Sửa đổi tiêu chuẩn xin ITIN

IRS đã cập nhật quy trình có ảnh hưởng đến quá trình nộp đơn xin Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Câu Hỏi Thường Gặp, trước khi xin cấp ITIN.

Tiêu chuẩn nộp đơn xin cấp ITIN đã sửa đổi là gì?

IRS thông báo những thay đổi đối với quá trình ITIN yêu cầu sửa đổi các tiêu chuẩn nộp đơn đối với ITIN. Mỗi đương đơn xin cấp ITIN giờ đây sẽ:

Bất cứ đương đơn nào đáp ứng trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu nộp tờ khai thuế phải cung cấp văn kiện để chứng minh cho ngoại lệ này (xem hướng dẫn cho Mẫu W-7).

Tại sao IRS sửa đổi quá trình nộp đơn xin ITIN?

IRS sửa đổi quá trình nộp đơn xin ITIN để bảo đảm ITIN được sử dụng cho đúng mục đích quản lý thuế.

Những loại giấy tờ nào được chấp nhận làm bằng chứng về danh tính hay tình trạng nước ngoài?

IRS đã đơn giản hóa một số giấy tờ mà cơ quan này chấp nhận làm bằng chứng cho danh tính và tình trạng nước ngoài để xin cấp ITIN. Có 13 loại giấy tờ được chấp nhận. Mỗi loại giấy tờ phải còn hiệu lực và có ngày hết hạn. IRS sẽ chấp nhận giấy tờ được cấp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi trên đơn xin nếu thông thường không có ngày hết hạn.  Các loại giấy tờ cũng phải có tên và hình của quý vị, đồng thời chứng minh được tình trạng nước ngoài của quý vị. Nếu quý vị cần các tài liệu gốc của mình cho bất kỳ mục đích nào trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn xin ITIN, quý vị có thể trực tiếp nộp đơn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế của IRS hoặc CAA. Thay vào đó, quý vị cũng có thể chọn gửi các bản sao có chứng thực từ cơ quan cấp phát. Dưới đây là danh sách những loại giấy tờ duy nhất được chấp nhận:

 • Hộ chiếu (giấy tờ độc lập) *
 • Thẻ căn cước quốc gia (phải có hình chụp, tên, địa chỉ hiện hành, ngày sinh, và ngày hết hạn)
 • Bằng lái xe Hoa Kỳ
 • Giấy khai sinh dân sự (bắt buộc đối với người phụ thuộc dưới 18 tuổi)
 • Bằng lái xe nước ngoài
 • Thẻ căn cước tiểu bang Hoa Kỳ
 • Thẻ đăng ký cử tri nước ngoài
 • Thẻ căn cước quân nhân Hoa Kỳ
 • Thẻ căn cước quân nhân nước ngoài
 • Thị thực
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh của Sở Di trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS)
 • Bệnh án (chỉ dành cho người phụ thuộc - dưới 6 tuổi)
 • Học bạ (chỉ dành cho người phụ thuộc - dưới 14 tuổi, dưới 18 tuổi nếu là học sinh)

* Hộ chiếu là giấy tờ duy nhất chứng minh được cả danh tính và tình trạng nước ngoài. Đối với người phụ thuộc, hộ chiếu phải có ghi ngày nhập cảnh là loại giấy tờ có thể nộp độc lập, trừ khi người phụ thuộc đến từ Canada hoặc Mexico, hoặc là người phụ thuộc của quân nhân Hoa Kỳ đóng quân ở nước ngoài. Nếu không nộp hộ chiếu, thì phải nộp kết hợp hai hay nhiều loại giấy tờ để đáp ứng các yêu cầu về giấy tờ.

Những loại giấy tờ nào được chấp nhận làm bằng chứng cư trú cho người phụ thuộc không có ngày nhập cảnh trên hộ chiếu?

 • Nếu dưới 6 tuổi: Bệnh án Hoa Kỳ, học bạ Hoa Kỳ hoặc thẻ căn cước tiểu bang Hoa Kỳ có tên và địa chỉ tại Hoa Kỳ của đương đơn hoặc thị thực Hoa Kỳ.
 • Nếu từ 6 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi: Học bạ Hoa Kỳ, thẻ căn cước tiểu bang Hoa Kỳ hoặc bằng lái xe có tên và địa chỉ tại Hoa Kỳ của đương đơn hoặc thị thực Hoa Kỳ.
 • Nếu từ 18 tuổi trở lên: Học bạ Hoa Kỳ, tờ khai cho thuê từ bất động sản ở Hoa Kỳ, hóa đơn tiện ích của bất động sản ở Hoa Kỳ hoặc bản sao kê ngân hàng Hoa Kỳ, thẻ căn cước tiểu bang Hoa Kỳ hoặc bằng lái xe có tên và địa chỉ tại Hoa Kỳ của đương đơn hoặc thị thực Hoa Kỳ.