Chủ đề số 801, Ai phải nộp tờ khai thông tin bằng điện tử

Nói chung, không ai phải nộp tờ khai thông tin bằng điện tử trong một năm dương lịch trừ khi người đó được yêu cầu nộp ít nhất 10 tờ khai trong năm dương lịch đó. Những người được yêu cầu nộp ít hơn 10 tờ khai trong năm dương lịch có thể nộp bằng điện tử hoặc bằng giấy. Ngưỡng trước đó là 250 tờ khai, cho mỗi loại tờ khai được nộp. Ngưỡng 10 tờ khai hiện tại bao gồm tổng hợp của hầu hết tất cả các loại tờ khai thông tin trong quy định. Xem IRS và Bộ Tài chính ban hành các quy định cuối cùng về e-file cho doanh nghiệp (tiếng Anh) và 26 CFR § 301.6011-2 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Có sẵn một số tùy chọn để nộp tờ khai thông tin bằng điện tử, dựa trên loại tờ khai được nộp. Xem Chủ đề số 802, Đơn xin Nộp Tờ khai thông tin bằng điện tử, để biết thêm thông tin.

FIRE

Mẫu 1042-S, Mẫu 1097-BTC, loạt Mẫu 1098, loạt Mẫu 1099, Mẫu 3921, Mẫu 3922, loạt Mẫu 5498, Mẫu 8027, Mẫu 8955-SSA, 8596 và Mẫu W-2G có thể được nộp bằng điện tử qua hệ thống Nộp Tờ khai thông tin bằng điện tử (FIRE) (tiếng Anh).

IRIS

Hệ thống tiếp nhận tờ khai thông tin (IRIS) (tiếng Anh) là một cổng thông tin trực tuyến miễn phí có thể được sử dụng để e-file bất kỳ Mẫu 1099 nào cho năm thuế 2022 hoặc sau đó. Dịch vụ này không yêu cầu phần mềm đặc biệt. Nó có sẵn cho bất kỳ doanh nghiệp ở mọi quy mô. Để biết thêm thông tin, xem Ấn phẩm 5717, Hệ thống tiếp nhận Tờ khai thông tin (IRIS), Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin của Người đóng thuế (tiếng Anh)PDF.

SSA

Chủ lao động nộp tổng cộng 10 (tiếng Anh) tờ khai thông tin trở lên, bao gồm cả Mẫu W-2, phải nộp các mẫu đó bằng điện tử. Để biết thông số kỹ thuật về cách nộp Biểu mẫu W-2 điện tử cho Sở An sinh Xã hội, hãy truy cập Dịch vụ cho Doanh nghiệp trực tuyến (BSO) (tiếng Anh) hoặc gọi 800-772-6270 (TTY 800-325-0778).

IDES

Mẫu 8966, Báo cáo FATCA (tiếng Anh)PDF được nộp bằng điện tử thông qua hệ thống Dịch vụ Trao đổi dữ liệu Quốc tế (IDES). Một pháp nhân là tổ chức tài chính phải nộp Mẫu 8966 bằng điện tử bất kể số lượng Mẫu 8966 được nộp. Tất cả các người nộp khác được khuyến khích nộp Mẫu 8966 bằng điện tử. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Dịch vụ Trao đổi dữ liệu Quốc tế (tiếng Anh).

AIR

Tờ khai thông tin và tờ chuyển theo Đạo luật Chăm sóc giá phải chăng (ACA) được nộp bằng điện tử thông qua hệ thống Tờ khai thông tin theo Đạo luật Chăm sóc giá phải chăng (AIR).

Tờ khai thông tin ACA bao gồm:

Để biết thêm thông tin, xem Tờ khai thông tin theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (AIR) (tiếng Anh).