Rút tiền điện tử cho các doanh nghiệp

Rút tiền điện tử (EFW) là một tùy chọn e-file/e-pay tích hợp được cung cấp khi nộp thuế liên bang của bạn bằng cách sử dụng phần mềm chuẩn bị thuế hoặc thông qua một chuyên gia thuế.

Bảng dưới đây cho thấy các loại thuế kinh doanh có thể được thanh toán theo cách này. Để biết thông tin về các biểu mẫu thuế trong bảng, hãy truy cập Biểu mẫu, Hướng dẫn và Ấn phẩm.

Loại thuế Năm thuế Thông tin thêm
Mẫu Đơn 720
 • 2022–2023 (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12)
 • 2024 (tháng 3, tháng 6, tháng 9)
 
Mẫu ĐƠN 940/940 (PR)
 • Năm Hiện Tại (2023)
 • Năm Trước (2021–2022)
 
Mẫu 941/941 (PR)/941-SS
 • 2021–2023 (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12)
 
Mẫu 943/943 (PR)
 • Năm Hiện Tại (2023)
 • Năm Trước (2021–2022)
 
Mẫu 944
 • Năm Hiện Tại (2023)
 • Năm Trước (2021–2022)
 
Mẫu 945
 • Năm Hiện Tại (2023)
 • Năm Trước (2021–2022)
 
Mẫu số dư 990-PF đến hạn và sửa đổi
 • 2021–2023 (Tháng 1–Tháng 12)
 • 2024 (Tháng 1–Tháng 11)
 
Thuế ước tính mẫu 990-PF
 • 2024–2025 (Tháng 1–Tháng 12)
Lên đến 4 thanh toán (1 mỗi tháng) có thể được gửi với hoàn vốn số dư của bạn.
Mẫu số dư 990-T đến hạn và sửa đổi
 • 2021 (Tháng 12)
 • 2022 và 2023 (Tháng 1–Tháng 12)
 • 2024 (Tháng 1–Tháng 11)
 
Mẫu 990-T thuế ước tính
 • 2024 –2025 (Tháng 1–Tháng 12)
Lên đến 4 thanh toán (1 mỗi tháng) có thể được gửi với hoàn vốn số dư của bạn.
Mẫu số dư 1041 đến hạn và sửa đổi 
 • 2021–2024 (Tháng 1–Tháng 12)
 
Mẫu 1041-ES thuế ước tính
 • 2021–2024 (Tháng 1–Tháng 12)
Lên đến 4 thanh toán (1 mỗi tháng) có thể được gửi với hoàn vốn số dư của bạn.
Mẫu số dư 1042 đến hạn và sửa đổi
 • 2023 (Tháng 12)
 
Mẫu Đơn 1065
 • 2021–2024 (Tháng 1–Tháng 12)
 
Mẫu 1120 số dư đến hạn và lợi nhuận sửa đổi
 • 2021–2023 (Tháng 1–Tháng 12)
 • 2024 (Tháng 1–Tháng 11)
 
Mẫu 1120 series thuế ước tính
 • 2024–2025 (Tháng 1–Tháng 12)
Lên đến 4 thanh toán (1 mỗi tháng) có thể được gửi với hoàn vốn số dư của bạn.
Mẫu Đơn 2290
 • 2021 (Tháng 7–Tháng 12)
 • 2022– 2024 (Tháng 1–Tháng 12)
 • 2025 (Tháng 1–Tháng 7)
 
Mẫu số dư 5330 đến hạn và sửa đổi
 • 2022 (Tháng 1–Tháng 12)
 • 2023 (Tháng 1–Tháng 12)
 • 2024 (Tháng 1–Tháng 11)
 
Mẫu biểu mẫu mở rộng 7004
 • 2023–2025 (Tháng 1–Tháng 12)
 
Mẫu biểu mẫu mở rộng 8868
 • 2023–2025 (Tháng 1–Tháng 12)
 

Để biết thông tin chung về chuyến thăm EFW Nộp thuế bằng cách rút tiền điện tử.

Để biết thông tin về các tùy chọn thanh toán điện tử khác, hãy truy cập trang web Thanh toán.