Thông Tin Bổ Sung về Kế Hoạch Thanh Toán

 1. Lợi ích của việc trả tiền thuế đúng hạn là gì?
 2. Kế hoạch thanh toán là gì?
 3. Kế hoạch thanh toán có các chi phí hay lệ phí nào?
 4. Tại sao tôi nợ tiền lời và tiền phạt?
 5. Tại sao tôi phải trả lệ phí thiết lập?
 6. Tôi có đủ điều kiện để được miễn hay được hoàn lại lệ phí người dùng không?
 7. Làm thế nào để tôi xác định xem tôi có đủ điều kiện cho Tình Trạng Người Đóng Thuế Thu Nhập Thấp hay không?
 8. Làm thế nào để tôi kiểm tra số dư và lịch sử trả tiền?
 9. Tôi có đủ điều kiện nộp đơn xin trực tuyến cho kế hoạch thanh toán không?
 10. Các yêu cầu trình duyệt của công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến (OPA) là gì?
 11. Tôi có thể xét lại kế hoạch thanh toán của mình bằng cách nào?
 12. Tôi có thể thay đổi những gì với kế hoạch thanh toán của mình trực tuyến?
 13. Tôi có thể chỉnh sửa kế hoạch thanh toán trực tuyến bằng cách nào?
 14. Nếu tôi không đủ điều kiện hoặc không có khả năng nộp đơn xin hoặc chỉnh sửa kế hoạch thanh toán trực tuyến thì sao?
 15. Tôi có thể quản lý kế hoạch thanh toán của mình như thế nào để tránh không trả nợ đúng kỳ hạn?

Lợi ích của việc trả tiền thuế đúng hạn là gì?

Theo luật pháp, IRS có thể ấn định tiền phạt cho người đóng thuế trong trường hợp không khai thuế và không trả tiền nợ thuế trước thời hạn.

Nếu quý vị không thể trả tiền nợ thuế vào ngày đến hạn khai thế ban đầu thì số tiền nợ này phải chịu tiền lời và tiền phạt trả chậm hàng tháng. Quý vị cũng bị phạt tiền do không khai thuế, do đó nên nộp đúng hạn ngay cả khi quý vị không thể trả đủ số tiền nợ. Tốt nhất là quý vị nên trả đầy đủ càng sớm càng tốt để giảm thiểu các chi phí khác.

Lợi ích

 • Tránh tích lũy tiền lãi và tiền phạt
 • Tránh bù trừ tiền hoàn thuế trong tương lai
 • Tránh gặp khó khăn khi đi vay

Nếu quý vị không thể trả số đủ tiền nợ thì nên trả càng nhiều càng tốt và có thể vào IRS.gov/payments để xem các lựa chọn trả tiền.

Kế hoạch thanh toán là gì?

Kế hoạch thanh toán là thỏa thuận với IRS để trả tiền nợ thuế trong thời khoảng gia hạn. Quý vị nên yêu cầu kế hoạch thanh toán nếu thấy mình có thể trả tiền thuế đầy đủ trong thời khoảng gia hạn. Nếu đủ điều kiện nhận được kế hoạch thanh toán ngắn hạn thì quý vị sẽ không phải trả lệ phí người dùng. Không trả tiền thuế khi đáo hạn có thể bị gởi Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang và/hoặc hành động sai áp của IRS (tiếng Anh). Xem Ấn Phẩm 594, Tiến Trình Truy Thu của IRS (tiếng Anh)PDF.

Kế hoạch thanh toán có các chi phí hay lệ phí nào?

Nếu IRS chấp thuận kế hoạch thanh toán của quý vị (thỏa thuận trả góp), thì tiền thuế của quý vị sẽ được cộng thêm một trong những lệ phí sau đây. Đối với cá nhân, phải trả bằng Ghi Nợ Trực Tiếp cho số nợ hơn $25,000. Đối với doanh nghiệp, phải trả bằng Ghi Nợ Trực Tiếp cho số nợ hơn $10,000.

