Topic 653 - IRS Notices and Bills, Penalties and Interest Charges

Thông thường, ngày 15 Tháng Tư là thời hạn cuối cùng cho hầu hết mọi người để khai thuế lợi tức cá nhân và trả bất cứ tiền thuế nào còn thiếu. Trong quá trình cứu xét, IRS sẽ kiểm tra độ chính xác tính toán trên tờ khai thuế. Sau khi cứu xét xong, nếu quý vị còn nợ bất cứ tiền thuế, tiền phạt hay tiền lời nào, thì sẽ nhận được hóa đơn.

 • Nói chung thì tiền lời sẽ tích lũy trên tiền thuế chưa trả từ ngày đáo hạn nộp đơn khai thuế cho đến ngày chi trả đầy đủ. Lãi suất được tính mỗi tam cá nguyệt và là lãi suất ngắn hạn liên bang cộng thêm 3 phần trăm. Tiền lời được tích lũy hàng ngày. Xem Thông Tin Phát Hành và Hồ Sơ Lưu Các Sự Kiện, để biết lãi xuất tam cá nguyệt cho tiền trả thiếu.
 • Ngoài ra, nếu quý vị nộp tờ khai nhưng lại không kịp thời trang trải hết mọi số tiền thuể còn nợ đúng hạn, thì nói chung sẽ phải nộp tiền phạt trả trễ. Tiền phạt do không chi trả bằng nửa phần trăm mỗi tháng, hoặc trong một phần của tháng, đến tối đa 25% số tiền thuế chưa trả từ ngày đáo hạn khai thuế tới khi trả hết tiền thuế. Biểu suất nửa phần trăm tăng lên thành một phần trăm nếu vẫn chưa nộp thuế trong vòng 10 ngày sau khi IRS ban hành thông báo về ý định tịch biên tài sản. Nếu quý vị nộp tờ khai trước thời điểm đáo hạn và yêu cầu thỏa thuận trả góp, thì biểu suất nửa phần trăm giảm còn một phần tư phần trăm cho bất cứ tháng nào hợp đồng trả góp có hiệu lực. Xin nhớ là trước hết IRS sẽ dùng tiền trả để trang trải nợ thuế rồi đến tiền phạt, sau đó là tiền lời. Bất cứ tiền phạt nào trên hóa đơn của quý vị thường là tổng số tiền phạt tích lũy đến ngày của thông báo chớ không phải tiền phạt thu mỗi tháng. Xem Chủ Đề 202 để biết thông tin về những tùy chọn chi trả.
 • Nếu quý vị nợ thuế và không đệ nộp đúng hạn thì cũng bị phạt vì không khai thuế đúng hạn. Tiền phạt do không chi trả thường là năm phần trăm lượng thuế còn thiếu trong từng tháng hoặc một phần của tháng mà đơn khai thuế nộp muộn - đến tối đa 25%. Nếu đơn khai thuế bị trễ trên 60 ngày thì cũng phải trả tiền phạt tối thiểu vì nộp trễ - đó là con số ít hơn giữa $435 (đối với tờ khai thuế phải nộp vào năm 2020) và 100 phần trăm của tiền thuế còn nợ. Xem Chủ Đề 304 để biết thông tin về việc gia hạn đệ nộp nếu quý vị không thể đệ nộp đúng hạn.

Quý vị phải nộp đơn khai thuế và trả thuế của quý vị trước ngày hết hạn để tránh bị tiền lời và các tiền phạt. Thường thì có thể vay số tiền cần thiết để trả thuế với lãi suất hiệu dụng thấp hơn so với phân suất kết hợp giữa tiền lời và tiền phạt của IRS.

