Các bản khai cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR

Giới thiệu về Bản khai A (Mẫu 1040), Khấu trừ từng khoản

Sử dụng Bản khai A (Mẫu 1040) để tính các khoản khấu trừ từng khoản của quý vị. Trong hầu hết các trường hợp, thuế thu nhập liên bang của quý vị sẽ ít hơn nếu quý vị chọn số lớn hơn giữa khấu trừ từng khoản và khấu trừ tiêu chuẩn.

Giới thiệu về Bản khai B (Mẫu 1040), Tiền lãi và cổ tức thông thường

Giới thiệu về Bản khai B (Mẫu 1040), Tiền lãi và cổ tức thông thường

Giới thiệu về Bản khai C (Mẫu 1040), Lãi hoặc lỗ từ kinh doanh (Doanh nghiệp tư nhân một chủ)

Giới thiệu về Bản khai C (Mẫu 1040), Lãi hoặc lỗ từ kinh doanh (Doanh nghiệp tư nhân một chủ)

Giới thiệu về Bản khai C-EZ (Mẫu 1040), Lãi ròng từ kinh doanh (Doanh nghiệp tư nhân một chủ)

Thông tin về Bản khai C-EZ (Mẫu 1040), Lãi ròng từ kinh doanh (Doanh nghiệp tư nhân một chủ), bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Bản khai C-EZ được sử dụng thay vì Bản khai C bởi các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện và nhân viên theo luật định với chi phí từ $5,000 trở xuống.

Giới thiệu về Bản khai D (Mẫu 1040), Lợi nhuận và lỗ do đầu tư (tiếng Anh)

Thông tin về Bản khai D (Mẫu 1040), Lợi nhuận và lỗ do đầu tư, bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Sử dụng Bản khai D để báo cáo doanh thu, trao đổi hoặc một số chuyển đổi không tự nguyện của tài sản vốn, một số khoản phân phối lợi nhuận đầu tư nhất định và các món nợ khó đòi phi kinh doanh.

Giới thiệu về Bản khai E (Mẫu 1040), Thu nhập và tổn thất bổ sung (tiếng Anh)

Thông tin về Bản khai E (Mẫu 1040), Thu nhập và tổn thất bổ sung, bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Bản khai E được sử dụng để báo cáo thu nhập từ bất động sản cho thuê, tiền bản quyền, hình thức hợp tác kinh doanh, công ty S, bất động sản, quỹ ủy thác và tiền lãi còn lại trong REMIC.

Giới thiệu về Bản khai EIC (Mẫu 1040 hay 1040-SR), Tín thuế thu nhập từ việc làm (tiếng Anh)

Thông tin về Bản khai EIC (Mẫu 1040 hay 1040-SR), Tín thuế thu nhập từ việc làm, bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Bản khai EIC (Mẫu 1040) được sử dụng bởi những người khai có yêu cầu tín thuế thu nhập từ việc làm để cung cấp thông tin cho IRS về con đủ điều kiện.

Giới thiệu về Bản khai F (Mẫu 1040), Lãi hoặc lỗ từ nông nghiệp (tiếng Anh)

Thông tin về Bản khai F (Mẫu 1040), Lãi hoặc lỗ từ nông nghiệp, bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Sử dụng Biểu F (Mẫu 1040) để báo cáo thu nhập và chi phí từ nông trại.

Giới thiệu về Bản khai H (Mẫu 1040), Thuế lao động của hộ gia đình (tiếng Anh)

Thông tin về Bản khai H (Mẫu 1040), Thuế lao động của hộ gia đình, bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Bản khai H được các chủ thuê lao động hộ gia đình sử dụng để báo cáo thuế lao động của hộ gia đình.

Giới thiệu về Bản khai J (Mẫu 1040), Lợi tức bình quân cho nông dân và ngư dân (tiếng Anh)

Thông tin về Bản khai J (Mẫu 1040), Lợi tức bình quân cho nông dân và ngư dân, bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Sử dụng Bản khai J để tính thuế thu nhập của quý vị bằng cách lấy trung bình tất cả hoặc một phần thu nhập chịu thuế từ thương mại hay kinh doanh nông nghiệp hay đánh cá của quý vị.

Giới thiệu về Bản khai R (Mẫu 1040), Tín thuế dành cho người già hay người bị khuyết tật (tiếng Anh)

Thông tin về Bản khai R (Mẫu 1040), Tín thuế dành cho người già hay người bị khuyết tật, bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Sử dụng bản khai này để tính tín thuế dành cho người già hay người bị khuyết tật.

Giới thiệu về Bản khai SE (Mẫu 1040), Thuế tự doanh (tiếng Anh)

Thông tin về Bản khai SE (Mẫu 1040), Thuế tự doanh, bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Bản khai SE (Mẫu 1040) được sử dụng bởi những người tự làm chủ để tính thuế tự doanh phải nộp trên thu nhập ròng.

Giới thiệu về Bản khai 8812 (Mẫu 1040), Tín thuế trẻ em bổ sung (tiếng Anh)

Thông tin về Bản khai 8812 (Mẫu 1040), Tín thuế trẻ em bổ sung, bao gồm các bản cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn về cách nộp đơn. Sử dụng Bản khai 8812 (Mẫu 1040) để tính tín thuế trẻ em bổ sung. Tín thuế trẻ em bổ sung này có thể khiến quý vị được hoàn thuế ngay cả khi quý vị không nợ bất kỳ khoản thuế nào.