Barèm pou Fòm 1040 ak Fòm 1040-SR

Konsènan Barèm A (Fòm 1040), Dediksyon Detaye

Itilize Barèm A (Fòm 1040) pou chèche konnen montan dediksyon detaye ou. Nan pifò ka, taks sou revni federal ou ap pi piti si ou pran dediksyon ki pi gwo ant dediksyon detaye e dediksyon nòmal.

Konsènan Barèm B (Fòm 1040), Enterè ak Dividand Òdinè

Konsènan Barèm B (Fòm 1040), Enterè ak Dividand Òdinè

Konsènan Barèm C (Fòm 1040), Pwofi oubyen Pèt nan Biznis (Pwopriyete Endividyèl)

Enfòmasyon konsènan Anèks C (Fòm 1040), Pwofi oswa Pèt nan Biznis, ki itilize pou deklare revni owsa pèt nan yon biznis k ap opere oswa pwofesyon k ap egzèse antanke yon pwopriyetè; tankou aktyalizasyon resan, fòmilè konèks, ak enstriksyon sou kijan pou ou deklare.

Konsènan Barèm C-EZ (Fòm 1040), Pwofi ak Pèt Nèt nan Biznis (Pwopriyete Endividyèl) (an Anglè)

Enfòmasyon konsènan Barèm C-EZ (Fòm 1040), Pwofi ak Pèt Nèt nan Biznis (Pwopriyete Endividyèl), ak tout dènye revizyon, fòm ki lye, ak enstriksyon sou kijan pou soumèt li. Ti antrepriz kalifyan ak anplwaye ki nan règleman yo ki gen depans egal oswa pi ba pase $5000 itilize Barèm C-EZ olye de Barèm C.

Konsènan Barèm D (Fòm 1040), Valè Ajoute ou Pèdi sou Kapital (an Anglè)

Enfòmasyon konsènan Barèm D (Fòm 1040), Valè Ajoute ou Pèdi sou Kapital, ak tout dènye revizyon, fòm ki lye, ak enstriksyon sou kijan pou soumèt li. Itilize Barèm D pou deklare vant, echanj oswa konvèsyon envolontè byen imobilize, deseri distribisyon valè ajoute, ak move dèt ki pa gen rapò ak biznis.

Konsènan Barèm E (Fòm 1040), Revni ak Pèt Siplemantè (an Anglè)

Enfòmasyon konsènan Barèm E (Fòm 1040), Revni ak Pèt Siplemantè, ak tout dènye revizyon, fòm ki lye, ak enstriksyon sou kijan pou soumèt li. Moun itilize Barèm E pou deklare revni ki soti nan pwopriyete lokatif, redevans, patenarya, sosyete S, patrimwàn, kontra fidisyè, ak enterè rezidyèl nan REMIC.

Konsènan Barèm EIC (Fòm 1040 oswa 1040-SR), Kredi pou Revni Ou Antre (an Anglè)

Enfòmasyon konsènan Barèm EIC (Fòm 1040), Kredi pou Revni Ou Antre, ak tout dènye revizyon, fòm ki lye, ak enstriksyon sou kijan pou soumèt li. Moun ki depoze taks itilize Barèm EIC (Fòm 1040) pou reklame kredi pou revni yo antre pou yo bay IRS enfòmasyon konsènan timoun ki ranpli kondisyon an.

Konsènan Barèm F (Fòm 1040), Pwofi oswa Pèt nan Aktivite Agrikòl (an Anglè)

Enfòmasyon konsènan Barèm F (Fòm 1040), Pwofi oswa Pèt nan Aktivite Agrikòl, ak tout dènye revizyon, fòm ki lye, ak enstriksyon sou kijan pou soumèt li. Itilize Barèm F (Fòm 1040) pou deklare revni ak depans ki soti nan aktivite agrikòl.

Konsènan Barèm H (Fòm 1040), Taks sou Anplwa pami Moun Menm Kay (an Anglè)

Enfòmasyon konsènan Barèm H (Fòm 1040), Taks sou Anplwa pami Moun Menm Kay, ak tout dènye revizyon, fòm ki lye, ak enstriksyon sou kijan pou soumèt li. Anplwayè ki anboche moun lakay yo itilize Barèm H pou deklare taks sou anplwa pami moun menm kay.

About Schedule J (Form 1040), Income Averaging for Farmers and Fishermen

Information about Schedule J (Form 1040), Income Averaging for Farmers and Fishermen, including recent updates, related forms and instructions on how to file. Use Schedule J to figure your income tax by averaging all or part of your taxable income from your trade or business of farming or fishing.

Konsènan Barèm R (Fòm 1040), Kredi pou Moun Laj Avanse oswa Andikape (an Anglè)

Enfòmasyon konsènan Barèm R (Fòm 1040), Kredi pou Moun Laj Avanse oswa Andikape, ak tout dènye revizyon, fòm ki lye, ak enstriksyon sou kijan pou soumèt li. Itilize barèm sa a pou kalkile kredi pou moun laj avanse oswa andikape ap resevwa.

Konsènan Barèm SE (Fòm 1040), Taks sou Travay Endepandan (an Anglè)

Enfòmasyon konsènan Barèm SE (Fòm 1040), Taks sou Travay Endepandan, ak tout dènye revizyon, fòm ki lye, ak enstriksyon sou kijan pou soumèt li. Moun ki ap travay at tèt yo itilize Barèm SE (Fòm 1040) pou kalkile montan taks sou travay endepandan yo dwe sou pwofi yo fè.

Konsènan Barèm 8812 (Fòm 1040), Kredi Fiskal Adisyonèl pou Timoun (an Anglè)

Enfòmasyon konsènan Barèm 8812 (Fòm 1040), Kredi Fiskal Adisyonèl pou Timoun, ak tout dènye revizyon, fòm ki lye, ak enstriksyon sou kijan pou soumèt li. Itilize Barèm 8812 (Fòm 1040) pou kalkile kredi fiskal adisyonèl pou timoun Kredi fiskal adisyonèl pou timoun nan ka ba ou yon ranbousman kòb menm si ou pa dwe okenn taks.