Thuế tự kinh doanh (Thuế An sinh Xã hội và thuế Medicare)

Trong bài viết dưới đây, mọi thông tin liên quan đến thuế tự kinh doanh đều chỉ liên quan đến thuế An sinh Xã hội và Medicare, và không bao gồm bất kỳ loại thuế nào khác mà các cá nhân tự kinh doanh có thể phải nộp. Danh sách các mục dưới đây không bao gồm tất cả. Thông tin khác có thể phù hợp với loại hình kinh doanh cụ thể của bạn.

Thuế tự kinh doanh là gì?

Thuế tự kinh doanh là loại thuế bao gồm thuế An sinh Xã hội và thuế Medicare chủ yếu dành cho những cá nhân làm việc cho chính họ. Nó tương tự như thuế An sinh Xã hội và Medicare được khấu lưu từ lương của hầu hết những người làm công ăn lương.

Chủ thuê lao động tính thuế An sinh Xã hội và Medicare của hầu hết những người làm công ăn lương. Tuy nhiên, bạn tự tính toán thuế tự kinh doanh (thuế SE) bằng cách sử dụng Bảng SE (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR). Ngoài ra, bạn có thể khấu trừ phần tương đương của chủ thuê lao động trong thuế SE của mình để tính tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn. Người làm công ăn lương không được khấu trừ thuế An sinh Xã hội và thuế Medicare.

Thuế suất thuế tự kinh doanh

Thuế suất thuế tự kinh doanh là 15,3%. Tỷ lệ này bao gồm hai phần: 12,4% cho an sinh xã hội (người già, người còn sống và bảo hiểm khuyết tật) và 2,9% cho Medicare (bảo hiểm bệnh viện).

Đối với năm 2023, $160.200 đầu tiên của tổng tiền lương, tiền boa và thu nhập ròng của bạn phải chịu các phần An sinh Xã hội kết hợp trong thuế tự kinh doanh, thuế An sinh Xã hội hoặc thuế hưu trí đường sắt (bậc 1). (Để biết thuế suất SE cho năm trước đây, hãy tham khảo Bảng SE cho năm đó).

Nếu bạn sử dụng năm tính thuế khác với năm dương lịch thì phải sử dụng thuế suất và giới hạn thu nhập tối đa có hiệu lực vào đầu năm tính thuế của bạn. Ngay cả khi thuế suất hoặc giới hạn thu nhập tối đa thay đổi trong năm tính thuế, hãy tiếp tục sử dụng cùng một mức thuế suất và giới hạn trong suốt năm tính thuế.Tất cả tổng tiền lương, tiền boa và thu nhập ròng của bạn trong năm hiện tại phải chịu các phần Medicare 2,9% kết hợp trong thuế tự kinh doanh, thuế An sinh Xã hội hoặc thuế hưu trí đường sắt (bậc 1).

Nếu tiền lương và tiền boa của bạn phải chịu thuế an sinh xã hội hoặc phần thuế hưu trí đường sắt Bậc 1, hoặc cả hai, và có tổng số tiền ít nhất là $160.200, thì đừng trả phần an sinh xã hội 12,4% của thuế SE cho bất kỳ khoản thu nhập ròng nào của bạn. Tuy nhiên, bạn phải trả phần Medicare 2,9% của thuế SE trên tất cả các khoản thu nhập ròng của bạn.

Bạn phải chịu thêm 0,9% Thuế Medicare nếu tiền lương, tiền thù lao hoặc thu nhập từ việc làm tự kinh doanh của bạn (cùng với của vợ/chồng bạn nếu khai thuế chung) vượt quá ngưỡng cho tư cách khai thuế của bạn:

Tư cách khai Ngưỡng số tiền
Vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế $250.000
Vợ/chồng khai riêng hồ sơ thuế $125.000
Độc thân $200.000
Chủ gia đình (với người đủ điều kiện) $200.000
Người còn lại đủ điều kiện với trẻ phụ thuộc $200.000

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trang Hỏi và Đáp về Thuế Medicare bổ sung (tiếng Anh)

Khấu trừ thuế tự kinh doanh

Bạn có thể khấu trừ phần tương đương của chủ thuê lao động trong thuế tự kinh doanh của mình để tính tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn. Khoản khấu trừ này chỉ ảnh hưởng đến thuế thu nhập của bạn. Nó không ảnh hưởng đến thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh hoặc thuế tự kinh doanh của bạn.

