Chủ đề số 158, Trả tiền thuế của bạn và đảm bảo thanh toán được ghi có

Nếu bạn nợ thuế trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thanh toán điện tử là một cách thuận tiện để thanh toán thuế liên bang của bạn trực tuyến, qua điện thoại hoặc từ thiết bị di động. Các tùy chọn thanh toán điện tử của IRS có sẵn trên trang Thanh toán và ứng dụng IRS2Go. IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất, do đó trả tiền bằng điện tử an toàn và bảo đảm. Khi sử dụng bất cứ lựa chọn e-Pay nào của IRS, bạn đều có thể kiểm soát hóa đơn thuế và an tâm. Bạn có thể chọn ngày trả tiền và được xác nhận ngay sau khi gửi đi. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và nhanh hơn gửi séc hay lệnh phiếu.

Thông qua Tài khoản trực tuyến của bạn, bạn có thể thực hiện thanh toán thuế, bao gồm thanh toán thuế ước tính hoặc các loại khác. Bạn cũng có thể xem lịch sử thanh toán của mình và các hồ sơ thuế khác ở đó.

Direct Pay của IRS là dịch vụ an toàn cho bạn trả thuế trực tiếp từ tài khoản thanh toán hay tiết kiệm của mình, miễn phí cho các sê-ri Mẫu 1040 và nhiều thứ khác nữa (tiếng Anh). Bạn sẽ được xác nhận tiền đã được nộp chỉ trong năm bước đơn giản. Với Trả Trực Tiếp, bạn có thể dùng tính năng "Look Up a Payment (Tìm một khoản thanh toán)" để xem thông tin và tình trạng trả tiền. Bạn có thể sửa đổi hay hủy bỏ tiền trả ở đây cho đến hai ngày làm việc trước ngày trả tiền ấn định. Giữ một bản sao của mỗi số xác nhận trong trường hợp bạn cần sửa đổi hoặc hủy khoản thanh toán của mình.

Nếu bạn khai thuế qua hệ thống điện tử, thì có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách sử dụng Trích ngân điện tử để trả tiền thuế của bạn. Bạn cần biết số tài khoản của mình và số định tuyến của cơ quan tài chính của bạn. Bạn có thể kiểm tra với tổ chức tài chính của bạn để biết chắc là họ cho rút tiền điện tử và để có được số định tuyến và số tài khoản chính xác.

Để biết thêm chi tiết về việc trả tiền thuế của bạn bằng thông qua Tài khoản trực tuyến của bạnthẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc ví điện tửDirect Paytiền mặt hoặc cách thức trả tiền điện tử khác, xin xem Thanh toán.

Tùy chọn thanh toán bằng điện tử là cách tiện lợi nhất để bạn trả tiền; tuy nhiên, nếu bạn muốn nộp và trả thuế qua bưu điện, xin vui lòng đính kèm séc hay lệnh phiếu và Mẫu 1040-V, Phiếu thanh toán (tiếng Anh), với tờ khai thuế liên bang của mình. Không ghim hay gắn giấy tờ thanh toán hoặc Mẫu 1040-V vào tờ khai thuế. Chỉ cần bỏ vào bao thư. Không bao giờ gửi tiền mặt!

  • Gửi séc hay lệnh phiếu cho United States Treasury (Bộ Tài chính Hoa Kỳ ), ghi rõ phía trước giấy tờ thanh toán tên họ, địa chỉ, mã số người đóng thuế, số điện thoại ban ngày, năm thuế và số mẫu đơn hay thông báo (thí dụ: 2023 Form 1040 (Mẫu 1040 năm 2023)).
  • Nếu bạn trả tiền cho tờ khai thuế chung thì cung cấp mã số thuế nêu đầu tiên trên tờ khai thuế.
  • Nếu bạn trả tiền thuế ước tính bằng séc hoặc lệnh phiếu cho thuế thu nhập liên bang của năm hiện tại thì đừng gửi tiền trả thuế ước tính qua bưu điện cùng với tờ khai thuế. Bạn cần gửi qua bưu điện tiền đóng thuế ước tính riêng cho địa chỉ nêu trong Mẫu 1040-ES, Thuế ước tính cho Cá nhânPDF dưới phần "Where to File Your Estimated Tax Payment Voucher if Paying by Check or Money Order (Nơi nộp phiếu tiền đóng thuế ước tính nếu trả bằng séc hay lệnh phiếu)".

Đừng xếp hàng chờ, hãy trả trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trả trực tiếp tại văn phòng của IRS thì giữ biên nhận đóng dấu ngày để lưu hồ sơ.

Muốn biết thêm thông tin về thanh toán, vào trang Thanh toán của chúng tôi. Xin tham khảo Ấn phẩm 17, Thuế thu nhập Liên bang của Quý vị để biết thêm thông tin.