Topic 416 - Farming and Fishing Income

Nếu quý vị có lợi tức từ nông nghiệp hoặc nghư nghiệp thì có thể tránh trả tiền thuế ước tính bằng cách khai thuế và trả toàn bộ tiền thuế đến hạn trả vào hoặc trước ngày 1 tháng Ba của năm khai thuế. Nói chung, quy định này được áp dụng nếu lợi tức nông nghiệp hoặc nghư nghiệp bằng ít nhất hai phần ba tổng lợi tức của quý vị trong năm hiện tại hoặc năm trước đó. Nếu ngày 1 tháng Ba nhằm cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp thì quý vị khai thuế và trả tiền thuế vào ngày làm việc tiếp theo.

Nếu quý vị không muốn khai thuế trước ngày 1 tháng Ba thì có thể trả từng khoản thuế ước tính trước ngày 15 thàng Giêng hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu ngày 15 tháng Giêng nhằm cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ hợp pháp để tránh bị phạt thuế ước tính. Nếu không áp dụng những quy định đặc biệt này thì quý vị phải nộp tiền thuế ước tính (estimated tax payments) theo từng tam cá nguyệt. Xem Ấn Bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax) để biết thêm thông tin về thuế ước tính.

Lưu ý: Xin xem IR 2019-24Thông báo 2019-17 PDF để biết về việc miễn tiền phạt thuế ước tính đối với nông dân và ngư dân đủ điều kiện.

Nông nghiệp – Khai báo lợi tức và chi phí nông nghiệp trên Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục F, Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp (Form 1040, Schedule F, Profit or Loss From Farming). Ngoài ra, sử dụng Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục SE, Thuế Tư Doanh (Form 1040, Schedule SE, Self-Employment Tax), để tính thuế tư doanh nếu thâu nhập ròng của quý vị từ nông nghiệp từ $400 trở lên. Xem Chủ đề 554 và Ấn Bản 225, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Nông Dân để biết thêm thông tin (Publication 225, Farmer's Tax Guide).

Ngư Nghiệp – Khai báo lợi tức và chi phí ngư nghiệp trên Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục C, Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Doanh Thương (Sở Hữu Riêng) (Form 1040, Schedule C , Profit or Loss From Business (Sole Proprietorship)), hoặc Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục C-EZ, Lợi Nhuận Doanh Thương Ròng (Sở Hữu Riêng) (Form 1040, Schedule C-EZ, Net Profit From Business (Sole Proprietorship)). Dùng Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục (Form 1040, Schedule SE) để tính thuế tư doanh nếu thâu thập ròng từ ngư nghiệp của quý vị từ $400 trở lên. Xem Ấn Bản 334, Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Publication 334, Tax Guide for Small Business) để biết thông tin chung về các quy định áp dụng cho cá nhân, gồm ngư dân đánh bắt cá để bán, nộp Phụ Lục C hoặc C-EZ  Ngoài ra, hãy xem Trung Tâm Thuế Vụ Nghư Nghiệp (Fishing Tax Center) để biết thêm thông tin về lợi tức nghư nghiệp, khấu trừ và các vấn đề thuế khác cho đánh bắt cá để bán. Nếu kinh doanh hoặc doanh thương của quý vị là một hợp doanh hoặc tập đoàn, xem Ấn Bản 541, Hợp Doanh (Publication 541, Partnerships), hoặc Ấn Bản 542, Tập Đoàn (Publication 542, Corporations).