Ứng dụng IRIS cho TCC

Đăng ký mã kiểm soát người gửi (TCC) để e-file Mẫu 1099 với  Hệ thống Tiếp nhận Tờ khai thông tin (IRIS) (tiếng Anh).

  • Bạn có thể đăng ký IRIS TCC cho:
    • Chỉ doanh nghiệp của bạn (người phát hành)
    • Doanh nghiệp của bạn và những người khác (người gửi)
    • Người phát triển phần mềm
  • TCC của bạn chỉ có thể được sử dụng cho IRIS.
  • Mỗi người bạn liệt kê là người dùng được ủy quyền phải có tài khoản.

Truy cập ứng dụng IRIS cho TCC (tiếng Anh)

Trước khi đăng ký, vui lòng xem lại bản hướng dẫn (tiếng Anh)PDF, cung cấp hướng dẫn từng bước để đăng ký IRIS TCC.

Sau khi bạn đăng ký

Sau khi nhận được TCC, bạn có thể  e-file Mẫu 1099 với IRIS.