Konsènan Barèm B (Fòm 1040), Enterè ak Dividand Òdinè

Itiilize Barèm B (Fòm 1040) si youn nan kondisyon sa yo reyini:

  • Ou te rantre yon kantite kòb ki plis pase $1,500 enterè taksab oubyen lòt dividand òdinè.
  • Ou te resevwa enterè sou yon ipotèk se vandè a ki te finanse l epi achtè a menm te itilize pwopriyete a kòm rezidans pèsonèl li.
  • Ou te akimile enterè sou yon kòb ou te prete yon sosyete pou enterè.
  • Ou deklare yon dekòt (OID) sou yon envestisman ki yon kantite ki pi ba pase sa ki parèt nan Fòm 1099-OID.
  • Ou soustrè kantite kòb ki pou amòti yon dèt nan kantite kòb enterè ou te fè sou prè a.
  • Ou mande pou yo ekskli enterè nan seri EE oubyen nan I obligasyon epay peyi Etazini te fè sòti aprè ane 1989.
  • Se non w ki te itilize pou resevwa yon lajan enterè oubyen yon dividand òdinè.
  • Ou te gen enterè lajan, oubyen siyati w te bay nan yon kont ki nan yon lòt peyi, oubyen w te resevwa ou fè kado yon donasyon, oubyen ou te sila a ki te transfere lajan nan fidisi yon lòt peyi. Pati III barèm nan genyen kesyon ki pale sou kont ak fidisi etranje.

Revizyon Aktyèl

Barèm A (Fòm 1040) (an Anglè) PDF

Enstriksyon pou Barèm A (Fòm 1040) (an Anglè) | Vèsyon Enprime (an Anglè) PDF | eBook (epub) (an Anglè) EPUB

Sitiyasyon ki Evolye Dènyèman

Pa gen okenn nan moman sa a.

Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil

Tout Revizyon sou Barèm A (Form 1040) yo (an Anglè)

Konsènan Piblikasyon 17 (an Anglè), Taks sou Revni Federal Ou

Lòt Pwodui Aktyèl (an Anglè)