tức thấp: Đăng ký trực tuyến, qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp (miễn trừ lệ phí thiết lập) 
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời dồn lại cho đến khi trả hết nợ

Lựa chọn 2: Sau khi đăng ký xin kế hoạch thanh toán dài hạn, các lựa chọn trả tiền bao gồm:

 • Trả trực tiếp từ trương mục vãng lai hay tiết kiệm (Trả trực tiếp (tiếng Anh)) (chỉ dành cho cá nhân)
 • Trả tiền hàng tháng trực tuyến qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ thống Trả tiền Thuế Liên bang dạng Điện tử (EFTPS) (buộc phải ghi danh)
 • Trả tiền hàng tháng bằng chi phiếu, lệnh chuyển tiền hay thẻ ghi nợ/tín dung

  Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ
 • Đăng ký trực tuyến: Phí thiết lập $149
 • Đăng ký qua điện thoại, thư hoặc trực tiếp: Phí thiết lập $225
 • Người có thu nhập thấp: Đăng ký trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp: Phí thiết lập $43, nhưng có thể được hoàn lại nếu người đóng thuế đáp ứng được một số điều kiện nhất dịnh.
 • Cộng với tiền phạt tích lũy và tiền lãi cho đến khi trả hết khoản nợ

Phương pháp trả tiền

Phí tổn
 • Trả tiền thông qua công cụ Trả trực tiếp trực tiếp (trả tự động hàng tháng từ trương mục vãng lai cũng được biết đến như là Thỏa thuận Trả góp Ghi nợ Trực tiếp (DDIA)
 • Trả hàng tháng trực tiếp từ trương mục vãng lai hay tiết kiệm (Trả trực tiếp) (chỉ dành cho cá nhân)
 • Trả tiền hàng tháng trực tuyến qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ thống Trả tiền Thuế Liên bang dạng Điện tử (EFTPS) (buộc phải ghi danh)
 • Trả tiền hàng tháng bằng chi phiếu, lệnh chuyển tiền hay thẻ ghi nợ/tín dụng

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ

 • Đăng ký (sửa đổi) trực tuyến: Lệ phí là $10
 • Qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: Lệ phí là $89

Lợi tức thấp:

 • Đăng ký (sửa đổi)  trực tuyến: Lệ phí là $10, có thể được hoàn lại nếu đáp ứng một số điều kiện
 • Qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: Lệ phí là $43, có thể được hoàn lại nếu đáp ứng một số điều kiện.
  • Thay đổi thỏa thuận trả góp Ghi Nợ Trực Tiếp hiện có: Lệ phí là $0

Lưu ý: Nếu trả bằng thẻ ghi nợ/tín dụng thì có thể tính lệ phí cứu xét. Lệ phí thanh toán trả cho người cứu xét tiền trả và áp dụng các giới hạn.

Tại sao tôi nợ tiền lời và tiền phạt?

Tiền lời và một số chi phí tiền phạt tiếp tục cộng vào số tiền quý vị nợ cho đến khi trả hết số nợ. Tìm hiểu thêm về tiền phạt tiền lời (tiếng Anh) .

Tại sao tôi phải trả lệ phí thiết lập?

Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách hướng dẫn các cơ quan liên bang tính lệ phí người dùng cho các dịch vụ như chương trình Thỏa Thuận Trả Góp. IRS sử dụng lệ phí người dùng để trang trải chi phí cứu xét thỏa thuận trả góp.

Tôi có đủ điều kiện để được miễn hay được hoàn lại lệ phí người dùng không?

Việc miễn hoặc hoàn trả lệ phí người dùng chỉ áp dụng cho người đóng thuế cá nhân có thu nhập gộp đã điều chỉnh, như được xác định cho năm gần đây nhất có thông tin đó, bằng hoặc dưới 250% mức nghèo liên bang hiện hành (người đóng thuế thu nhập thấp) mà tham gia vào vào các kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp) vào hoặc sau ngày 10 tháng 4 năm 2018. Nếu quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp, lệ phí người dùng sẽ được miễn nếu quý vị đồng ý thanh toán ghi nợ điện tử bằng cách tham gia thỏa thuận trả góp ghi nợ trực tiếp (direct debit installment agreement hay DDIA ). Nếu quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp nhưng không thể thực hiện thanh toán ghi nợ điện tử bằng cách tham gia vào một DDIA thì quý vị sẽ được hoàn trả lệ phí người dùng sau khi hoàn thành thỏa thuận trả góp. Nếu hệ thống IRS xác định rằng quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp thì công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến sẽ tự động phản ánh phí áp dụng.

