Penalite pou peman ki pa sifi moun ki konsène yo estime

Penalite pou peman ki pa sifi moun ki konsène yo estime a aplike si w pa peye ase taks yo estime sou revni w oswa w peye l ta. Penalite a kapab aplike menm si nou dwe w yon ranbousman.

Jwenn kòman pou kalkile epi peye taks yo estime a.

Kòman w konnen w dwe penalite a

Nou voye yon notifikasyon ba w si w dwe penalite pou peman ki pa sifi moun ki konsène yo estime a. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann notifikasyon oswa lèt IRS ou a.

Koman nou kalkile penalite a

Nou kalkile kantite penalite pou peman ki pa sifi moun ki konsène yo estime a  ki baze sou taks yo montre nan deklarasyon orijinal ou a oswa sou yon deklarasyon ki pi resan ke ou te depoze nan dat delè a oubyen anvan. Enpo ki make nan deklaration a se enpo total ou a mwens total kredi ranbousab ou yo.

Nou kalkile penalite selon:

  • Montan peman ki pa sifi a
  • Peryòd tan lè peman an te ekspire a epi li pa t ko peye a
  • To enterè pou peman ki pa sifi nou pibliye chak kat mwa

Enterè pou yon penalite

Nou touche enterè sou penalite yo.

Dat nou komanse kòmanse ajoute enterè varye depann sou kalite penalite a. Enterè yo ogmante kantite lajan ou dwe jiskaske ou peye balans ou an plen.

Pou plis enfòmasyon sou interè nou ajoute sou penalite yo, gade Enterè sou pèman ki pa sifi ak pèman ki fèt anplis (an anglè).

Peye yon penalite

Voye ban nou yon pèman oswa peye taks estime ou yo an plen yon sèl fwa pou anpeche nouvo penalite ak interè yo vini pi plis.

Efase oswa diminye yon penalite

Nou kapab efase oswa diminye yon penalite pou echèk pèman enpo estime ou yo nan sikonstans ki limite:

Nou kapab diminye yon penalite si youn nan kondisyon sa yo aplike:

Diskite yon penalite

Si ou pa gen dwa a eliminasyon oswa diminisyon penalite a pou kòz retrè oswa invalidite, nou pap kapab mete penalite a nan dimansyon kòrèk pou pèman ki pa sifi moun ki konsène yo estime a pou yon kòz rezonab. Nou ka konsidere fè yon ajisteman si nou enpoze penalite a apre ou fin konte sou konsèy ekri pa kòrèk nou te ba ou a.

Verifye si ou kalifye pou kritè sa yo:

  • Konsèy ekri nou te ba ou a te an repons dirèk a demann konsèy ekri ou a
  •  konsèy ekri ki pa kòrèk nou te ba ou yo pat nan rezilta omisyon materyèl oswa infòmasyon ki gen erè nan demand konsèy ekri ou a
  • Ou fè konsèy ekri nou yo konfyans avèk rezon epi ou penalize sou baz konsèy sa yo

Si ou panse ou kalifye pou kritè sa yo, voye yon deklarasyon ki siyen anba sanksyon fo temwayaj ki dekri kijan konsèy ekri ki gen erè nou yo te lakòz penalite a. mete yon kopi demand konsèy ekri ou te voye pou nou yo ak repon ekri nou an. Voye orijinal deklarasyon an avèk pyès ki ka prouve adrès figiran sou PV ou a. Sere yon kopi dokiman ou voye pou nou yo.

Lè ou siyen yon deklarasyon sou sanksyon fo temwanyaj, ou kapab rekonet koupab pou yon krim si ou bay manti ak volonte w nan deklarasyon ou a.

Evite yon penalite

Pou evite yon penalite, peye taks kòrèk yon sèl fwa. Jwenn kijan pou kalkile epi peye enpo estime yo.

Ou kapab evite pèman enpo ki pa sifi yo moun ki konsène yo si:

  • Deklarasyon sa ki pou ou a montre ou dwe mwens ke 1,000 $ oswa
  • Ou peye pou pi piti 90% taks ki make sou deklarasyon ane enpozisyon an oswa 100% enpo ki make sou deklarasyon ane anvan an kelkeswa sa kantite lajan an manke.

Règ espesyal pou kiltivatè yo ak pechè yo

Si ou se yon kiltivatè oswa on pechè swiv règ spesyal sa yo:

Aplike pou yon plan pèman

Si ou pa kapab peye tout kantite enpo ou yo yon sèl fwa, peye sa ou kapab kounya epi pay what you can now and aplike pou yon plan pèman. Ou kapab diminye nouvo penalite yo avek yon plan pèman.

Jwenn èd

Pou jwenn èd konsènan yon penalite, rele numero telefòn ki make sou avi oubyen lèt ou a. Si ou pa resevwa lèt oswa notifikasyon, itilize asistans telefonik.

Lalwa ak règleman yo