Chủ Đề Số 158 Trả Tiền Thuế và Đảm Bảo Tiền Trả Đúng Cách

Nếu quý vị nợ thuế trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thanh toán điện tử là một cách thuận tiện để thanh toán thuế liên bang của quý vị trực tuyến, qua điện thoại hoặc từ thiết bị di động. Các tùy chọn thanh toán điện tử của IRS có sẵn trên trang Thanh Toánứng dụng IRS2Go. IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất, do đó trả tiền bằng điện tử an toàn và bảo đảm. Khi sử dụng bất cứ lựa chọn ePay nào của IRS, quý vị đều có thể kiểm soát hóa đơn thuế và an tâm. Quý vị có thể chọn ngày trả tiền và được xác nhận ngay sau khi gửi đi. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và nhanh hơn gửi chi phiếu hay lệnh phiếu.

Direct Pay của IRS là dịch vụ an toàn cho quý vị trả thuế trực tiếp từ trương mục thanh toán hay tiết kiệm của mình, miễn phí cho các xêri Mẫu 1040 và nhiều thứ khác nữa (Tiếng Anh). Quý vị sẽ được xác nhận tiền đã được nộp chỉ trong năm bước đơn giản. Với Trả Trực Tiếp, quý vị có thể dùng tính năng "Tìm Tiền Trả" để xem thông tin và tình trạng trả tiền. Quý vị có thể sửa đổi hay hủy bỏ tiền trả ở đây cho đến hai ngày làm việc trước ngày trả tiền ấn định

Nếu quý vị khai thuế qua hệ thống điện tử, thì có thể rút tiền từ trương mục ngân hàng của quý vị bằng cách sử dụng Rút Tiền qua Cách Điện T để trả tiền thuế của quý vị. Quý vị cần biết số trương mục của mình và số định tuyến của cơ quan tài chính của quý vị. Quý vị có thể kiểm tra với tổ chức tài chính của quý vị để biết chắc là họ cho rút tiền điện tử và để có được số định tuyến và số trương mục chính xác.

Để biết thêm chi tiết về việc nộp thuế của quý vị bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụngDirect Paytiền mặt hoặc cách thức trả tiền điện tử khác, xin xem Thanh Toán.

Direct Pay là cách đề nghị để trả tiền; tuy nhiên, nếu quý vị muốn nộp và đóng thuế qua bưu điện thì đính kèm chi phiếu hay lệnh phiếu và Mẫu 1040-V, Phiếu Thanh Toán (tiếng Anh), với tờ khai thuế liên bang của mình. Không ghim hay gắn giấy tờ thanh toán hoặc Mẫu 1040-V vào tờ khai thuế. Chỉ cần bỏ vào bao thư. Không bao giờ gửi tiền mặt!

  • Gửi chi phiếu hay lệnh phiếu cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, ghi rõ phía trước giấy tờ thanh toán tên họ, địa chỉ, mã số người đóng thuế, số điện thoại ban ngày, năm thuế và số mẫu đơn hay thông báo (thí dụ: 2021 Mẫu 1040).
  • Nếu quý vị trả tiền trên tờ khai thuế chung thì cung cấp số An Sinh Xã Hội nêu đầu tiên trên tờ khai thuế.
  • hiện tại thì đừng gửi tiền trả thuế ước tính qua bưu điện cùng với tờ khai thuế. Quý vị cần gửi qua bưu điện tiền đóng thuế ước tính riêng cho địa chỉ nêu trong Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân (tiếng Anh)PDF dưới phần "Nơi Nộp Phiếu Tiền Đóng Thuế Ước Tính nếu Trả Bằng Chi Phiếu hay Lệnh Phiếu". Quý vị có thể sử dụng Direct Pay để trả tiền thuế ước tính cho năm lịch hiện tại và được xác nhận tiền trả ngay.

Đừng xếp hàng chờ, hãy trả trực tuyến. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn trả trực tiếp tại văn phòng IRS (chỉ dành cho người có hẹn) thì giữ biên nhận đóng dấu ngày để lưu hồ sơ.

Muốn biết thêm thông tin về trả tiền, vào trang Thanh Toán của chúng tôi. Xin tham khảo Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang của Quý Vị dành cho Cá Nhân để biết thêm thông tin.