Chủ Đề 403 Tiền Lời Nhận Được

Đa số tiền lời mà quý vị nhận được hoặc được trả vào trương mục quý vị có thể lấy ra mà không bị phạt thì tiền đó là thu nhập chịu thuế trong năm có sẵn cho quý vị. Tuy nhiên, một số tiền lời quý vị nhận có thể được miễn thuế. Quý vị sẽ nhận được Bản B của Mẫu 1099-INT (Tiếng Anh) hoặc Mẫu 1099-OID (Tiếng Anh), báo trả tiền lời và/hoặc lãi suất được miễn thuế từ $10 trở lên. Quý vị có thể nhận các mẫu này như một phần của báo cáo đa hợp từ môi giới. - Quý vị phải khai tất cả tiền lời chịu thuế và miễn thuế trên đơn khai thuế thu nhập liên bang ngay cả khi quý vị không nhận được Mẫu 1099-INT hoặc Mẫu 1099-OID. Quý vị phải cung cấp mã số người đóng thuế chính xác cho người trả thu nhập tiền lời của quý vị, nếu không cung cấp thì quý vị có thể bị phạt và khấu lưu dự phòng. Xin xem Chủ Đề 307 để biết thêm thông tin về khấu lưu dự phòng. – Xem đoạn dưới đây về việc giảm giá phát hành gốc (original issue discount, OID) được xem như tiền lời cho thuế liên bang.

Các Ví Dụ về Tiền Lời Chịu Thuế

  • Tiền lời trong trương mục ngân hàng, các trương mục thị trường tiền tệ, các chứng chỉ gửi tiền, công khố phiếu của hãng và các cổ tức bảo hiểm tiền gửi - Xin nhớ rằng một số phân phối, thông thường được gọi là cổ tức, thực sự là tiền lời chịu thuế. Những phân phối này bao gồm cổ tức trên ký gửi hay trương mục chia sẻ trong các ngân hàng hợp tác xã, liên hiệp tín dụng, hiệp hội xây dựng và cho vay trong nước, hiệp hội tiết kiệm và cho vay liên bang trong nước, và ngân hàng tiết kiệm hỗ tương.
  • Thu nhập tiền lời từ công khố phiếu, công khố phiếu, công phiếu và trái phiếu - Tiền lời này thuộc diện chịu thuế lợi tức liên bang, nhưng được miễn các loại thuế thu nhập tiểu bang và địa phương.
  • Tiền lời trên trái phiếu tiết kiệm - Quý vị có thể bao gồm tiền lời trong thu nhập mỗi năm, nhưng thông thường quý vị sẽ không ghi tiền lời trên Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ Loại EE (Tiếng Anh)Loại I (Tiếng Anh) cho đến trước khi trái phiếu mãn hạn hoặc được đổi thành tiền. Xem chấm đầu tiên dưới đây đế biết thêm thông tin về điều ngoại lệ từ lợi tức cho tiền lời từ công khố phiếu Loại EE và Loại I nếu quý vị đáp ứng một số đòi hỏi.
  • Tiền lời khác – Tiền lời khác do doanh nghiệp trả cho quý vị sẽ được báo cáo cho quý vị trên Mẫu 1099-INT nếu từ $600 trở lên. – Các thí dụ bao gồm tiền lời đã nhận với thiệt hại hay quyền lợi tử vong bị trì hoãn.

Các Ví Dụ về Tiền Lời Không Phải Chịu Thuế hoặc Không Tính

Những văn kiện giảm giá phát hành gốc

Nếu một công phiếu, trái phiếu, hoặc văn kiện nợ khác được phát hành trước đây với giá giảm, một phần của tiền giảm giá được phát hành ban đầu có thể được tính vào thu nhập mỗi năm như tiền lời. Xin xem Ấn Phẩm 550 (Tiếng Anh) hoặc Ấn Phẩm 1212, Hướng Dẫn Văn Kiện GIảm Giá Phát Hành Ban Đầu (Guide to Original Issue Discount, OID) (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về tiền giảm giá phát hành ban đầu. Quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099-OID, Giảm Giá Phát Hành Ban Đầu (Tiếng Anh) hoặc một bản khai tương tự từ mỗi nơi trả tiền phần giá giảm chịu thuế được phát hành ban đầu là $10 hoặc nhiều hơn, cho thấy số tiền phải báo cáo trong thu nhập. Đối với trái phiếu được miễn thuế có được vào hoặc sau ngày 1 tháng Một, 2017, quý vị nên nhận được Mẫu 1099-OID hoặc tuyên bố tương tự về OID được miễn thuế mà có thể báo cáo là lãi suất được miễn thuế.

Người Được Bổ Nhiệm Làm Người Nhận

Có những lần quý vị nhận được một Mẫu 1099 cho số tiền lời dưới tên mình nhưng thực sự thuộc về người khác. Trong trường hợp này, IRS coi quý vị là một người nhận được bổ nhiệm. Nếu quý vị nhận Mẫu 1099-INT hoặc Mẫu 1099-OID bao gồm số tiền quý vị nhận được như là người được chọn là chủ nhân thực sự thì:

Thông Tin Khác

Nếu nhận được tiền lời chịu thuế, quý vị có thể phải trả thuế ước tính trên thu nhập bổ sung. Muốn biết thêm thông tin, xem Thuế Ước TínhTôi Có Cần Phải Trả Tiền Thuế Ước Tính Không? (Tiếng Anh). Để có thêm thông tin về thu nhập tiền lời, xin xem Ấn Phẩm 550 (Tiếng Anh).