Body

Tùy chọn đăng nhập mới hiện có sẵn

IRS hiện cung cấp tùy chọn đăng nhập bằng ID.me, nhà cung cấp công nghệ của IRS.

ID.me là một tài khoản được tạo, duy trì và bảo mật bởi một nhà cung cấp công nghệ tư nhân.

Các ứng dụng e-Services sẽ nhắc tất cả người dùng chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận khi đăng nhập lần đầu sau ngày 24 tháng 7 năm 2022.

Công cụ trực tuyến dành cho các Chuyên gia thuế

E-Services là bộ công cụ dựa trên web cho phép chuyên gia thuế, đại diện khai báo, ngành cho vay thế chấp mua nhà, người trả tiền và những người khác hoàn thành các giao dịch trực tuyến với IRS. Tất cả những người dùng dịch vụ điện tử phải chấp nhập Thỏa thuận Người dùng để truy cập vào tài khoản.

Cho Giấy Ủy quyền (POA) và Ủy quyền thông tin thuế (TIA) trực tuyến, hãy sử dụng Tài khoản Chuyên gia thuế (tiếng Anh) hoặc nộp Mẫu 2848 và 8821 (tiếng Anh).

Bảng câu hỏi Hệ thống kiểm tra đảm bảo truy cập (ATS)

Các nhà phát triển phần mềm phải truy cập tài khoản e-Services của họ để gửi bảng câu hỏi cho từng mẫu đơn mà họ đang thử nghiệm. Bạn phải là người dùng được cho phép trên một ứng dụng e-File của IRS đã hoàn thành và được Người đứng đầu hoặc người dùng cấp quyền Chấp thuận của Người đứng đầu hoặc là Viên chức chịu trách nhiệm hoặc Người dùng được ủy quyền với quyền Thêm & Thay đổi thông tin gói phần mềm được cấp.

Thông tin bản ghi thuế

IRS đã thay đổi định dạng và chính sách phân phối bản ghi thuế. Những người hành nghề thuế được ủy quyền có thể truy cập Hệ thống Phân phối Bản ghi thuế hoặc yêu cầu một số bản ghi của khách hàng nhất định được gửi đến hộp thư e-Services bảo mật của họ, nơi các tài liệu đó sẽ có thể được truy xuất. Lưu ý: Nếu quý vị xem bản ghi thuế của mình trong hộp thư thì nó chỉ tồn tại trong 3 ngày. Các bản ghi thuế chưa xem sẽ tồn tại trong 30 ngày. Tìm hiểu thêm về chính sách mới về bản ghi thuế (tiếng Anh).


Ứng dụng e-Services

Việc bảo trì được lên lịch vào mỗi Chủ Nhật từ 12 giờ đêm - 4 giờ chiều, giờ Miền Đông. Hệ thống có thể không hoạt động trong thời gian này.

Hệ thống phân phối Bản ghi thuế (Transcript Delivery System hay TDS) (tiếng Anh)

Sử dụng TDS để xem thông tin tờ khai thuế và tài khoản của khách hàng.

So khớp TIN (tiếng Anh)

Hợp thức hóa hỗn hợp TIN và tên trước khi nộp mẫu tờ khai thông tin. Có sẵn các tùy chọn số lượng lớn và tương tác.

Dịch vụ của nhà cung cấp e-file (tiếng Anh)

Nộp đơn xin và tham gia e-file tờ khai thuế.

Giao diện chương trình ứng dụng (API) (tiếng Anh)

Nộp đơn xin và tham gia vào các yêu cầu tập lệnh cho TDS, TINM và SOR.

Các dịch vụ của Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng (ACA) (tiếng Anh)

Nộp đơn xin và tham gia e-file tờ khai thông tin của ACA.

Hệ thống tiếp nhận Tờ khai thông tin (IRIS)

Nộp đơn xin và tham gia e-file tờ khai thông tin qua IRIS

Các dịch vụ cho cơ quan Tiểu bang (tiếng Anh)

Tham gia vào TDS và tạo các báo cáo trích xuất.

Hỗ trợ với e-Services

Cần hỗ trợ?

  Hãy gọi cho IRS

e-Services
866-255-0654

Các dịch vụ của ACA và IRIS
866-937-4130

  Giờ làm việc: 7:30 sáng – 7 giờ tối, giờ Miền Đông

Liên hệ với bàn e-help và nhiều hơn nữa (tiếng Anh)

Kho lưu trữ Đối tượng An toàn
(Secure Object Repository hay SOR)

Truy xuất bản ghi và kết quả So khớp TIN từ hộp thư an toàn.

           Truy cập SOR (tiếng Anh)