Topic 403 - Interest Received

Đa số tiền lời mà quý vị nhận được hoặc được trả vào trương mục quý vị có thể lấy ra mà không bị phạt thì tiền đó là thu nhập chịu thuế trong năm có sẵn cho quý vị. Tuy nhiên, một số tiền lời quý vị nhận có thể được miễn thuế. Quý vị sẽ nhận được Bản B của Mẫu Đơn 1099-INT PDF hay 1099-OID PDF, báo trả tiền lời và/hoặc lãi suất được miễn thuế từ $10 trở lên. Quý vị có thể nhận các mẫu này như một phần của báo cáo đa hợp từ môi giới. - Quý vị phải khai tất cả tiền lời chịu thuế và miễn thuế trên đơn khai thuế thu nhập liên bang ngay cả khi quý vị không nhận được Mẫu Đơn 1099-INT hay Mẫu Đơn 1099-OID. Quý vị phải cung cấp mã số người đóng thuế chính xác cho người trả thu nhập tiền lời của quý vị, nếu không cung cấp thì quý vị có thể bị phạt và khấu lưu dự phòng. Xin xem Chủ Đề 307 để biết thêm thông tin về khấu lưu dự phòng. – Xem đoạn dưới đây về việc giảm giá phát hành gốc (original issue discount, hay OID) được xem như tiền lời cho thuế liên bang.

Các ví dụ về Tiền Lời Chịu Thuế

 • Tiền lời trong trương mục ngân hàng, các trương mục thị trường tiền tệ, các chứng chỉ gửi tiền, công khố phiếu của hãng và các cổ tức bảo hiểm tiền gởi- Xin nhớ rằng một số phân phối, thông thường được gọi là cổ tức, thực sự là tiền lời chịu thuế. Những phân phối này bao gồm cổ tức trên ký thác hay trương mục chia sẻ trong các ngân hàng hợp tác xã, liên hiệp tín dụng, hiệp hội xây dựng và cho vay trong nước, hiệp hội tiết kiệm và cho vay liên bang trong nước, và ngân hàng tiết kiệm hỗ tương.
 • Thu nhập tiền lời từ công khố phiếu, công phiếu và trái phiếu - Tiền lời này thuộc diện chịu thuế lợi tức liên bang, nhưng được miễn các loại thuế thu nhập tiểu bang và địa phương.
 • Tiền lời trên trái phiếu tiết kiệm - Quý vị có thể bao gồm tiền lời trong thu nhập mỗi năm, nhưng thông thường quý vị sẽ không ghi tiền lời trên Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ Loại EE và Loại I cho đến trước khi trái phiếu mãn hạn hoặc được đổi thành tiền. Xem chấm đầu tiên dưới đây đế biết thêm thông tin về điều ngoại lệ từ lợi tức cho tiền lời từ công khố phiếu Loại EE và Loại I nếu quý vị đáp ứng một số đòi hỏi.
 • Tiền lời khác – Tiền lời khác do doanh nghiệp trả cho quý vị sẽ được báo cáo cho quý vị trên Mẫu Đơn 1099-INT nếu từ $600 trở lên. – Các thí dụ bao gồm tiền lời đã nhận với thiệt hại hay quyền lợi tử vong bị trì hoãn.
   

