Topic 158 - Paying Your Taxes and Ensuring Proper Credit of Payments

Nếu quý vị phải đóng tiền thuế theo đơn khai thuế cá nhân, thì trả tiền bằng điện tử là cách tiện lợi để trả tiền thuế liên bang trực tuyến, qua điện thoại, hay từ thiết bị di động. Có sẵn lựa chọn trả tiền điện tử IRS trên trang Tiền Trả và ứng dụng IRS2Go. IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất, do đó trả tiền bằng điện tử an toàn và bảo đảm. Khi sử dụng bất cứ lựa chọn ePay nào của IRS, quý vị đều có thể kiểm soát hóa đơn thuế và antâm.Quý vị có thể chọn ngày trả tiền và được xác nhận ngay sau khi gởi đi. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và nhanh hơn gởi chi phiếu hay lệnh phiếu.

Trả Trực Tiếp (Direct Pay) của IRS là dịch vụ an toàn cho quý vị trả thuế trực tiếptừ trương mục chi phiếu hay tiết kiệm của mình, miễn phí cho các sê ri Mẫu Đơn 1040 và nhiều thứ nữa. Quý vị sẽ được xác nhận tiền đã được nộp chỉ trong năm bước đơn giản. Với Direct Pay, quý vị có thể dùng tính năng "Tìm Tiền Trả” (Look Up a Payment) để xem thông tin và tình trạng trả tiền. Quý vị có thể sửa đổi hay hủy bỏ tiền trả ở đây cho đến hai ngày làm việc trước ngày trả tiền ấn định. 

Nếu quý vị khai thuế qua hệ thống điện tử, thì có thể rút tiền từ trương mục ngân hàng của quý vị bằng cách sử dụng Rút Tiền qua Cách Điện T để trả tiền thuế của quý vị. Quý vị cần biết số trương mục của mình và số định tuyến của cơ quan tài chánh của quý vị. Quý vị có thể kiểm tra với cơ sở tài chánh của quý vị để biết chắc là họ cho rút tiền điện tử và để có được số định tuyến và số trương mục chính xác.

Để biết thêm chi tiết về việc nộp thuế của quý vị bằng thẻ tín dụng, hoặc thẻ ghi nợ, Trả Trực Tiếp (Direct Pay), tiền mặt hoặc cách thức trả tiền điện tử khác, thì chọn thẻ Trả Tiền.

Trả Trực Tiếp (Direct Pay)  là cách đề nghị để trả tiền; tuy nhiên, nếu quý vị muốn nộp và đóng thuế qua bưu điện thì đính kèm chi phiếu hay lệnh phiếu và Mẫu Đơn 1040-V, Phiếu Tiền Trả (Form 1040-V, Payment Voucher), với bản khai thuế liên bang của mình. Không ghim hay kèm theo tiền trả hoặc Mẫu Đơn 1040-V vào bản khai thuế. Chỉ cần bỏ vào bao thư. Không bao giờ gởi tiền mặt!

  • Gởi chi phiếu hay lệnh phiếu cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, ghi rõ phía trước của tiền trả, tên họ, địa chỉ, số An Sinh Xã Hội, số điện thoại ban ngày, năm thuế và số mẫu đơn hay thông báo (thí dụ 2017 Mẫu Đơn 1040).
  • Nếu quý vị trả tiền trên bản khai thuế chung thì cung cấp số An Sinh Xã Hội nêu đầu tiên trên bản khai thuế.
  • Nếu trả tiền thuế ước tính bằng chi phiếu hay lệnh phiếu để trả thuế lợi tức liên bang của năm hiện tại, thì đừng gởi tiền trả thuế ước tính qua bưu điện cùng với bản khai thuế. Quý vị cần gửi qua bưu điện tiền đóng thuế ước tính riêng cho địa chỉ nêu trong Mẫu Đơn 1040-ES PDF (PDF), Thuế Ước Tính cho Cá Nhân, dưới phần “Nơi Nộp Phiếu Tiền Đóng Thuế Ước Tính nếu Trả Bằng Chi Phiếu hay Lệnh Phiếu”. Quý vị có thể sử dụng Direct Pay để trả tiền thuế ước tính cho năm lịch hiện tại và được xác nhận tiền trả ngay.

Đừng xếp hàng chờ, hãy trả trực tuyến. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn trả trực tiếp tại văn phòng IRS (chỉ cho người có hẹn) thì giữ biên nhận đóng dấu ngày để lưu hồ sơ.

Muốn biết thêm thông tin về trả tiền, vào trang Tiền Trả của chúng tôi. Xin tham khảo Ấn Bản 17,Thuế Lợi Tức Liên Bang dành cho Cá Nhân (Publication 17, Your Federal Income Tax for Individuals) để biết thêm thông tin.