Người không là nhân viên pháp định

Có ba loại người không là nhân viên pháp định: người bán trực tiếp, môi giới bất động sản có giấy phép và một số người làm dịch vụ chăm sóc đồng hành. Người bán trực tiếp và môi giới bất động sản có giấy phép được xếp vào loại tự kinh doanh cho tất cả các mục đích thuế Liên bang, bao gồm thuế thu nhập và thuế làm việc, nếu:

  • Hầu hết mọi thanh toán cho dịch vụ của họ trên tư cách bên bán trực tiếp hoặc môi giới địa ốc đều trực tiếp liên quan tới hoạt động bán hàng hay kết quả khác, chứ không phải với số giờ làm việc, và
  • Họ thực hiện dịch vụ theo văn bản hợp đồng, trong đó quy định là họ không được xem như nhân viên cho mục đích thuế liên bang.

Người chăm sóc đồng hành là những cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân, đồng hành hoặc chăm sóc tại gia cho trẻ em hoặc những người cao niên hoặc người khuyết tật. Một người tham gia vào hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh giúp người chăm sóc liên lạc với những cá nhân muốn tuyển dụng họ (nghĩa là dịch vụ sắp xếp người chăm sóc đồng hành) sẽ không được coi là chủ lao động của người chăm sóc nếu người đó không nhận hoặc trả lương hoặc tiền công cho người chăm sóc và được trả thù lao bởi người chăm sóc hoặc người thuê họ. Những người chăm sóc không phải là nhân viên của dịch vụ sắp xếp người chăm sóc đồng hành thường được coi là tự kinh doanh cho tất cả các mục đích thuế liên bang. Tuy nhiên, người chăm sóc có thể là nhân viên của cá nhân được cung cấp dịch vụ chăm sóc; tham khảo Giới thiệu về Ấn phẩm 926, Hướng dẫn thuế cho Chủ lao động tại gia (tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin về Người không là nhân viên pháp định, tham khảo  Giới thiệu về Ấn phẩm 15-A, Hướng dẫn bổ sung cho thuế của Chủ lao động (tiếng Anh)