Body

Zouti Sou Entènèt pou Pwofesyonèl Taks

e-Services se yon ansanm zouti ki baze sou entènèt ki pèmèt pwofesyonèl taks, ajan ki fè rapò, moun ki nan sektè prè imobilye, moun ki ap peye elatrye efektye tranzaksyon sou entènèt ak IRS. Tout itilizatè e-Services yo oblije aksepte Kondisyon Itilizasyon an avan yo resevwa aksè a kont yo.

Enfòmasyon sou Transkripsyon Taks

IRS chanje kondisyon pou fòma ak distribisyon pou transkripsyon taks yo. Pwofesyonèl taks otorize yo kapab jwenn aksè a Sistèm Livrezon Transkripsyon an oswa fè demand pou yo voye deseri transkripsyon kliyan sou bwat a lèt sekirize e-Services yo a, kote yo kapab rekipere yo aprè sa. Rapèl: Si ou ouvri transkripsyon ou nan bwat a lèt ou, li ap disponib sèlman pandan 3 jou. Transkripsyon ke ou pako ouvri yo ap disponib pandan 30 jou. Pran plis ransèyman sou nouvo regleman transkripsyon yo (an Anglè).

Eske ou enskri nan Aksè Sekirize?

Tout itilizatè e-Services yo oblije enskri epi kreye nouvo kont atravè yon pwosesis otantifikasyon ki rele Aksè Sekirize. Pou efektye pwosesis sa a, seleksyone aplikasyon oswa pwodui e-Services ke ou ap eseye aksede a epi seleksyone swa Sign Up (Anrejistre) oubyen Log In (Konekte). Tanpri gade nan kominike enpòtan sa a (an Anglè) pou plis detay oswa vizite paj Kesyon Moun Poze Souvan sou e-Services ak Aksè Sekirize (an Anglè).


Aplikasyon e-Services

Yo planifye sèvis reparasyon yo chak dimanch apati 12 a.m. jiska 4 p.m. nan lè zòn lès Etazini. Sistèm lan kapab pa disponib pandan lè sa yo.

Sistèm Livrezon Transkripsyon (SLT) (an Anglè)

Itilize SLT pou ka jwenn aksè a deklarasyon taks ak done ki gen rapò a kont klyan.

TIN (Nimewo Idantifikasyon Taks) Koresponn (an Anglè)

Valide gwoupman TIN ak non an avan ou soumèt yon deklarasyon enfòmasyon. Gen opsyon an gwo e enteraktif

Founisè Sèvis e-File (an Anglè)

Fè demand epi patisipe nan sèvis e-file deklarasyon taks.

Sèvis Affordable Care Act (ACA) (Lwa Sante a Bon Pri) (an Anglè)

Fè demand epi patisipe nan sèvis e-file pou deklarasyon enfòmasyon ki gen rapò a ACA.

Sèvis Ajans Eta yo (an Anglè)

Patisipe nan SLT epi pwodui rapò ekstrè.

Èd ak Enskripsyon

Si ou pa kapab enskri sou entènèt epi ou bezwen asistans:

  Rele IRS

Enskripsyon nan Aksè Sekirize
888-841-4648

e-Services
866-255-0654

Sèvis Affordable Care Act
866-937-4130

  Orè: 7:30 a.m. – 7 p.m. Lè Zòn Lès Etazini

Kontakte Biwo e-help elatrye (an Anglè)

Chanje Done Enskripsyon

Konekte nan Resevwa Transkripsyon sou Entènèt (an Anglè) epi seleksyone “Profile

Achiv Pyès Sekirize (APS)

Rekipere rezilta lè ou fè transkripsyon yo koresponn a TIN apati yon bwat a lèt sekirize.

           Aksede a APS (SOR) (an Anglè)