Các lựa chọn nộp tiền điện tử trên trang Payments là cách tiện lợi nhất để trả tiền thuế liên bang. Tuy nhiên, nếu muốn nộp qua bưu điện, nhớ gởi trả lại cuống phiếu đã xé khỏi hóa đơn và dùng phong bì gởi trả của chúng tôi, nếu có. Để bảo đảm tiền trả được tính vào đúng trương mục, xin nhớ:

 • Ghi trên ngân phiếu hoặc lệnh phiếu (money order) là trả cho United States Treasury (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ)
 • Ghi số An Sinh Xã Hội chánh hoặc mã số thuế của chủ nhân
 • Ghi năm thuế và số mẫu đơn
 • Nhớ ghi họ tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị trên khoản chi trả
 • Đừng gởi tiền mặt

Muốn biết thêm thông tin về việc giữ cho tiền trả được tính vào đúng trương mục, xin xem Chủ Đề 158.

IRS có thể hạ giảm tiền phạt khi nộp đơn và trả thuế trễ nếu quý vị có thể trình bày lý do chánh đáng, và tình trạng này không do cố ý bỏ bê. Việc trang trải số tiền thành thật ngay khi đủ khả năng có thể cho thấy rằng tình trạng chi trả không kịp thời lúc đầu là trường hợp có lý do chánh đáng chớ không phải cố ý bỏ bê. Nếu quý vị bị tính tiền phạt và có lý do chánh đáng để được giảm tiền phạtthì gửi lời giải thích cùng với hóa đơn đến trung tâm dịch vụ, hoặc gọi chúng tôi theo số 800-829-1040 để được trợ giúp (xem Số Điện Thoại Trợ Giúp để biết giờ làm việc). IRS thường sẽ không hạ giảm tiền lãi, và chúng tiếp tục tích lũy cho đến khi trả hết tất cả các khoản thuế đã tính, tiền phạt, và tiền lời.

Có một vài trường hợp ngoại lệ cho thời hạn chung để khai và nộp thuế, chẳng hạn như:

 • Nếu quý vị là một thành viên của quân đội và đang phục vụ trong một khu vực chiến đấu hay hành quân bất ngờ. Xin xem Ấn Bản 3 (Publication 3), Bản Hướng Dẫn Thuế cho Quân Đội, để có thêm thông tin và các điều kiện.
 • Nếu quý vị là một công dân hoặc ngoại kiều thường trú làm việc ở ngoại quốc. Xin xem Ấn Bản 54 (Publication 54), Bản Hướng Dẫn Thuế cho các Công Dân Mỹ và Ngoại Nhân Thường Trú đang Sống Ở Nước Ngoài, để có thông tin.
 • Nếu quý vị là nạn nhân trong một số trường hợp thiên tai. Trong những trường hợp này, IRS cũng có quyền gia hạn thời hạn chót nộp và trả tiền. Muốn biết thêm thông tin thì nên tìm từ chánh "thảm họa" tại IRS.gov.

Điều quan trọng là phải đọc kỹ thông báo hay hóa đơn. Sau khi đọc lại xong, nếu quý vị tin rằng có sai lầm thì hãy viết thư cho văn phòng IRS nào đã gửi văn kiện đó cho quý vị trong khuôn khổ thời gian đã định hoặc gọi cho số điện thoại nêu trong thong báo hay hóa đơn để được giúp đỡ. Quý vị nên cung cấp bản sao của các hồ sơ có thể giúp IRS sửa đổi các sai lầm. Nếu quý vị đúng, chúng tôi sẽ điều chỉnh những gì cần thiết cho trương mục của quý vị và gửi cho quý vị giấy thông báo đã điều chỉnh.

Để biết thêm thông tin về các thông báo và hóa đơn của IRS, xin xem Ấn Bản 594 (Publication 594 PDF) (PDF), Tiến Trình Thu Thuế của IRS. Muốn biết thêm thông tin về tiền phạt và tiền lời thì tham chiếu Phần Một, Chương 1 (Thông Tin Đệ Nộp) của Ấn Bản 17 (Publication 17), Thuế Lợi Tức Liên Bang cho Cá Nhân.