Tùy chọn thanh toán có sẵn thông qua Direct Pay

Bảng bên dưới liệt kê các loại thanh toán mà cá nhân đóng thuế có thể thực hiện bằng cách sử dụng Direct Pay của IRS, cùng với các mẹo sử dụng bao gồm các tùy chọn bạn có thể chọn trên màn hình Thông tin thuế.

Lý do thanh toán Áp dụng thanh toán cho Thời gian khả dụng Mẹo Direct Pay
Payment plan/Installment agreement (Kế hoạch thanh toán/Thỏa thuận trả góp)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040-A/-EZ của năm trước)
 • Chăm sóc sức khỏe (Mẫu 1040)
 • Hình phạt dân sự
 • Năm dương lịch hiện tại hoặc những năm trước đó tính đến 20 năm.
 • Thực hiện thanh toán theo lịch trình định kỳ, như được ghi trên thông báo CP521 hoặc CP523 của bạn.
 • Nếu thỏa thuận của bạn bao gồm nhiều kỳ tính thuế, hãy chọn năm tính thuế sớm nhất mà nợ đáo hạn được định mức.
Balance due (Nợ đáo hạn)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040-A/-EZ của năm trước)
 • Chăm sóc sức khỏe (Mẫu 1040)
 • Kế hoạch hưu trí (5329)
 • Tài khoản được ưu đãi về thuế (5329)
 • Năm dương lịch hiện tại hoặc những năm trước đó tính đến 20 năm.
 • Áp dụng thanh toán cho tờ khai thuế gốc (không được sửa đổi) mới nộp gần đây.
 • Việc thanh toán của bạn chỉ đáp ứng nghĩa vụ thanh toán của bạn. Nộp tờ khai thuế của bạn là một quá trình riêng biệt phải được hoàn thành.
 • Direct Pay của chỉ chấp nhận thanh toán thuế cá nhân.
 • Nếu bạn thanh toán đầy đủ hoặc thanh toán lần đầu cho CP2000, CP2501 hoặc CP3219A, bạn cần chọn số thông báo cụ thể làm lý do thanh toán (xem bên dưới).
Extension (Gia hạn)
 • 4868 (cho Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP)))
 • Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày đáo hạn ban đầu của Mẫu 1040, thường là ngày 15 tháng 4.
 • Sử dụng Direct Pay của IRS để thanh toán toàn bộ hoặc một phần tiền thuế của bạn nhằm được gia hạn mà không cần phải nộp Mẫu 4868.
 • Đây là gia hạn thời gian nộp tờ khai chứ không phải gia hạn thời gian thanh toán.
Estimated tax (Thuế ước tính)
 • 1040-ES (cho Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP)))
 • Tháng 1: Năm dương lịch hiện tại hoặc năm trước
 • Tháng 2 đến tháng 12: Năm dương lịch hiện tại.
 • Thực hiện thanh toán thuế ước tính trước khi nộp tờ khai đúng thời hạn.
 • Bạn không cần phải cho biết tháng hoặc quý liên quan đến mỗi khoản thanh toán.
 • Tùy thuộc vào thu nhập của bạn, khoản thanh toán của bạn có thể đến hạn hàng quý hoặc theo cách tính trên Mẫu 1040-ES.
Thông báo CP2000, CP2501 hoặc CP3219A
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040A/EZ của năm trước)
 • Chăm sóc sức khỏe (Mẫu 1040)
 • Năm dương lịch hiện tại hoặc những năm trước đó tính đến 20 năm.
 • Thanh toán đầy đủ hoặc thanh toán ban đầu liên quan đến thông báo bạn nhận được hoặc các thay đổi được đề xuất khác đối với tờ khai của bạn
 • Nếu bạn có thỏa thuận trả góp, hãy chọn "Payment Plan/Installment Agreement (Kế hoạch thanh toán/Thỏa thuận trả góp)" làm lý do thanh toán.
Proposed tax assessment (Đề xuất ấn định thuế)
(e.g. CP 2000 hoặc Thông báo thiếu thuế)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040A/EZ của năm trước)
 • Chăm sóc sức khỏe (Mẫu 1040)
 • Năm dương lịch hiện tại hoặc những năm trước đó tính đến 20 năm.
 • Thanh toán đầy đủ hoặc thanh toán ban đầu cho số tiền được đề xuất.
 • Các khoản thanh toán thuộc loại này có thể được đăng trước khi ấn định thuế thực tế.
 • Nếu bạn có thỏa thuận trả góp, hãy chọn "Payment Plan/Installment Agreement (Kế hoạch thanh toán/Thỏa thuận trả góp)" làm lý do thanh toán.
Amended return (Tờ khai được điều chỉnh)
 • 1040-X
 • Chăm sóc sức khỏe (Mẫu 1040)
 • Năm dương lịch hiện tại hoặc những năm trước đó tính đến 20 năm.
 • Thanh toán đầy đủ hoặc thanh toán ban đầu cho Mẫu 1040X được nộp gần đây hoặc khi việc điều chỉnh tờ khai của bạn dẫn đến nợ do Trách nhiệm Cá nhân Chăm sóc Sức khỏe của bạn (còn được gọi là Trách nhiệm Chung).
 • Nếu bạn đang thanh toán bổ sung cho khoản 1040X đã nộp trước đó, hãy chọn " Payment Plan/Installment Agreement (Kế hoạch thanh toán/Thỏa thuận trả góp)" hoặc "Balance due (Nợ đáo hạn)" cho khoản thanh toán 1040 hoặc khoản thanh toán Trách nhiệm Cá nhân Chăm sóc Sức khỏe.
Hình phạt dân sự
 • Thỏa thuận trả góp
 • Thanh toán ứng trước
 • Các khoản nợ khác
 • Năm dương lịch hiện tại hoặc những năm trước đó tính đến 20 năm.
 • Định mức của IRS về hình phạt dân sự đối với các mẫu thuế cá nhân (bao gồm cả doanh nghiệp cá thể và công ty hợp danh).
 • Nếu bạn có hình phạt khác, hãy chọn lý do thanh toán tương ứng ("Payment Plan/Installment Agreement (Kế hoạch thanh toán/Thỏa thuận trả góp)" hoặc "Balance due (Nợ đến hạn);" xem ở trên).
 • Nếu bạn không chắc liệu hình phạt của mình có phải là hình phạt dân sự hay không, vui lòng tham khảo thông báo cuối cùng của bạn.
Offshore voluntary disclosure (Tự nguyện công bố Tài khoản nước ngoài)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân  (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040-A/-EZ của năm trước)
 • Hình phạt dân sự
 • Năm dương lịch hiện tại hoặc những năm trước đó tính đến 20 năm.
 • Đối với người đóng thuế có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự và/hoặc bị phạt dân sự đáng kể do cố tình không khai báo tài sản tài chính nước ngoài và nộp tất cả các khoản thuế còn nợ đối với những tài sản đó.
Offshore streamlined filing compliance (Tuân thủ khai báo Tài khoản nước ngoài tinh giảm)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân  (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040-A/-EZ của năm trước)
 • Hình phạt dân sự
 • Năm dương lịch hiện tại hoặc những năm trước đó tính đến 20 năm.
 • Khả dụng cho người đóng thuế xác nhận rằng việc không khai báo tài sản tài chính nước ngoài và thanh toán tất cả các khoản thuế phải nộp đối với những tài sản đó không phải do hành vi cố ý của họ.
IRC 965 – Transition Tax (Thuế chuyển tiếp)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040-A/-EZ của năm trước)
   
