Người Không Là Nhân Viên Pháp Ðịnh

Có ba loại nhân viên không phải là nhân viên pháp định: người bán trực tiếp, nhân viện địa ốc có môn bài (bằng hành nghề) và một số người làm dịch vụ chăm sóc. Người bán trực tiếp và nhân viên địa ốc có môn bài (bằng hành nghề) được xếp vào loại tự doanh cho mục đích thuế liên bang, bao gồm thuế lợi tức và thuế làm việc, nếu:

  • Hầu như mọi chi trả cho dịch vụ của họ - trên tư cách bên bán trực tiếp hoặc đại lý địa ốc - đều trực tiếp liên quan tới hoạt động bán hàng hay kết quả khác, chớ không phải với số giờ làm việc, và
  • Họ thực hiện dịch vụ theo văn bản hợp đồng, trong đó quy định là họ không được xem như nhân viên vì mục đích đánh thuế liên bang.

Người làm dịch vụ chăm sóc không phải là nhân viên của một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc, thường được xếp vào loại tự doanh cho tất cả mục đích thuế liên bang.

Nên tham khảo thông tin ở đoạn Không Phải Nhân Viên Pháp Định trong Ấn Phẩm 15-A, Hướng Dẫn Thuế Vụ Bổ Túc cho Hãng Sở (tiếng Anh) để biết thông tin phụ trội.