Antreprenè Endepandan (Bòs Tèt Li) oubyen Anplwaye?

Li enpòtan anpil pou mèt biznis yo detèmine si moun k ap bay sèvis yo se anplwaye yo ye oubyen se antreprenè endividyèl yo ye.

An jeneral, ou dwe fè prelèvman epi peye sekirite sosyal ak taks Medicare, epi ankò peye taks chomaj sou salè w peye anplwaye. Jeneralman, ou pa oblije fè prelèvman oubyen peye taks pou pèman w bay antreprenè endepandan an.

Chwazi Senaryo ki Aplikab pou Ou a:

  • Mwen se yon antreprenè endepan oubyen m nan yon biznis pa m

    Si you se mèt yon biznis oubyen yon antreprenè endepandan ki ofri sèvis bay lòt biznis, donk ou se yon moun ki, an jeneral, konsidere kòm travayè endepandan. Pou plis enfòmasyon sou obligasyon taks ou kòm travayè endepandan (antreprenè endepandan), konsilte Sant Taks Travayè Endepandan nou an.

  • Mwen anboche oubyen mwen fè kontra ak moun ki ofri m sèvis yo pou biznis mwen

    Si se ou ki mèt travay la oubyen ki fè kontra ak moun pou ofri w sèvis, ebyen ou bezwen detèmine èske moun k ap ofri w sèvis yo se anplwaye yo ye oubyen antreprenè endividyèl. Swiv rès paj sa pou w dekouvri plis bagay sou sijè sa a epi ki responsabilite w genyen.

Detèmine Si Moun K ap Bay Sèvis yo se Anplwaye oubyen Antreprenè Endividyèl yo ye.

Anvan w detèmine kòman w ap peye sèvis yo ofri w, ou dwe konnen anvan ki relation ki egziste ant oumenm ak moun ki ap bay sèvis la. Moun k ap bay sèvis la kapab:

Lè pou w detèmine si moun nan ap bay sèvis li kòm anplwaye oubyen antreprenè endepandan, tout enfòmasyon ki bay prèv sou degre kontwòl ak endepandans dwe konsidere.

Règleman Sou Dwa Komen

Pyès tout bon ki bay prèv sou degre kontwòl ak endepandans tonbe nan twa kategori:

  1. Konpòtman (an Anglè): Èske konpayi an kontwole oubyen gen dwa pou l kontwole ki travay travayè a fè epi kòman l ap travay?
  2. Finans (an Anglè): Èske aspè biznis nan travay ouvriye a se moun k ap peye l la ki kontwole l? (tankou kòman ouvriye a ap touche, èske depans li fè ranbouse, ki moun ki bay zouti ak pwovizyon, eks.)
  3. Kalite Relasyon (an Anglè): Èske gen kontra ekri oubyen ki benefis anplwaye (tankou plan pansyon, asirans, lajan vakans, eks.)? Èske relasyon a ap kontinye epi èske travay ki pèfòme a se yon aspè kle nan biznis lan?

Biznis yo dwe peze tout faktè sa yo lè y ap detèmine si yon travayè se anplwaye oubyen yon antreprenè endepandan. Gen kèk faktè ki ka montre travayè a se anplwaye l ye, konsa tou gen lòt faktè tou k ap montre travayè a se antreprenè endividyèl li ye. Se pa ni "maji" oubyen yon kantite faktè presi ki fè yon ouvriye anplwaye oubyen antreprenè endepandan, epi tou okenn faktè pa kanpe pou kont pa l lè pou desizyon sa a pran. Epi, faktè ki fè fòs nan yon sitiyasyon ka byen pa peze fò nan yon lòt.

Kle koze a se pou konsidere relasyon an nan tout latitid li epi, konsidere jouk ki kote ou gen dwa dirije oubyen kontwole, epi anfen, dokimante chak faktè ou itilize pou w ka rive soti ak yon desizyon.

