Kisa pou w Pote nan Sit TCE oswa VITA Lokal Ou

 • Prèv idantifikasyon (pèmi kondwi, foto idantifikasyon eta a oswa lòt idantifikasyon gouvènman an bay ki gen yon foto ladan l)
 • Kat Sekirite Sosyal pou ou, konjwen ou ak depandan yo 
 • Yon lèt ki endike yo ka ranplase Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl (ITIN) lan pou ou, konjwen ou ak depandan w yo si w pa gen nimewo Sekirite Sosyal
 • Prèv estati etranje, si w ap aplike pou yon ITIN
 • Dat nesans pou oumenm, konjwen ou ak depandan yo nan deklarasyon enpo a
 • Deklarasyon sou salè ak revni w (Fòm W-2, W-2G, 1099-R,1099-Misc) nan men tout patwon yo
 • Deklarasyon Avantaj Sekirite Sosyal yo (SSA-1099), si sa aplikab
 • Relve Enterè ak dividann yo nan men bank yo (Fòm 1099)
 • Sètifika Egzanpsyon Asirans Sante, si ou te resevwa
 • Yon kopi deklarasyon federal ak eta ane pase a, si sa disponib
 • Prèv nimewo routing bank lan ak nimewo kont lan pou depo dirèk tankou yon chèk blanch
 • Pou deklare enpo yo elektwonikman sou yon deklarasyon enpo kolektif pou moun ki marye, konjwen yo dwe prezan pou siyen fòm ki nesesè yo
 • Totalite sa ki peye pou founisè gadri ak nimewo idantifikasyon fiskal founisè gadri a tankou nimewo Sekirite Sosyal yo oswa Nimewo Idantifikasyon Anplwayè Biznis
 • Fòm 1095-A, B ak C, Deklarasyon sou Asirans Sante
 • Kopi relve sou revni IRS ak eta a, si sa aplikab

Asistans Fiskal Gratis pou Granmoun Aje yo