Các dịch vụ nhà cung cấp e-file

Ứng dụng E-file

Sử dụng ứng dụng e-file trực tuyến của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp e-file được ủy quyền hoặc xem và cập nhật các ứng dụng hiện có (tiếng Anh).

Chỉ thông qua đơn đăng ký e-file đã được phê duyệt, các chuyên gia thuế, những người là người khởi tạo tờ khai điện tử (ERO) (tiếng Anh), người hành nghề Thông tư 230 (tiếng Anh) hoặc đại diện khai báo (RA) (tiếng Anh), mới có thể truy cập vào Hệ thống Phân phối Bản ghi. ERO phải e-file năm tờ khai trở lên trong một mùa thuế để đủ điều kiện. Người hành nghề Thông tư 230 chỉ cần nộp đơn và được phê duyệt.

Truy cập Ứng dụng e-file (tiếng Anh)

* yêu cầu thông tin đăng nhập


Truyền E-file

Bạn phải có tên người dùng và mật khẩu e-Services cũng như đơn đăng ký e-file hoàn chỉnh trước khi tham gia.

A2A

Phương pháp này sử dụng Đăng ký tự động (AE) để đăng ký và duy trì hệ thống ứng dụng khách hàng A2A. AE cung cấp giao diện người dùng để đăng ký và duy trì hệ thống ứng dụng khách hàng A2A cho kênh A2A của IRS. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn sử dụng Đăng ký tự động (tiếng Anh) PDF và cách trở thành nhà cung cấp e-file được ủy quyền (tiếng Anh).

Truy cập Đăng ký tự động A2A (tiếng Anh)

* yêu cầu thông tin đăng nhập

IFA

Phương thức truyền này cho phép người dùng đăng nhập vào e-Services và tải tệp lên. Để biết thêm thông tin, xem Ấn phẩm 4164, Hướng dẫn về E-file hiện đại hóa dành cho những Người phát triển phần mềm và Người gửi (tiếng Anh) PDF.

Truyền bằng IFA (tiếng Anh)

* yêu cầu thông tin đăng nhập

Bảng câu hỏi về Hệ thống kiểm tra đảm bảo quyền truy cập (ATS)

Các nhà phát triển phần mềm phải truy cập vào tài khoản e-Services của họ để gửi bảng câu hỏi cho từng mẫu mà họ đang thử nghiệm. Bạn phải là người dùng được ủy quyền trên đơn đăng ký e-file của IRS đã hoàn chỉnh và có quyền chấp thuận chính hoặc người dùng được cấp quyền chấp thuận chính hoặc là viên chức có trách nhiệm hoặc người dùng được ủy nhiệm được cấp quyền Thêm & Thay đổi Thông tin Gói Phần mềm.

Quay lại Dịch vụ điện tử