Chủ đề số 304, Gia hạn thời gian để nộp tờ khai thuế của bạn

Bạn có thể yêu cầu gia hạn khai thuế thu nhập cá nhân của Hoa Kỳ thêm 6 tháng. Có ba cách xin gia hạn tự động để khai thuế thu nhập cá nhân Hoa Kỳ. Bạn phải yêu cầu gia hạn khai thuế trước ngày đáo hạn thông thường để tránh bị phạt do nộp trễ. Gia hạn thời gian nộp tờ khai không phải là gia hạn thời gian trả tiền thuế. Bạn có thể nộp tờ khai gia hạn theo một trong ba cách nêu dưới đây.

  1. Trả tất cả hay một phần tiền nợ thuế thu nhập ước tính và ghi rõ rằng tiền trả là cho gia hạn dùng Direct Pay của IRSEFTPS: Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tửthẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử. Bạn sẽ nhận số xác nhận để lưu hồ sơ.
  2. Bạn có thể nộp Mẫu 4868, Đơn xin tự động gia hạn thời gian nộp Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân (tiếng Anh) bằng điện tử (e-file), bằng cách sử dụng máy điện toán cá nhân hay thông qua chuyên viên thuế có dùng e-file.
  3. Nộp Mẫu 4868 trên giấy. Ghi chú: Người đống thuế theo năm tài chính chỉ có thể nộp đơn xin gia hạn Mẫu 4868 trên giấy.

Nếu bạn nộp Mẫu 4868 bằng điện tử, nhớ chuẩn bị một bản sao của tờ khai thuế năm trước; bạn sẽ phải cung cấp tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của năm trước để kiểm chứng. Sau khi nộp xong, bạn sẽ nhận được xác nhận bằng điện tử rằng IRS đã chấp nhận hồ sơ của bạn. Giữ giấy xác nhận này để lưu hồ sơ. Bạn nên tham khảo nhu liệu thuế hay chuyên viên thuế để biết cách nộp và trả tiền bằng điện tử sử dụng dịch vụ e-file. Một số hãng có giúp nộp Mẫu 4868 miễn phí thông qua chương trình Free File.

Ở ngoài Quốc gia - Bạn được cho thêm hai tháng (thường là đến 15 tháng Sáu) để khai thuế và trả tiền nợ thuế mà không cần phải yêu cầu gia hạn nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hay ngoại nhân thường trú và vào ngày đáo hạn thông thường để khai thuế, bạn:

  1. Sống ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico, và cơ sở của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico hay
  2. Trong quân đội hoặc hải quân phục vụ ở bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico.

Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn phẩm 54, Hướng dẫn thuế cho Công dân Hoa Kỳ và Người nước ngoài thường trú sống ở nước ngoài (tiếng Anh). Nếu dùng gia hạn 2 tháng tự động này, bạn phải đính kèm lời khai với đơn khai thuế giải thích tình trạng nào trong hai tình trạng này đủ điều kiện được gia hạn. Bạn vẫn phải trả tiền lời trên phần thuế chưa trả đến ngày đáo hạn của đơn khai thuế. Bạn cũng có thể được thêm 4 tháng gia hạn để khai thuế (tổng cộng là sáu tháng) nếu bạn nộp Mẫu 4868 (tiếng Anh) và đánh vào ô trên dòng 8 có ghi rằng bạn cần thêm 4 tháng để khai thuế. Thời gian thêm 4 tháng không phải là thời gian gia hạn để trả tiền thuế.

Tài nguyên bổ sung