Chủ Đề 416 Lợi Tức từ Nông Nghiệp và Ngư Nghiệp

Nếu quý vị có lợi tức từ nông nghiệp hoặc ngư nghiệp thì có thể tránh trả tiền thuế ước tính bằng cách khai thuế và trả toàn bộ tiền thuế đến hạn trả vào hoặc trước ngày 1 tháng Ba của năm khai thuế. Nói chung, quy định này được áp dụng nếu lợi tức nông nghiệp hoặc ngư nghiệp bằng ít nhất hai phần ba tổng lợi tức của quý vị trong năm hiện tại hoặc năm trước đó. Nếu ngày 1 tháng Ba nhằm cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp thì quý vị khai thuế và trả tiền thuế vào ngày làm việc tiếp theo.

Nếu quý vị không muốn khai thuế trước ngày 1 tháng Ba thì có thể trả từng khoản thuế ước tính trước ngày 15 thàng Một hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu ngày 15 tháng Một nhằm cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp để tránh bị phạt thuế ước tính. Nếu không áp dụng những quy định đặc biệt này thì quý vị phải nộp tiền thuế ước tính (Tiếng Anh) theo từng tam cá nguyệt. Xem Ấn Bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về thuế ước tính.

Nông Nghiệp – Khai báo lợi tức và chi phí nông nghiệp trên Bản Khai F (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp (Tiếng Anh). Ngoài ra, sử dụng Bản Khai SE (Mẫu 1040), Thuế Tư Doanh (Tiếng Anh) để tính thuế tư doanh nếu thâu nhập ròng của quý vị từ nông nghiệp từ $400 trở lên. Xem Chủ Đề 554Ấn Bản 225, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Nông Dân (Tiếng Anh)Trung Tâm Thuế Nông Nghiệp (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Ngư Nghiệp – Khai báo lợi tức và chi phí ngư nghiệp trên Bản Khai C (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ của Doanh Nghiệp (Sở Hữu Riêng). Dùng Bản Khai SE (Mẫu 1040) (Tiếng Anh) để tính thuế tư doanh nếu thâu thập ròng từ ngư nghiệp của quý vị từ $400 trở lên. Xem Ấn Bản 334, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Tiếng Anh) để biết thông tin chung về các quy định áp dụng cho cá nhân, gồm ngư dân đánh bắt cá để bán, nộp Bản Khai C. Ngoài ra, hãy xem Trung Tâm Thuế đánh Cá (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về lợi tức ngư nghiệp, khấu trừ và các vấn đề thuế khác cho đánh bắt cá để bán. Nếu kinh doanh hoặc doanh thương của quý vị là một hợp doanh hoặc tập đoàn, xem Ấn Bản 541, Hợp Doanh (Tiếng Anh) hoặc Ấn Bản 542, Tập Đoàn (Tiếng Anh).