Làm thế nào để tôi xác định xem tôi có đủ điều kiện hưởng Tình Trạng Người Đóng Thuế Thu Thập Thấp hay không?

Nếu quý vị tin rằng mình đáp ứng các yêu cầu về tình trạng người đóng thuế thu nhập thấp, nhưng IRS không xác định quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp, vui lòng xem Mẫu đơn 13844: : Đơn Xin Giảm Lệ Phí Người Dùng đối với các Thỏa Thuận Trả Góp (tiếng Anh) PDF để được hướng dẫn. Người đăng kýphải nộp mẫu này cho IRS trong vòng 30 ngày kể từ ngày trên thư chấp nhận thỏa thuận trả góp của họ để yêu cầu IRS xem xét lại tình trạng của họ.

Internal Revenue Service
PO Box
219236, Stop 5050
Kansas City, MO 64121-9236

Làm thế nào để tôi kiểm tra số dư và quá trình trả tiền?

Các cá nhân có thể xem số dư hiện tại và quá trình trả tiền khi xem Tài Khoản Trực Tuyến. Quý vị phải xác nhận danh tánh qua kiểm tra an ninh để xem trương mục thuế. Cần một đến ba tuần (ba tuần cho tiền trả theo cách phi điện tử) để được ghi tín dụng tiền trả gần đây vào trương mục của quý vị.

Tôi có đủ điều kiện đăng ký xin kế hoạch thanh toán trực tuyến không?

Tình trạng thuế cụ thể của quý vị sẽ cho biết các lựa chọn trả tiền có sẵn cho quý vị. Các lựa chọn trả tiền bao gồm trả hết, kế hoạch thanh toán ngắn hạn (trả trong 120 ngày hay ít hơn) hay kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả hàng tháng). Hiện tại, người đóng thuế chỉ có thể đăng ký kế hoạch thanh toán ngắn hạn trên 120 ngày (tối đa 180 ngày) qua điện thoại hoặc thư.

Nếu tôi không đủ điều kiện đăng ký xin kế hoạch thanh toán trực tuyến hay sửa đổi kế hoạch hiện có của tôi trực tuyến thì sao?

 

Nếu là cá nhân thì quý vị có thể đủ điều kiện đăng ký trực tuyế trực tuyến nếu:

 • Kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị nợ $50,000 hoặc ít hơn nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời, và đã nộp mọi tờ khai cần thiết.
 • Kế hoạch thanh toán ngắn hạn: Quý vị nợ chưa tới $100,000 nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu là doanh nghiệp thì quý vị có thể đủ điều kiện đăng ký trực tuyến nếu:

 • Kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị đã nộp tất cả tờ khai yêu cầu và nợ từ $25,000 trở xuống nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời.

Nếu là doanh nghiệp riêng hay nhà thầu độc lập thì đăng ký xin kế hoạch thanh toán với tư cách là cá nhân.

Tôi cần những gì để đăng ký xin kế hoạch thanh toán?

Nếu trước đây quý vị đã đăng ký một Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến, Tài Khoản Trực Tuyến, Nhận Bản Ghi , hoặc mã PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN),  hãy đăng nhập bằng  chính ID người dùng và mật khẩu đó. Quý vị sẽ cần xác nhận danh tính của mình bằng cách cung cấp thông tin được liệt kê bên dưới nếu quý vị chưa làm vậy.

Tôi đăng ký với tư cách cá nhân:

 • Tên chính xác như trên tờ khai thuế được nộp gần đây nhất của quý vị
 • Địa chỉ email hợp lệ 
 • Địa chỉ từ tờ khai thuế được nộp gần đây nhất
 • Ngày sinh
 • Tình trạng khai thuế
 • Số An Sinh Xã Hội hoặc số ID Thuế Cá Nhân (ITIN) của quý vị
 • Để xác nhận danh tính của mình, quý vị sẽ cần:
  • Số trương mục tài chính hoặc
  • Số điện thoại đăng ký tên của quý vị hoặc
  • mã kích hoạt nhận được qua thư bưu điện (mất 5 đến 10 ngày làm việc)

