Chủ Đề 762 Nhà Thầu Đầu Lập so với Nhân Viên

 

Thông luật có thể áp dụng để xác định xem nhân viên là nhà thầu độc lập hay nhân viên cho mục đích thuế việc làm liên bang. Theo thông luật , quý vị phải xem xét mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp. Quý vị nên xem xét tất cả chứng cớ về mức độ kiểm soát và độc lập trong mối quan hệ này. Thông tin thực tế cung cấp chứng cớ này có ba loại – Kiểm Soát Hành Vi, Kiểm Soát Tài Chính và Mối Quan Hệ của Các Bên.

Kiểm Soát Hành Vi đề cập đến thông tin thực tế cho thấy liệu doanh nghiệp có quyền hướng dẫn và kiểm soát công việc nào được thực hiện hay không và cách thức thực hiện, thông qua hướng dẫn, đào tạo hoặc bằng phương tiện khác.

Kiểm Soát Tài Chính đề cập đến thông tin thực tế cho thấy liệu doanh nghiệp có quyền hướng dẫn hoặc kiểm soát khía cạnh tài chính và kinh doanh trong việc làm của nhân viên hay không. Trong đó bao gồm:

  • Phạm vi nhân viên có chi phí kinh doanh không bồi hoàn
  • Phạm vi đầu tư của nhân viên tại các cơ sở hay công cụ dùng để thực hiện dịch vụ
  • Phạm vi nhân viên cung cấp dịch vụ cho thị trường tương ứng
  • Doanh nghiệp trả lương cho nhân viên ra sao, và
  • Phạm vi nhân viên có thể được lời hoặc chịu lỗ

Mối Quan Hệ của Các Bên đề cập đến thông tin cho thấy mối quan hệ của các bên. Trong đó bao gồm:

  • Hợp đồng bằng văn bản mô tả mối quan hệ các bên muốn thực hiện
  • Doanh nghiệp có cung cấp cho nhân viên quyền lợi theo loại nhân viên hay không, chẳng hạn như bảo hiểm, chương trình hưu trí, trả lương cho ngày nghỉ phéphoặc trả lương khi nghỉ bệnh hay không
  • Mức độ lâu dài của mối quan hệ, và
  • Phạm vi nhân viên thực hiện dịch vụ là khía cạnh quan trọng trong việc kinh doanh thông thường của hãng

Thông Tin Khác

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 15-A, Hướng Dẫn Thuế Bổ Sung của Chủ Thuê Lao Động (Tiếng Anh), Ấn Bản 1779, Nhà Thầu Độc Lập hay Nhân Viên (Tiếng Anh)Nhà Thầu Độc Lập (Tư Doanh) hay Nhân Viên? (Tiếng Anh) Nếu quý vị muốn IRS xác định xem một cá nhân cụ thể là nhà thầu độc lập hay nhân viên, hãy nộp Mẫu SS-8, Xác Định Tình Trạng Nhân Viên cho Mục Đích Thuế Việc Làm Liên Bang và Khấu Trừ Thuế Lợi Tức (Tiếng Anh). Để biết thêm về tiêu chuẩn được chương trình tự nguyện phân loại lại nhân viên với tư cách là nhân viên được giảm một phần thuế việc làm liên bang, xin xem phần Câu Hỏi Thường Gặp của Chương Trình Phân Loại Tự Nguyện (Tiếng Anh).