Chủ Đề 554 Thuế Tư Doanh

Quý vị được coi là tư doanh cho mục đích này nếu quý vị là doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cả nhà thầu độc lập), đối tác trong công ty hợp doanh (bao gồm cả thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên (LLC) được coi là hợp tác cho mục đích thuế liên bang), hoặc bằng cách khác, hoạt động kinh doanh cho chính mình. Thuật ngữ 'doanh nghiệp tư nhân' cũng bao gồm thành viên của LLC chỉ có một thành viên duy nhất được miễn nộp thuế lợi tức liên bang, và thành viên của một liên doanh hợp chuẩn. Quý vị thường phải trả thuế tư doanh nếu quý vị có lợi tức ròng từ việc tư doanh là $400 trở lên. Nhìn chung, tiền thuế tư doanh là 92.35% lợi tức ròng của quý vị trong việc tư doanh. Quý vị tính thu nhập ròng bằng cách trừ các chi phí buôn bán hoặc kinh doanh bình thường và cần thiết ra khỏi tổng thu nhập từ hoạt động buôn bán hoặc kinh doanh của mình. Quý vị có thể phải chịu trách nhiệm nộp thuế tư doanh ngay cả khi đang nhận trợ cấp an sinh xã hội. Luật pháp quy định lợi tức ròng tối đa phải chịu thuế an sinh xã hội. Số tiền này thay đổi hàng năm. Toàn bộ lợi tức ròng của quý vị phải chịu thuế Medicare.

Phương Pháp Tùy Chọn

Nếu quý vị bị thua lỗ hay có khoản lợi tức tư doanh nhỏ thì có thể nên dùng một trong hai phương pháp tùy chọn để tính thu nhập ròng do tư doanh. Xin tham khảo Hướng Dẫn cho Bản Khai SE (Mẫu 1040) (Tiếng Anh) để xem liệu quý vị có đủ điều kiện sử dụng một phương pháp tùy chọn hay không. Phương pháp tùy chọn có thể cung cấp tín thuế cho phần đài thọ thuộc an sinh xã hội, hoặc tăng thêm tín thuế lợi tức do việc làm hoặc tín thuế chăm sóc con cái và người phụ thuộc.

Nhân Viên Nhà Thờ

Đối với nhân viên của nhà thờ hoặc tổ chức hợp chuẩn thuộc quyền kiểm soát của giáo hội: khi chọn trường hợp miễn thuế an sinh xã hội và Medicare thì phải trả thuế tư doanh nếu nhà thờ hoặc tổ chức hợp chuẩn thuộc quyền kiểm soát của giáo hội đã trả hơn $108.28 cho người đó, trừ khi cá nhân này được miễn thuế tư doanh. Nếu quý vị phải nộp thuế tư doanh, xin đính kèm Bản Khai SE (Mẫu 1040), Thuế Tư Doanh (Tiếng Anh)Bản Khai 2 (Mẫu 1040), Thuế Bổ Sung (Tiếng Anh) với Mẫu 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (Tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về thuế lợi tức liên quan đến giáo hội và thuế tư doanh, xin tham khảo Ấn Bản 517, An Sinh Xã Hội và Thông Tin Khác về Thành Viên của Giáo Hội và Người Đi Làm Công Việc Tôn Giáo (Tiếng Anh).

Thuế Suất Tư Doanh

Luật pháp ấn định thuế suất tư doanh là tỷ lệ phần trăm so với thu nhập ròng từ việc tư doanh. Thuế suất này là 12.4% đối với an sinh xã hội và 2.9% cho thuế Medicare.

Thuế Medicare Phụ Trội

Thuế Medicare phụ trội áp dụng cho lợi tức tư doanh trên ngưỡng. Số tiền theo ngưỡng là $250,000 cho người đã kết hôn khai thuế chung, $125,000 cho người đã kết hôn khai thuế riêng và $200,000 cho tất cả những người khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 8959, Thuế Medicare Phụ Trội (Tiếng Anh)Hỏi Đáp về Thuế Medicare Phụ Trội (Tiếng Anh).

Khai Báo Thuế Tư Doanh

Hãy tính thuế tư doanh trên Bản Khai SE (Mẫu 1040) (Tiếng Anh). Khi tính tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR, quý vị có thể khấu trừ một nửa thuế tư doanh. Quý vị tính khấu trừ này trên Bản Khai SE (đính kèm Bản Khai 1 (Mẫu 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập (Tiếng Anh)). Cơ Quan An Sinh Xã Hội (Tiếng Anh) sử dụng thông tin từ Bản Khai SE để tính quyền lợi của quý vị theo chương trình an sinh xã hội. Tham khảo Thanh toán chậm các khoản ký thác thuế tiền lương và số tiền phải trả đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2020 (Tiếng Anh) để biết thông tin về việc thanh toán chậm một số loại thuế tư doanh nhất định.

Thông Tin Khác