Tiền Phạt Các Cá Nhân Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính

Tiền Phạt Các Cá Nhân Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính được áp dụng cho cá nhân, di sản và tín quỹ nếu quý vị không trả đủ thuế ước tính trên lợi tức của mình hoặc quý vị trả chậm. Khoản tiền phạt có thể được áp dụng ngay cả khi chúng tôi nợ quý vị một khoản tiền hoàn thuế.

Tìm hiểu cách tính và nộp thuế ước tính.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo nếu quý vị nợ Tiền Phạt Các Cá Nhân Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của Sở Thuế Vụ Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Toán Tiền Phạt

Chúng tôi tính toán khoản Tiền Phạt Các Cá Nhân Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính dựa trên mức thuế được ghi trên tờ khai ban đầu của quý vị hoặc trên tờ khai gần đây hơn mà quý vị đã nộp vào hoặc trước ngày đến hạn. Số tiền thuế hiển thị trên tờ khai là tổng số tiền thuế của quý vị trừ đi tổng các khoản tín thuế khả bồi hoàn của quý vị.

Chúng tôi tính toán khoản tiền phạt dựa trên:

  • Số tiền chi trả thiếu
  • Khoảng thời gian mà khoản chi trả thiếu đã đến hạn và bị trả thiếu
  • Lãi suất cho các khoản chi trả thiếu mà chúng tôi công bố hàng quý

Lãi Suất Trên Một Khoản Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Lãi suất làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số dư nợ của mình. Để biết thêm thông tin về lãi suất chúng tôi tính cho các khoản tiền phạt, hãy xem Lãi Suất Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa (tiếng Anh).

Trả Tiền Phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của quý vị đầy đủ đúng hạn để các khoản tiền phạt và tiền lãi không bị tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm khoản tiền phạt do quý vị không chi trả các khoản thuế ước tính của quý vị trong một số trường hợp hạn chế:

Chúng tôi có thể giảm khoản tiền phạt nếu bất kỳ điều nào sau đây được áp dụng:

Bất Đồng Quan Điểm Về Một Khoản Tiền Phạt

Nếu quý vị không đủ điều kiện để được xóa hoặc giảm số tiền phạt do nghỉ hưu hoặc khuyết tật, chúng tôi không thể điều chỉnh khoản Tiền Phạt Các Cá Nhân Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính vì lý do hợp lý. Chúng tôi có thể xem xét điều chỉnh nếu chúng tôi đưa ra khoản tiền phạt sau khi quý vị dựa trên lời khuyên bằng văn bản không chính xác mà chúng tôi đã cung cấp cho quý vị.

Kiểm tra xem quý vị có đáp ứng các tiêu chí sau không:

  • Lời khuyên bằng văn bản mà chúng tôi cung cấp cho quý vị là phản hồi trực tiếp cho yêu cầu tư vấn bằng văn bản của quý vị
  • Lời khuyên bằng văn bản không chính xác mà chúng tôi cung cấp cho quý vị không phải là kết quả của sự thiếu sót hoặc thông tin sai lệch nghiêm trọng trong yêu cầu tư vấn bằng văn bản của quý vị
  • Quý vị đã tin tưởng một cách hợp lý vào lời khuyên bằng văn bản của chúng tôi và đã bị phạt do làm theo lời khuyên đó

Nếu quý vị tin rằng quý vị đáp ứng các tiêu chí, hãy gửi một bản tuyên bố được ký tên với cam kết nhận hình phạt nếu khai man, trong đó mô tả việc tư vấn sai bằng văn bản của chúng tôi dẫn đến khoản tiền phạt như thế nào. Bao gồm một bản sao của cả yêu cầu tư vấn bằng văn bản mà quý vị đã gửi cho chúng tôi và phản hồi bằng văn bản của chúng tôi. Gửi bản gốc và bản sao của các tài liệu hỗ trợ qua đường bưu điện đến địa chỉ trên thông báo về khoản tiền phạt của quý vị. Giữ một bản sao của các tài liệu quý vị đã gửi cho chúng tôi.

Khi quý vị ký vào một tuyên bố với cam kết chịu hình phạt nếu khai man, quý vị có thể bị kết tội nếu quý vị cố ý nói dối trong tuyên bố của mình.

Hãy Tránh Để Bị Phạt

Để tránh bị phạt, hãy chi trả các khoản thuế ước tính chính xác của quý vị đúng hạn. Tìm hiểu cách tính và nộp thuế ước tính.

Quý vị có thể tránh được khoản Tiền Phạt Các Cá Nhân Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính nếu:

  • Tờ khai thuế đã nộp của quý vị cho thấy quý vị nợ dưới $1.000 hoặc
  • Quý vị đã trả ít nhất 90% số thuế ghi trên tờ khai cho năm chịu thuế hoặc 100% số thuế ghi trên tờ khai cho năm trước, tùy theo số tiền nào ít hơn.

Các Quy Tắc Đặc Biệt Dành Cho Nông Dân và Ngư Dân

Nông dân và ngư dân đủ điều kiện chỉ phải trả trước 2/3 (66,67%) số thuế của họ, hoặc 100% số thuế ghi trên tờ khai thuế của năm trước, tùy theo số tiền nào ít hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Nông Dân và Ngư Dân trong Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).

Nông dân và ngư dân đủ điều kiện bao gồm cá nhân, di sản và tín quỹ có ít nhất 2/3 tổng lợi tức hàng năm từ nông nghiệp hoặc ngư nghiệp, hãy hoàn thành Mẫu 2210-F, Nông Dân và Ngư Dân Trả Thiếu Thuế Ước Tính (Tiếng Anh) để biết quý vị có nợ một khoản tiền phạt do trả thiếu thuế ước tính không.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư gửi cho quý vị. Nếu quý vị không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và Các Quy Định