Topic 419Gambling Income and Expenses

Các điều lệ sau đây áp dụng cho các con bạc thông thường không buôn bán hay kinh doanh bài bạc. Tiền thắng cờ bạc hoàn toàn chịu thuế và quý vị phải báo cáo lợi tức trên đơn khai thuế của quý vị. Lợi tức cờ bạc bao gồm, nhưng không giới hạn tiền thắng từ xổ số, rút số, đua ngựa, và sòng bạc. Nó bao gồm tiền mặt thắng và giá trị thị trường phải chăng của các giải thưởng như xe hơi và các chuyến du lịch.

Tiền Thắng Cờ Bạc

Người trả tiền phải cấp cho quý vị một Mẫu Đơn W-2G PDF, Vài Loại Tiền Thắng Cờ Bạc nếu quý vị nhận được một số tiền thắng cờ bạc hoặc có bất cứ tiền thắng cờ bạc nào có thể bị khấu lưu thuế lợi tức liên bang. Quý vị phải báo cáo tất cả tiền thắng cờ bạc như là “Lợi Tức Khác” trên Bản Khai 1 Mẫu Đơn 1040 PDFvà đính kèm với Mẫu Đơn 1040, kể cả tiền thắng không được báo cáo trên Mẫu Đơn W-2G PDF. Khi quý vị thắng tiền cờ bạc, thì có thể phải trả thuế ước tính (estimated tax payments) trên lợi tức thêm đó. Để có thông tin về khấu lưu tiền thắng cờ bạc, xin xem Ấn Bản 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính.

Thua Lỗ Cờ Bạc

Quý vị chỉ có thể khấu trừ các thua lỗ cờ bạc nếu quý vị liệt kê các tiền khấu trừ trên Bản Khai A cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040, Schedule A PDF) và giữ hồ sơ về thắng và thua lỗ cờ bạc. Số lượng thua lỗ quý vị khấu trừ không được nhiều hơn số tiền lợi tức cờ bạc báo cáo trên đơn của quý vị. Xin khai thua lỗ cờ bạc của quý vị cho đến số tiền thắng như là “Tiền Khấu Trừ Từng Khoản Khác”.

Ngoại nhân không thường trú

Nếu là ngoại nhân không thường trú tại Hoa Kỳ cho mục đích thuế lợi túc và phải nộp bản khai thuế cho thắng cờ bạc tại Hoa Kỳ thì quý vị phải dùng Mẫu Đơn 1040NR PDF, Bản Khai Thuế Lợi Tức của Ngoại Nhân không Thường Trú Hoa Kỳ. Tham khảo Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế cho Ngoại Nhân, và Ấn Bản 901, Hiệp Ước Thuế Hoa Kỳ để biết thêm thông tin. Nhìn chung, ngoại nhân không thường trú tại Hoa Kỳ mà không phải cư dân Canada thì không được khấu trừ tiền thua lỗ cờ bạc.

Lưu Giữ Hồ Sơ

Để khấu trừ các tiền lỗ của quý vị, quý vị phải giữ một cuốn nhật ký chính xác hay hồ sơ của tương tự của tiền thắng cờ bạc và thua lỗ của quý vị và cung cấp các biên lai, vé, bản ghi hay hồ sơ khác cho thấy số tiền thắng và thua lỗ của quý vị. Xin xem Ấn Bản 529, Các Khấu Trừ Linh Tinh, để biết thêm thông tin.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 525, Lợi Tức Chịu Thuế và Không Chịu Thuế hay duyệt qua Làm Thế Nào Để Tôi Khai Tiền Thắng và/hoặc Tiền Thua Cờ Bạc? (How Do I Claim My Gambling Winnings and/or Losses?)