Nếu bạn nộp Mẫu 1040 hoặc 1040-SR Bảng C thì bạn có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín thuế thu nhập kiếm được (EITC). Tìm hiểu thêm về EITC, hoặc dùng Trợ lý EITC để biết bạn có hội đủ điều kiện hay không.

Khấu trừ thuế cho bảo hiểm y tế tự kinh doanh

Theo Mục 2042 của Đạo luật Việc làm Doanh nghiệp Nhỏ, một khoản khấu trừ, vì mục đích thuế thu nhập, cho chi phí bảo hiểm y tế là được phép đối với các cá nhân tự kinh doanh. Khoản khấu trừ này được tính đến khi tính thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh. Xem các hướng dẫn của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR và Bản khai SE để tính toán và yêu cầu khấu trừ.

Ai phải trả thuế tự kinh doanh?

Bạn phải trả thuế tự kinh doanh và nộp Bảng SE (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR) nếu áp dụng một trong hai điều sau.

  • Thu nhập ròng của bạn từ việc tự kinh doanh (không bao gồm thu nhập của nhân viên nhà thờ) là $400 trở lên.
  • Bạn có thu nhập nhân viên nhà thờ từ $108,28 trở lên.

Nói chung, thu nhập ròng của bạn từ việc tự kinh doanh phải chịu thuế tự kinh doanh. Nếu bạn tự kinh doanh với tư cách là chủ sở hữu duy nhất hoặc nhà thầu độc lập thì bạn thường sử dụng Bảng C để tính thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh.

Nếu bạn có thu nhập chịu thuế tự kinh doanh thì hãy sử dụng Bảng SE để tính thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh. Trước khi tính toán thu nhập ròng của mình, bạn thường cần tính tổng thu nhập chịu thuế tự kinh doanh.

Lưu ý: Các quy tắc về thuế tự kinh doanh được áp dụng bất kể bạn bao nhiêu tuổi và ngay cả khi bạn đang nhận trợ cấp An sinh Xã hội hoặc Medicare.

Người chăm sóc trong gia đình và thuế tự kinh doanh

Có các quy tắc đặc biệt áp dụng cho người lao động thực hiện các dịch vụ tại nhà cho người cao tuổi hoặc người khuyết tật (người chăm sóc). Người chăm sóc thường là nhân viên của cá nhân mà họ cung cấp dịch vụ vì họ làm việc tại nhà của người cao tuổi hoặc người khuyết tật và những cá nhân này có quyền nói với người chăm sóc về những việc cần phải làm. Xin xem trang Người Chăm Sóc Trong Gia Đình Và Thuế Tự Kinh Doanh (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 926 (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Làm cách nào để tôi trả tiền thuế tự kinh doanh?

Để nộp thuế tự kinh doanh, bạn phải có số An sinh Xã hội (SSN) hoặc mã số cá nhân đóng thuế (ITIN).

Xin một số An sinh Xã hội

Nếu bạn chưa bao giờ có số SSN thì hãy nộp đơn xin bằng Mẫu SS-5, Đơn Xin Thẻ An sinh Xã hội. Bạn có thể lấy mẫu này tại bất kỳ văn phòng An sinh Xã hội nào hoặc gọi số 800-772-1213. Tải về mẫu này từ trang web Số Và Thẻ An sinh Xã hội (tiếng Anh).

Xin một Mã số thuế cá nhân (ITIN)

IRS sẽ cấp cho bạn một ITIN nếu bạn là ngoại nhân thường trú hoặc không thường trú và bạn không có cũng như không đủ điều kiện để nhận SSN. Để xin một ITIN, hãy nộp Mẫu W-7, Đơn xin Mã số thuế cá nhân (tiếng Anh) PDF.

Trả tiền thuế tự kinh doanh bằng thuế ước tính

Là một cá nhân tự kinh doanh, bạn có thể phải nộp thuế ước tính hàng quý. Bạn có thể sử dụng các khoản thanh toán thuế ước tính này để trả thuế tự kinh doanh của mình. Tham khảo trang Thuế ứớc tính và Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ứớc tính (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về việc nộp thuế tự kinh doanh bằng Thuế Ước Tính.