Ðịnh Nghĩa Thầu Khoán Ðộc Lập

Nói chung những người làm việc trong ngành nghề, lĩnh vực hay hoạt động thương mại độc lập và cống hiến dịch vụ cho công chúng - chẳng hạn như bác sĩ, nha sĩ, thú y, luật sư, kế toán viên, nhà thầu, thầu phụ, tốc ký viên công cộng, hoặc người phụ trách đấu giá - đều là thầu khoán độc lập. Tuy nhiên, thật sự họ là thầu khoán độc lập hay nhân viên còn tùy vào nhiều yếu tố trong mỗi trường hợp. Quy tắc chung: nếu bên trả tiền chỉ có quyền kiểm soát hoặc chỉ đạo phần kết quả công việc - chớ không phải những gì sẽ thực hiện và cung cách thực hiện - thì người đó là thầu khoán độc lập. Thu nhập của thầu khoán độc lập phải chịuThuế Tư Doanh.

Nếu là thầu khoán độc lập thì quý vị tự làm chủ. Muốn biết mình có những nghĩa vụ nộp thuế nào thì nên đến Trung Tâm Phụ Trách Thuế Tư Doanh.

Quý vị không là thầu khoán độc lập nếu công vịệc dịch vụ thuộc quyền kiểm soát của hãng sở (những gì sẽ thực hiện và cách thực hiện). Ðiều này vẫn áp dụng ngay cả khi quý vị được tự do hành động. Vấn đề quan trọng là hãng sở có quyền hợp pháp để kiểm soát cụ thể chi tiết về cách thực hiện công việc.

Nếu có mối quan hệ hãng sở-nhân viên (bất kể quan hệ đó được gọi là gì), thì quý vị không phải là thầu khoán độc lập, và nói chung thu nhập của quý vị không chịu Thuế Medicare và An Sinh Xã Hội đối với Người Tư DoanhTuy nhiên, thu nhập của quý vị - trong diện nhân viên - có thể phải nộp Thuế Tư Doanh (Self-Employment Tax).

Nói chung hãng sở phải khấu lưu FICA và thuế lợi tức liên bang  từ tiền lương của nhân viên.

Để biết thêm thông tin, xin xem Thầu Khoán Ðộc Lập (Tư Doanh) hay Nhân Viên.