Mizajou nan Kesyon ki poze anpil sou ekspirasyon ITIN yo…(ki soti nan irs.gov)

K1: Ki ITIN k ap ekspire nan fen ane 2020?

R1: ITIN pèsonn pa te itilize sou yon deklarasyon taks pou ane fiskal 2017, 2018 oswa 2019 pral ekspire nan dat 31 Desanm 2020 an. Anplis de sa, ITIN ki gen chif nan mitan ki se 88 (pa egzanp: 9NN-88-NNNN) pral ekspire 31 Desanm 2020. Sila yo ki gen chif nan mitan ki se 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, oswa 99, yo te distribye bay moun avan ane 2013 e ki pako renouvle toujou, yo ap ekspire tou nan fen ane sa a la.

K1a: Ki kote m ap jwenn dat yo ap distribye ITIN pa m nan?

R1a: Ou ka jwenn dat yo ap distribye ITIN lan nan avi ki rele CP565 Distribisyon ITIN lan. Si ou pa genyen CP565 pa w la nan men w ankò, rele nan 1-800-829-1040 si ou Ozetazini, oswa rele nan 1-267-941-1000 (ki pa yon nimewo apèl gratis) si ou pa Ozetazini.

K2: Ki ITIN ki P AP ekspire?

R2: Nenpòt ITIN ki pa gen yon chif nan mitan ki se 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 oswa 99 e yo te itilize pou yon deklarasyon taks pou ane fiskal 2017, 2018 oswa 2019 p ap ekspire.

K3: Kisa pou m fè si yo avize mwen ke ITIN mwen pral ekspire?

R3: Si ou resevwa yon avi, ki fè w konnen ke ITIN pa w, pa mari oswa madanm ou, oswa pa depandan w lan pwograme pou l ekspire e ou pral ranpli yon deklarasyon taks oswa reklame yon ranbousman an 2021, ou dwe kòmanse pwosesis renouvèlman an leplito posib. Si ou resevwa Avi CP-48 la apre ou fin soumèt Fòmilè W-7 pou renouvle ITIN ou, ou pa bezwen okipe w de avi a. Ou pa gen okenn lòt bagay pou ou fè. Ou pa dwe renouvle yon ITIN si mèt ITIN nan genyen kounye a osinon kalifye pou resevwa yon nimewo sekirite sosyal (SSN). Konsilte K ak R11.

K4: Kilè mwen ka renouvle ITIN mwen an?

R4: Kontribyab yo ki gen ITIN yo ki deja ekspire yo kapab renouvle ITIN yo a tousuit. Ou pa oblije tann pou IRS voye yon avi ekspirasyon ba ou, si IRS idantifye chif mitan yo pral ekspire. Ou dwe prevwa 7 semèn apatide dat yo poste Fòmilè W-7 la, pou IRS avize w sou estati aplikasyon ITIN ou an (9 a 11 semèn si ou soumèt aplikasyon an pandan peryòd kote yo gen anpil dosye pou trete (15 janvye rive 30 avril) oswa si w ap ranpli deklarasyon taks ou etan w aletranje).

K5: Kouman pou mwen renouvle yon ITIN k ap ekspire?

R5: Pou renouvle yon ITIN k ap ekspire, se pou ranpli Fòm W-7 la, Aplikasyon IRS pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Kontribyab, ansanm ak dokiman sipò orijinal valid oswa kopi sètifye ke ajans emetè a bay, dokiman idantifikasyon ak tout lòt atachman ki nesesè. Aplikan yo dwe seleksyone rezon apwopriye ki fè yo bezwen ITIN nan, jan sa endike nan enstriksyon sou Fòmilè W-7/W-7 (SP) a. Deklarasyon taks la pa nesesè pou yon aplikasyon pou renouvèlman. Voye aplikasyon an pa lapòs bay:

Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342.

Konsilte K ak R 13 pou enfòmasyon si w pa vle voye dokiman yo pa lapòs bay IRS.

K6: Èske mwen ka soumèt kopi dokiman idantifikasyon mwen ansanm ak Fòmilè W-7 mwen an?

