Body

Nouvèl Opsyon Koneksyon pou Itilizatè k ap vini nan Lete 2022 a

Tout aplikasyon sèvis anliy IRS yo pral pase sou yon nouvo platfòm otantitifikasyon k ap egzije nouvo itilizatè yo pou yo enskri oswa konekte avèk ID.me ki se aktyèl founisè sèvis akreditasyon IRS. Itilizatè ki te deja la yo ki gen kont yo ki aktif p ap bezwen antreprann okenn aksyon nan moman sa a. Itilizatè sèvis anliy ki gen yon non itilizatè IRS ki aktif ka kontinye konekte apre tranzisyon an, oswa yok a chwazi konekte avèk ID.me.

Tout itilizatè dwe aksepte tèm akò yo premye fwa yo konekte apre migrasyon an.

Zouti sou Entènèt pou Pwofesyonèl Taks

Sèvis elektwonik se yon ansanm zouti entènèt ki pèmèt pwofesyonèl taks, ajan ki fè rapò, moun ki nan sektè prè imobilye, moun ki ap peye ak lòt yo efektye tranzaksyon sou entènèt ak IRS. Tout itilizatè Sèvis elektwonik yo oblije aksepte Kondisyon Itilizasyon an avan yo resevwa aksè nan kont yo.

Itilize Kont Taks Pro (an anglè) oswa soumèt Fòm 2848 ak 8821 (an anglè) pou demann Delegasyon Pouvwa (POA) ak Otorizasyon pou Enfòmasyon sou Taks (TIA) anliy.

Enfòmasyon sou Relve Taks

IRS chanje kondisyon pou fòma ak distribisyon relve taks yo. Pwofesyonèl taks otorize yo kapab jwenn aksè nan Sistèm Livrezon Relve a oswa fè demann pou yo voye deseri relve kliyan sou bwat a lèt sekirize e-Service yo a, kote yo kapab rekipere yo aprè sa. Rapèl: Si w ouvri relve ou nan bwat a lèt ou, li ap disponib sèlman pandan 3 jou. Relve ou pako ouvri yo ap disponib pandan 30 jou. Pran plis ransèyman sou nouvo règleman transkripsyon yo (an anglè).


Aplikasyon Sèvis elektwonik

Yo planifye sèvis reparasyon yo chak dimanch apati 12 a.m. jiska 4 p.m. nan lè zòn lès Etazini. Sistèm lan ka pa disponib pandan lè sa yo.

Sistèm Livrezon Relve (TDS, an anglè)

Itilize TDS pou ka jwenn aksè nan deklarasyon taks ak done ki gen rapò ak kont klyan.

Fè TIN (Nimewo Idantifikasyon Taks) Koresponn (an anglè)

Valide gwoupman TIN ak non an avan ou soumèt yon deklarasyon enfòmasyon. Gen opsyon an gwo e enteraktif

Sèvis Founisè Deklarasyon elektwonik (an anglè)

Fè demann epi patisipe nan deklarasyon eletwonik pou deklarasyon taks yo.

Entèfas Pwogram Aplikasyon an (API) (an anglè)

Aplike epi patisipe nan ekri demann pou TDS, TINM ak SOR.

Sèvis Lwa Sante a Bon Pri (ACA) (an anglè)

Fè demann epi patisipe nan deklarasyon elektwonik pou deklarasyon enfòmasyon ki gen rapò a ACA.

Sèvis Ajans Leta yo (an anglè)

Patisipe nan TDS epi pwodui rapò ekstrè.

Èd ak Enskripsyon

Si ou pa kapab enskri sou entènèt epi ou bezwen asistans:

  Rele IRS

Enskripsyon nan Aksè Sekirize
888-841-4648

e-Services
866-255-0654

Sèvis Affordable Care Act
866-937-4130

  Orè: 7:30 a.m. – 7 p.m. Lè Zòn Lès Etazini

Kontakte Biwo e-help elatrye (an anglè)

Modifye Enfòmasyon Anrejistreman

Konekte sou Kont Taks Pro (an anglè), seleksyone “konekte avèk yon non itilizatè IRS ki ekziste deja” epi seleksyone “Pwofil”.

Achiv Pyès Sekirize (APS)

Rekipere rezilta lè ou fè transkripsyon yo koresponn a TIN apati yon bwat a lèt sekirize.

           Aksede a APS (SOR) (an anglè)