Đăng ký trực tuyến thông qua công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến hay nộp qua điện thoại, bưu điện, bằng cách nộp Mẫu 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (tiếng Anh).

Thanh toán hết khoản tiền còn nợ hôm nay

Phương Pháp Trả Tiền Phí Tổn

Chỉ cá nhân:

Trả trực tiếp từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm (Direct Pay)

 Cá nhân và doanh nghiệp:

 • Trả trực tuyến bằng điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bằng Điện Tử (EFTPS) (bắt buộc phải đăng ký)
 • Trả bằng séc, lệnh phiếu hay thẻ ghi nợ/tín dụng

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ

 • Đăng ký trực tuyến: lệ phí thiết lập là $0
 • Đăng ký qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: lệ phí thiết lập là $0
 • Không có tiền phạt hay tiền lãi trong tương lai

Trả toàn bộ khoản nợ trong 180 ngày hay ít hơn

*Lưu ý – chỉ những cá nhân đóng thuế mới có thể nộp đơn xin kế hoạch thanh toán ngắn hạn trực tuyến.

Phương Pháp Trả Tiền Phí Tổn

Sau khi nộp đơn xin kế hoạch thanh toán ngắn hạn, các lựa chọn trả tiền bao gồm:

 • Trả trực tiếp từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm (Direct Pay) (chỉ dành cho cá nhân)
 • Trả trực tuyến bằng điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bằng Điện Tử (EFTPS) (bắt buộc phải đăng ký)
 • Trả bằng séc, lệnh phiếu hay thẻ ghi nợ/tín dụng

Có tính phí khi trả bằng thẻ

 • Đăng ký trực tuyến: phí thiết lập là $0 (chỉ dành cho cá nhân)
 • Đăng ký qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: phí thiết lập là $0 (lên tới 180 ngày)
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời tích lũy cho đến khi trả hết nợ

Trả số tiền còn nợ bằng các khoản thanh toán hàng tháng

Phương Pháp Trả Tiền

Phí Tổn
Lựa chọn 1: Trả tiền bằng Ghi Nợ Trực Tiếp (trả tiền tự động hàng tháng từ tài khoản thanh toán) còn gọi là Thỏa Thuận Trả Góp qua Ghi Nợ Trực Tiếp (Direct Debit Installment Agreement, DDIA).
 • Đăng ký trực tuyến: phí thiết lập là $31
 • Đăng ký qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: phí thiết lập là $107
 • Người có thu nhập thấp: Đăng ký trực tuyến, qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: miễn trừ phí thiết lập
 • Cộng với tiền phạt và tiền lời tích lũy cho đến khi trả hết nợ

Lựa chọn 2: Sau khi nộp đơn xin kế hoạch thanh toán dài hạn, các lựa chọn trả tiền bao gồm:

 • Trả trực tiếp hàng tháng từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm (Direct Pay) (Chỉ dành cho cá nhân)
 • Trả tiền hàng tháng trực tuyến qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bằng Điện Tử (EFTPS) (bắt buộc phải đăng ký)
 • Thanh toán hàng tháng bằng séc, lệnh phiếu hoặc thẻ ghi nợ/tín dụng
Có tính phí khi trả bằng thẻ
 • Đăng ký trực tuyến: Phí thiết lập $149
 • Đăng ký qua điện thoại, thư hoặc trực tiếp: Phí thiết lập $225
 • Người có thu nhập thấp: Đăng ký trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp: Phí thiết lập $43, nhưng có thể được hoàn lại nếu người đóng thuế đáp ứng được một số điều kiện nhất dịnh.
 • Cộng với tiền phạt tích lũy và tiền lãi cho đến khi trả hết khoản nợ

