Ðịnh Nghĩa của Thầu Khoán Ðộc Lập

Những người như bác sĩ, nha sĩ, thú y, luật sư, kế toán viên, nhà thầu, thầu phụ, tốc ký viên công cộng, hoặc người phụ trách đấu giá mà đang buôn bán, kinh doanh, hoặc hành nghề một cách độc lập mà họ cung cấp dịch vụ của mình cho công chúng nói chung là những thầu khoán độc lập. Tuy nhiên, việc những người này là thầu khoán độc lập hay nhân viên phụ thuộc vào thực tế trong từng trường hợp. Nguyên tắc chung là một cá nhân là một thầu khoán độc lập nếu người trả tiền chỉ có quyền kiểm soát hoặc chỉ đạo kết quả của công việc chứ không phải những gì sẽ được thực hiện và nó sẽ được thực hiện như thế nào.

Nếu là quý vị là thầu khoán độc lập thì quý vị là tự kinh doanh. Thu nhập của một người đang làm việc với tư cách là một thầu khoán độc lập phải chịu thuế tự kinh doanh. Muốn biết mình có những nghĩa vụ nộp thuế như nào thì nên đến Trung Tâm Thuế cho Cá Nhân Tự Kinh Doanh.

Quý vị không là thầu khoán độc lập nếu công việc dịch vụ thuộc quyền kiểm soát của một chủ lao động (những gì sẽ thực hiện và cách thực hiện). Ðiều này vẫn áp dụng ngay cả khi quý vị được tự do hành động. Vấn đề quan trọng là chủ lao động có quyền hợp pháp để kiểm soát cụ thể chi tiết về cách thực hiện công việc.

Nếu có mối quan hệ chủ lao động-nhân viên (bất kể quan hệ đó được gọi là gì), thì quý vị không phải là thầu khoán độc lập, và nói chung thu nhập của quý vị không chịu thuế tự kinh doanh. Tuy nhiên, thu nhập của quý vị trong diện nhân viên có thể phải chịu FICA (An Sinh Xã Hội và Medicare) và khấu lưu thuế thu nhập.

Để biết thêm thông tin, xin xem Thầu Khoán Ðộc Lập (Tự Kinh Doanh) hay Nhân Viên?