Tiền Phạt Các Công Ty Cổ Phần Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính

Tiền Phạt Các Công Ty Cổ Phần Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính áp dụng cho các công ty cổ phần không nộp đủ số thuế ước tính hoặc nộp chậm. Khoản tiền phạt có thể được áp dụng ngay cả khi chúng tôi nợ quý vị một khoản tiền hoàn thuế.

Các công ty thường chi trả các khoản thuế ước tính hàng quý nếu họ dự kiến nợ $500 trở lên tiền thuế ước tính khi họ khai thuế.

Tìm hiểu cách tính và nộp thuế ước tính.

Làm Thế Nào Để Biết Quý Vị Có Nợ Tiền Phạt

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo hoặc thư nếu quý vị nợ Tiền Phạt Các Công Ty Cổ Phần Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiểu Về Thông Báo Hoặc Thư Tín Của Sở Thuế Vụ Gửi Cho Quý Vị.

Cách Chúng Tôi Tính Toán Tiền Phạt

Chúng tôi tính toán khoản Tiền Phạt Các Công Ty Cổ Phần Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính dựa trên mức thuế được ghi trên tờ khai ban đầu của quý vị hoặc trên tờ khai gần đây hơn mà quý vị đã nộp vào hoặc trước ngày đến hạn. Số thuế hiển thị trên tờ khai là tổng số thuế của quý vị trừ đi tổng các khoản tín thuế khả bồi hoàn của quý vị.

Chúng tôi tính toán khoản tiền phạt dựa trên:

 • Số tiền chi trả thiếu
 • Khoảng thời gian mà khoản chi trả thiếu đã đến hạn và bị trả thiếu
 • Lãi suất cho các khoản chi trả thiếu mà chúng tôi công bố hàng quý

Lãi Suất Trên Một Khoản Tiền Phạt

Chúng tôi tính lãi cho các khoản tiền phạt.

Ngày mà chúng tôi bắt đầu tính lãi là khác nhau tùy theo loại tiền phạt. Lãi suất làm tăng số tiền quý vị nợ cho đến khi quý vị trả hết số dư nợ của mình. Để biết thêm thông tin về lãi suất chúng tôi tính theo các khoản tiền phạt, hãy xem Lãi Suất Đối Với Các Khoản Trả Thiếu Và Trả Thừa (tiếng Anh).

Trả Tiền Phạt

Trả một phần hoặc trả toàn bộ khoản thuế của quý vị đúng hạn để tránh các khoản tiền phạt và tiền lãi tăng lên trong tương lai.

Xóa hoặc Giảm Tiền Phạt

Chúng tôi có thể xóa hoặc giảm khoản tiền phạt nếu bất kỳ điều nào sau đây được áp dụng:

 • Quý vị nợ ít hơn $500
 • Quý vị có thể đưa ra chi phiếu đã hủy hoặc các tài liệu khác cho thấy số tiền và ngày quý vị đã thực hiện các khoản chi trả thuế ước tính
 • Quý vị là thành viên của một nhóm công ty hợp nhất đang tính toán khoản trả góp bắt buộc đầu tiên dựa trên thuế của năm trước

Nếu các trường hợp ngoại lệ được áp dụng và dẫn đến khoản tiền phạt thấp hơn, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi điều chỉnh khoản tiền phạt. Gửi Mẫu Đơn 2220 (tiếng Anh) hoặc, nếu có, Mẫu Đơn 2210, Chi Trả Thiếu Thuế Ước Tính Của Cá nhân, Di Sản và Tín Quỹ (tiếng Anh) đến địa chỉ trên cuống chi trả của thông báo của quý vị. Bao gồm một lá thư đã ký xác nhận tính chính xác của mẫu đơn và các khoản chi trả cho tất cả các khoản tiền phạt mà quý vị đã tính toán.