R6: Non, se dokiman idantifikasyon orijinal yo sèlman osnon kopi sètifye dokiman yo ki soti nan ajans emetè a, ke y ap aksepte. Konsilte www.irs.gov/ht/ITIN.

K7: Èske mwen dwe renouvle ITIN mwen an si m p ap soumèt yon deklarasyon taks osnon mande ranbousman?

R7: Non, men pita, si w ap soumèt yon deklarasyon taks ameriken, osnon w ap mande ranbousman, fòk ITIN ou an (ansanm ak pa yon depandan tou) renouvle lè sa a.

K8: Mwen itilize ITIN mwen an sèlman pou enfòmasyon ki ale nan deklarasyon taks yo, tankou Fòmilè 1099. Si ITIN mwen an ap ekspire, èske mwen dwe renouvle l?

R8: Non, si ITIN ou an sèvi sèlman pou enfòmasyon ki ale nan deklarasyon taks yo e ou pa gen entansyon soumèt yon deklarasyon taks, osnon mande pou ranbousman, ou pa bezwen renouvle ITIN ou an.

K9: Si mwen gen yon ITIN ki gen chif mitan yo ki se 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 oswa 99, èske mwen ka renouvle ITIN fanmi mwen, menmsi li p ap ekspire?

R9: Wi, IRS ap aksepte yon Fòmilè W-7 aplikasyon renouvèlman pou chak manm yon fanmi si omwen youn nan manm fanmi ki nan deklarasyon taks la gen chif mitan yo ki se 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 oswa 99. Tout manm fanmi an ki te resevwa yon ITIN mèt soumèt Fòmilè W-7 menm lè a.

K10: Èske mwen ka renouvle ITIN mwen an menmsi ITIN mwen an poko ap ekspire e pa gen moun nan fanmi mwen ki gen yon ITIN k ap ekspire?

R10: Poutèt ITIN ou p ap ekspire e pa gen okenn kesyon taks nan ka sa a pou koulye a, nou mande w pou tann e pou renouvle ITIN ou lè li sipoze ekspire. Se sèlman ITIN ki pwograme pou ekspire nan fen ane 2020 an e ki dwe ale nan deklarasyon taks ameriken pou ane 2021, ki dwe renouvle koulye a. Pou ede kontribyab yo e pou diminye chay la sou do yo leplis ke posib, n ap mete sou pye yon kalandriye renouvèlman sou baz kontinyèl e n ap anonse chif mitan yo chak ane. 2020 se dènye ane kote ITIN ap ekspire.

K11: Mwen gen yon nimewo Sekirite Sosyal (SSN) e mwen pa bezwen ITIN k ap ekspire a ankò. Èske se pou mwen renouvle ITIN mwen an?

R11: Non, ou pa bezwen renouvle ITIN ou si w kalifye pou resevwa yon SSN oswa si ou deja gen youn. Tanpri, fè nou konnen ou resevwa yon SSN e ke ou pa bezwen yon ITIN ankò. Pou fè sa, vizite yon biwo lokal IRS ITIN , osnon voye yon lèt esplikasyon pou fè konnen yo ba w yon SSN e ke ou vle yo konbine dosye taks ou yo. Si w ekri yon lèt, endike non w okonplè, adrès postal ou ou ak ITIN lan, ansanm ak yon kopi kat Sekirite Sosyal ou ak yon kopi CP 565, Notifikasyon Atribisyon ITIN, si sa disponib. IRS va anile ITIN lan, konsa, okenn lòt moun p ap kapab itilize li pita; N ap asosye tout lòt enfòmasyon taks ki te genyen anvan e ke yo te rapòte anba ITIN ak SSN nan. Voye lèt ou nan adrès sila:

Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0057.

K12: Si m pa vle voye dokiman orijinal mwen pa lapòs bay IRS lè m ap renouvle ITIN mwen an, èske mwen gen lòt chwa?