Fòm SS-8

Si, li toujou pa klè èske travayè a se anplwaye oubyen antreprenè endividyèl apre ou fin revise twa (3) kategori prèv sa yo, ebyen ou ka deklare bay IRS Fòm SS-8, Detèmine Estati Travayè pou Taks Federal sou Travay epi Prelèvman Taks sou Revni (an Anglè)PDF. Biznis lan oubyen travayè a ka ranpli fòm nan. IRS ap revize sikonstas ak pyès yo epi l ap detèmine ki estati travayè a genyen.

Mete byen nan tèt ou sa ka pran omwen si mwa pou w jwenn yon detèminasyon. Yon biznis ki toujou ap anboche menm kalite travayè yo pou ofri sèvis patikilye ka byen vle anvizaje ranpli Fòm SS-8 (an Anglè)PDF.

Obligasyon Taks sou Anplwa

Depi detèminasyon an fèt (kit se biznis lan kit se IRS ki fè l), pwochen etap la se pou ranpli fòm ki apwopriye epi peye taks ki asosye avè l yo.

Machaswiv pou Taks sou Anplwa

Genyen machaswiv espesifik pou taks sou anplwa kèk endistri dwe obsève.

Erè nan Klasman Anplwaye

Konsekans Trete Anplwaye pou Antreprenè Endepandan

Si w klase yon anplwaye kòm kwa li se antrepenè endepandan epi w pa gen okenn fondman valab pou sa, ebyen se kapap sou do w responsablite taks sou anplwa a tonbe (dispozisyon sekou yo, ke nou diskite pi devan la a, p ap aplikab pou ou). Gade Kòd Revni Entèn seksyon 3509 la pou plis enfòmasyon.

Dispozisyon Soulajman

Si w kanpe sou yon fondman solid ki fè w pa trete yon travayè kòm anplwaye, ebyen ou ka jwenn ti soulajman pou w pa oblije peye taks sou anplwa pou ouvriye sila a. Pou w jwenn soulajman sa a, w ap bezwen ranpli tout deklarasyon enfòmasyon federal yo egzije yon fason ki konfòm avèk fason w trete travayè a. Oumenm (oubyen predesesè w) pa t dwe janm trete okenn travayè ki te okipe menm pozisyon sa kòm anplwaye nan okenn peryòd ki tonbe apre 1977. Gade nan Piblikasyon 1976, Seksyon 530 Egzijans Soulajman Taks sou Anplwa (an Anglè)PDF pou plis enfòmasyon.

Travayè Ki Gen Èrè Klasman Ka Ranpli Fòm Taks Sekirite Sosyal

Travayè ki kwè yon anplwayè klase l kòm antreprenè endepandan pa erè ka sèvi ak Fòm 8919, Taks Sekirite Sosyal ak Medicare Ki Pa Kolekte nan Salè (an Anglè)PDF pou yo ka konnen epi rapòte patisipasyon pa yo kòm anplwaye nan dèt taks Medicare ak Sekirite Sosyal sou kòb yo te touche nan travay la.

Pwogram Aranjman pou Klasman Volontè

Pwogram Aranjman pou Klasman Volontè (VCSP) (an Anglè) a se yon opsyon ki ofri kontribyab taks yo opòtinite pou reklase travayè yo kòm anplwaye nan pwochen lòt peyòd taks pou rezon taks sou anplwa avèk soulajman pasyèl sou taks federal sou anplwa pou tout kontribyab taks ki elijib epi ki dakò pou trete anplwaye yo (ou byen yon gwoup travayè pa yo) kòm anplwaye. Pou patisipe nan pwogram volontè sa a, kontribyab taks l dwe satisfè kèk kondisyon patisipasyon. Aplike pou w patisipe nan VCSP a ak Fòm 8952, Aplidasyon pou Pwogram Aranjman pou Klasman Volontè (an Anglè),  pou ou ka antre nan yon akò final avèk IRS.