Règ revize Aplikasyon pou yon Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks (ITIN an angle)

More In Soumèt Rapò a (an Anglè)

IRS aktyalize pwosedi ki gen pou wè ak pwosesis pou aplike pou yon Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Kontribyab (ITIN nan lang angle). Chanjman sa yo ranplase kèk enfòmasyon pi ba a tankou dokimantasyon ki nesesè pou moun k ap aplike pou yon ITIN. Kontribyab yo ak reprezantan yo ta dwe ekzamine chanjman sa yo. W ap jwenn plis enfòmasyon nan seksyon Kesyon Moun Poze Souvan, anvan ou fè demann pou yon ITIN.

Kisa règ revize yo ye pou aplikasyon ITIN yo?

IRS anonse chanjman nan pwosesis pou mande yon ITIN. Chanjman sa yo mande pou yo revize règ aplikasyon pou yon ITIN. Koulye a, chak aplikan:

Yon aplikan ki kalifye pou yon rezèv nan kritè pou soumèt yon deklarasyon taks fèt pou bay dokimantasyon ki pou sipòte rezèv la (konsilte enstriksyon pou Fòmilè W-7).

Poukisa IRS la chanje pou l kite kat ITIN pou l chwazi yon lèt otorizasyon?

Rezon ki fè IRS modifye kat ITIN lan pou l adopte yon lèt otorizasyon pito, se pou evite posibilite pou li sanble ak kat Nimewo Sekirite Sosyal la. Moun ki gen yon kat ITIN koulye a p ap bezwen ranplase yo. Yo dwe kontinye itilize nimewo yo te resevwa anvan an lè yo mande yo pou yo soumèt yon nimewo idantifikasyon pou rezon taks.

Poukisa IRS revize pwosesis aplikasyon pou ITIN lan?

IRS revize pwosesis aplikasyon ITIN lan pou asire ke se ITIN lan ki itilize pou jere administrasyon taks yo.

Ki dokiman yo ka aksepte kòm pyès valid pou idantite ak kondisyon etranje w?

IRS senplifye kantite dokiman ajans lan ap aksepte kòm pýès valid pou idantite ak kondisyon etranje moun ki bezwen yon ITIN. Gen 13 dokiman ki akseptab. Chak dokiman fèt pou pa perime e yo dwe gen yon dat espirasyon. IRS ap akepte dokiman ki emèt andedan 12 mwa apati lè aplikasyon an te soumèt, si okenn dat espirasyon pa endike. Dokiman yo dwe pote tou non ak foto w, e yo dwe bay prèv se etranje ou ye. Men yon lis sèl dokiman ki asektab:

 • Paspò (dokiman endepandan) *
 • Kat idantifikasyon nasyonal (kat la fèt pou montre foto, non, adrès ou, dat ou fèt ak dat espirasyon)
 • Lisans pou kondui nan Etazini
 • Batistè (dokiman sa a nesesè pou depandan ki gen mwens pase 18 lane)
 • Lisans chofè etranje
 • Kat idantifikasyon youn nan Eta Etazini yo
 • Kat anrejistreman elektè etranje
 • Kat idantifikasyon militè Etazini
 • Kat idantifikasyon militè etranje
 • Viza
 • Foto idantifikasyon pou U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) (Sèvis Sitwayen ak Imigrasyon Etazini)
 • Dosye medikal (depandan sèlman – pou sa ki gen mwens pase 6 lane)
 • Dosye lekòl (depandan sèlman – pou sa ki gen mwens pase 14 lane si se etidyan li ye)

*Yon paspò, se sèl dokiman ki bay prèv idantite ak kondisyon etranje yon moun. Pou depandan yo, paspò a dwe pote dat admisyon pou l kapab sèvi kòm dokiman endepandan, amwens ke depandan sa a soti nan peyi Kanada, Meksik, osnon li se yon militè ki lòt bò dlo. Si se yon paspò ki prezante, se pou gen yon konbinezon 2 dokiman osnon plis pou kondisyon yo kapab respekte.

Ki dokiman ki akseptab kòm pyès valid pou idantite ak kondisyon etranje pou depandan ki gen yon paspò ki pa gen dat admisyon?

Yo p ap aksepte paspò ankò tankou yon pyès idantite endepandan pou depandan yo si paspò a pa pote dat admisyon, amwens ke depandan an Militè Aletranjesoti. Aplikan an ap gen pou soumèt (ansanm ak paspò li), pyès sila yo:

 • Dosye medikal Etazini pou depandan ki gen mwens pase 6 lane, osnon
 • Dosye lekòl pou depandan ki gen mwens pase 18 lane,
 • Dosye lekòl pou depandan ki gen 18 lane osnon plis, osnon
 • Deklarasyon lwaye ki montre non aplikan an ak adrès li nan Etazini osnon
 • Bòdwo sèvis ki montre non aplikan an ak adrès li nan Etazini osnon
 • Kont labank Aplikan an ki montre non ak adrès li nan Etazini