Tôi là Người Được Ủy Quyền (Power of Attorney hay POA) đăng ký cho một cá nhân:

 • Thông tin để xác minh danh tính quý vị (nếu chưa cung cấp)
 • Thông tin về cá nhân quý vị đang đại diện:
  • Số An Sinh Xã Hội (SSN)  hoặc Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN) của người đóng thuế
  • Số Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (Centralized Authorization File hay CAF) (tiếng Anh) của quý vị
  • Số ID người gọi từ thông báo của người đóng thuế hoặc ngày ký của POA trên Mẫu đơn 2848 (tiếng Anh)
  • Thu Nhập Gộp Đã Điều Chỉnh (Adjusted Gross Income hay AGI) năm ngoái của của người đóng thuế (nếu đã nộp tờ khai thuế năm 2018 gần đây thì sử dụng AGI của năm 2017)
  • Dựa trên loại thỏa thuận yêu cầu, quý vị cũng có thể cần số dư và/hoặc năm thuế đã nộp tờ khai hoặc đã kiểm tra

Tôi đăng ký với tư cách doanh nghiệp:

 • Thông tin để xác minh danh tính quý vị với tư cách cá nhân (nếu chưa cung cấp)

 • Số Nhận Dạng Chủ Thuê Lao Động (Employer Identification Number hay EIN) của quý vị

 • Ngày thành lập doanh nghiệp (TT/NNNN)
 • Địa chỉ từ tờ khai thuế được nộp gần đây nhất
 • Số ID người gọi từ thông báo
 • Dựa trên loại thỏa thuận yêu cầu, quý vị cũng có thể cần:
  • Số dư đến hạn
  • Mẫu đơn thuế đã nộp tờ khai hoặc đã kiểm tra
  • Kỳ thuế đã nộp hoặc đã kiểm tra

Tôi là Người Được Ủy Quyền (Power of Attorney hay POA)  đăng ký cho một doanh nghiệp:

Các yêu cầu trình duyệt của công cụ Thỏa thuận Thanh toán Trực tuyến (OPA) là gì?

OPA được hỗ trợ trên các phiên bản hiện tại của các trình duyệt sau:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer hoặc Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Để sử dụng ứng dụng này, trình duyệt của quý vị phải được cấu hình để chấp nhận các cookie phiên mạng. Vui lòng đảm bảo rằng hỗ trợ cho cookie phiên mạng được bật trong trình duyệt của quý vị, sau đó nhấn nút quay lại để truy cập ứng dụng.

Các cookie phiên mạng được sử dụng bởi ứng dụng này không nên bị nhầm lẫn với các cookie liên tục. Cookie phiên mạng chỉ tồn tại tạm thời trong bộ nhớ của trình duyệt web và bị hủy ngay khi đóng trình duyệt web. Các ứng dụng đang chạy phụ thuộc vào loại cookie này để hoạt động đúng. Các cookie phiên mạng được sử dụng trên trang web này không được sử dụng để liên kết người dùng của trang IRS với một người thực tế. Nếu quý vị lo ngại về quyền riêng tư của mình trên trang web của IRS thì vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của IRS (tiếng Anh).

Tôi có thể kiểm tra kế hoạch thanh toán của mình bằng cách nào?

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về kế hoạch thanh toán hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến.

Tôi có thể thay đổi những gì với kế hoạch thanh toán của mình trực tuyến?

Quý vị có thể sử dụng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến để thay đổi những điều sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đáo hạn trả tiền hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận nghi nợ trực tiếp
 • Thay đổi định tuyến ngân hàng và số tài khoản trên một thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Phục hồi sau khi không trả tiền đúng hạn

Tôi có thể sửa đổi kế hoạch thanh toán trực tuyến bằng cách nào?

Quý vị có thể thay đổi theo ý muốn bằng cách đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến . Ở trang đầu tiên, quý vị có thể thay đổi loại chương trình hiện tại, ngày trả tiền, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của quý vị.

Nếu số tiền trả hàng tháng không đáp ứng số tiền trả đòi hỏi thì quý vị sẽ được hỏi để thay đổi số tiền trả. Nếu không thể trả số tiền đòi hỏi tối thiểu thì quý vị sẽ được hướng dẫn điền vào Mẫu 433-F, Báo Cáo Thông Tin Truy Thâu (tiếng Anh) PDF hoặc Mẫu 433-B, Báo Cáo Thông Tinh Truy Thâu cho Doanh Nghiệp (tiếng Anh) PDF và cách nộp.

