Phải đem những gì đến địa điểm VITA hay TCE tại địa phương

 • Giấy tờ tùy thân (bằng lái xe, căn cước có ảnh của tiểu bang hoặc căn cước có ảnh khác do chính phủ cấp)
 • Thẻ An sinh Xã hội của bạn, người vợ/chồng và người phụ thuộc
  • Ghi chú: Nếu bạn cần yêu cầu thẻ thay thế hoặc cập nhật hồ sơ An sinh xã hội của mình, hãy truy cập số & thẻ An sinh Xã hội (tiếng Anh) để tìm cách tốt nhất để thực hiện việc này.
 • Thư chỉ định Mã số thuế Cá nhân (ITIN) có thể được thay thế cho bạn, vợ/chồng và những người phụ thuộc của bạn nếu bạn không có số An sinh Xã hội
 • Bằng chứng về tình trạng người nước ngoài nếu nộp đơn xin ITIN
 • Ngày tháng năm sinh của bạn, vợ/chồng và người phụ thuộc trên tờ khai thuế
 • Báo cáo tiền công và tiền lương (Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc) từ tất cả chủ lao động
 • Báo cáo Phúc lợi An sinh Xã hội (SSA-1099) (tiếng Anh), nếu có
 • Báo cáo tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng (Mẫu 1099)
 • Giấy Chứng nhận miễn Bảo hiểm Sức khỏe, nếu có
 • Một bản sao của tờ khai thuế liên bang và tiểu bang của năm vừa qua, nếu có
 • Bằng chứng về định tuyến tài khoản ngân hàng và số tài khoản để ký gửi trực tiếp, chẳng hạn như séc trắng
 • Để nộp tờ khai thuế bằng điện tử cho tờ khai thuế chung, cả hai vợ chồng phải có mặt để ký vào các mẫu đơn được yêu cầu
 • Tổng số tiền đã trả cho nhà cung cấp dịch vụ giử trẻ và mã số thuế của nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như số An sinh Xã hội hoặc Mã số thuế của Chủ lao động của họ
 • Mẫu 1095-A, B hoặc C, Báo cáo Bảo hiểm sức khỏe
 • Bản sao của bản ghi thu nhập từ IRS và tiểu bang, nếu có

Trợ Giúp Thuế Miễn Phí cho Người Cao Niên