Trả Tiền Thuế bằng cách Trích Ngân Điện Tử

Trích Ngân Điện Tử (Electronic Funds Withdrawal, hay EFW) là tùy chọn tích hợp e-file/e-pay chỉ có thể sử dụng khi nộp thuế liên bang bằng nhu liệu khai thuế hoặc qua chuyên viên khai thuế. Với tùy chọn chi trả này, quý vị có thể xin trang trải một hoặc nhiều đợt bằng cách trực tiếp trừ nợ từ trương mục ngân hàng đã định.

Chúng tôi cung cấp các lựa chọn trả tiền khác nếu quý vị không nộp qua điện tử, hoặc nếu nộp qua điện tử nhưng muốn trả riêng.

Cách Chi Trả qua Trích Ngân Điện Tử (How to make an Electronic Funds Withdrawal payment)

 • Sử dụng nhu liệu thương mại, dịch vụ khai thuê hoặc IRS Free File để gởi tờ khai thuế liên bang qua e-file, và đồng thời cũng trình nộp yêu cầu dùng EFW.
 • Khi chọn biện pháp trích ngân điện tử thì sẽ hiển thị hồ sơ tương ứng để điền thông tin chi trả. Nên xem phần Hướng Dẫn về Hồ Sơ Chi Trả qua EFW (EFW Payment Record Instructions (tiếng Anh)) để biết thêm chi tiết.

Tính Năng và Lợi Ích của Trích Ngân Điện Tử (Features and benefits of Electronic Funds Withdrawal)

 • Rất tiện lợi. Những cá nhân và doanh nghiệp đệ đơn có thể dùng e-file và e-pay chỉ bằng một bước duy nhất.
 • IRS không thu lệ phí sử dụng EFW, nhưng nên hỏi lại định chế tài chánh của quý vị về lệ phí của họ.
 • Nếu trả tiền dạng điện tử thì không cần trình nộp chứng phiếu.
 • Rất an toàn và kín đáo. Thông tin chỉ dùng cho (các) đợt trả tiền thuế được ủy nhiệm.
 • Muốn biết những mẫu thuế EFW hiện có thì nên xem qua mục Trích Ngân Điện Tử dành cho Cá Nhân (Electronic Funds Withdrawal for Individuals (tiếng Anh)) hoặc Trích Ngân Điện Tử dành cho Doanh Nghiệp (Electronic Funds Withdrawal for Businesses (tiếng Anh)).
 • Thông tin trương mục ngân hàng được bảo an và sẽ không tiết lộ vì bất cứ lý do gì khác với giao dịch trả tiền đã được ủy nhiệm.
 • Chọn lịch biểu -
  • Có thể chọn lịch biểu cho mọi chi trả cá nhân và đa số trường hợp kinh doanh vào một ngày trong tương lai - đến tối đa là ngày đáo hạn khai thuế. Có thể chọn lịch biểu cho mọi chi trả hợp chuẩn đến tối đa 365 ngày kể từ ngày nộp tờ khai điện tử.
  • Sau thời điểm đáo hạn, ngày trả tiền phải trùng với ngày truyền chuyển tờ khai, hoặc ở trong vòng năm hôm trước ngày đó.
  • Nhu liệu đang dùng sẽ cho biết có thể chọn lịch biểu trả tiền hay không. Nếu quý vị điền thời điểm trả tiền không hợp lệ, thì sẽ có lời nhắc chỉnh sửa ngày tháng.
 • Chi Trả Thuế Ước Tính -
  • Có thể nộp tối đa bốn đợt thuế dạng tam cá nguyệt với (các) Mẫu Đơn 990-PF, 1041 (1041-ES), và 1120/1120-F/1120-S/1120-POL.
  • Có thể nộp tối đa bốn đợt thuế dạng tam cá nguyệt theo Mẫu Đơn 1040-ES cho niên thuế 2017 cùng với tờ khai dùng e-file trong niên thuế 2016.
  • Phải có hồ sơ lưu ghi riêng biệt cho mỗi đợt chi trả.
  • Thông tin trương mục ngân hàng của mỗi đợt trả tiền đã thực hiện có thể giống hệt hoặc khác nhau.
  • Phải có hồ sơ lưu ghi riêng biệt cho mỗi khoản tiền trả ước tính (doanh nghiệp hoặc cá nhân).
  • Thông tin trương mục ngân hàng của mỗi đợt trả tiền đã điền có thể giống hệt hoặc khác nhau.

