Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Phải Đem Những Gì Đến Địa Điểm VITA hay TCE tại Địa Phương

 

 • Giấy tờ tùy thân có dán hình

 • Thẻ An Sinh Xã Hội còn hiệu lực của người đóng thuế, người hôn phối và người thuộc quyền

 • Nếu quý vị không có số An Sinh Xã Hội thì chúng tôi có thể gửi thư giao Mã Số Thuế Cá Nhân của Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) thay thế cho quý vị, người hôn phối và người thuộc quyền của quý vị

 • Bằng chứng về tình trạng ngoại nhân nếu nộp đơn xin ITIN

 • Ngày tháng năm sanh của người chánh, phụ và thuộc quyền trong tờ khai thuế

 • (Các) tờ kê khai tiền lương và lợi tức, Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, từ mọi hãng sở

 • Tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng (Mẫu 1099)

 • Giấy Chứng Nhận Miễn Trừ Bảo Hiểm Sức Khỏe, nếu đã có

 • Một bản khai thuế liên bang và tiểu bang của năm vừa qua (nếu có)

 • Số chuyển và số trương mục ngân hàng để ký thác trực tiếp

 • Muốn đệ nộp theo dạng điện tử trên cương vị Ðã Kết Hôn và Khai Thuế Chung, cả hai người hôn phối đều phải có mặt để ký tên vào những biểu mẫu cần thiết

 • Tổng số tiền đã trả cho chăm sóc ban ngày, Mã số của người thực hiện công việc chăm sóc ban ngày

 • Mẫu đơn 1095-A, B hoặc C, Bản Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng

 • Bản sao hồ sơ lợi tức từ IRS và tiểu bang, nếu áp dụng

Related Content

Free Tax Help for Seniors