Các dịch vụ của Đạo luật Chăm sóc Giá phải chăng (ACA)

Ứng dụng ACA cho TCC

Sử dụng ứng dụng ACA cho TCC để tham gia nộp tờ khai thông tin ACA điện tử (Mẫu 1094-B, 1095-B, 1094-C và 1095-C).

Người tham gia có thể nhận được TCC cho ba vai trò khác nhau:

  • Người gửi,
  • Người phát triển phần mềm và/hoặc
  • Người phát hành.

Các quan chức chịu trách nhiệm và người liên hệ được liệt kê trong đơn đăng ký phải hoàn tất quá trình Đăng ký truy cập an toàn trước khi bắt đầu quá trình đăng ký. Để biết thêm thông tin về việc nộp tờ khai thông tin ACA điện tử, hãy tham khảo Chương trình AIR bên dưới.

Truy cập Ứng dụng ACA cho TCC (tiếng Anh)

* yêu cầu thông tin đăng nhập


Chương trình truyền AIR

Bạn phải đăng ký e-Services và có đơn đăng ký hoàn chỉnh cho Mã kiểm soát người gửi để nộp tờ khai.

ISS-A2A

Đăng ký tự động (AE) được sử dụng để đăng ký và duy trì hệ thống ứng dụng khách hàng A2A. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn Đăng ký tự động dành cho Nhà cung cấp ACA (tiếng Anh)PDFTrung tâm thông tin ACA dành cho Chuyên gia thuế (tiếng Anh).

Truy cập Đăng ký tự động ISS-A2A (tiếng Anh)

* yêu cầu thông tin đăng nhập

ISS-UI

Sử dụng AIR ISS-UI để tải tệp lên để truyền. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ấn phẩm 5165 (tiếng Anh)PDF.

Truyền bằng ISS-UI (tiếng Anh)

* yêu cầu thông tin đăng nhập


Quay lại Dịch vụ điện tử