Bất Đồng Quan Điểm Về Một Khoản Tiền Phạt

Mặc dù chúng tôi không thể điều chỉnh khoản Tiền Phạt Do Các Công Ty Cổ Phần Chi Trả Dưới Mức Thuế Ước Tính vì lý do hợp lý, chúng tôi có thể xem xét thực hiện điều chỉnh nếu chúng tôi đã áp dụng khoản tiền phạt sau khi quý vị dựa trên lời khuyên bằng văn bản không chính xác mà chúng tôi đã đưa ra cho quý vị.

Kiểm tra xem quý vị có đáp ứng các tiêu chí sau không:

 • Lời khuyên bằng văn bản mà chúng tôi cung cấp cho quý vị là phản hồi trực tiếp cho yêu cầu tư vấn bằng văn bản của quý vị
 • Lời khuyên bằng văn bản không chính xác mà chúng tôi cung cấp cho quý vị không phải là kết quả của sự thiếu sót hoặc thông tin sai lệch nghiêm trọng trong yêu cầu tư vấn bằng văn bản của quý vị
 • Quý vị đã tin tưởng một cách hợp lý vào lời khuyên bằng văn bản của chúng tôi và đã bị phạt do làm theo lời khuyên đó

Nếu quý vị tin rằng quý vị đáp ứng các tiêu chí, hãy gửi một bản tuyên bố được ký tên cam kết nhận hình phạt nếu khai man, trong đó mô tả việc tư vấn sai bằng văn bản của chúng tôi dẫn đến khoản tiền phạt như thế nào. Bao gồm một bản sao của cả yêu cầu tư vấn bằng văn bản mà quý vị đã gửi cho chúng tôi và phản hồi bằng văn bản của chúng tôi. Gửi bản gốc và bản sao của các tài liệu hỗ trợ qua đường bưu điện đến địa chỉ trên thông báo về khoản tiền phạt của quý vị. Giữ một bản sao của các tài liệu quý vị đã gửi cho chúng tôi.

Khi quý vị ký vào một tuyên bố với cam kết chịu hình phạt nếu khai man, quý vị có thể bị kết tội nếu quý vị cố ý nói dối trong tuyên bố của mình.

Hãy Tránh Để Bị Phạt

Để tránh bị phạt, hãy làm như sau:

 • Thực hiện các khoản chi trả thuế ước tính trả góp khi quý vị dự kiến tổng số thuế của mình trong năm (trừ đi các khoản tín thuế áp dụng) là $500 trở lên
 • Thực hiện các khoản trả góp chậm nhất vào ngày 15 của các tháng 4, 6, 9 và 12 của niên thuế. Nếu bất kỳ ngày nào rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp của liên bang, khoản trả góp sẽ đến hạn vào ngày làm việc bình thường tiếp theo
 • Sử dụng chuyển ngân điện tử để thực hiện trả góp khoản thuế ước tính
 • Nộp đơn xin được hoàn tiền nhanh nếu quý vị trả quá số thuế ước tính của mình. Sử dụng Mẫu Đơn 4466, Đơn Xin Hoàn Tiền Nhanh Khoản Chi Trả Thừa Thuế Ước Tính Của Công Ty Cổ Phần (tiếng Anh). Thực hiện theo các hướng dẫn cho Phụ lục J, Phần III, dòng 15.

Nộp Đơn Xin Có Một Kế Hoạch Chi Trả

Nếu quý vị không thể trả đủ số tiền thuế hoặc tiền phạt của mình đúng hạn, hãy chi trả số tiền quý vị có thể trả ngay bây giờ và nộp đơn xin có một kế hoạch chi trả. Quý vị có thể giảm các khoản tiền phạt trong tương lai khi thiết lập một kế hoạch chi trả.

Nhận Trợ Giúp

Để được trợ giúp về vấn đề tiền phạt, hãy gọi số điện thoại trên thông báo hoặc thư của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thư hoặc thông báo, hãy sử dụng hỗ trợ qua điện thoại.

Luật và Các Quy Định

Cần trợ giúp?