Các Bảng Liệt Kê cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR

Giới thiệu về Bảng A (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Khấu Trừ Từng Khoản

Thông tin về Bảng A (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Khấu Trừ Từng Khoản, bao gồm các cập nhật gần đây, mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Bảng này được người nộp hồ sơ sử dụng để báo cáo các khoản khấu trừ từng khoản.

Giới thiệu về Bảng B (Mẫu 1040), Tiền Lãi và Cổ Tức Thông Thường

Thông tin về Bảng B (Mẫu 1040), Tiền Lãi và Cổ Tức Thông Thường, bao gồm các cập nhật gần đây, mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Bảng này được người nộp hồ sơ sử dụng để báo cáo tiền lãi và cổ tức thông thường.

Giới thiệu về Bảng C (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Lợi Nhuận hoặc Lỗ từ Kinh Doanh (Doanh Nghiệp Cá Thể)

Thông tin về Bảng C (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Lỗ từ Kinh Doanh, được sử dụng để khai báo thu nhập hoặc lỗ từ hoạt động kinh doanh hoặc hoặc chuyên nghiệp được thực hiện bởi doanh nghiệp cá thể; bao gồm các cập nhật gần đây, các biểu mẫu liên quan, và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ.

Giới thiệu về Bảng C-EZ (Mẫu 1040), Lợi Nhuận Ròng từ Kinh Doanh (Doanh Nghiệp Cá Thể)

Thông tin về Bảng C-EZ (Mẫu 1040), Lợi Nhuận Ròng từ Kinh Doanh (Doanh Nghiệp Cá Thể), bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Bảng C-EZ được sử dụng thay vì Bảng C bởi các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện và nhân viên theo luật định với chi phí từ $5,000 trở xuống.

Giới thiệu về Bảng D (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Lãi Vốn và Lỗ (do Đầu Tư) (tiếng Anh)

Thông tin về Bảng D (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Lãi Vốn và Lỗ (do Đầu Tư) , bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Sử dụng Bảng D để báo cáo các giao dịch mua bán, trao đổi hoặc một số chuyển đổi không tự nguyện của tài sản vốn, phân phối lãi vốn nhất định và các khoản nợ xấu phi kinh doanh.

Giới thiệu về Bảng E (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Thu Nhập và Lỗ Bổ Sung (tiếng Anh)

Thông tin về Bảng E (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Thu Nhập và Lỗ Bổ Sung , bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Bảng E được sử dụng để báo cáo thu nhập từ bất động sản cho thuê, tiền bản quyền, công ty hợp doanh, công ty S, di sản, quỹ ủy thác và tiền lãi còn lại trong REMIC.

Giới thiệu về Bảng EIC (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (tiếng Anh)

Thông tin về Bảng EIC (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được, bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Bảng EIC (Mẫu 1040 hay 1040-SR) được sử dụng bởi những người khai có yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được để cung cấp thông tin cho IRS về trẻ em đủ điều kiện.

Giới thiệu về Bảng F (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Lỗ từ Nông Nghiệp (tiếng Anh)

Thông tin về Bảng F (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Lỗ từ Nông Nghiệp, bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Sử dụng Bảng F (Mẫu 1040) để báo cáo thu nhập và chi phí từ nông trại.

Giới thiệu về Bảng H (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Thuế Lao Động của Hộ Gia Đình (tiếng Anh)

Thông tin về Bảng H (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Thuế lao động của hộ gia đình, bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Bảng H được các chủ thuê lao động hộ gia đình sử dụng để báo cáo thuế lao động của hộ gia đình.

Giới thiệu về Bảng J (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Thu Nhập Bình Quân cho Nông Dân và Ngư Dân (tiếng Anh)

Thông tin về Bảng J (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Thu Nhập Bình Quân cho Nông Dân và Ngư Dân, bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Sử dụng Bảng J để tính thuế thu nhập của quý vị bằng cách lấy trung bình tất cả hoặc một phần thu nhập chịu thuế từ thương mại hay kinh doanh nông nghiệp hay đánh cá của quý vị.

Giới thiệu về Bảng R (Mẫu 1040), Tín Thuế dành cho Người Già hoặc Người Khuyết Tật (tiếng Anh)

Thông tin về Bảng R (Mẫu 1040), Tín Thuế dành cho Người Già hoặc Người Khuyết Tật, bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Sử dụng Bảng R (Mẫu 1040) để tính tín thuế dành cho người già hoặc người khuyết tật.

Giới thiệu về Bảng SE (Mẫu 1040), Thuế Tự Kinh Doanh (tiếng Anh)

Thông tin về Bảng SE (Mẫu 1040), Thuế Tự Kinh Doanh, bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Bảng SE (Mẫu 1040) được sử dụng bởi những người tự làm chủ để tính thuế tự kinh doanh phải nộp trên thu nhập ròng.

Giới thiệu về Bảng 8812 (Mẫu 1040), Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (tiếng Anh)

Thông tin về Bảng 8812 (Mẫu 1040), Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung, bao gồm các cập nhật gần đây, các mẫu đơn liên quan và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ. Sử dụng Bảng 8812 (Mẫu 1040) để tính tín thuế trẻ em bổ sung. Tín thuế trẻ em bổ sung này có thể khiến quý vị được hoàn thuế ngay cả khi quý vị không nợ bất kỳ khoản thuế nào.