 • Năm dương lịch hiện tại đi ngược lại đến năm 2017. 2017-2018 là những năm thuế phổ biến nhất.
 • Một chương trình bắt buộc dành cho các cổ đông được yêu cầu trả tiền thuế chuyển tiếp đối với thu nhập nước ngoài không bị đánh thuế của một số tập đoàn nước ngoài, nếu những khoản thu nhập đó đã được chuyển về Hoa Kỳ.
Partner Payment for BBA Modification (Thanh toán của Thành viên cho Điều chỉnh của BBA)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040-A/-EZ của năm trước)
   
 • Năm dương lịch hiện tại đi ngược lại đến năm 2015.
 • Việc thanh toán thuế được gửi với tờ khai được điều chỉnh/tài liệu thay thế của cá nhân thành viên (Sê-ri Mẫu 1040) để giảm số tiền bị quy kết của Quy kết do thanh toán thiếu thông qua Điều chỉnh.
Prepayment on BBA AAR/Exam Push Out (Thanh toán trước cho AAR/Kết quả Kiểm xét của BBA)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040A/EZ của năm trước)
   
 • Năm dương lịch hiện tại +1 đi ngược lại đến năm 2015.
 • Thanh toán trước/Thanh toán ES bởi các thành viên là cá nhân (đầu cuối) trước khi bạn khai báo phần điều chỉnh của công ty hợp danh BBA của mình cho tờ khai được nộp kế tiếp.
IRC 965 Transferee (Form 1040) (Người thụ hưởng (từ 1040)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040-A/-EZ của năm trước)
   
 • Năm dương lịch hiện tại đi ngược lại đến năm 2017.
 • Một chương trình bắt buộc dành cho các cổ đông được yêu cầu trả tiền cho Người thụ hưởng cho thu nhập nước ngoài chưa bị đánh thuế của một số tập đoàn nước ngoài, nếu những khoản thu nhập đó đã được chuyển về Hoa Kỳ.
Partner Payment for Proportionate Share of BBA Imputed Underpayment (Thanh toán của Thành viên cho phần đóng góp tương ứng của Quy kết do thanh toán thiếu của BBA)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), 1040-A/-EZ của năm trước)
   
 • Năm dương lịch hiện tại đi ngược lại đến năm 2015.
 • Thanh toán định mức đối với thành viên của công ty hợp danh (được xác định vào thời điểm kết thúc năm điều chỉnh hoặc, nếu công ty hợp danh đã không còn tồn tại vào thời điểm đó, đối với các thành viên cũ của công ty hợp danh) đối với khoản thuế tương ứng với phần đóng góp tương ứng của thành viên (bao gồm bất kỳ khoản lãi hoặc tiền phạt nào).