Phương Pháp Trả Tiền

Phí Tổn
 • Trả tiền bằng Ghi Nợ Trực Tiếp (trả tiền tự động hàng tháng từ tài khoản thanh toán) còn gọi là Thỏa Thuận Trả Góp qua Ghi Nợ Trực Tiếp (DDIA).
 • Trả trực tiếp hàng tháng từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm (Direct Pay) (Chỉ dành cho cá nhân)
 • Trả tiền hàng tháng trực tuyến qua đường điện tử hoặc qua điện thoại bằng cách dùng Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bằng Điện Tử (EFTPS) (bắt buộc phải đăng ký)
 • Trả tiền hàng tháng bằng séc, lệnh phiếu hay thẻ ghi nợ/tín dụng

Có tính lệ phí khi trả bằng thẻ

 • Đăng ký (chỉnh sửa) trực tuyến: phí là $10
 • Đăng ký (chỉnh sửa) qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: phí là $89

Người có thu nhập thấp:

 • Đăng ký (chỉnh sửa) trực tuyến: phí là $10, có thể được hoàn lại nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định
 • Đăng ký (chỉnh sửa) qua điện thoại, bưu điện, hay trực tiếp: phí là $43, có thể được hoàn lại nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định
  • Thay đổi thỏa thuận trả góp Ghi Nợ Trực Tiếp hiện có: phí là $0

Lưu ý: Nếu trả bằng thẻ ghi nợ/tín dụng thì có thể tính phí xử lý. Phí xử lý trả cho nhà xử lý thanh toán và có áp dụng giới hạn.

Tại sao tôi nợ tiền lời và tiền phạt?

Tiền lời và một số chi phí tiền phạt tiếp tục cộng vào số tiền quý vị nợ cho đến khi trả hết số nợ. Tìm hiểu thêm về tiền phạt và tiền lời.

Tại sao tôi phải trả lệ phí thiết lập?

Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách hướng dẫn các cơ quan liên bang tính lệ phí người dùng cho các dịch vụ như chương trình Thỏa Thuận Trả Góp. IRS sử dụng lệ phí người dùng để trang trải chi phí cứu xét thỏa thuận trả góp.

Tôi có đủ điều kiện để được miễn hay được hoàn lại lệ phí người dùng không?

Việc miễn hoặc hoàn trả lệ phí người dùng chỉ áp dụng cho người đóng thuế cá nhân có thu nhập gộp đã điều chỉnh, như được xác định cho năm gần đây nhất có thông tin đó, bằng hoặc dưới 250% mức nghèo liên bang hiện hành (người đóng thuế thu nhập thấp) mà tham gia vào vào các kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp) vào hoặc sau ngày 10 tháng 4 năm 2018. Nếu quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp, lệ phí người dùng sẽ được miễn nếu quý vị đồng ý thanh toán ghi nợ điện tử bằng cách tham gia Thỏa Thuận Trả Góp Ghi Nợ Trực Tiếp (Direct Debit Installment Agreement hay DDIA). Nếu quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp nhưng không thể thực hiện thanh toán ghi nợ điện tử bằng cách tham gia vào một DDIA thì quý vị sẽ được hoàn trả lệ phí người dùng sau khi hoàn thành thỏa thuận trả góp. Nếu hệ thống IRS xác định rằng quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp thì công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến sẽ tự động phản ánh phí áp dụng.

Làm thế nào để tôi xác định xem tôi có đủ điều kiện hưởng Tình Trạng Người Đóng Thuế Thu Nhập Thấp hay không?

Nếu quý vị tin rằng mình đáp ứng các yêu cầu về tình trạng người đóng thuế thu nhập thấp, nhưng IRS không xác định quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp, vui lòng xem Mẫu 13844, Đơn Xin Giảm Lệ Phí Người Dùng Đối Với Các Thỏa Thuận Trả Góp (tiếng Anh)PDF để được hướng dẫn. Người đăng ký phải nộp mẫu này cho IRS trong vòng 30 ngày kể từ ngày trên thư chấp nhận thỏa thuận trả góp của họ để yêu cầu IRS xem xét lại tình trạng của họ.

