Body

Kesyon yo Poze Souvan sou Aplikasyon ki pa pou Sèvis Elektwonik yo

Depi 14 novanm, anpil nan aplikasyon sèvis anliy IRS yo pase sou yon nouvo platfòm otantitifikasyon. Nou itilizatè pou aplikasyon sa yo pral kreye yon kont atravè yon founisè teknoloji ki fyab, ki se ID.me, nan plas ansyen sistèm IRS la. IRS ap asire tranzisyon zouti sèvis elektwonik pou pwofesyonèl taks yo sou nouvo sistèm koneksyon sa nan sezon lete 2022 a.

Pandan aplikasyon sèvis elektwonik yo p ap itilize nouvo pwosesis verifikasyon idantite sa a, ou kapab prepare ou epi kreye yon kont ID.me kounya avèk Kont Taks Pro (an anglè) oswa Soumèt Fòm yo Anliy (an anglè). W ap kapab itilize kont ou an sou plizyè zouti IRS ak lòt ajans gouvènmantal ki itilize ID.me tou, ansanm avèk aplikasyon sèvis elektwonik yo apati sezon lete 2022 a.

Zouti sou Entènèt pou Pwofesyonèl Taks

Sèvis elektwonik se yon ansanm zouti entènèt ki pèmèt pwofesyonèl taks, ajan ki fè rapò, moun ki nan sektè prè imobilye, moun ki ap peye ak lòt yo efektye tranzaksyon sou entènèt ak IRS. Tout itilizatè Sèvis elektwonik yo oblije aksepte Kondisyon Itilizasyon an avan yo resevwa aksè nan kont yo.

Kont Taks Pro (an anglè) pou demann Delegasyon Pouvwa (POA) ak Otorizasyon pou Enfòmasyon sou Taks (TIA) anliy pa fè pati Sèvis elektwonik yo.

Enfòmasyon sou Relve Taks

IRS chanje kondisyon pou fòma ak distribisyon relve taks yo. Pwofesyonèl taks otorize yo kapab jwenn aksè nan Sistèm Livrezon Relve a oswa fè demann pou yo voye deseri relve kliyan sou bwat a lèt sekirize e-Service yo a, kote yo kapab rekipere yo aprè sa. Rapèl: Si w ouvri relve ou nan bwat a lèt ou, li ap disponib sèlman pandan 3 jou. Relve ou pako ouvri yo ap disponib pandan 30 jou. Pran plis ransèyman sou nouvo regleman transkripsyon yo (an anglè).

Eske ou enskri nan Aksè Sekirize?

Itilizatè Sèvis elektwonik yo kapab konekte sou majorite sèvis anliy IRS yo avèk yon non itilizatè IRS yo genyen deja. Nouvo itilizatè Sèvis elektwonik yo kapab enskri lè yo ale sou aplikasyon Sèvis elektwonik ki anba a epi seleksyone “Kreye Kont”.  Tanpri ale vizite paj Kesyon Moun Poze Souvan sou Sèvis Elektwonik ak Aksè Sekirize (an anglè) a.


Aplikasyon Sèvis elektwonik

Yo planifye sèvis reparasyon yo chak dimanch apati 12 a.m. jiska 4 p.m. nan lè zòn lès Etazini. Sistèm lan ka pa disponib pandan lè sa yo.

Sistèm Livrezon Relve (TDS, an anglè)

Itilize TDS pou ka jwenn aksè nan deklarasyon taks ak done ki gen rapò ak kont klyan.

Fè TIN (Nimewo Idantifikasyon Taks) Koresponn (an anglè)

Valide gwoupman TIN ak non an avan ou soumèt yon deklarasyon enfòmasyon. Gen opsyon an gwo e enteraktif

Sèvis Founisè Deklarasyon elektwonik (an anglè)

Fè demann epi patisipe nan deklarasyon eletwonik pou deklarasyon taks yo.

Entèfas Pwogram Aplikasyon an (API) (an anglè)

Aplike epi patisipe nan ekri demann pou TDS, TINM ak SOR.

Sèvis Lwa Sante a Bon Pri (ACA) (an anglè)

Fè demann epi patisipe nan deklarasyon elektwonik pou deklarasyon enfòmasyon ki gen rapò a ACA.

Sèvis Ajans Leta yo (an anglè)

Patisipe nan TDS epi pwodui rapò ekstrè.

Èd ak Enskripsyon

Si ou pa kapab enskri sou entènèt epi ou bezwen asistans:

  Rele IRS

Enskripsyon nan Aksè Sekirize
888-841-4648

e-Services
866-255-0654

Sèvis Affordable Care Act
866-937-4130

  Orè: 7:30 a.m. – 7 p.m. Lè Zòn Lès Etazini

Kontakte Biwo e-help elatrye (an Anglè)

Modifye Enfòmasyon Anrejistreman

Konekte sou Kont Taks Pro (an anglè), seleksyone “konekte avèk yon non itilizatè IRS ki ekziste deja” epi seleksyone “Pwofil”.

Achiv Pyès Sekirize (APS)

Rekipere rezilta lè ou fè transkripsyon yo koresponn a TIN apati yon bwat a lèt sekirize.

           Aksede a APS (SOR) (an Anglè)