Chủ đề số 419, Thu nhập và Thua lỗ cá cược

Các quy tắc sau đây áp dụng cho những người cá cược bình thường không kinh doanh hoặc buôn bán cá cược. Tiền thắng cược hoàn toàn phải chịu thuế và bạn phải khai báo thu nhập trên tờ khai thuế của mình. Thu nhập từ cá cược bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền thắng xổ số, rút thăm, đua ngựa và cờ bạc. Nó bao gồm tiền thắng cược và giá trị thị trường hợp lý của các giải thưởng, chẳng hạn như ô tô và chuyến du lịch.

Tiền thắng cược

Người trả tiền phải cấp cho bạn Mẫu W-2G, Một số khoản tiền thắng cược (tiếng Anh) nếu bạn nhận được một số tiền thắng cờ bạc hoặc có bất cứ tiền thắng cờ bạc nào có thể bị khấu lưu thuế thu nhập liên bang. Bạn phải khai báo tất cả tiền thắng cược trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (tiếng Anh) (sử dụng Bảng 1 (Mẫu 1040) (tiếng Anh) PDF), kể cả tiền thắng không được khai báo trên Mẫu W-2G (tiếng Anh) PDF. Khi bạn thắng cược, thì có thể phải trả thuế ước tính (tiếng Anh) trên thu nhập bổ sung đó. Để có thông tin về khấu lưu tiền thắng cược, xin xem Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh).

Tiền thua cược

Bạn chỉ có thể khấu trừ các thua cược nếu bạn liệt kê các tiền khấu trừ trên Bảng A (Mẫu 1040) và giữ hồ sơ về thắng và thua cược. Số lượng thua lỗ bạn khấu trừ không được nhiều hơn số tiền thu nhập cá cược khai báo trên tờ khai của bạn. Khai thua lỗ cá cược của bạn cho đến số tiền thắng như là "Other Itemized Deductions (Khấu trừ từng khoản khác)".

Người nước ngoài tạm trú

Nếu bạn là người nước ngoài tạm trú tại Hoa Kỳ cho mục đích thuế thu nhập và phải nộp tờ khai thuế cho tiền thắng cược có nguồn gốc Hoa Kỳ thì bạn phải dùng Mẫu 1040-NR, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Người nước ngoài tạm trú (tiếng Anh) cùng với Bảng 1 (Mẫu 1040) (tiếng Anh) PDF để khai báo tiền thắng cược. Tham khảo Ấn phẩm 519, Hướng dẫn thuế Hoa Kỳ cho Người nước ngoài và Ấn phẩm 901, Hiệp ước thuế Hoa Kỳ (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Nhìn chung, người nước ngoài tạm trú tại Hoa Kỳ mà không phải cư dân Canada thì không được khấu trừ tiền thua lỗ cá cược.

Xem Với tư cách là Người nước ngoài tạm trú, tiền thắng cược của tôi có được miễn thuế thu nhập liên bang không? (tiếng Anh) để tìm hiểu xem tiền thắng cược của bạn có được miễn thuế thu nhập liên bang hay không.

Để biết thêm thông tin về khấu lưu thuế đối với số tiền thắng cược, xin tham khảo Ấn phẩm 515, Khấu lưu thuế cho Người nước ngoài tạm trú và Thực thể nước ngoài (tiếng Anh).

Lưu giữ hồ sơ

Để khấu trừ các tiền lỗ của bạn, bạn phải giữ một cuốn nhật ký chính xác hay hồ sơ tương tự của tiền thắng cược và thua lỗ của bạn và cung cấp các biên lai, vé, bản ghi hay hồ sơ khác cho thấy số tiền thắng và thua lỗ của bạn. Xin xem Ấn phẩm 529, Các khoản khấu trừ hỗn hợp (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn phẩm 525, Thu nhập chịu thuế và không chịu thuế (tiếng Anh) hoặc duyệt qua Làm thế nào để tôi khai tiền thắng và/hoặc tiền thua cá cược? (tiếng Anh).