E-File lựa chọn cho Cá nhân

Có bốn lựa chọn khai thuế cách điện tử cho người đóng thuế cá nhân dưới đây. Nhóm người là các doanh nghiệp và người đóng thuế khác, xem các đường kết nối ở bên trái.

Dùng Các Mẫu Free File hay Tự Điền của IRS 

  • Dùng Free File của IRS nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh của quý vị là $69,000 hay ít hơn.
  • Nếu quý vị có thể thoải mái khai thuế riêng thì hãy thử các Mẫu Điền của Free File Fillable.

Nút về Tìm hiểu thêm

Dùng Trang Giúp Khai Thuế Miễn Phí

Các chương trình Trợ Giúp Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (Volunteer Income Tax Assistance, hay VITA) và Cố Vấn Thuế cho Cao Niên (Tax Counseling for the Elderly, hay TCE) có giúp đỡ miễn phí về thuế và nộp thuế điện tử (efile) cho người đóng thuế đủ điều kiện.

Nút về Tìm hiểu thêm

Tìm người cung cấp dịch vụ khai thuếđiện tử được cấp phép

  • Những chuyên viên khai thuế do chương trình nộp thuế điện tử là những người  đã được phép của IRS.
  • Họ đủ tiêu chuẩn để khai, chuyển và nộp bản khai thuế qua điện tử.

Nút về Tìm chuyên viên khai thuế