Chủ đề 762 - Nhà thầu độc lập so với nhân viên

Các quy định của luật pháp thông thường có thể áp dụng để xét xem nhân viên có phải là nhà thầu độc lập hoặc nhân viên hay không, cho mục đích thuế việc làm liên bang. Theo luật pháp thông thường, quý vị phải xem xét mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp. Quý vị nên xem xét tất cả chứng cớ về mức độ kiểm soát và độc lập trong mối quan hệ này. Thông tin cung cấp chứng cớ này có ba phân loại – Kiểm Soát Hành Vi, Kiểm Soát Tài Chánh, và Mối Quan Hệ của Các Bên.

Kiểm Soát Hành Vi đề cập đến thông tin cho thấy doanh nghiệp có quyền hướng dẫn và kiểm soát công việc nào được thực hiện và thực hiện ra sao, thông qua hướng dẫn, huấn luyện, hay những phương tiện khác hay không.

Kiểm Soát Tài Chánh đề cập đến thông tin cho thấy doanh nghiệp có quyền hướng dẫn hay kiểm soát khía cạnh tài chánh và kinh doanh việc làm của nhân viên hay không. Trong đó gồm:

  • Phạm vi nhân viên có chi phí kinh doanh không bồi hoàn
  • Phạm vi đầu tư của nhân viên tại các cơ sở hay công cụ dùng để thực hiện dịch vụ
  • Phạm vi nhân viên cung cấp dịch vụ cho thị trường tương ứng
  • Doanh nghiệp trả lương cho nhân viên ra sao, và
  • Phạm vi nhân viên có thể được lời hay bị lỗ

Mối quan hệ của các bên đề cập đến thông tin cho thấy mối quan hệ của các bên. Trong đó gồm:

  • Hợp đồng bằng văn bản mô tả mối quan hệ các bên muốn thực hiện
  • Doanh nghiệp có cung cấp cho nhân viên quyền lợi theo loại nhân viên hay không, như bảo hiểm, chương trình hưu bổng, trả lương cho ngày nghỉ phép, hay trả lương khi nghỉ bệnh hay không
  • Mức độ lâu dài của mối quan hệ, và
  • Phạm vi nhân viên thực hiện dịch vụ là khía cạnh quan trọng trong việc kinh doanh thông thường của hãng

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 15-A, Hướng Dẫn Thuế Bổ Sung của Hãng Làm (tiếng Anh) PDF, Ấn Bản 1779, Nhà Thầu Độc Lập hay Nhân Viên (tiếng Anh) PDFNhà Thầu Độc Lập (Tư Doanh) hay Nhân Viên? Nếu quý vị muốn IRS xác định xem cá nhân cụ thể có phải là nhà thầu độc lập hoặc là nhân viên hay không, hãy nộp Mẫu Đơn SS-8, Xác Định Tình Trạng Nhân Viên cho Mục Đích Thuế Việc Làm Liên Bang và Khấu Trừ Thuế Lợi Tức (tiếng Anh) PDF. Muốn biết thêm về tiêu chuẩn được chương trình tự nguyện để phân loại lại nhân viên của mình với tư cách là nhân viên được giảm một phần thuế việc làm liên bang, hãy xem phần Câu Hỏi Thường Gặp của Chương Trình Phân Loại Tự Nguyện (tiếng Anh).