Chủ Đề 653 Thông Báo và Hóa Đơn của IRS, Tiền Phạt và Tiền Lời

Thông thường, ngày 15 Tháng Tư là thời hạn cuối cùng để hầu hết mọi người nộp tờ khai thuế lợi tức cá nhân và trả bất kỳ khoản thuế nào còn nợ. Tham khảo IR-2021-59 (tiếng Anh) để biết thông tin về việc gia hạn nộp đơn và thời hạn thanh toán.Trong quá trình cứu xét, IRS sẽ kiểm tra tính chính xác của tính toán trên tờ khai thuế. Sau khi cứu xét, nếu quý vị còn nợ bất kỳ khoản thuế, tiền phạt hoặc tiền lời nào thì quý vị sẽ nhận được hóa đơn.

  • Tiền lời thường sẽ dồn tích trên tiền thuế chưa trả từ ngày đến hạn nộp tờ khai thuế cho đến ngày chi trả đầy đủ. Lãi suất được tính mỗi quý và đồng thời là lãi suất ngắn hạn liên bang cộng thêm 3 phần trăm. Tiền lời được tích lũy hàng ngày. Truy cập Xem Thông Tin Phát Hành và Hồ Sơ Lưu Các Sự Kiện (tiếng Anh) để biết lãi suất hàng quý hiện tại cho tiền trả thiếu.
  • Ngoài ra, nếu quý vị nộp tờ khai nhưng không trả mọi khoản thuế còn nợ đúng hạn thì quý vị thường sẽ phải nộp tiền phạt do trả trễ. Tiền phạt do không trả bằng nửa phần trăm trong từng tháng hoặc một phần của tháng, lên đến tối đa 25% số tiền thuế chưa trả từ ngày đến hạn khai thuế cho đến khi trả hết tiền thuế. Phân suất nửa phần trăm tăng lên thành một phần trăm nếu vẫn chưa nộp thuế trong vòng 10 ngày sau khi IRS đưa ra thông báo về ý định đánh thuế tài sản. Nếu quý vị nộp tờ khai chậm nhất là vào ngày đến hạn và yêu cầu thỏa thuận trả góp thì biểu suất nửa phần trăm sẽ giảm còn một phần tư của một phần trăm cho bất kỳ tháng nào mà thỏa thuận trả góp có hiệu lực. Xin nhớ là trước hết IRS sẽ dùng tiền trả để trang trải nợ thuế, tiếp theo là tiền phạt và sau đó là tiền lời. Bất kỳ khoản phạt nào trên hóa đơn của quý vị thường là tổng số tiền phạt tích lũy đến ngày thông báo, chứ không phải tiền phạt thu mỗi tháng. Xem Chủ Đề 202 để biết thông tin về các lựa chọn chi trả.
  • Nếu quý vị nợ thuế và không đệ nộp đúng hạn thì quý vị cũng bị phạt do không nộp tờ khai đúng hạn. Tiền phạt do không nộp thường là năm phần trăm tiền thuế còn nợ trong từng tháng hoặc một phần của tháng mà tờ khai thuế nộp muộn lên đến tối đa 25%. Nếu tờ khai thuế nộp trễ trên 60 ngày thì quý vị cũng phải trả tiền phạt tối thiểu do nộp trễ; đó là con số ít hơn giữa $435 (đối với tờ khai thuế phải nộp vào năm 2021) hoặc 100 phần trăm tiền thuế còn nợ. Xem Chủ Đề 304 để biết thông tin về việc gia hạn nộp nếu quý vị không thể nộp đúng hạn.

Quý vị phải nộp tờ khai thuế và trả thuế của quý vị chậm nhất là vào ngày đến hạn để tránh bị tiền lời và tiền phạt. Thông thường, quý vị có thể vay số tiền cần thiết để trả thuế với lãi suất thực tế thấp hơn so với phân suất kết hợp giữa tiền lời và tiền phạt của IRS.

Các lựa chọn nộp tiền điện tử trên trang Thanh toán là cách tiện lợi nhất để trả tiền thuế liên bang. Tuy nhiên, nếu quý vị quyết định nộp thuế qua đường bưu điện, nhớ gửi trả lại cuống phiếu đã xé khỏi hóa đơn và dùng phong bì để gửi trả lại của chúng tôi, nếu có. Để bảo đảm tiền trả được tính vào đúng trương mục, xin nhớ:

  • Lập ngân phiếu hoặc phiếu chuyển tiền trả cho United States Treasury (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ)
  • Ghi số an sinh xã hội chính hoặc mã số chủ thuê lao động
  • Ghi năm thuế và số mẫu đơn
  • Nhớ ghi họ tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị trên khoản chi trả
  • Không gửi tiền mặt

    Để biết thêm thông tin về việc giữ cho tiền trả được tính vào đúng trương mục, xin tham khảo Chủ Đề 158.

IRS có thể giảm tiền phạt do nộp tờ khai và trả thuế muộn nếu quý vị có thể trình bày lý do chính đáng và tình trạng này không phải do cố ý bỏ bê. Nộp khoản tiền xác tín ngay khi quý vị có thể giúp xác lập rằng tình trạng chi trả không kịp thời lúc đầu là có lý do chính đáng, chứ không phải do cố ý bỏ bê. Nếu quý vị bị tính tiền phạt và có lý do chính đáng để được giảm tiền phạt, xin gửi lời giải thích cùng với hóa đơn đến trung tâm dịch vụ hoặc gọi chúng tôi theo số 800-829-1040 để được trợ giúp (xem Số Điện Thoại Trợ Giúp để biết giờ làm việc). IRS thường sẽ không giảm tiền lãi và chúng tiếp tục dồn tích cho đến khi trả mọi khoản thuế đã tính, tiền phạt và tiền lời.

Có một số ngoại lệ cho thời hạn chung để nộp tờ khai và trả tiền thuế, chẳng hạn như:

Điều quan trọng là quý vị cần phải đọc kỹ thông báo hoặc hóa đơn. Sau khi đọc kỹ, nếu quý vị cho rằng có sai lầm, xin viết thư cho văn phòng IRS nào đã gửi văn kiện đó cho quý vị trong khoảng thời gian đã định hoặc gọi đến số điện thoại ghi trên thông báo hoặc hóa đơn để được trợ giúp. Quý vị nên cung cấp bản sao của bất kỳ hồ sơ có thể giúp IRS sửa chữa sai lầm. Nếu quý vị đúng, chúng tôi sẽ điều chỉnh những gì cần thiết cho trương mục của quý vị và gửi giấy thông báo đã điều chỉnh.

Để biết thêm thông tin về các thông báo và hóa đơn của IRS, xin tham khảo Ấn Bản 594, Tiến Trình Thu Thuế của IRS (tiếng Anh) PDF. Để biết thêm thông tin về tiền phạt và tiền lời, xin tham Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang cho Cá Nhân (tiếng Anh).