Giới thiệu về Bảng B (Mẫu 1040), Tiền Lãi và Cổ Tức Thông Thường

Sử dụng Bản khai B (Mẫu 1040) nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng:

  • Quý vị đã có hơn $1,500 tiền lãi chịu thuế hoặc cổ tức thông thường.
  • Quý vị đã nhận được tiền lãi từ một khoản nợ vay mua nhà do người bán tài trợ và người mua đã sử dụng tài sản này làm nơi cư trú cá nhân.
  • Quý vị đã tích lũy tiền lãi từ một trái phiếu.
  • Quý vị đang báo cáo việc Giảm giá phát hành gốc (Original Issue Discount, hay OID) với số tiền ít hơn số tiền hiển thị trên Mẫu 1099-OID.
  • Quý vị đang giảm thu nhập từ tiền lãi trên trái phiếu bằng số tiền trả thêm cho trái phiếu có thể khấu hao.
  • Quý vị đang yêu cầu loại trừ tiền lãi từ loạt trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ EE hoặc I được phát hành sau năm 1989.
  • Quý vị đã nhận được tiền lãi hoặc cổ tức thông thường như một người được chỉ định.
  • Quý vị có lợi ích tài chính, hoặc ủy quyền chữ ký, đối với một tài khoản tài chính ở nước ngoài hoặc quý vị đã nhận được tiền phân phối từ, hoặc đã là người cấp hay người chuyển nhượng tài sản cho, một quỹ ủy thác nước ngoài. Phần III của bản khai có các câu hỏi về tài khoản và quỹ ủy thác ở nước ngoài.

Sửa đổi hiện tại

Phát triển gần đây

Không có vào lúc này.

Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị