Opsyon peman yo disponib atravè Direct Pay

Tablo ki anba a bay lis kalite peman kontribyab endividyèl yo ka fè ak IRS Direct Pay, ansanm ak konsèy sou itilizasyon ki gen ladan ki opsyon ou ka chwazi sou ekran Enfòmasyon Fiskal la.

Rezon pou peman Aplike peman pou Peryòd disponibilite yo Konsèy Direct Pay
Plan peman/Akò vèsman
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Swen sante (Fòm 1040)
 • Sanksyon sivil
 • Ane sivil aktyèl la oswa ane anvan yo ki remonte jiska 20 lane
 • Fè yon peman ki pwograme regilyèman, jan yo montre sa nan avi CP521 oswa CP523 ou a.
 • Si akò ou a kouvri plis pase yon peryòd fiskal, chwazi ane fiskal ki pi ansyen yo te evalye yon balans ki pako peye pou li a.
Balans ki pako peye
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Swen sante (Fòm 1040)
 • Plan retrèt (5329)
 • Kont ki gen privilèj fiskal (5329)
 • Ane sivil aktyèl oswa ane anvan yo ki remonte jiska 20 lane
 • Aplike peman pou yon deklarasyon orijinal (ki pa amande) ki fèk ranpli.
 • Peman ou an satisfè obligasyon peman ou an sèlman. Depoze deklarasyon w la se yon pwosesis separe ki dwe fèt.
 • IRS Direct Pay aksepte sèlman peman enpo endividyèl.
 • Si w ap fè yon peman konplè oswa yon premye peman sou yon CP2000, CP2501 oswa CP3219A, ou bezwen chwazi nimewo avi espesifik la kòm rezon pou peman ou an (gade anba a).
Ekstansyon
 • 4868 (pou deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP))
 • 1ye janvye jiska dat limit orijinal fòm 1040 la, anjeneral 15 avril
 • Sèvi ak IRS Direct Pay pou fè yon peman total oswa pasyèl sou enpo ou yo pou w ka resevwa yon ekstansyon san w pa oblije ranpli Fòm 4868 la.
 • Sa a se yon ekstansyon tan pou deklare men li pa yon ekstansyon tan pou peye.
Enpo Estime
 • 1040ES (pou deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP))
 • Janvye: Ane sivil aktyèl la oswa ane anvan an
 • Fevriye rive desanm: Ane sivil aktyèl la
 • Fè peman enpo estime yo anvan w depoze deklarasyon ou a nan delè a.
 • Ou pa bezwen endike mwa oswa trimès ki asosye ak chak peman.
 • Tou depan de revni ou, peman ou ka fèt chak trimès, oswa jan yo kalkile sou Fòm 1040-ES.
Avi CP2000, CP2501 oswa CP3219A
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl(1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Swen sante (Fòm 1040)
 • Ane sivil aktyèl oswa ane anvan yo ki remonte jiska 20 lane
 • Fè yon peman konplè oswa yon premye peman ki asosye ak yon avi ou te resevwa, oswa lòt chanjman yo pwopoze nan deklarasyon ou an
 • Si w gen yon akò pou vèsman, chwazi "Plan Peman/Akò pou Vèsman" kòm rezon pou peman an.
Pwopozisyon pou evalyasyon enpo

(pa egzanp CP 2000 oswa yon Avi sou Defisyans)

