Jwenn èd pou ranpli Fòm SS-8 la, Detèmine Estati Travayè nan Objektif Enpo Anplwa Federal yo ak Prelèvman Enpo sou Revni.

Sou Paj Sa a

Konsènan Fòm nan

Travayè ak biznis yo ka ranpli Fòm SS-8 pou mande IRS la pou detèmine si yon travayè se yon anplwaye oswa yon kontraktyèl endepandan. Lè sa a, ou ka sèvi ak desizyon nou an pou ranpli kòrèkteman enpo sou revni federal ou ak deklarasyon enpo travay ou. Gade plis Konsènan Fòm SS-8 ( an anglè).

Kilè pou w Soumèt Fòmilè SS-8 la

Soumèt Fòm SS-8 la si, apre ou fin revize règ jiridik komen yo ki nan lis Kontraktyèl Endepandan v. Anplwaye (an anglè), ou pa konnen si yon travayè se yon anplwaye oswa yon kontraktyèl endepandan. Pou plis detay, gade Piblikasyon 15-A, Gid Fiskal Siplemantè Patwon yo PDF.

Yon biznis ki toujou ap anboche menm kalite travayè yo pou fè sèvis an patikilye ka vle konsidere ranpli fòm nan.

Ou ka fè rechèch nan Baz done SS-8 IRS la (an anglè) pou jwenn repons ak analiz IRS la sou Fòm SS-8 lan ki fèk soumèt ki gen kategori sektè, kòd okipasyon ak rezilta desizyon yo.

Ranpli Fòmilè SS-8

Rasire w ke:

 • Ranpli tout kesyon ki nan Pati I-IV Fòm SS-8 la.
 • Ranpli Pati V lan si travayè a bay yon kliyan yon sèvis dirèkteman oswa li se yon vandè.
 • Reponn tout kesyon yo nèt epi reponn yo klè. Si ou pa ka reponn yon kesyon, antre "pa konnen" oswa "pa aplike."
 • Mete lòt fèy si w bezwen plis espas epi fè lis pati a ak nimewo kesyon an. Anlè tèt chak fèy, ekri non biznis (oswa non travayè) lan ak nimewo idantifikasyon patwon an (oswa nimewo idantifikasyon kontribyab la).

Pou siyen fòm lan kòrèkteman:

 • Itilize yon siyati orijinal ki ekri alamen oswa elektwonik (pa egzanp, yon PDF ki te faks oswa siyen dijitalman). Yon siyati ak so pa akseptab.
 • Moun ki siyen pou yon sosyete dwe se yon ofisye nan sosyete a ki konnen enfòmasyon sou biznis la. Si sosyete a se yon manm nan yon gwoup afilye ki ranpli yon deklarasyon konsolide, moun ki siyen an dwe yon ofisye paran komen gwoup la.
 • Moun ki siyen pou yon fideyikomi, patenarya, oswa konpayi ak responsablite limite dwe se yon administratè, patnè jeneral, oswa manm-manadjè ki konnen enfòmasyon sou biznis la.

Ki Lè Nou pa Aksepte Fòm SS-8

Nou pa aksepte fòm nan si:

 • Li pa siyen epi dat la pa kòrèk.
 • Li pa genyen ase enfòmasyon oswa dokiman pou nou pran yon desizyon.
 • Travayè a ak biznis lan nan litij youn ak lòt.
 • Li gen pwoblèm salè siplemantè (pa egzanp: salè aryere, bonis, komisyon, bous detid, alokasyon, bonis pou siyati, peman pwobasyon, Anèks K-1, oswa peman pou depa).
 • Li mande pou yon desizyon sou yon peryòd tan travayè, kote lwa preskripsyon pou evalye oswa amande enpo a fèmen (Si se pou plis pase yon peryòd, desizyon nou an aplike sèlman pou ane ki toujou louvri dapre lalwa).
 • Li mande pou yon desizyon sou relasyon biznis-a-biznis, tankou relasyon grosist ak revandè.

Reprezantasyon

Yon travayè oswa yon biznis ka reprezante tèt yo oswa fè yon lòt moun reprezante yo. Yon reprezantan dwe yon moun ki gen dwa pratike devan IRS la, tankou yon avoka, kontab piblik sètifye, oswa yon ajan ki enskri (yon moun ki enskri pou pratike devan IRS la).

