Thuế tự kinh doanh (Thuế An sinh Xã hội và thuế Medicare)

Trong bài viết dưới đây, mọi thông tin liên quan đến thuế tự kinh doanh đều chỉ liên quan đến thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, và không bao gồm bất kỳ loại thuế nào khác mà các cá nhân tự kinh doanh có thể phải nộp. Danh sách các mục dưới đây không bao gồm tất cả. Thông tin khác có thể phù hợp với loại hình kinh doanh cụ thể của quý vị.

Thuế Tự Kinh Doanh Là Gì?

Thuế tự kinh doanh là loại thuế bao gồm thuế An sinh Xã hội và thuế Medicare chủ yếu dành cho những cá nhân làm việc cho chính họ. Nó tương tự như thuế An sinh Xã hội và Medicare được khấu lưu từ lương của hầu hết những người làm công ăn lương.

Chủ thuê lao động tính thuế An Sinh Xã Hội và Medicare của hầu hết những người làm công ăn lương. Tuy nhiên, quý vị tự tính toán thuế tự kinh doanh (thuế SE) bằng cách sử dụng Bản Khai SE (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR). Ngoài ra, quý vị có thể khấu trừ phần tương đương của chủ thuê lao động trong thuế SE của mình để tính tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị. Người làm công ăn lương không được khấu trừ thuế An Sinh Xã Hội và thuế Medicare.

Thuế Suất Thuế Tự Kinh Doanh

Thuế suất thuế tự kinh doanh là 15,3%. Tỷ lệ này bao gồm hai phần: 12,4% cho an sinh xã hội (người già, người còn sống và bảo hiểm khuyết tật) và 2,9% cho Medicare (bảo hiểm bệnh viện).

Đối với năm 2021, $142.800 đầu tiên của tổng tiền lương, tiền boa và thu nhập ròng của quý vị phải chịu các phần An Sinh Xã Hội kết hợp trong thuế tự kinh doanh, thuế An Sinh Xã Hội hoặc thuế hưu trí đường sắt (bậc 1). Số tiền này tăng lên đến $147.000 cho năm 2022. (Để biết thuế suất SE cho năm trước đây, hãy tham khảo Bản Khai SE cho năm đó).

Tất cả tổng tiền lương, tiền boa và thu nhập ròng của quý vị trong năm hiện tại phải chịu các phần Medicare 2,9% kết hợp trong thuế Tự Kinh Doanh, thuế An Sinh Xã Hội hoặc thuế hưu trí đường sắt (bậc 1).

Nếu tiền lương và tiền boa của quý vị phải chịu thuế an sinh xã hội hoặc phần thuế hưu trí đường sắt Bậc 1, hoặc cả hai, và có tổng số tiền ít nhất là $142.800, thì đừng trả phần an sinh xã hội 12,4% của thuế SE cho bất kỳ khoản thu nhập ròng nào của quý vị. Tuy nhiên, quý vị phải trả phần Medicare 2,9% của thuế SE trên tất cả các khoản thu nhập ròng của quý vị.

Mức thuế suất Medicare bổ sung là 0,9% áp dụng cho tiền lương, tiền công và thu nhập từ việc tự kinh doanh cao hơn mức ngưỡng nhận được trong các năm chịu thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2012. Xin xem trang Hỏi và Đáp về Thuế Medicare Bổ sung (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị sử dụng năm tính thuế khác với năm dương lịch thì phải sử dụng thuế suất và giới hạn thu nhập tối đa có hiệu lực vào đầu năm tính thuế của quý vị. Ngay cả khi thuế suất hoặc giới hạn thu nhập tối đa thay đổi trong năm tính thuế, hãy tiếp tục sử dụng cùng một mức thuế suất và giới hạn trong suốt năm tính thuế.

Khấu Trừ Thuế Tự Kinh Doanh

Quý vị có thể khấu trừ phần tương đương của chủ thuê lao động trong thuế tự kinh doanh của mình để tính tổng thu nhập đã điều chỉnh của quý vị. Khoản khấu trừ này chỉ ảnh hưởng đến thuế thu nhập của quý vị. Nó không ảnh hưởng đến thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh hoặc thuế tự kinh doanh của quý vị.

