Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân

Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân được áp dụng cho cá nhân, di sản và quỹ ủy thác nếu bạn không trả đủ thuế ước tính trên thu nhập của mình hoặc bạn trả trể. Hình phạt có thể được áp dụng ngay cả khi chúng tôi nợ bạn một khoản tiền hoàn thuế.

Tìm hiểu cách tính và trả tiền thuế ước tính.

Làm thế nào để biết bạn có nợ tiền phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo nếu bạn nợ Tiền phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Cách chúng tôi tính hình phạt

Chúng tôi tính Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân dựa trên mức thuế được ghi trên tờ khai ban đầu của bạn hoặc trên tờ khai gần đây hơn mà bạn đã nộp vào hoặc trước ngày đến hạn. Số tiền thuế hiển thị trên tờ khai là tổng số tiền thuế của bạn trừ đi tổng các khoản tín thuế khả bồi hoàn của bạn.

Chúng tôi tính hình phạt dựa trên:

 • Số tiền chi trả thiếu
 • Khoảng thời gian mà khoản chi trả thiếu đã đến hạn và bị trả thiếu
 • Lãi suất cho các khoản chi trả thiếu mà chúng tôi công bố hàng quý

Tiền lãi trên hình phạt

Chúng tôi tính lãi trên hình phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Lãi suất làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về lãi suất chúng tôi tính cho các loại hình phạt, hãy xem Tiền lãi.

Trả tiền phạt

Gửi thanh toán cho chúng tôi hoặc trả thuế ước tính của bạn đầy đủ đúng hạn để các khoản tiền phạt và tiền lãi không bị tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc giảm hình phạt

Chúng tôi hiểu rằng các trường hợp—chẳng hạn như bệnh tật hoặc thương tích nghiêm trọng, cái chết của một thành viên trong gia đình hoặc trường hợp tương tự nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn—có thể khiến bạn khó hoàn thành nghĩa vụ trả tiền thuế ước tính một cách kịp thời. Mặc dù hình phạt do trả thiếu thuế ước tính thường không thể được miễn vì bất kỳ lý do nào như vậy, nhưng chúng tôi có thể giảm hình phạt nếu áp dụng bất kỳ điều nào sau đây:

Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính cũng có thể được xóa bỏ trong trường hợp việc trả thiếu thuế là do thiệt hại, thiên tai ở địa phương hoặc trường hợp bất thường khác khiến việc áp dụng hình phạt là không công bằng.

 • Nếu bạn cho rằng mình đủ điều kiện để được miễn hình phạt theo bất kỳ điều khoản nào được giải thích ở trên, vui lòng gửi văn bản giải thích của bạn, có chữ ký theo hình phạt của tội khai man, cho chúng tôi theo địa chỉ ở đầu thông báo này

Tranh chấp hình phạt

Nếu bạn không đủ điều kiện để được xóa hoặc giảm số tiền phạt do nghỉ hưu hoặc khuyết tật, chúng tôi không thể điều chỉnh khoản Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân vì nguyên nhân hợp lý. Chúng tôi có thể xem xét điều chỉnh nếu chúng tôi đưa ra khoản tiền phạt sau khi bạn dựa trên lời khuyên bằng văn bản không chính xác mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

Kiểm tra xem bạn có đáp ứng các tiêu chí sau không:

 • Lời khuyên bằng văn bản mà chúng tôi cung cấp cho bạn là phản hồi trực tiếp cho yêu cầu tư vấn bằng văn bản của bạn
 • Lời khuyên bằng văn bản không chính xác mà chúng tôi cung cấp cho bạn không phải là kết quả của sự thiếu sót hoặc thông tin sai lệch nghiêm trọng trong yêu cầu tư vấn bằng văn bản của bạn
 • Bạn đã tin tưởng một cách hợp lý vào lời khuyên bằng văn bản của chúng tôi và đã bị phạt do làm theo lời khuyên đó

Nếu bạn tin rằng bạn đáp ứng các tiêu chí, hãy gửi một bản tuyên bố được ký tên với cam kết nhận hình phạt nếu khai man, trong đó mô tả việc tư vấn sai bằng văn bản của chúng tôi dẫn đến khoản tiền phạt như thế nào. Bao gồm một bản sao của cả yêu cầu tư vấn bằng văn bản mà bạn đã gửi cho chúng tôi và phản hồi bằng văn bản của chúng tôi. Gửi bản gốc và bản sao của các tài liệu hỗ trợ qua đường bưu điện đến địa chỉ trên thông báo về khoản tiền phạt của bạn. Giữ một bản sao của các tài liệu bạn đã gửi cho chúng tôi.

Khi bạn ký vào một tuyên bố với cam kết chịu hình phạt nếu khai man, bạn có thể bị kết tội nếu bạn cố ý nói dối trong tuyên bố của mình.

Tránh hình phạt

Để tránh hình phạt, hãy trả các khoản thuế ước tính chính xác của bạn đúng hạn. Tìm hiểu cách tính và nộp thuế ước tính.

Bạn có thể tránh được khoản Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân nếu:

 • Tờ khai thuế đã nộp của bạn cho thấy bạn nợ dưới $1.000 hoặc
 • Bạn đã trả ít nhất 90% số thuế ghi trên tờ khai cho năm chịu thuế hoặc 100% số thuế ghi trên tờ khai cho năm trước, tùy theo số tiền nào ít hơn.

Các Quy tắc đặc biệt dành cho Nông dân và Ngư dân

Nông dân và ngư dân đủ điều kiện bao gồm các cá nhân, di sản và quỹ ủy thác có ít nhất hai phần ba tổng thu nhập hàng năm từ trồng trọt hoặc đánh cá trong năm tính thuế hiện tại hoặc năm tính thuế trước đó, hãy điền vào Mẫu 2210-F, Trả thiếu thuế ước tính bởi Nông dân và Ngư dân (tiếng Anh) để xem liệu bạn có bị phạt vì trả thiếu thuế ước tính hay không.

Những nông dân và ngư dân đủ điều kiện có thể tránh thực hiện bất kỳ khoản thanh toán thuế ước tính nào bằng cách khai và trả toàn bộ số thuế đến hạn vào hoặc trước ngày 1 tháng 3. Những người chọn không nộp thuế trước ngày 1 tháng 3 phải trả thuế ước tính trước ngày 15 tháng 1 để tránh hình phạt thuế ước tính. Khoản thanh toán hàng năm được yêu cầu nhỏ hơn của:

 • hai phần ba (66,67%) số thuế của họ,
 • hoặc 100% số tiền thuế ghi trên tờ khai thuế của năm trước, tùy theo số tiền nào ít hơn.

Nộp đơn xin một Kế hoạch thanh toán

Nếu bạn không thể trả đủ số tiền thuế của mình đúng hạn, hãy trả số tiền bạn có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể giảm hình phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Nhận trợ giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư gửi cho bạn. Nếu bạn không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và các Quy định

Cần trợ giúp?