Sửa Đổi Tiêu Chuẩn Xin ITINs

More In Khai thuế

IRS đã cập nhật những thủ tục liên quan đến tiến trình đệ đơn xin ITIN (Individual Taxpayer Identification Number, hay Mã Số Đóng Thuế Cá Nhân). Thay đổi đó đã thay thế một vài thông tin dưới đây, kể cả quy định về các tài liệu người xin ITIN phải có. Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, sẽ được giải thích thêm trong Các Thắc Mắc Thông Thường, trước khi yêu cầu ITIN

Tiêu chuẩn xin sửa đổi ITIN là gì?

IRS thông báo những thay đổi đối với tiến trình ITIN yêu cầu sửa đổi các tiêu chuẩn xin ITIN. Mỗi đương đơn ITIN giờ đây sẽ:

 • Nộp Mẫu Đơn W-7 hiện dụng, Đơn Xin Mã Số Đóng Thuế Cá Nhân ; và
 • Đính kèm tờ khai thuế lợi tức liên bang vào Mẫu Đơn W-7 hoặc
 • Đủ điều kiện theo Ngoại Lệ cho đòi hỏi nộp thuế liên bang.

Bất cứ đương đơn nào đáp ứng điều ngoại lệ cho đòi hỏi nộp tờ khai thuế phải cung cấp giấy tờ chứng minh để hỗ trợ điều ngoại lệ này (xem hướng dẫn cho Mẫu Đơn W-7).

Tại sao IRS thay đổi thẻ ITIN thành thư ủy quyền?

IRS thay đổi thẻ ITIN thành thư ủy quyền để tránh bất cứ điểm tương đồng nào với thẻ An Sinh Xã Hội. IRS sẽ không thay thế thẻ của người đang có ITIN. Người đóng thuế tiếp tục dùng số đã cấp trước đây khi họ phải cung cấp mã số cho mục đích thuế.

Tại sao IRS sửa đổi tiến trình đơn xin ITIN?

IRS sửa đổi tiến trình đơn xin ITIN để bảo đảm ITIN được sử dụng cho đúng mục đích quản lý thuế.

Có thể chấp nhận các loại giấy tờ nào làm chứng cớ danh tánh hay tình trạng ngoại quốc?

IRS đã sắp xếp một số giấy tờ mà cơ quan chấp nhận làm chứng cớ để xin ITIN. Có 13 loại giấy tờ có thể được chấp nhận. Mỗi loại giấy tờ phải còn hiệu lực và có ngày hết hạn. IRS sẽ chấp nhận giấy tờ cấp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi trên đơn xin nếu thường không có ngày hết hạn. Các loại giấy tờ cũng phải có tên và hình của quý vị, và cho thấy tình trạng ngoại quốc của quý vị. Dưới đây là danh sách chỉ những loại giấy tờ có thể được chấp nhận:

 • Thẻ thông hành (giấy tờ riêng lẻ) *
 • Thẻ căn cước quốc gia (phải thể hiện hình chụp, tên, địa chỉ hiện tại, ngày sinh, và ngày hết hạn)
 • Bằng lái xe Hoa Kỳ
 • Giấy khai sanh (cần có cho người thuộc quyền dưới 18 tuổi)
 • Bằng lái xe ngoại quốc
 • Thẻ căn cước Hoa Kỳ
 • Thẻ đi bầu của cử tri ngoại quốc
 • Thẻ quân nhân Hoa Kỳ
 • Thẻ quân nhân ngoại quốc
 • Thị thực
 • Thẻ có hình của Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services, hay USCIS)
 • Hồ sơ y tế (chỉ người thuộc quyền – dưới 6 tuổi)
 • Hồ sơ học đường (chỉ người thuộc quyền – dưới 14 tuổi, dưới 18 tuổi nếu là học sinh)

*Thẻ thông hành là giấy tờ duy nhất chứng minh danh tánh và tình trạng ngoại quốc của quý vị. Đối với người thuộc quyền, thẻ thông hành phải có ghi ngày đến là loại giấy tờ riêng, trừ khi người thuộc quyền đến từ Quân Đội Hải Ngoại. Nếu đệ nộp thẻ thông hành, thì phải nộp kết hợp hai hay nhiều loại giấy tờ để đáp ứng các đòi hỏi về giấy tờ.

Có thể chấp nhận các loại giấy tờ nào làm chứng cớ danh tánh và tình trạng ngoại quốc cho người thuộc quyền không có ngày đến trên thẻ thông hành?

Thẻ thông ành không còn được chấp nhận như là giấy tờ danh tánh riêng cho người thuộc quyền nếu thẻ thông hành không có ghi ngày đến, trừ khi người thuộc quyền đến từ Quân Đội Hải Ngoại. Đương đơn sẽ phải đệ nộp (cùng với thẻ thông hành):

 • Hồ sơ y tế Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 6 tuổi, hay
 • Hồ sơ học đường Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 18 tuổi
 • Hồ sơ học đường Hoa Kỳ cho người thuộc quyền từ 18 tuổi trở lên
 • Bản văn thuê mướn nêu tên của đương đơn và địa chỉ tại Hoa Kỳ hoặc
 • Hóa đơn điện nước nêu tên của đương đơn và địa chỉ tại Hoa Kỳ hoặc
 • Báo cáo ngân hàng với tên của đương đơn và địa chỉ tại Hoa Kỳ