Các thí dụ về tiền lời không phải chịu thuế hay không tính

 • Tiền lời từ trái phiếu Loại EE hay Loại I phát hành sau năm 1989 có thể không tính là thu nhập khi được sử dụng để trả cho chi phí giáo dục cao cấp trong năm và quý vị đáp ứng các đòi hỏi khác cho Chương Trình Trái Phiếu Tiết Kiệm Giáo Dục. Tính toán số tiền lời không tính trên Mẫu Đơn 8815 PDF, Tiền Lời Không Tính từ Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ Loại EE và Loại I được Phát Hành Sau Năm 1989, và được thể hiện trên Bản Khai B của Mẫu Đơn 1040 PDF, Tiền Lời và Cổ Tức Thông Thường. Xin xem Ấn Bản 550, Lợi Tức và Phí Tổn Đầu Tư, để biết thông tin chi tiết.
 • Tiền lời trên một số trái phiếu sử dụng để tài trợ các hoạt động chánh phủ và được ban hành bởi một tiểu bang, Quận Columbia, hoặc một lãnh thổ thuộc sở hữu của Hoa Kỳ thì cần phải báo cáo nhưng không phải chịu thuế ở cấp liên bang. Báo cáo tiền lời miễn thuế nhận được trong năm thuế là một điều kiện báo cáo thông tin mà thôi, và không chuyển đổi tiền lời được miễn thuế thành tiền lời chịu thuế.
 • Tiền lời trên cổ tức phát hành còn trên ký thác với Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ không phải là tiền lời chịu thuế và không cần báo cáo.

Những văn kiện giảm giá phát hành gốc

Nếu một công phiếu, trái phiếu, hoặc văn kiện nợ khác được phát hành trước đây với giá giảm, một phần của tiền giảm giá được phát hành ban đầu có thể được tính vào thu nhập mỗi năm như tiền lời. Xin xem Ấn Bản 550 hoặc Ấn Bản 1212, Hướng Dẫn Văn Kiện Giảm Giá Phát Hành Ban Đầu (Original Issue Discount, hay OID), để biết thêm thông tin về tiền giảm giá phát hành ban đầu. Quý vị sẽ nhận được Mẫu Đơn 1099-OID PDF, Giảm Giá Phát Hành Ban Đầu, hoặc một bản khai tương tự từ mỗi nơi trả tiền phần giá giảm chịu thuế được phát hành ban đầu là $10.00 hoặc nhiều hơn, cho thấy số tiền phải báo cáo trong thu nhập. Đối với trái phiếu được miễn thuế, quý vị nên nhận được Mẫu đơn 1099-OID hoặc tuyên bố tương tự về OID được miễn thuế mà có thể báo cáo là lãi suất được miễn thuế.

Người được bổ nhiệm làm người nhận

Có những lần quý vị nhận được một Mẫu Đơn 1099 cho số tiền lời dưới tên mình nhưng thực sự thuộc về người khác. Trong trường hợp này, IRS coi quý vị là một người nhận được bổ nhiệm. Nếu quý vị nhận Mẫu Đơn 1099-INT, Lợi Tức Tiền Lời bao gồm số tiền quý vị nhận như là người được bổ nhiệm cho chủ nhân thực sự.

 • Xem “Người được bổ nhiệm” trong Hướng Dẫn cho Bản Khai B cho Mẫu Đơn 1040 để biết cách báo cáo tiền lời trên đơn khai thuế thu nhập của mình.
 • Quý vị phải soạn một Mẫu Đơn 1099-INT cho các tiền lời không phải của quý vị trừ khi tiền lời thuộc về người hôn phối của quý vị. Gởi Bản A của Mẫu Đơn 1099-INT và một Mẫu Đơn 1096 đã điền đầy đủ, Đơn Khai Tóm Lược và Chuyển Giao Thông Tin Hoa Kỳ Hàng Năm, cho Sở Thuế Vụ và cung cấp Bản B cho chủ nhân thực sự. Để biết thêm thông tin về các điều kiện này, xin tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1099-INT và Mẫu Đơn 1099-OID.

Thông tin thêm

Nếu nhận được tiền lời chịu thuế, quý vị có thể phải trả thuế ước tính trên thu nhập bổ sung. Muốn biết thêm thông tin, xem Thuế Ước Tính và Tôi có cần trả tiền thuế được ước tính cho năm 2018 không? (Am I Required to Make Estimated Tax Payments?). Để có thêm thông tin về thu nhập tiền lời, xin xem Ấn Bản 550.