Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS
Breadcrumb Region

E-File lựa chọn cho Cá nhân

Có ba cách lựa chọn nộp thuế qua điện tử cho người đóng thuế cá nhân dưới đây. Đối với c doanh nghiệp và người đóng thuế khác, xem các đường kết nối ở bên trái.

Dùng Các Mẫu Free File hay Tự Điền của IRS 

  • Dùng Free File của IRS nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh của quý vị là $64,000 hay ít hơn.
  • Nếu quý vị có thể thoải mái khai thuế riêng thì hãy thử các Mẫu Điền của Free File Fillable.

Nút về Tìm hiểu thêm

Sử dụng nhu liệu thương mại 

  • Sử dụng nhu liệu khai thuế thương mại để khai và nộp thuế.
  • Truyền dẫn thông qua các kênh điện tử được IRS chấp thuận.

Nút về Tìm hiểu thêm

Tìm người cung cấp dịch vụ khai thuếđiện tử được cấp phép

  • Những chuyên viên khai thuế do chương trình nộp thuế điện tử là những người  đã được phép của IRS.
  • Họ đủ tiêu chuẩn để khai, chuyển và nộp bản khai thuế qua điện tử.

Nút về Tìm chuyên viên khai thuế