Những Sự Kiện Cần Biết (Facts you need to know)

 • Giao dịch EFW ủy nhiệm cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (qua Đại Diện Tài Chánh của Bộ này) chuyển số tiền đã định từ trương mục ngân hàng đã nêu tới trương mục của Bộ Ngân Khố.
 • Trên bản kê khai của ngân hàng sẽ có mục "IRS USA Tax Payment", "IRS USA Tax Pymt" hoặc điều tương tợ để chứng tỏ đã trả tiền.
 • Nếu ngày trả tiền đã yêu cầu lại trùng với ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng, thì sẽ rút khoản tiền này vào ngày làm việc kế tiếp. Trong trường hợp đó, ngân hàng có thể tạm ngưng cấp ngân khoản, và xem như giao dịch đang chờ giải quyết.
 • Sẽ trừ lấy số tiền cần thiết chỉ trong một giao dịch duy nhất. Sẽ không rút trích lặp lại hoặc chia thành nhiều đợt.
 • Không thể Ký Nộp Thuế Liên Bang qua tùy chọn dùng EFW. Muốn biết tùy chọn nào có thể Ký Nộp Thuế Liên Bang thì nên tham khảo Hướng Dẫn về Mẫu Thuế tương ứng.

Hủy Bỏ, Sai Sót và Thắc Mắc (Cancellations, errors and questions)

 • Nếu Bộ Ngân Khố trích sai ngân khoản từ trương mục ngân hàng thì sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã chuyển lầm.
 • Khi tờ khai được chấp nhận thì không thể thay đổi thông tin liên quan đến chi trả, chẳng hạn như dữ liệu về trương mục, ngày trang trải, hoặc số tiền. Nếu cần thay đổi thì lựa chọn duy nhất là hủy chi trả rồi chọn phương pháp trang trải khác.
 • Gọi Dịch Vụ Trả Tiền theo IRS e-file (hoạt động suốt 24/7) theo số 888-353-4537 để hỏi thông tin hoặc hủy chi trả, nhưng nên chờ 7 tới 10 ngày sau khi tờ khai được chấp nhận rồi mới gọi.
 • Phải nhận được yêu cầu hủy giao dịch không trễ hơn 11:59 khuya (giờ Miền Đông) vào thời điểm hai ngày làm việc trước ngày trả tiền đã chọn lịch biểu.
 • Nếu định chế tài chánh từ chối cấp tiền (thí dụ như do không đủ ngân quỹ, sai thông tin trương mục, đã khóa sổ trương mục, v.v...) thì IRS sẽ gởi Thư 4870 qua bưu tín tới địa chỉ đang có trong hồ sơ - thư này giải thích tại sao không thể thu tiền, và cho biết những tùy chọn trang trải thay thế.
 • Nếu định chế tài chánh không thể giải quyết yêu cầu xuất ngân, thì quý vị phải tự dàn xếp cách chi trả khác, và xoay sở nộp mọi khoản tiền phạt cùng với tiền lời.
 • Hãy lập tức liên lạc với định chế tài chánh nếu có sai sót ở số tiền đã rút.

Muốn biết thông tin về những tùy chọn trang trải khác theo dạng điện tử thì nên đến Thực hiện thanh toán.

Muốn biết thông tin về những tùy chọn IRS e-file thì nên đến trang nhà Đệ Nộp (Filing webpage) của chúng tôi.