Topic 554 - Self-Employment Tax

Quý vị được coi là tư doanh cho mục đích này nếu quý vị là một chủ sở hữu duy nhất (kể cả một nhà thầu độc lập), một đối tác trong công ty hợp doanh (kể cả thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên (LLC) được coi là hợp tác cho mục đích thuế liên bang), hoặc một cách khác, hoạt động kinh doanh cho chính mình. Thuật ngữ 'chủ độc quyền’ cũng bao gồm thành viên của một LLC (chỉ có một thành viên duy nhất) được miễn nộp thuế lợi tức liên bang, và thành viên của một liên doanh hợp chuẩn. Quý vị thường phải trả thuế tư doanh nếu quý vị có lợi tức ròng từ việc tư doanh là $400 trở lên. Nói chung, số tiền thuế tư doanh là 92.35% của lợi tức ròng của quý vị trong việc tư doanh. Quý vị chiết tính thu nhập ròng bằng cách trừ các chi phí (thương mại hoặc kinh doanh) bình thường và cần thiết ra khỏi tổng thu nhập thu được từ công việc thương mại hay kinh doanh của mình. Quý vị có thể phải chịu trách nhiệm nộp thuế tư doanh ngay cả khi đang nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội. Luật pháp quy định số lợi tức ròng tối đa phải chịu thuế An Sinh Xã Hội. Số tiền này thay đổi hàng năm. Tất cả lợi tức ròng của quý vị phải chịu thuế Medicare.

Phương Pháp Tùy Chọn

Nếu quý vị bị thua lỗ hay có chút ít lợi tức tư doanh thì có thể nên dùng một trong hai phương pháp tùy chọn để chiết tính thu nhập ròng do tư doanh. Xin xem Hướng Dẫn cho Bản Khai SE (Mẫu Đơn 1040) để xem quý vị có đủ điều kiện để sử dụng một phương pháp tùy chọn hay không. Phương pháp tùy chọn có thể mang lại tín thuế cho phần bao trả thuộc An Sinh Xã Hội, hoặc gia tăng tín thuế lợi tức do lao động hay tín thuế chăm sóc con và người thuộc quyền.

Nhân Viên Nhà Thờ

Đối với nhân viên của nhà thờ hay tổ chức hợp chuẩn thuộc quyền kiểm soát của giáo hội: khi chọn trường hợp miễn thuế An Sinh Xã Hội và Medicare thì phải trả thuế tư doanh nếu nhà thờ hoặc tổ chức hợp chuẩn thuộc quyền kiểm soát của giáo hội đã trả hơn $108.28 cho người đó, trừ khi cá nhân này được miễn thuế tư doanh. Nếu quý vị phải nộp thuế tư doanh, đính kèm Bản Khai SE (Mẫu Đơn 1040), Thuế Tư Doanh, và Bản Khai 4 (Mẫu Đơn 1040), Thuế Khác, với Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ. Muốn biết thêm thông tin về thuế lợi tức liên quan đến giáo hội và thuế tư doanh, xin tham chiếu Ấn Bản 517, An Sinh Xã Hội và Thông Tin Khác cho Thành Viên của Giáo Hội và Người Lao Động Tôn Giáo.

Thuế Suất Tư Doanh

Luật pháp ấn định thuế suất tư doanh là tỷ lệ phần trăm so với thu nhập ròng từ việc tư doanh. Phân suất này là 12.4% đối với thuế An Sinh Xã Hội và 2.9% cho thuế Medicare.

Thuế Medicare Phụ Trội

Thuế Medicare phụ trội áp dụng cho lợi tức tư doanh trên ngưỡng tiền. Số tiền theo ngưỡng là $250,000 cho người kết hôn khai thuế chung, $125,000 cho người đã kết hôn khai thuế riêng, và $200,000 cho tất cả những người khác. Muốn biết thông tin thêm, xin xem mục Hỏi và Đáp về Thuế Medicare Phụ Trội (Questions and Answers for the Additional Medicare Tax).

Báo Cáo Thuế Tư Doanh

Hãy chiết tính thuế tư doanh trên Bản Khai SE (Mẫu Đơn 1040) (Form 1040, Schedule SE PDF)(PDF). Khi tính tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị trên Mẫu Đơn 1040, quý vị có thể khấu trừ một nửa của thuế tư doanh. Quý vị chiết tính khấu trừ này trên Bản Khai SE (đính kèm Bản Khai 1 (Mẫu Đơn 1040), Thu Nhập Bổ Sung và Điều Chỉnh Thu Nhập). Cơ Quan An Sinh Xã Hội sử dụng các thông tin từ Bản Khai SE để tính toán lợi ích của quý vị theo chương trình An Sinh Xã Hội.

Thông Tin Thêm