Để chuyển đổi thỏa thuận hiện tại của quý vị  thành thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp, hoặc để thực hiện các thay đổi đối với tài khoản được liên kết với thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp hiện tại của quý vị, hãy nhập định tuyến ngân hàng và số tài khoản của quý vị.

Nếu chương trình của quý vị bị hủy bỏ khi không trả tiền đúng hạn rồi được phục hồi, thì quý vị có thể phải trả phí khôi phục lại.

Nếu tôi không thể đăng nhập để xem kế hoạch thanh toán của tôi hay để đăng ký xin kế hoạch này thì sao?

Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của mình bằng số trương mục tài chính hoặc điện thoại di động dưới tên của quý vị, trong hầu hết các trường hợp, quý vị sẽ có tùy chọn nhận mã kích hoạt qua thư bưu điện. Sau đó, quý vị có thể hoàn tất đăng ký và đăng nhập để xem kế hoạch thanh toán của mình hoặc yêu cầu trực tuyến một kế hoạch thanh toán ban đầu.

Nếu quý vị không nhận được thư bưu điện để truy cập trực tuyến nhưng quý vị đã nhận được thông báo khẩn cấp của IRS về số dư hoặc vấn đề với kế hoạch thanh toán của quý vị, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc số 800-829-4933 (doanh nghiệp).

Nếu tôi không đủ điều kiện đăng ký xin kế hoạch thanh toán trực tuyến hay sửa đổi kế hoạch hiện có của tôi trực tuyến thì sao?

Nếu không đủ điều kiện được kế hoạch thanh toán thông qua công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến thì quý vị vẫn có thể trả góp.

Nếu quý vị không thể sửa đổi một thỏa thuận trả góp hiện có trực tuyến, hãy gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp). Nếu quý vị đã nhận được thông báo quá hạn trả nợ và không thể thay đổi trực tuyến thì hãy làm theo hướng dẫn được nêu trong thư và liên lạc với chúng tôi ngay.

Tôi có thể quản lý kế hoạch thanh toán của mình như thế nào để tránh tình trạng vỡ nợ?

Để tránh việc vi phạm kế hoạch thanh toán, phải chắc chắn là quý vị hiểu rõ và quản lý được trương mục của mình.

 • Trả ít nhất số tiền tối thiểu hàng tháng khi đáo hạn.
 • Nộp đúng hạn tất cả các tờ khai đòi hỏi và trả đủ mọi khoản thuế và trả đúng hạn (liên lạc với IRS để thay đổi thỏa thuận hiện tại nếu quý vị không thể thực hiện).
 • Tiền hoàn thuế trong tương lai sẽ được dùng để trả cho nợ thuế của quý vị cho đến khi trả hết.
 • Trả tất cả các khoản tiền đã ấn định ngay cả khi chúng tôi dung tiền hoàn thuế của quý vị để trả cho số dư trong trương mục của quý vị.
 • Khi trả bằng chi phiếu, nhớ ghi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, năm thuế và loại khai thuế trên tiền trả của quý vị.
 • Liên lạc với chúng tôi nếu quý vị chuyển đi hay điền và gởi qua bưu điện Mẫu Đơn 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh) PDF.
 • Xác nhận thông tin trả tiền, ngày và số tiền bằng cách duyệt qua báo cáo gần đây hay thư xác nhận mà quý vị đã nhận. Khi quý vị gởi tiền trả qua bưu điện thì gởi đến địa chỉ nêu trong thư tín.

Có thể tính lệ phí phục hồi nếu chương trình của quý vị không được trả đúng hạn. Tiền phạt và tiền lời tiếp tục cộng dồn cho đến khi trả hết số nợ. Nếu quý vị nhận được thông báo về ý định chấm dứt thỏa thuận trả góp thì liên lạc với chúng tôi ngay. Thông thường chúng tôi sẽ không truy thu (tiếng Anh):

 • Khi đang cứu xét kế hoạch thanh toán;
 • Khi chương trình đang có hiệu lực;
 • Trong 30 ngày sau khi từ chối yêu cầu, hoặc
 • Trong thời gian IRS đánh giá khiếu nại về việc từ chối hay chấm dứt thỏa thuận.