Body

Tùy Chọn Đăng Nhập Mới Cho Người Dùng Sẽ Ra Mắt Vào Mùa Hè Năm 2022

IRS sẽ chuyển tất cả các công cụ Dịch vụ điện tử sang hệ thống đăng nhập mới, hệ thống này yêu cầu người dùng mới đăng ký hoặc đăng nhập bằng ID.me, nhà cung cấp dịch vụ xác thực của IRS hiện tại. Người dùng hiện tại có tài khoản đang hoạt động không cần thực hiện bất kỳ hành động nào vào lúc này. Người dùng Dịch vụ điện tử có tên người dùng IRS đang hoạt động có thể tiếp tục đăng nhập sau khi chuyển đổi hoặc họ có thể chọn đăng nhập bằng ID.me.

Tất cả người dùng chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận vào lần đầu tiên quý vị đăng nhập sau khi chuyển đổi.

Công cụ trực tuyến dành cho các chuyên gia thuế

Dịch vụ điện tử là bộ công cụ dựa trên web cho phép chuyên gia thuế, các bên báo cáo, ngành cho vay thế chấp mua nhà, người trả tiền và những người khác hoàn thành các giao dịch trực tuyến với IRS. Tất cả những người dùng dịch vụ điện tử phải chấp nhập Thỏa thuận Người dùng để truy cập vào tài khoản.

Để có Giấy ủy quyền (POA) và Ủy Quyền Thông Tin Về Thuế (TIA) trực tuyến, hãy sử dụng Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) hoặc nộp Mẫu 2848 và 8821 (tiếng Anh).

Thông tin bản ghi thuế

IRS đã thay đổi định dạng và chính sách phân phối bản ghi thuế. Những người hành nghề thuế được ủy quyền có thể truy cập Hệ thống Phân phối Bản ghi thuế hoặc yêu cầu một số bản ghi của khách hàng nhất định được gửi đến hộp thư dịch vụ điện tử bảo mật của họ, nơi các tài liệu đó sẽ có thể được truy xuất. Lưu ý: Nếu quý vị xem bản ghi thuế của mình trong hộp thư thì nó chỉ tồn tại trong 3 ngày. Các bản ghi thuế chưa xem sẽ tồn tại trong 30 ngày. Tìm hiểu thêm về chính sách mới về bản ghi thuế (tiếng Anh).


Ứng dụng dịch vụ điện tử

Việc bảo trì được lên lịch vào mỗi Chủ nhật từ 12 giờ đêm - 4 giờ chiều, giờ Miền Đông. Hệ thống có thể không hoạt động trong thời gian này.

Hệ thống Phân phối Bản ghi thuế (Transcript Delivery System hay TDS) (tiếng Anh)

Sử dụng TDS để xem thông tin tờ khai thuế và tài khoản của khách hàng.

Kiểm tra số nhận diện người đóng thuế (TIN) (tiếng Anh)

Xác nhận cả số nhận diện người đóng thuế (TIN) và tên trước khi nộp mẫu báo cáo cung cấp thông tin. Có sẵn các tùy chọn số lượng lớn và tương tác.

Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử (tiếng Anh)

Áp dụng và tham gia nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

Giao diện chương trình ứng dụng (API) (tiếng Anh)

Áp dụng và tham gia vào các yêu cầu tập lệnh cho TDS, TINM và SOR.

Các dịch vụ theo Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng (ACA) (tiếng Anh)

Áp dụng và tham gia khai điện tử mẫu báo cáo thông tin theo ACA.

Dịch vụ cơ quan tiểu bang (tiếng Anh)

Tham gia vào TDS và tạo các báo cáo trích xuất.

Hỗ trợ đăng ký

Nếu quý vị không thể đăng ký trực tuyến và cần hỗ trợ:

  Hãy gọi cho IRS

Đăng ký Truy cập An toàn
888-841-4648

Dịch vụ điện tử
866-255-0654

Các dịch vụ theo Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng
866-937-4130

  Giờ làm việc: 7:30 sáng – 7 giờ tối, giờ Miền Đông

Liên lạc với bộ phận trợ giúp điện tử và nhiều hơn nữa (tiếng Anh)

Sửa Đổi Thông Tin Đăng Ký

Đăng nhập vào Tài Khoản Tax Pro (tiếng Anh), chọn “Đăng nhập bằng tên người dùng IRS hiện có” và chọn “Hồ sơ”

Kho lưu trữ Đối tượng An toàn
(Secure Object Repository hay SOR)

Truy xuất bản ghi thuế và kết quả Kiểm tra số nhận diện người đóng thuế (TIN) từ hộp thư an toàn.

           Truy cập SOR (tiếng Anh)