Internal Revenue Service
PO Box
219236, Stop 5050
Kansas City, MO 64121-9236

Làm thế nào để tôi kiểm tra số dư và lịch sử trả tiền?

Các cá nhân có thể xem số dư hiện tại và quá trình trả tiền khi xem Tài Khoản Trực Tuyến. Quý vị phải xác nhận danh tánh qua kiểm tra an ninh để xem tài khoản thuế. Cần một đến ba tuần (ba tuần cho tiền trả theo cách phi điện tử) để được ghi tín dụng tiền trả gần đây vào tài khoản của quý vị.

Tôi có đủ điều kiện nộp đơn xin trực tuyến cho kế hoạch thanh toán không?

Tình trạng thuế cụ thể của quý vị sẽ cho biết các lựa chọn trả tiền có sẵn cho quý vị. Các lựa chọn trả tiền bao gồm trả hết, kế hoạch thanh toán ngắn hạn (trả trong 180 ngày hay ít hơn) hay kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp) (trả hàng tháng).

Nếu quý vị là một cá nhân, quý vị có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin trực tuyến nếu:

 • Kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị nợ từ $50,000 đô la trở xuống tiền thuế, tiền phạt và tiền lời kết hợp, và đã nộp tất cả các tờ khai được yêu cầu.
 • Kế hoạch thanh toán ngắn hạn: Quý vị nợ dưới $100,000 đô la tiền thuế, tiền phạt và tiền lời kết hợp.

Nếu quý vị là một doanh nghiệp, quý vị có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin trực tuyến nếu:

 • Kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp): Quý vị đã nộp tất cả các tờ khai được yêu cầu và nợ $25,000 trở xuống tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi kết hợp.

Nếu quý vị là chủ sở hữu duy nhất hoặc nhà thầu độc lập, hãy nộp đơn xin kế hoạch thanh toán với tư cách cá nhân.

Các yêu cầu trình duyệt của công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến (OPA) là gì?

OPA được hỗ trợ trên các phiên bản hiện tại của các trình duyệt sau:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer hoặc Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Để sử dụng ứng dụng này, trình duyệt của quý vị phải được cấu hình để chấp nhận các cookie phiên mạng. Vui lòng đảm bảo rằng hỗ trợ cho cookie phiên mạng được bật trong trình duyệt của quý vị, sau đó nhấn nút quay lại để truy cập ứng dụng.

Các cookie phiên mạng được sử dụng trên trang web này không được sử dụng để liên kết người dùng của trang IRS với một người thực tế. Nếu quý vị lo ngại về quyền riêng tư của mình trên trang web của IRS thì vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của IRS (tiếng Anh).

Tôi có thể xét lại kế hoạch thanh toán của mình bằng cách nào?

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về kế hoạch thanh toán hiện tại của mình (loại thỏa thuận, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến.

Tôi có thể thay đổi những gì với kế hoạch thanh toán của mình trực tuyến?

Quý vị có thể sử dụng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến để thay đổi những điều sau đây:

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đáo hạn trả tiền hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Thay đổi số định tuyến ngân hàng và số tài khoản trên một thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Phục hồi sau khi không trả nợ đúng kỳ hạn

Tôi có thể chỉnh sửa kế hoạch thanh toán trực tuyến bằng cách nào?

Quý vị có thể thay đổi theo ý muốn bằng cách đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến. Ở trang đầu tiên, quý vị có thể thay đổi loại kế hoạch hiện tại, ngày trả tiền, và số tiền. Sau đó nộp những thay đổi của quý vị.

