Chủ đề số 802, Đơn xin Nộp Tờ khai thông tin bằng điện tử

FIRE

Tất cả những người nộp tờ khai thông tin qua phương tiện điện tử bằng Hệ thống Nộp Tờ khai thông tin bằng điện tử (FIRE) (tiếng Anh)  phải yêu cầu cho phép nộp qua phương tiện điện tử bằng cách yêu cầu cấp Mã Kiểm soát người gửi (TCC) qua Đơn xin TCC cho Tờ khai thông tin (IR) trực tuyến. Gửi yêu cầu chậm nhất là vào ngày 1 tháng 11 trong năm trước khi đến hạn phải nộp tờ khai thông tin và chờ 45 ngày để xử lý. Tất cả các Đơn IR cho TCC đều phải được xem xét trước khi cấp phê duyệt chuyển tờ khai điện tử và có thể yêu cầu tài liệu bổ sung theo yêu cầu của IRS. Nếu đơn xin của bạn được chấp thuận thì TCC gồm năm ký tự chữ số sẽ được ấn định cho doanh nghiệp gửi tệp.

Để gửi tệp qua phương tiện điện tử bằng FIRE, bạn phải có phần mềm, nhà cung cấp dịch vụ hoặc lập trình viên nội bộ sẽ tạo tệp ở định dạng phù hợp theo yêu cầu và bố cục bản ghi. Các định dạng được quét, PDF, Word và Excel nằm trong số các định dạng tệp sẽ không được chấp nhận.

IRS khuyến khích người gửi cho nhiều người trả tiền nộp đơn xin và sử dụng Mã Kiểm soát người gửi (TCC) đã được chỉ định cho tất cả những người trả tiền. Mục đích của TCC là xác định người gửi tệp. Bạn có thể gửi tệp cho bao nhiêu công ty tùy theo nhu cầu về TCC.

Nếu bạn không sử dụng TCC của mình trong ba năm liên tiếp, TCC của bạn sẽ bị xóa. Khi TCC của bạn bị xóa, nó không thể được kích hoạt lại. Bạn sẽ cần gửi Đơn xin IR mới cho TCC.

Để biết thêm thông tin, bao gồm danh sách các mẫu đơn có thể được e-file bằng hệ thống, hãy tham khảo FIRE (tiếng Anh). Tham khảo các ấn phẩm sau để biết thông số kỹ thuật:

IRIS

Hệ thống tiếp nhận tờ khai thông tin (IRIS) là một cổng thông tin trực tuyến miễn phí có thể được sử dụng để e-file bất kỳ Mẫu 1099 nào cho năm thuế 2022 hoặc sau đó. Dịch vụ này an toàn, chính xác và không yêu cầu phần mềm đặc biệt. Nó có sẵn cho bất kỳ doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Bạn sẽ cần mã số thuế của chủ lao động (EIN) và bạn phải đăng ký Mã Kiểm soát người gửi (TCC) của IRSI. Sau khi nhận được TCC, bạn có thể e-file Mẫu 1099 với IRIS. Xem E-file Mẫu 1099 với IRIS (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

SSA

Chủ lao động phải nộp sê-ri Mẫu W-2 với Sở An sinh Xã hội. Xin tham khảo Dịch vụ cho Doanh nghiệp trực tuyến (tiếng Anh) hoặc gọi số 800-772-6270 (TTY 800-325-0778).

AIR

Tờ khai thông tin theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (AIR) là nền tảng e-file được sử dụng cho tờ khai ACA. Để nộp tờ khai thông tin ACA dưới dạng điện tử, người dùng sẽ cần phải đăng ký và đăng nhập bằng ID.me, nhà cung cấp công nghệ cho IRS, để truy cập bộ ứng dụng trực tuyến e-Services. Những người nộp đơn mới phải nộp Đơn xin Mã Kiểm soát người gửi cho Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (tiếng Anh). Xem Tờ khai thông tin theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (AIR) (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

IDES

Dịch vụ Trao đổi dữ liệu Quốc tế (IDES) là điểm phân phối điện tử nơi các Tổ chức Tài chính (FI) và Cơ quan thuế Nước sở tại (HCTA) có thể truyền và trao đổi dữ liệu theo Đạo luật Tuân thủ thuế về Tài khoản nước ngoài (FATCA) với Hoa Kỳ, bao gồm Mẫu 8966, Báo cáo FATCA (tiếng Anh). Người dùng có thể tạo một tài khoản trực tuyến và đăng ký thông qua IDES (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, tham khảo Ấn phẩm 5190, Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Trao đổi dữ liệu Quốc tế (IDES) của Đạo luật Tuân thủ thuế về Tài khoản nước ngoài (FATCA) (tiếng Anh)PDF. Xem thêm Hướng dẫn cho Mẫu 8966 (tiếng Anh)PDF.