Chủ Đề Số 801 Ai Phải Nộp Tờ Khai Thông Tin Bằng Điện Tử

Yêu cầu nộp bằng điện tử tùy thuộc vào loại tờ khai thông tin đang được nộp.

Đoạn 6011(e) của Bộ Luật Thuế Vụ và các quy định theo đó yêu cầu bất kỳ người nào, bao gồm công ty, hợp doanh, di sản hoặc quỹ tín thác nộp 250 tờ khai thông tin trở lên, chẳng hạn như Mẫu 1042-S, Mẫu 1098, Mẫu 1099-INT, Mẫu 1099-DIV, Mẫu 3921, Mẫu 3922, Mẫu 5498, Mẫu 5498-ESA, Mẫu W-2, v.v., phải nộp các tờ khai này bằng điện tử. 26 CFR § 301.6011-2 (tiếng Anh)Yêu cầu này áp dụng riêng cho từng loại mẫu được yêu cầu nộp. Tất cả các yêu cầu được áp dụng riêng cho cả mẫu ban đầu và mẫu đã sửa đổi. Với mục đích của Mẫu 1042-S, một tổ chức tài chính phải nộp tất cả các tờ khai bằng điện tử bất kể số lượng mẫu đơn được nộp. Đối với người nộp Mẫu 8966 (tiếng Anh), xin tham khảo mục "IDES" dưới đây.

Đạo Luật Ưu Tiên cho Người Đóng Thuế năm 2019 (Pub. L. 116-25), ban hành ngày 1 tháng 7, 2019, đã ủy quyền cho Bộ Tài Chính và IRS ban hành các quy định nhằm giảm yêu cầu 250 tờ khai đối với các tờ khai thuế năm 2021. Nếu các quy định đó được ban hành và có hiệu lực đối với các tờ khai thuế năm 2021 bắt buộc phải nộp vào năm 2022, IRS sẽ đăng một bài báo tại IRS.gov/Form1099 giải thích về sự thay đổi này. Tuy nhiên, cho đến khi các quy định được ban hành, con số vẫn ở mức 250.

FIRE

Mẫu 1042-S, Mẫu 1097-BTC, loạt Mẫu 1098, loạt Mẫu 1099, Mẫu 3921, Mẫu 3922, loạt Mẫu 5498, Mẫu 8027, Mẫu 8955-SSA và Mẫu W-2G có thể được nộp lên cơ quan Điều Hành Dịch Vụ Kỹ Thuật (Technical Services Operation, TSO) qua hệ thống Nộp Tờ Khai Thông Tin Bằng Điện Tử (FIRE) (tiếng Anh). Lợi ích của việc nộp tờ khai thông tin bằng điện tử bao gồm tiết kiệm chi phí, bảo mật (hỗ trợ mã hóa AES 256 bit, AES 128 bit và TDES 168 bit) và ngày đến hạn nộp hầu hết các tờ khai thông tin muộn hơn. Việc nộp tờ khai thông tin bằng điện tử không liên kết với chương trình nộp Mẫu 1040 bằng điện tử.

Khi gửi các tệp lớn hơn 10,000 bản ghi bằng phương tiện điện tử, việc nén dữ liệu được khuyến khích. WinZip hoặc PKZIP là các gói dạng nén duy nhất được chấp nhận. Hệ thống FIRE thường hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, nhưng có thể ngừng hoạt động vào các ngày Thứ Tư từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng theo giờ miền Đông để cập nhật chương trình. Xem FIRE (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Sau khi nộp tờ khai thuế qua hệ thống FIRE, những người nộp cung cấp địa chỉ email chính xác trên màn hình "Xác Thực Thông Tin Khai Thuế của Quý Vị" sẽ nhận được email về tình trạng của tệp đã được gửi đi. Email về tình trạng tệp sẽ bao gồm tên tệp được IRS chỉ định, ngày nhận, số lượng người thụ hưởng và tình trạng của tệp đối với từng loại mẫu được nộp qua FIRE. Nếu email cho biết tệp bị lỗi thì quý vị phải đăng nhập vào hệ thống FIRE và đi đến tùy chọn "Kiểm Tra Tình Trạng của Tệp" để xem lại chi tiết lỗi và kịp thời gửi lại tệp khác. Nếu tệp bình thường thì tệp sẽ tự động được cho qua để xử lý trên luồng chính trong 10 ngày kể từ ngày nhận.

Thông tin chung về việc đệ nộp và sửa chữa, cũng như quy định nộp bằng điện tử, sẵn có trong các ấn bản sau:

SSA

Để biết thông tin về quy định nộp Mẫu W-2 bằng điện tử lên Cơ Quan An Sinh Xã Hội, xin truy cập SSA.gov/employer (tiếng Anh) hoặc gọi số 800-772-6270.

IDES

Mẫu 8966, Khai Báo FATCA (tiếng Anh) PDF được nộp bằng điện tử thông qua hệ thống Dịch Vụ Trao Đổi Dữ Liệu Quốc Tế (IDES). Một pháp nhân là tổ chức tài chính phải nộp Mẫu 8966 bằng điện tử bất kể số lượng Mẫu 8966 được nộp. Tất cả các pháp nhân khác nộp 250 Mẫu 8966 trở lên trong năm phải nộp Mẫu 8966 bằng điện tử. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Dịch Vụ Trao Đổi Dữ Liệu Quốc Tế (tiếng Anh).

AIR

Tờ khai thông tin theo Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng (ACA) và chuyển các thông tin khai trên hồ sơ thuế được nộp bằng điện tử thông qua hệ thống Nộp Tờ Khai Thông Tin ACA, hay còn gọi là AIRMẫu 1094-B, Chuyển Phát Tờ Khai Thông Tin Bảo Hiểm Sức Khỏe (tiếng Anh) , Mẫu 1095-B, Bảo Hiểm Sức Khỏe (tiếng Anh)Mẫu 1094-C, Chuyển Phát Tờ Khai Thông Tin Đề Nghị Bảo Hiểm Sức Khỏe Do Chủ Thuê Lao Động Cung Cấp và Tờ Khai Thông Tin Bảo Hiểm (tiếng Anh) , và Mẫu 1095-C, Đề Nghị và Phạm Vi Bảo Hiểm Sức Khỏe Được Chủ Lao Động Cung Cấp (tiếng Anh) phải được nộp bằng điện tử thông qua AIR trong trường hợp nộp 250 tờ khai trong số các tờ khai đó trở lên. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Chương Trình Tờ Khai Thông Tin theo Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng (AIR) (tiếng Anh).