R12: Wi, olye pou voye dokiman orijinal yo, ou kapab vizite yon Ajan akseptans sètifye (CAA) ke IRS otorize, osinon ou kapab pran yon randevou nan yon lokal Sant Asistans pou Kontribyab ke IRS endike (an Anglè). Pou w jwenn yon lokal CAA nan zòn bò lakay ou, ou ka vizite Acceptance Agent Program (an Anglè) oswa gade nan repètwa nimewo telefòn lokal ou pou w ka jwenn biwo ki pi pre w. CAA yo kapab verifye otantisite tout dokiman idantifikasyon yo pou aplikan prensipal ak segondè a. Pou depandan yo, yo kapab otantifye paspò a ak batistè sivil la; sepandan se pou yo voye orijinal oswa kopi sètifye tout lòt dokiman yo dirèkteman bay IRS.

K13: Ki kalite paspò ki akseptab pou depandan pou sèvi kòm dokiman idantifikasyon endepandan?

R13: Se sèlman yon paspò ki pote dat admisyon nan peyi Etazini ki se yon dokiman k ap akseptab kòm pyès idantifikasyon endepandan pou depandan manm militè ki lòt bò dlo. Aplikan depandan ki gen paspò ki pa gen yon dat admisyon nan peyi Etazini ap oblije kounye a soumèt swa dosye medikal nan peyi Etazini pou depandan ki gen mwens pase 6 lane, swa dosye etid eskolè pou depandan ki gen mwens pase 18 lane, ansanm ak paspò a. Depandan ki gen 18 lane osnon plis kapab soumèt dosye lekòl ameriken oswa yon kontra lwaye, yon etadkont labank, osnon yon bòdwo sèvis piblik ki pote non aplikan an ak adrès li nan Etazini, ansanm ak paspò yo.

K14: Kisa k ap rive si mwen soumèt yon deklarasyon taks anvan mwen resevwa notifikasyon ki di m yo renouvle ITIN mwen ki te ekspire a?

R14: Toutotan ITIN lan pa renouvle, yon deklarasyon taks ki gen yon ITIN ki ekspire ap pase nan pwosesis tretman an e y ap konsidere l kòmkwa yo te soumèt li alè, men y ap trete li san kèk kredi fiskal e/osinon ekzanpsyon reklame, e yo p ap peye okenn ranbousman lè sa a. Kontribyab la ap resevwa notifikasyon IRS k ap esplike reta nan nenpòt ki ranbousman. Notifikasyon sa a ap fè l konnen ke ITIN fèt pou refèt. Yon fwa ITIN la renouvle, y ap trete tout ekzanpsyon ak kredi ap e y ap peye tout ranbousman otorize. Si ITIN lan pa renouvle, kontribyab la ka gen pou peye plis enterè ak sanksyon pou taks li ka dwe, si ekzanpsyon ak kredi yo pa otorize.

K15: E si yon moun ki gen yon ITIN soumèt yon renouvèlman epi apresa li soumèt yon deklarasyon taks anvan l resevwa konfimasyon ke yo renouvle ITIN li a?

R15: Si yon kontribyab ranpli yon deklarasyon taks avèk yon ITIN ki ekspire, yo ap travay sou deklarasyon an. Men yo p ap otorize deseri kredi fiskal ak/oswa nenpòt egzanpsyon li reklame e yo p ap bay okenn ranbousman lè sa a. IRS pral voye yon avi bay kontribyab la avèk ajisteman apwopriye yo ki ka lakòz yo dwe yon balans ak penalite. Avi a pral fè kontribyab la konnen tou ke ITIN lan ekspire e se pou yo renouvle l. Pwosesis sa a pral retade deklarasyon taks la ak kèlkeswa ranbousman ki asosye avèk ITIN ki ekspire a (yo).

K16: Kouman kontribyab yo ap fè konnen ITIN yo an renouvle? Èske y ap resevwa yon lèt? Si wi, ki nimewo notifikasyon an?

R16: Lè yo renouvle yon ITIN, aplikan an ap resevwa yon CP565, Konfimasyon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl.

K17: Si yon moun soumèt yon deklarasyon taks pandan sezon taks la san l pa renouvle, ki kalite kominikasyon l ap resevwa?

