Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi các Công ty cổ phần

Hình phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi các Công ty cổ phần áp dụng cho các công ty cổ phần không trả đủ số thuế ước tính hoặc trả trể. Hình phạt có thể được áp dụng ngay cả khi chúng tôi nợ bạn một khoản tiền hoàn thuế.

Các công ty thường trả các khoản thuế ước tính hàng quý nếu họ dự kiến nợ $500 trở lên tiền thuế ước tính khi họ khai thuế.

Tìm hiểu cách tính toán và trả thuế ước tính.

Làm thế nào để biết bạn có nợ tiền phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo hoặc thư nếu bạn nợ Tiền phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi các Công ty cổ phần . Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn.

Cách chúng tôi tính toán tiền phạt

Chúng tôi tính toán khoản Tiền phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi các Công ty cổ phần dựa trên mức thuế được ghi trên tờ khai ban đầu của bạn hoặc trên tờ khai gần đây hơn mà bạn đã nộp vào hoặc trước ngày đến hạn. Số thuế hiển thị trên tờ khai là tổng số thuế của bạn trừ đi tổng các khoản tín thuế khả bồi hoàn của bạn.

Chúng tôi tính toán khoản tiền phạt dựa trên:

Tiền lãi trên một khoản tiền phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại hình phạt. Tiền lãi làm tăng số tiền bạn nợ cho đến khi bạn trả hết số nợ của mình. Để biết thêm thông tin về lãi suất chúng tôi tính theo các khoản hình phạt, hãy xem Tiền lãi.

Trả tiền phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của bạn đúng hạn để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc giảm tiền phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm khoản tiền phạt nếu bất kỳ điều nào sau đây được áp dụng:

  • Bạn nợ ít hơn $500
  • Bạn có thể đưa ra chi phiếu đã hủy hoặc các tài liệu khác cho thấy số tiền và ngày bạn đã thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính
  • Bạn là thành viên của một nhóm công ty hợp nhất đang tính toán khoản trả góp bắt buộc đầu tiên dựa trên thuế của năm trước

Nếu các trường hợp ngoại lệ được áp dụng và dẫn đến khoản tiền phạt thấp hơn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi điều chỉnh khoản tiền phạt.  Gửi Mẫu 2220, Trả thiếu thuế ước tính bởi Công ty cổ phần (tiếng Anh) hoặc, nếu áp dụng, Mẫu 2210, Trả thiếu thuế ước tính bởi Cá nhân, Di sản và Quỹ Tín thác đến địa chỉ trên cuống thanh toán của thông báo của bạn. Bao gồm một lá thư đã ký xác nhận tính chính xác của mẫu đơn và các khoản thanh toánh cho tất cả các khoản tiền phạt mà bạn đã tính toán.

Bất đồng quan điểm về một khoản tiền phạt

Mặc dù chúng tôi không thể điều chỉnh khoản Tiền phạt do trả thiếu thuế ước tính bởi các Công ty cổ phần vì lý do hợp lý, chúng tôi có thể xem xét thực hiện điều chỉnh nếu chúng tôi đã áp dụng khoản tiền phạt sau khi bạn dựa trên lời khuyên bằng văn bản không chính xác mà chúng tôi đã đưa ra cho bạn.

Kiểm tra xem bạn có đáp ứng các tiêu chí sau không:

  • Lời khuyên bằng văn bản mà chúng tôi cung cấp cho bạn là phản hồi trực tiếp cho yêu cầu tư vấn bằng văn bản của bạn
  • Lời khuyên bằng văn bản không chính xác mà chúng tôi cung cấp cho bạn không phải là kết quả của sự thiếu sót hoặc thông tin sai lệch nghiêm trọng trong yêu cầu tư vấn bằng văn bản của bạn
  • Bạn đã tin tưởng một cách hợp lý vào lời khuyên bằng văn bản của chúng tôi và đã bị phạt do làm theo lời khuyên đó

Nếu bạn tin rằng bạn đáp ứng các tiêu chí, hãy gửi một bản tuyên bố được ký tên cam kết nhận hình phạt nếu khai man, trong đó mô tả việc tư vấn sai bằng văn bản của chúng tôi dẫn đến khoản tiền phạt như thế nào. Bao gồm một bản sao của cả yêu cầu tư vấn bằng văn bản mà bạn đã gửi cho chúng tôi và phản hồi bằng văn bản của chúng tôi. Gửi bản gốc và bản sao của các tài liệu hỗ trợ qua đường bưu điện đến địa chỉ trên thông báo về khoản tiền phạt của bạn. Giữ một bản sao của các tài liệu bạn đã gửi cho chúng tôi.

Khi bạn ký vào một tuyên bố với cam kết chịu hình phạt nếu khai man, bạn có thể bị kết tội nếu bạn cố ý nói dối trong tuyên bố của mình.

Hãy tránh để bị phạt

Để tránh bị phạt, hãy làm như sau:

  • Thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính trả góp khi bạn dự kiến tổng số thuế của mình trong năm (trừ đi các khoản tín thuế áp dụng) là $500 trở lên
  • Thực hiện các khoản trả góp chậm nhất vào ngày thứ 15 của các tháng 4, 6, 9 và 12 của niên thuế. Nếu bất kỳ ngày nào rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp của liên bang, khoản trả góp sẽ đến hạn vào ngày làm việc bình thường tiếp theo
  • Sử dụng chuyển ngân điện tử để thực hiện trả góp khoản thuế ước tính
  • Nộp đơn xin được hoàn tiền nhanh nếu bạn trả quá số thuế ước tính của mình. Sử dụng Mẫu 4466, Đơn xin hoàn thuế nhanh khoản trả thừa thuế ước tính của Công ty cổ phần (tiếng Anh). Thực hiện theo các hướng dẫn cho Phụ lục J, Phần III, dòng 15.

Nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán

Nếu bạn không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy trả số tiền bạn có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Nhận trợ giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của bạn. Nếu bạn không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và các Quy định

Cần trợ giúp?