 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Swen sante (Fòm 1040)
 • Ane sivil aktyèl oswa ane anvan yo ki remonte jiska 20 lane
 • Fè yon peman konplè oswa premye pou yon kantite lajan yo pwopoze.
 • Kalite peman sa a ka kontbilize anvan evalyasyon enpo aktyèl la.
 • Si w gen yon akò vèsman, chwazi "Plan Peman/Akò pou Vèsman" kòm rezon pou peman an.
Deklarasyon amande
 • 1040X
 • Swen sante (Fòm 1040)
 • Ane sivil aktyèl oswa ane anvan yo ki remonte jiska 20 lane
 • Fè yon peman konplè oswa yon premye peman sou yon Fòm 1040X ki fèk depoze, oswa lè yon amannman nan deklarasyon w lan lakòz yon balans akòz Responsablite Endividyèl Swen Sante ou (yo rele tou Responsablite Pataje).
 • Si w ap fè peman anplis pou yon 1040X ki te ranpli deja, chwazi "Plan Peman/Akò Vèsman" oswa "Balans Dèt" pou peman 1040 yo oswa peman Responsablite Endividyèl Swen Sante yo.
Sanksyon sivil
 • Akò vèsman
 • Peman davans
 • Lòt Montan ki pako Peye
 • Ane sivil aktyèl oswa ane anvan yo ki remonte jiska 20 lane
 • Evalyasyon IRS sou yon penalite sivil sou fòm fiskal endividyèl yo (ki enkli pwopriyetè inik ak sosyete konsesyonè).
 • Si w gen yon lòt kalite penalite, chwazi rezon ki koresponn ak peman an ("Plan Peman/Akò Vèsman" oswa "Balans ki pako Peye;" gade pi wo a).
 • Si w pa sèten si penalite w la se yon penalite sivil, tanpri al gade dènye avi w la.
Divilgasyon volontè aletranje
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Sanksyon sivil
 • Ane sivil aktyèl oswa ane anvan yo ki remonte jiska 20 lane
 • Pou kontribyab ki ekspoze a responsablite kriminèl potansyèl ak/oswa gwo penalite sivil akòz yon mank volonte pou rapòte byen finansye aletranje yo epi peye tout enpo yo dwe yo parapò ak byen sa yo.
Konfòmite depo senplifye aletranje
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Sanksyon sivil
 • Ane sivil aktyèl oswa ane anvan yo ki remonte jiska 20 lane
 • Disponib pou kontribyab ki sètifye ke echèk nan rapòte byen finansye aletranje yo ak peye tout enpo yo dwe parapò ak byen sa yo pa t akòz yon konduit volontè bò kote yo.
IRC 965 – Tranzisyon Fiskal
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Ane sivil aktyèl ki remonte jiska 2017. 2017-2018 se ane fiskal ki pi komen.
 • Yon pwogram obligatwa pou aksyonè ki oblije peye yon enpo tranzisyon sou salè etranje ki pa t takse sou sèten kòporasyon etranje, si salè sa yo te rapatriye Ozetazini.
Peman Patnè pou Modifikasyon BBA
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Ane sivil aktyèl ki remonte jiska 2015.
 • Peman enpo ki te soumèt ak deklarasyon amande/dokiman altènatif (Fòm 1040 Seri) patnè endividyèl pou diminye montan lajan prezime ki pa peye ase a atravè Modifikasyon.
Peman davans sou BBA AAR/Egzamen ki Repouse
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Ane sivil aktyèl +1 ki pral remonte jiska 2015.
 • Peman davans/Peman ES patnè endividyèl (tèminal) yo anvan ou rapòte pòsyon w lan nan ajisteman patenarya BBA a nan pwochen deklarasyon ou depoze.
Transfère IRC 965 (ki soti nan 1040)
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Ane sivil aktyèl la pral remonte jiska 2017.
 • Yon pwogram obligatwa pou aksyonè ki oblije peye yon transfè pou revni ki soti nan kèk sosyete aletranje ki pa takse, si revni sa yo te rapatriye Ozetazini.
Peman Patnè yo pou Patisipasyon Pwopòsyonèl nan Prezime Sou-Peman BBA
 • Deklarasyon enpo sou revni endividyèl (1040, -SR, -NR, -PR, (SP), ane anvan 1040-A/-EZ)
 • Ane sivil aktyèl la ap remonte jiska 2015.
 • Peman pou evalyasyon sou yon asosye nan yon patenarya (detèmine nan fen ane ajisteman an oswa, si patenarya a sispann egziste dat sa a, ansyen patnè yo nan patenarya a) pou enpo a ki egal ak pati aksyon pwopòsyonèl asosye sa a nan montan lajan sa a (ki gen ladan tout enterè oswa penalite sa yo).