R17: Yon deklarasyon taks ki soumèt ak yon ITIN ki ekspire ap ekzamine, men sèten kredi fiskal e/osnon nenpòt egzanpsyon reklame ki aplikab pou ITIN ki ekspire a, p ap otorize. Kontribyab la ap resevwa nan men IRS yon notifikasyon k ap esplike chanjman ki fèt nan deklarasyon taks la epi ke ITIN pa w la ak/oswa pa mari/madanm ou ekspire. Yon fwa ITIN lan renouvle, tout ekzanpsyon ak/osnon kredi ki pat otorize anvan , ap ekzamine ankò lè sa a. Toutotan ITIN lan panko renouvle, kontribyab la ap gen pou peye enterè ak amann pou taks li dwe sou taks li poutèt kèk ekzanpsyon osnon kredi ki pat otorize.

K18: Si yon moun ki pa ranpli deklarasyon taks (yon moun ki gen yon ITIN ki pa gen chif mitan yo ki se 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 oswa 99 epi ki pa fè deklarasyon taks pou ane fiskal 2017, 2018, oswa 2019) soumèt omwen youn nan deklarasyon sa yo avan 31 Desanm 2020, èske y ap mande l toujou pou li renouvle ITIN li?

R18: Si yon moun ki pa ranpli deklarasyon taks soumèt yon deklarasyon pou ane fiskal 2017, 2018, oswa 2019, epi yo trete deklarasyon an anvan fen mwa Desanm 2020 an, moun sa a ki pa ranpli deklarasyon an p ap bezwen renouvle ITIN li pou l soumèt deklarasyon taks li pou 2021.

K19: Èske IRS konsidere li emèt yon ITIN lè li resevwa yon aplikasyon ansanm ak yon deklarasyon taks?

R19: Pou nouvo ITIN yo, "dat emisyon an " se menm ak dat enstitisyon an resevwa Fòmilè W-7 la. Pou ITIN k ap renouvle yo, "dat emisyon an", se dat orijinal lè ITIN lan te emèt anvan li ekspire.

K20: Sa k ap rive si yon aplikasyon pou ITIN rive nan IRS anvan dat deklarasyon taks la gen pou soumèt, men deklarasyon an li menm rive apre dat li te sipoze soumèt la? Kilè dat emisyon an ta dwe ye?

R20: Dat deklarasyon taks la pa gen anyen pou wè ak "dat emisyon an" yon ITIN. "Dat emisyon " yon ITIN ava depann si se yon nouvo ITIN, oubyen si kontribyab la te deja genyen yon ITIN ki vin ekspire e ke li t ap renouvle. Gade nan K ak R 19.

K21: Èske yon kontribyab gen pou mande ofisyèlman yon pwolongasyon dat limit li pou l sa pwolonje dat limit deklarasyon taks la depase 15 avril?

R21: Wi.

K22: Nan ki pwen deklarasyon taks "Kote lajan Ranbousman Mwen an" ye, si yo soumèt deklarasyon taks la avèk yon ITIN ki ekspire?

R22: Lè yon deklarasyon taks al jwenn IRS ak yon ITIN ki ekspire, okenn kredi pa aksepte, e kalkil la ap montre gen erè. Fraz "Kote lajan Ranbousman Mwen an" ap voye yon mesaj jeneral k ap pale de enpak erè kalkil la nan seksyon deklarasyon taks la (sa vle di èske kantite lajan ranbousman an bese, osnon èske gen kèk balans ki dwe.).

K23: Konbyen tan reta k ap genyen nan egzamen deklarasyon an?

R23: Li pa posib pou presize konbyen reta ki ap genyen, paske sa va depann si deklarasyon an pote ITIN primè, segondè osnon depandan an; oubyen ki kalite kredi ki reklame. Yon deklarasyon ki soumèt ak yon ITIN ki ekspire ap egzamine, men sèten kredi fiskal e/osnon egzanpsyon reklame ki aplikab lè yon ITIN ekspire p ap otorize. Kontribyab la ava resevwa yon notifikasyon nan men IRS k ap esplike modifikasyon ki fèt nan deklarasyon li an e ki ap di li fòk lil renouvle ITIN li. Yon fwa ITIN la renouvle, tout egzanpsyon ak kredi ki pa te otorize anvan ap rekonsidere lè sa a. Toutotan ITIN la pa renouvle, IRS ka chaje kontribyab la enterè ak penalite pou nenpòt ki taks li dwe poutèt li resevwa egzanpsyon ak kredi ki pa te otorize.