Nếu số tiền trả hàng tháng mới không đáp ứng số tiền trả đòi hỏi thì quý vị sẽ được hỏi để thay đổi số tiền trả. Nếu không thể trả số tiền đòi hỏi tối thiểu thì quý vị sẽ được hướng dẫn điền vào Mẫu 433-F, Báo Cáo Thông Tin Truy Thu (tiếng Anh)PDF hoặc Mẫu 433-B, Báo Cáo Thông Tin Truy Thu cho Doanh Nghiệp (tiếng Anh)PDF và cách nộp.

Để chuyển đổi thỏa thuận hiện tại của quý vị thành thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp, hoặc để thực hiện các thay đổi đối với tài khoản được liên kết với thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp hiện tại của quý vị, hãy nhập số định tuyến ngân hàng và số tài khoản của quý vị.

Nếu kế hoạch của quý vị bị hủy bỏ do không trả nợ đúng kỳ hạn và được phục hồi, thì quý vị có thể phải trả phí phục hồi.

Nếu tôi không đủ điều kiện hoặc không có khả năng nộp đơn xin hoặc chỉnh sửa kế hoạch thanh toán trực tuyến thì sao?

Nếu không đủ điều kiện xin được kế hoạch thanh toán thông qua công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến thì quý vị vẫn có thể trả góp.

Nếu quý vị không thể sửa đổi một thỏa thuận trả góp hiện có trực tuyến, hãy gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp). Nếu quý vị đã nhận được thông báo quá hạn trả nợ và không thể thay đổi trực tuyến, hoặc quý vị nhận được thông báo khẩn về nợ đến hạn, thì hãy làm theo hướng dẫn được nêu trong thư và liên lạc với chúng tôi ngay.

Tôi có thể quản lý kế hoạch thanh toán của mình như thế nào để tránh không trả nợ đúng kỳ hạn?

Để tránh không trả nợ đúng kỳ hạn cho kế hoạch thanh toán của quý vị, phải chắc chắn là quý vị hiểu rõ và quản lý được tài khoản của mình.

 • Trả ít nhất số tiền tối thiểu hàng tháng khi đáo hạn.
 • Nộp đúng hạn tất cả các tờ khai được yêu cầu và trả đủ mọi khoản thuế và trả đúng hạn (liên lạc với IRS để thay đổi thỏa thuận hiện tại nếu quý vị không thể thực hiện).
 • Tiền hoàn thuế trong tương lai sẽ được dùng để trả cho nợ thuế của quý vị cho đến khi trả hết.
 • Trả tất cả các khoản tiền đã lên lịch ngay cả khi chúng tôi dùng tiền hoàn thuế của quý vị để trả cho số dư nợ trong tài khoản của quý vị.
 • Khi trả bằng chi phiếu, nhớ ghi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, năm thuế và loại khai thuế trên tiền trả của quý vị.
 • Liên lạc với chúng tôi nếu quý vị chuyển đi hay điền và gởi qua bưu điện Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh)PDF.
 • Xác nhận thông tin trả tiền, ngày và số tiền bằng cách duyệt qua báo cáo gần đây hay thư xác nhận mà quý vị đã nhận. Khi quý vị gởi tiền trả qua bưu điện thì gởi đến địa chỉ nêu trong thư tín.

Có thể tính lệ phí phục hồi nếu kế hoạch của quý vị bị không trả nợ đúng kỳ hạn. Tiền phạt và tiền lời tiếp tục tích lũy cho đến khi trả hết số nợ. Nếu quý vị nhận được thông báo về ý định chấm dứt thỏa thuận trả góp thì liên lạc với chúng tôi ngay. Thông thường chúng tôi sẽ không thực hiện hành động cưỡng chế truy thu (tiếng Anh):

 • Khi đang cứu xét kế hoạch thanh toán;
 • Khi kế hoạch đang có hiệu lực;
 • Trong 30 ngày sau khi từ chối hoặc chấm dứt yêu cầu, hoặc
 • Trong thời gian IRS đánh giá khiếu nại về việc từ chối hay chấm dứt thỏa thuận.