Nếu quý vị nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR Bản Khai C thì quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Từ Việc Làm (EITC). Tìm hiểu thêm về EITC, hoặc dùng Trợ lý EITC để biết quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Khấu Trừ Thuế Cho Bảo Hiểm Y Tế Tự Kinh Doanh

Theo Mục 2042 của Đạo luật Việc làm Doanh nghiệp Nhỏ, một khoản khấu trừ, vì mục đích thuế thu nhập, cho chi phí bảo hiểm y tế là được phép đối với các cá nhân tự kinh doanh. Khoản khấu trừ này được tính đến khi tính thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh. Xem các hướng dẫn của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR và Bản khai SE để tính toán và yêu cầu khấu trừ.

Ai Phải Trả Thuế Tự Kinh Doanh?

Quý vị phải trả thuế tự kinh doanh và nộp Bản Khai SE (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR) nếu áp dụng một trong hai điều sau.

  • Thu nhập ròng của quý vị từ việc tự kinh doanh (không bao gồm thu nhập của nhân viên nhà thờ) là $400 trở lên.
  • Quý vị có thu nhập nhân viên nhà thờ từ $108,28 trở lên.

Nói chung, thu nhập ròng của quý vị từ việc tự kinh doanh phải chịu thuế tự kinh doanh. Nếu quý vị tự kinh doanh với tư cách là chủ sở hữu duy nhất hoặc nhà thầu độc lập thì quý vị thường sử dụng Bản Khai C để tính thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh.

Nếu quý vị có thu nhập chịu thuế tự kinh doanh thì hãy sử dụng Bản Khai SE để tính thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh. Trước khi tính toán thu nhập ròng của mình, quý vị thường cần tính tổng thu nhập chịu thuế tự kinh doanh.

Lưu ý: Các quy tắc về thuế tự kinh doanh được áp dụng bất kể quý vị bao nhiêu tuổi và ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội hoặc Medicare.

Người Chăm Sóc Trong Gia Đình Và Thuế Tự Kinh Doanh

Có các quy tắc đặc biệt áp dụng cho người lao động thực hiện các dịch vụ tại nhà cho người cao tuổi hoặc người khuyết tật (người chăm sóc). Người chăm sóc thường là nhân viên của cá nhân mà họ cung cấp dịch vụ vì họ làm việc tại nhà của người cao tuổi hoặc người khuyết tật và những cá nhân này có quyền nói với người chăm sóc về những việc cần phải làm. Xin xem trang Người Chăm Sóc Trong Gia Đình Và Thuế Tự Kinh Doanh (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 926 (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Làm Cách Nào Để Tôi Nộp Thuế Tự Kinh Doanh?

Để nộp thuế tự kinh doanh, quý vị phải có số An sinh Xã hội (SSN) hoặc mã số cá nhân đóng thuế (ITIN).

Xin Một Số An Sinh Xã Hội

Nếu quý vị chưa bao giờ có số SSN thì hãy nộp đơn xin bằng Mẫu SS-5, Đơn Xin Thẻ An Sinh Xã Hội. Quý vị có thể lấy mẫu này tại bất kỳ văn phòng An Sinh Xã Hội nào hoặc gọi số 800-772-1213. Tải về mẫu này từ trang web Số Và Thẻ An Sinh Xã Hội (tiếng Anh).

Xin Một Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN)

IRS sẽ cấp cho quý vị một ITIN nếu quý vị là ngoại nhân thường trú hoặc không thường trú và quý vị không có cũng như không đủ điều kiện để nhận SSN. Để xin một ITIN, hãy nộp Mẫu W-7, Đơn Xin Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (tiếng Anh)PDF.

Nộp Thuế Tự Kinh Doanh Bằng Thuế Ước Tính

Là một cá nhân tự kinh doanh, quý vị có thể phải nộp thuế ước tính hàng quý. Quý vị có thể sử dụng các khoản thanh toán thuế ước tính này để trả thuế tự kinh doanh của mình. Tham khảo trang Thuế Ước Tính và Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế Và Thuế Ước Tính (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về việc nộp thuế tự kinh doanh bằng Thuế Ước Tính.