Chủ Đề 802 Đề Nghị Nộp Tờ Khai Thông Tin Qua Phương Tiện Điện Tử

FIRE

Tất cả những người nộp tờ khai thông tin qua phương tiện điện tử bằng hệ thống Nộp Tờ Khai Thông Tin Qua Phương Tiện Điện Tử (FIRE) (Tiếng Anh)  phải yêu cầu ủy quyền nộp qua phương tiện điện tử bằng cách gửi Mẫu 4419, Đơn Xin Gửi Tờ Khai Thông Tin Qua Phương Tiện Điện Tử (FIRE) (Tiếng Anh). Gửi Mẫu 4419 đã điền đầy đủ thông tin qua mạng tại FIRE (Tiếng Anh) để yêu cầu cấp Mã Kiểm Soát Người Gửi (TCC) ban đầu. Gửi Mẫu 4419 chậm nhất là vào ngày 1 tháng Mười Một trong năm trước khi đến hạn phải nộp tờ khai thông tin và chờ 45 ngày để xử lý. Nếu đơn xin của quý vị được chấp thuận thì TCC gồm năm ký tự chữ số sẽ được chỉ định cho doanh nghiệp của quý vị.

Để gửi tệp qua phương tiện điện tử bằng FIRE, quý vị phải có phần mềm, nhà cung cấp dịch vụ hoặc lập trình viên nội bộ sẽ tạo tệp ở định dạng phù hợp theo yêu cầu và bố cục bản ghi. Bản sao đã quét hoặc dưới dạng PDF sẽ không được chấp nhận.

IRS khuyến khích người gửi cho nhiều người trả tiền nộp đơn xin và sử dụng Mã Kiểm Soát Người Gửi (TCC) đã được chỉ định cho tất cả những người trả tiền. Mục đích của TCC là xác định người gửi tệp. Quý vị có thể gửi tệp cho bao nhiêu công ty tùy theo nhu cầu về TCC.

Chỉ gửi Mẫu 4419 trên giấy khi quý vị có Mã Kiểm Soát Người Gửi (TCC) hiện tại cho:

  • Sửa đổi thông tin TCC hiện tại
  • Yêu cầu cấp thêm TCC cho một loại mẫu mà quý vị có TCC đang hoạt động hoặc một loại mẫu khác được liệt kê trong Mẫu 4419, Đoạn 8

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo FIRE (Tiếng Anh) hoặc Ấn Bản 1220, Quy Định Nộp Mẫu 1097, Mẫu 1098, Mẫu 1099, Mẫu 3921, Mẫu 3922, Mẫu 5498 và Mẫu W-2G Qua Phương Tiện Điện Tử (Tiếng Anh) PDF.

SSA

Những người nộp Mẫu W-2 qua phương tiện điện tử phải liên hệ với Cơ Quan An Sinh Xã Hội để biết tất cả thông tin, mẫu đơn và ấn bản liên quan đến việc nộp Mẫu W-2; truy cập SSA.gov/employer (Tiếng Anh) hoặc gọi số 800-772-6270.

AIR

AIR là nền tảng nộp qua phương tiện điện tử được dùng cho các tờ khai ACA. Để nộp tờ khai thông tin ACA qua phương tiện điện tử, công ty hoặc tổ chức phải gửi Đơn xin cấp TCC theo ACA. Xem Chương Trình Tờ Khai Thông Tin theo Đạo Luật Chăm Sóc với Giá Phải Chăng (AIR) (Tiếng Anh).