K24: Lè yon moun renouvle ITIN li, èske l ap kenbe men ITIN lan, osnon resevwa yon lòt?

R24: Yon fwa ITIN lan bay, se pou kontribyab la li ye, amwenske ITIN lan revoke. Lè yon moun ap renouvle ITIN li, nimewo li te resevwa anvan tou renouvle.

K25: Kilè lèt yo (oswa avi yo) ap soti al jwenn moun ki bezwen renouvle ITIN yo pou pwochen peryòd deklarasyon an?

R25: Yo pral poste yon Avi CP-48 nan fen sezon ete 2020 an bay kay ki te soumèt yon deklarasyon taks pou Ane Fiskal 2017, 2018, oswa 2019 ki gen yon ITIN ki gen chif mitan ki se 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 oswa 99 pou fè yo konnen ITIN yo pral ekspire nan fen ane a.

K26: Èske se yon sèl lèt k ap voye pou yon deklarasyon, osnon èske chak moun ki gen yon ITIN ap resevwa yon lèt ak chak deklarasyon k ap di l se pou renouvle l?

R26: Lè gen anpil moun ki gen ITIN ki pote chif mitan ki se 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 oswa 99 idantifye tankou moun k ap itilize menm ITIN nan deklarasyon taks yo, y ap poste yon Avi CP-48 bay kontribyab primè ak segondè dapre dènye deklarasyon kote ITIN lan te parèt.

K27: Èske se pral yon lèt jeneral (sètadi pou "oumenm osnon pou yon moun lakay ou") osnon yon lèt pèsonèl?

R27: Se pral yon avi jeneral k ap di ke, dapre dosye nou, ITIN pou yo osinon pou moun ki parèt nan deklarasyon taks la petèt ap ekspire nan fen ane a.

K28: Èske IRS ap aksepte yon vèsyon Fòmilè W-7 ki pi ansyen epi ki ekri sou li "Renouvle yon ITIN ki Egziste deja"?

R28: Yo egzije kontribyab yo pou yo itilize vèsyon Fòmilè W-7 ki pi resan an e ki disponib sou irs.gov. Aplikan an fèt pou endike l ap renouvle ITIN li; fòk li bay nimewo ITIN li ak sou ki non li te fèt, epi fòk li bay rezon poukisa l ap aplike (poutèt deklarasyon taks osnon pou mande eksepsyon pou deklarasyon taks la). Si Aplikan an mande yon ITIN sou baz yon Eksepsyon, se pou li tache nan demann li an dokimantasyon ki pou bay aplikasyon li an jarèt. Lè w ap renouvle yon ITIN, se pa yon rezon pou Eksepsyon.

K29: Ki kalite dokiman biwo CAA ak TAC otorize pou sètifye pou depandan yo?

R29: CAA yo otorize pou yo sètifye paspò ak batistè pou depandan yo. Biwo TAC yo otorize pou yo sètifye paspò, batistè ak kat idantite nasyonal depandan yo.

K30: Si mwen soumèt yon demann pou renouvèlman ITIN nan fen 2019 la, epi mwen pa resevwa ITIN mwen an, kisa pou m fè?

R30: Ou dwe prevwa 7 semèn apatide dat yo poste Fòmilè W-7 la, pou IRS avize w sou estati aplikasyon ITIN ou an (9 a 11 semèn si w soumèt aplikasyon an pandan peryòd y ap trete anpil dosye (soti 15 Janvye pou rive 30 Avril), oswa si w ap soumèt deklarasyon taks ou etan w aletranje.) Si ou pa resevwa avi a nan peryòd tan ki make pi wo a, ou ka rele IRS nan nimewo pou apèl gratis la ki se 1-800-829-1040 pou tcheke estati aplikasyon w lan.