Penalite sou Peman Enpo Estime ki pa sifi Patikilye yo fè

Penalite sou Peman Enpo Estime ki pa sifi patikilye yo fè a aplike pou patikilye yo, imobilye ak fideyikomi (trusts) si w pa peye ase enpo estime sou revni w oswa w peye l ta. Penalite a kapab aplike menm si nou dwe w yon ranbousman.

Jwenn kòman pou kalkile epi peye enpo estime.

Kòman Ou Konnen W Dwe Penalite a

Nou voye yon notifikasyon ba ou si w dwe Penalite sou Peman Enpo Estime ki pa sifi Patikilye yo fè. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann notifikasyon oswa lèt IRS ou a.

Kòman nou kalkile penalite a

Nou kalkile montan Penalite sou Peman Enpo Estime ki pa Sifi Penalite Patikilye yo dapre enpo ki afiche nan deklarasyon orijinal ou a oswa sou yon deklarasyon ki pi resan ke ou te depoze nan dat delè a oubyen anvan. Enpo ki make nan deklarasyon an se enpo total ou a mwens total kredi ranbousab ou yo.

Nou kalkile penalite a selon:

 • Montan peman ki pa sifi a
 • Peryòd tan lè peman an te ekspire a epi li pa t ko peye a
 • To enterè pou peman ki pa sifi nou pibliye chak trimès

Enterè sou yon Penalite

Nou touche enterè sou penalite yo.

Dat nou kòmanse ajoute enterè varye dapre kalite penalite a. Enterè yo ogmante kantite lajan ou dwe a jiskaske ou peye balans ou an plen. Pou plis enfòmasyon sou enterè nou touche sou penalite yo, gade Enterè.

Peye yon penalite

Voye yon pèman ban nou oswa peye enpo estime ou yo an plen atan pou anpeche penalite ak enterè yo anpile.

Retire oswa Diminye yon Penalite

Nou konprann sikonstans—tankou yon maladi grav oswa blesi, lanmò yon manm fanmi an, oswa sikonstans menm jan an ou pa ka kontwòle—ka rann li difisil pou ou ranpli obligasyon peman enpo estime ou nan delè ki apwopriye. Byenke penalite sou peman enpo estime ki pa sifi pa ka anile pou okenn rezon sa yo jeneralman, nou ka diminye yon penalite si youn nan sa yo aplike:

Yo kapab retire penalite sou pèman enpo estime ki pa sifi a tou nan mezi pèman ki pa sifi a se konsekans yon aksidan, yon dezas lokal, oswa nan sikonstans ki pa nòmal kote se t ap yon enjistis pou yo enpoze ou penalite a.

 • Si ou panse ou kalifye pou yo leve penalite a nan kad youn nan rezon nou site anlè a, tanpri, voye rezon an ba nou alekri, ki siyen sou penalite fo temwayaj, nan adrès ki nan tèt avi sa a.

Diskite yon penalite

Si ou pa gen dwa a eliminasyon oswa diminisyon penalite a akòz retrèt oswa andikap, nou pap kapab ajiste Penalite sou Pèman Enpo Estime ki pa sifi Patikilye yo fè pou yon kòz rezonab. Nou ka konsidere fè yon ajisteman si nou te enpoze penalite a apre ou te apiye sou konsèy alekri ki pa kòrèk nou te ba ou a.

Verifye si ou reponn ak kritè sa yo:

 • Konsèy alekri nou te ba ou a te an repons dirèk a demann konsèy alekri ou a
 • Konsèy alekri ki pa kòrèk nou te ba ou yo pat rezilta omisyon materyèl oswa enfòmasyon ki gen erè nan demann konsèy alekri ou a
 • Ou te fè konsèy alekri nou yo konfyans avèk rezon epi ou te penalize dapre konsèy sa yo

Si ou panse ou reponn ak kritè sa yo, voye yon deklarasyon ki siyen sou penalite fo temwayaj ki dekri kijan konsèy alekri ki gen erè nou yo te lakòz penalite a. Mete yon kopi demann konsèy alekri ou te voye pou nou yo ak repons alekri nou an. Voye deklarasyon orijinal lan avèk dokiman sipò yo nan adrès ki sou avi penalite a. Sere yon kopi dokiman ou voye pou nou yo.

Lè ou siyen yon deklarasyon sou penalite fo temwanyaj, ou kapab rekonèt koupab pou yon krim si ou bay manti nan deklarasyon w lan ak volonte w.

Evite yon Penalite

Pou evite yon penalite, peye bon enpo estime ou yo atan. Jwenn kijan pou kalkile epi peye enpo estime yo.

Ou kapab evite Penalite pou Pèman Enpo Estime ki pa sifi Patikilye yo fè si:

 • Deklarasyon enpo ou fè a montre ou dwe mwens pase 1,000 $ oswa
 • Ou te peye omwen 90% nan enpo ki make sou deklarasyon ane taksab la oswa 100% enpo ki make sou deklarasyon ane anvan an, selon sa ki pi piti a.

Règ Espesyal pou Kiltivatè yo ak Pechè yo

Kiltivatè ak pechè ki kalifye yo ansanm ak patikilye, imobilye, ak fideyikomi (trusts) ki genyen pou pi piti detyè (2/3) nan revni brit anyèl yo ki soti nan agrikilti oswa lapèch pou ane fiskal aktyèl la oswa ki sot pase a, ranpli Fòm 2210-F, Pèman Enpo Estime ki pa sifi Kiltivatè yo ak Pechè yo (an anglè) pou ou wè si ou dwe yon penalite pou mank pèman enpo estime.

Kiltivatè ak pechè ki kalifye yo ka evite fè peman enpo estime lè yo ranpli epi peye tout enpo yo dwe nan dat 1ye Mas oswa anvan. Sila yo ki chwazi pa ranpli anvan 1ye Mas ta dwe fè yon peman enpo estime anvan 15 janvye pou evite yon penalite sou enpo estime. Peman anyèl obligatwa a se pi piti a nan:

 • detyè (66.67%) nan enpo yo a,
 • oswa 100% nan enpo ki make nan deklarasyon pou ane anvan, selon sa ki pi piti a.

Aplike pou yon Plan Pèman

Si ou pa kapab peye tout kantite enpo ou yo atan, peye sa ou kapab kounya epi aplike pou yon plan pèman. Ou kapab diminye pwochen penalite yo avèk yon plan pèman.

Jwenn Èd

Pou jwenn èd konsènan yon penalite, rele nimewo telefòn ki sou avi oswa lèt ou a. Si ou pa te resevwa lèt oswa avi, itilize asistans telefonik.

Lalwa ak Règleman yo

Bezwen èd?