Chủ Đề Số 416 Thu Nhập từ Nông Nghiệp và Ngư Nghiệp

Nếu quý vị có thu nhập từ nông nghiệp hoặc ngư nghiệp thì có thể tránh trả tiền thuế ước tính bằng cách khai thuế và trả toàn bộ tiền thuế đến hạn vào hoặc trước ngày 1 tháng Ba của năm khai thuế. Nói chung, quy định này được áp dụng nếu thu nhập nông nghiệp hoặc ngư nghiệp bằng ít nhất hai phần ba tổng thu nhập của quý vị trong năm hiện tại hoặc năm trước đó. Nếu ngày 1 tháng Ba nhằm cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp thì quý vị khai thuế và trả tiền thuế vào ngày làm việc tiếp theo.

Nếu quý vị không muốn khai thuế trước ngày 1 tháng Ba thì có thể trả từng khoản thuế ước tính trước ngày 15 thángng Một hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu ngày 15 tháng Một nhằm cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp để tránh bị phạt thuế ước tính. Nếu những quy định đặc biệt này không áp dụng thì quý vị phải nộp tiền thuế ước tính (tiếng Anh) theo từng quý. Để biết thêm thông tin về thuế ước tính (bao gồm quy tắc cho nông gia và ngư gia sử dụng năm tài chính), tham khảo Ấn Phẩm 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh) .

Nông Nghiệp – Khai báo thu nhập và chi phí nông nghiệp trên Bảng F (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp (tiếng Anh). Ngoài ra, sử dụng Bảnb SE (Mẫu 1040), Thuế Tự Kinh Doanh (tiếng Anh) để tính thuế tự kinh doanh nếu thu nhập ròng của quý vị từ nông nghiệp từ $400 trở lên. Xem Chủ Đề Số 554 và Ấn Phẩm 225, Hướng Dẫn Thuế cho Nông Gia (tiếng Anh) và Trung Tâm Thuế Nông Nghiệp (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Ngư Nghiệp – Khai báo thu nhập và chi phí ngư nghiệp trên Bảng C (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ của Doanh Nghiệp (Doanh Nghiệp Cá Thể). Dùng Bảng SE (Mẫu 1040) (tiếng Anh) để tính thuế tự kinh doanh nếu thu thập ròng từ ngư nghiệp của quý vị từ $400 trở lên. Để biết thông tin chung về các quy định áp dụng cho cá nhân, bao gồm ngư gia đánh bắt cá thương mại nộp Bảng C, xem Ấn Phẩm 334, Hướng Dẫn Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ (tiếng Anh). Nếu thương mại hoặc doanh nghiệp của quý vị là một hợp doanh hoặc công ty cổ phần, xem Ấn Phẩm 541, Công Ty Hợp Danh (tiếng Anh) hoặc Ấn Phẩm 542, Công Ty Cổ Phần (tiếng Anh).