E-File lựa chọn cho Cá nhân

Có bốn lựa chọn khai thuế cách điện tử cho người đóng thuế cá nhân dưới đây. Nhóm người là các doanh nghiệp và người đóng thuế khác, xem các đường kết nối ở bên trái.

Dùng Các Mẫu Khai Thuế Miễn Phí hay Tự Điền của IRS

  • Dùng công cụ Khai Thuế Miễn Phí của IRS nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh của quý vị là $73,000  hay ít hơn.
  • Nếu quý vị có thể thoải mái khai thuế riêng thì hãy thử các Mẫu Điền của công cụ Khai Thuế Miễn Phí.

Tìm hiểu thêm về Khai Thuế Miễn Phí

Dùng Trang Giúp Khai Thuế Miễn Phí

Các chương trình Trợ Giúp Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (Volunteer Income Tax Assistance, hay VITA) và Cố Vấn Thuế cho Cao Niên (Tax Counseling for the Elderly, hay TCE) có giúp đỡ miễn phí về thuế và nộp thuế điện tử (e-file) cho người đóng thuế đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về việc Giúp Khai Thuế Miễn Phí

Sử dụng phần mềm thương mại

  • Sử dụng phần mềm khai thuế thương mại để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế của quý vị.
  • Được truyền qua các kênh điện tử được IRS phê duyệt.

Tìm hiểu thêm về phần mềm thương mại

Tìm người cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử được cấp phép

  • Những chuyên viên khai thuế được chấp nhận bởi chương trình khai thuế điện tử là những người  cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử được IRS cấp phép.
  • Họ đủ tiêu chuẩn để khai, chuyển và xử lý tờ khai thuế qua đường điện tử.

Tìm một chuyên viên khai thuế (tiếng Anh)