Pou pèmèt yon lòt moun reprezante w devan IRS la, sèvi ak Fòm 2848, Manda Avoka a ak Deklarasyon Reprezantan an (an anglè). Lis nan Fòm 2848 seksyon 3: Enpo sou travay, Fòm SS-8 ak tout ane fiskal yo montre sou Fòm SS-8 la.

Apre ou Soumèt Fòm nan

Depoze deklarasyon enpo ou an anvan dat limit li. Pa tann pou w ranpli deklarasyon enpo ou jiskaske w resevwa repons nou.

Si nou mande w pou w voye yon peman pandan w ap tann yon repons pou Fòm SS-8 la, fè sa touswit.

Ou dwe konnen ke li ka pran omwen 6 mwa pou resevwa yon desizyon IRS.

Si nou te retounen Fòm SS-8 ou a pou mande plis enfòmasyon, voye enfòmasyon nou mande yo ba nou:

 • Pa faks nan 855-234-2604 oswa,
 • Pa lapòs nan:

Internal Revenue Service
Form SS-8 Determinations
P.O. Box
630
Stop 631
Holtsville, NY 11742-0630

Kesyon Travayè yo

Èske sa ap afekte reklamasyon pou ranbousman mwen an si mwen ranpli Fòm SS-8 la?

Non. Jeneralman ou dwe soumèt reklamasyon pou kredi ou an oswa ranbousman nan lespas 3 zan soti nan dat ou te fè deklarasyon orijinal oubyen nan 2 zan sòti nan dat ou te peye enpo a, nan dènye dat la.

E si IRS la detèmine mwen se yon anplwaye atravè Fòm SS-8 la?

Ou dwe soumèt yon deklarasyon amande si desizyon an afekte obligasyon fiskal ou. Apre w fin soumèt yon deklarasyon amande, ou ka gen yon ranbousman oswa ou dwe enpo. Pou plis enfòmasyon, rele 800-829-1040.

Mwen bay yon eta oswa yon gouvènman lokal sèvis kòm yon travayè. Èske mwen ka Soumèt Fòmilè SS-8 la?

Non. IRS pa ka pran desizyon sa a. Gade nan Resous yo.

Pou plis kesyon sou Fòm SS-8 la, tanpri rele sèvis kliyan nan 800-829-1040.

Kesyon Biznis yo

Mwen te resevwa yon demann IRS la pou ranpli Fòm SS-8 la. Ki sa pwochen etap mwen yo ye?

Ranpli fòm nan epi retounen li ban nou. Si w ap bay enfòmasyon pou:

 • Yon klas travayè an patikilye - Fè lis non yo, adrès yo ak nimewo Sekirite Sosyal (si disponib) tout travayè ki afekte yo.
 • Plis pase yon klas travayè - Ranpli yon Fòm SS-8 apa pou chak klas epi fè lis non yo, adrès yo ak nimewo Sekirite Sosyal (si disponib) tout travayè ki afekte yo.

Pou evite nou mande plis enfòmasyon, asire w ou mete enfòmasyon pou tout travayè yo.

Kouman mwen ta dwe ranpli Fòm SS-8 la si m ap mande yon detèminasyon pou yon klas travayè? Ki sa pwochen etap mwen yo ye?

Ranpli fòm nan epi voye li bay IRS la. Si w ap mande yon rezolisyon pou:

 • Yon klas travayè an patikilye - Fè lis non yo, adrès yo ak nimewo Sekirite Sosyal (si disponib) tout travayè ki afekte yo.
 • Plis pase yon klas travayè - Ranpli yon Fòm SS-8 apa pou chak klas epi fè lis non yo, adrès yo ak nimewo Sekirite Sosyal (si disponib) tout travayè ki afekte yo.

Pou evite nou retounen enfòmasyon w yo, asire w ou mete enfòmasyon pou tout travayè yo.

Si mwen gen plis pase yon biznis, èske mwen ka itilize menm Fòm SS-8 la?

Non. Ranpli yon Fòm SS-8 apa pou chak biznis.

Èske yon gouvènman lokal oswa yon ajans leta ka soumèt Fòm SS-8 la?

Non. IRS la pa ka pran desizyon sa a.

Pou plis kesyon sou Fòm SS-8 la, tanpri rele sèvis kliyan nan 800-829-1040.

Resous yo