Chủ Đề Số 304 Gia Hạn Thời Gian để Nộp Tờ Khai Thuế của Quý Vị

Quý vị có thể yêu cầu gia hạn khai thuế thu nhập cá nhân của Hoa Kỳ thêm 6 tháng. Có ba cách xin gia hạn tự động để khai thuế thu nhập cá nhân Hoa Kỳ. Quý vị phải yêu cầu gia hạn khai thuế trước ngày đáo hạn thông thường để tránh bị phạt do nộp trễ. Gia hạn thời gian nộp tờ khai không phải là gia hạn thời gian trả tiền thuế. Quý vị có thể nộp tờ khai gia hạn theo một trong ba cách nêu dưới đây.

  1. Trả tất cả hay một phần tiền nợ thuế thu nhập ước tính và ghi rõ rằng tiền trả là cho gia hạn dùng Direct Pay của IRSEFTPS: Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử, hoặc dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Quý vị sẽ nhận số xác nhận để lưu hồ sơ.
  2. Quý vị có thể nộp Mẫu 4868 , Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ (tiếng Anh) bằng điện tử (e-file), bằng cách sử dụng máy điện toán cá nhân hay thông qua chuyên viên thuế có dùng e-file.
  3. Nộp Mẫu 4868 trên giấy. Lưu ý: Người đống thuế theo năm tài chính chỉ có thể nộp đơn xin gia hạn Mẫu 4868 trên giấy.

Nếu quý vị nộp Mẫu 4868 bằng điện tử, nhớ chuẩn bị một bản sao của tờ khai thuế năm trước; quý vị sẽ phải cung cấp tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của năm trước để kiểm chứng. Sau khi nộp xong, quý vị sẽ nhận được xác nhận bằng điện tử rằng IRS đã chấp nhận hồ sơ của quý vị. Giữ giấy xác nhận này để lưu hồ sơ. Quý vị nên tham khảo nhu liệu thuế hay chuyên viên thuế để biết cách nộp và trả tiền bằng điện tử sử dụng dịch vụ e-file. Một số hãng có giúp nộp Mẫu 4868 miễn phí thông qua chương trình Free File.

Ở ngoài Quốc Gia - Quý vị được cho thêm hai tháng (thường là đến 15 tháng Sáu) để khai thuế và trả tiền nợ thuế mà không cần phải yêu cầu gia hạn nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hay ngoại nhân thường trú và vào ngày đáo hạn thông thường để khai thuế, quý vị:

  1. Sống ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico, và cơ sở của quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico hay
  2. Trong quân đội hoặc hải quân phục vụ ở bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico.

Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Phẩm 54, Hướng Dẫn Thuế cho Công Dân Hoa Kỳ và Thường Trú Nhân Người Nước Ngoài sống ở Nước Ngoài (tiếng Anh) . Nếu dùng gia hạn 2 tháng tự động này, quý vị phải đính kèm lời khai với đơn khai thuế giải thích tình trạng nào trong hai tình trạng này đủ điều kiện được gia hạn. Quý vị vẫn phải trả tiền lời trên phần thuế chưa trả đến ngày đáo hạn của đơn khai thuế. Quý vị cũng có thể được thêm 4 tháng gia hạn để khai thuế (tổng cộng là sáu tháng) nếu quý vị nộp Mẫu 4868 (tiếng Anh) và đánh vào ô trên dòng 8 có ghi rằng quý vị cần thêm 4 tháng để khai thuế. Thời gian thêm 4 tháng không phải là thời gian gia hạn để trả tiền thuế.

Nguồn Tham Khảo Khác