Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Người Không Là Nhân Viên Pháp Ðịnh

Có ba loại nhân viên không phải là nhân viên pháp định: người bán trực tiếp, nhân viện địa ốc có môn bài (bằng hành nghề) và một số người làm dịch vụ chăm sóc.  Người bán trực tiếp và nhân viên địa ốc có môn bài (bằng hành nghề) được xếp vào loại người tự làm chủ công việc cho mục đích thuế liên bang, bao gồm thuế lợi tức và thuế làm việc, nếu:

  • Hầu như mọi chi trả cho dịch vụ của họ - trên tư cách bên bán trực tiếp hoặc đại lý địa ốc - đều trực tiếp liên quan tới hoạt động bán hàng hay kết quả khác, chớ không phải với số giờ làm việc, và
  • Họ thực hiện dịch vụ theo văn bản hợp đồng, trong đó quy định là họ không được xem như nhân viên vì mục đích đánh thuế liên bang.

Người làm dịch vụ chăm sóc không phải là nhân viên của một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc, thường được cho tất cả mục đích thuế liên bang.

Nên tham khảo thông tin ở đoạn Không Phải Nhân Viên Pháp Định trong Ấn Phẩm 15-A, Hướng Dẫn Thuế Vụ Bổ Túc cho Hãng Sở (Publication 15-A, Employer's Supplemental Tax Guide) để biết thông tin phụ trội.