Body

Free File của IRS cho phép người đóng thuế đủ điều kiện chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến bằng cách sử dụng phần mềm khai thuế có hướng dẫn. Nó an toàn, dễ dàng và không mất phí cho bạn. Những người không đủ điều kiện vẫn có thể sử dụng Mẫu đơn Free File tự điền.

Cá nhân nộp tờ khai, bất kể thu nhập, có thể sử dụng Free File của IRS để yêu cầu tự động gia hạn nộp tờ khai bằng điện tử.

Chọn từ Free File của IRS:

Tùy chọn 2: Mẫu đơn tự điền

E-file mẫu khai thuế liên bang bằng hướng dẫn của mẫu

  • Có sẵn cho mọi mức thu nhập
  • Không có hướng dẫn và tính toán hạn chế được cung cấp
  • Không chuẩn bị và nộp thuế tiểu bang

Sử dụng Mẫu đơn tự điền (tiếng Anh)

Tùy chọn 2: Mẫu đơn tự điền

E-file mẫu khai thuế liên bang bằng hướng dẫn của mẫu

  • Có sẵn cho mọi mức thu nhập
  • Không có hướng dẫn và tính toán hạn chế được cung cấp
  • Không chuẩn bị và nộp thuế tiểu bang

Sử dụng Mẫu đơn tự điền (tiếng Anh)