Xác minh tờ khai thuế điện tử của bạn

Nếu bạn tự khai thuế cho bản thân và nộp bản điện tử thì bạn phải ký tên và xác minh tờ khai thuế điện tử của mình bằng cách nhập Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của năm trước hoặc mã PIN Tự chọn của năm trước.

Nói chung, phần mềm thuế tự động nhập thông tin cho khách hàng đã sử dụng trước đây. Nếu bạn đang sử dụng một sản phẩm phần mềm lần đầu tiên thì có thể phải tự nhập thông tin.

Nếu bạn có mã PIN Bảo vệ danh tính (IP) (thông qua CP01A hoặc Công cụ Lấy mã IP PIN), bạn phải nhập mã PIN đó khi được phần mềm nhắc. Nó sẽ dùng để xác minh danh tính của bạn thay vì AGI năm trước hoặc mã PIN Tự chọn của năm trước. Bạn có thể chọn tham gia chương trình IP PIN thông qua công cụ trực tuyến.

Có một số cách để tìm AGI năm trước của bạn:

Phương pháp ưa chuộng

Bạn nên luôn giữ một bản sao tờ khai thuế của mình.

  • Trên tờ khai thuế năm 2022, AGI của bạn nằm trên dòng 11 của Mẫu 1040.
    • Đối với những người đang chờ xử lý tờ khai thuế năm 2022, hãy nhập $0 (không đô la) cho AGI của năm ngoái để đảm bảo IRS chấp nhận tờ khai thuế năm 2023 để xử lý.
  • Nếu bạn đã sử dụng một người khai thuế được trả tiền vào năm ngoái thì bạn có thể nhận được bản sao của tờ khai thuế năm ngoái từ người đó.
  • Nếu bạn đang sử dụng cùng một phần mềm khai thuế mà bạn đã sử dụng năm ngoái thì phần mềm đó có thể sẽ có tờ khai thuế của năm trước để bạn truy cập.
  • Nếu bạn không sử dụng cùng một phần mềm khai thuế như năm ngoái thì bạn có thể truy cập vào phần mềm của năm trước và xem bản sao điện tử tờ khai thuế năm trước của bạn.
  • Nếu bạn là người nộp hồ sơ lần đầu và trên 16 tuổi thì hãy nhập số 0 vào AGI của bạn.

Phương pháp thay thế

Nếu bạn không có bản sao tờ khai thuế của mình thì có thể tìm AGI bằng cách sử dụng công cụ tự phục vụ của IRS.

  • Sử dụng tài khoản trực tuyến của bạn để xem ngay lập tức AGI của bạn trên vấu "Tax Records" (Hồ sơ thuế). Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn sàng thẻ nhận dạng có ảnh của bạn.
  • Dùng công cụ Lấy bản ghi qua thư. Bạn cũng có thể yêu cầu bản ghi qua đường bưu điện bằng cách gọi cho dịch vụ hỗ trợ về bản ghi qua điện thoại tự động của chúng tôi theo số 800-908-9946. Xin chờ 5 đến 10 ngày để nhận được.