Các thắc mắc thông thường (FAQ) về ITIN hết hạn

Hỏi 1: Những ITIN nào sẽ hết hạn vào cuối năm 2020?

Đáp 1: Các số ITIN không dùng để khai thuế cho năm thuế 2017, 2018 hoặc 2019 sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, các ITIN có số ở giữa là 88 (Ví dụ: 9NN-88-NNNN) sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các số có chữ số giữa là 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 mà đã được cấp trước năm 2013 và chưa được gia hạn thì cũng sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Hỏi 1a: Tôi có thể tìm ngày cấp số ITIN của tôi ở đâu?

Đáp 1a: Ngày cấp ITIN có thể được tìm thấy trên thông báo Cấp ITIN CP565. Nếu quý vị không còn giữ CP565 của mình thì hãy gọi 1-800-829-1040 trong phạm vi Hoa Kỳ hoặc 1-267-941-1000 (không phải số điện thoại miễn phí) nếu quý vị ở ngoài Hoa Kỳ.

Hỏi 2: Những ITIN nào sẽ KHÔNG hết hạn?

Đáp 2: Bất cứ ITIN nào không có số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 và đã được sử dụng trên tờ khai thuế cho năm thuế 2017, 2018, hay 2019 sẽ không hết hạn trong năm 2020.

Hỏi 3: Tôi nên làm gì nếu được thông báo ITIN sắp hết hạn?

Đáp 3: Nếu quý vị nhận thông báo rằng ITIN của quý vị, người hôn phối hay thuộc quyền sắp hết hạn và quý vị định khai thuế hay xin hoàn thuế trong năm 2021 thì quý vị nên bắt đầu tiến trình gia hạn càng sớm càng tốt. Nếu quý vị nhận Thông Báo CP-48 sau khi đã nộp Mẫu Đơn W-7 để gia hạn ITIN thì có thể bỏ qua thông báo này. Quý vị không cần làm gì thêm nữa. Quý vị không nên gia hạn ITIN nếu là người đang có ITIN hay đủ tiêu chuẩn được số an sinh xã hội (social security number, hay SSN). Xem Hỏi & Đáp 11.

Hỏi 4: Khi nào tôi nên gia hạn ITIN?

Đáp 4: Những người đóng thuế có ITIN sắp hết hạn có thể gia hạn ITIN của họ ngay. Quý vị không phải chờ đến khi IRS gửi thông báo về việc hết hạn nếu ITIN của quý vị có các số ở giữa như IRS đã cho biết. Quý vị có thời gian 7 tuần kể từ ngày gửi Mẫu Đơn W-7 qua thư để IRS báo cho quý vị biết tình trạng đơn xin ITIN (9 đến 11 tuần nếu quý vị nộp đơn xin trong thời gian cứu xét cao điểm (từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4) hoặc nếu quý vị nộp từ ngoại quốc).

Hỏi 5: Tôi gia hạn ITIN hết hạn bằng cách nào?

Đáp 5: Để gia hạn ITIN hết hạn thì quý vị phải nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế của IRS, đã điền đầy đủ thông tin cùng với bản gốc giấy tờ chứng minh hợp lệ hoặc bản chụp có chứng nhận từ cơ quan phát hành, giấy tờ có danh tánh và giấy tờ đính kèm cần thiết khác. Đương đơn cũng phải cho biết lý do phù hợp vì sao họ cần ITIN nêu trong chỉ dẫn cho Mẫu Đơn W-7/W-7(SP). Không cần khai thuế cho đơn xin gia hạn. Người hôn phối và người phụ thuộc cư trú bên ngoài Hoa Kỳ không thể gia hạn trước. Họ chỉ có thể gia hạn ITIN khi nộp tờ khai thuế cá nhân, hoặc người khác nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân mà có khai họ để hưởng quyền lợi thuế được cho phép (chẳng hạn như cha/mẹ phụ thuộc mà khiến cho người nộp thuế chính đủ điều kiện để yêu cầu tình trạng khai thuế là chủ hộ). Gửi đơn xin qua thư đến:

Internal Revenue Service
ITIN Operation
P. O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

Xem Hỏi & Đáp 13 để biết thêm thông tin nếu quý vị không muốn gửi giấy tờ qua thư đến IRS.

Hỏi 6: Tôi có thể nộp bản sao giấy tờ có danh tánh của tôi cùng với Mẫu Đơn W-7 không?

Đáp 6: Không, chỉ có bản gốc của giấy tờ có danh tánh hay bản sao có chứng nhận từ cơ quan phát hành mới được chấp nhận. Xem www.irs.gov/vi/ITIN.

Hỏi 7: Tôi có cần gia hạn ITIN nếu không khai thuế hay yêu cầu bồi hoàn không?

Đáp 7: Không, tuy nhiên trong tương lai, nếu quý vị khai thuế Hoa Kỳ hay yêu cầu hoàn thuế thì cần gia hạn ITIN (bao gồm cho người thuộc quyền) vào lúc đó.

Hỏi 8: Tôi chỉ dùng ITIN trên tờ khai thông tin, như Mẫu Đơn 1099. Nếu ITIN của tôi hết hạn thì có cần phải gia hạn không?

Đáp 8: Không, nếu ITIN của quý vị chỉ được dùng trên tờ khai thông tin và quý vị sẽ không khai thuế hay yêu cầu hoàn thuế thì không cần gia hạn ITIN.

Hỏi 9: Nếu có ITIN với số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 thì tôi có thể gia hạn ITIN của thân quyến của mình, ngay cả khi chưa hết hạn không?

Đáp 9: Có, IRS sẽ nhận đơn xin gia hạn Mẫu Đơn W-7 cho mỗi người trong gia đình nếu ít nhất là một trong số người trong gia đình có tên trên tờ khai thuế có con số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 . Tất cả những người trong gia đình đã được cấp ITINcó thể nộp Mẫu Đơn W-7 cùng một lúc.

Hỏi 10: Tôi có thể gia hạn ITINITINcủa mình chưa hết hạn, và không ai trong gia đình tôi có ITINhết hạn phải không?

Ðáp 10: Do ITIN của quý vị chưa hết hạn và không có vấn đề thuế nào vào lúc này, chúng tôi yêu cầu quý vị chờ và gia hạn ITIN khi sắp hết hạn. Chỉ có những ITIN nào sắp hết hạn vào cuối năm 2020 và cần nêu trên tờ khai thuế Hoa Kỳ vào năm 2021 thì bây giờ mới phải gia hạn. Để giúp người đóng thuế và giảm gánh nặng càng nhiều càng tốt, chúng tôi sẽ đưa ra thời biểu gia hạn theo từng đợt và sẽ thông báo những số ở giữa ITIN mỗi năm. Năm 2020 là năm cuối cùng mà các số ITIN sẽ hết hạn.

Hỏi 11: Tôi có Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, hay SSN) và không cần ITIN sắp hết hạn nữa. Tôi có cần gia hạn ITIN không?

Ðáp 11: Không, quý vị không nên gia hạn ITIN nếu đã có hoặc đủ điều kiện được SSN. Xin báo cho chúng tôi là quý vị đã có SSN và không cần ITIN nữa bằng cách đến văn phòng IRS địa phương hay gởi thư giải thích rằng quý vị hiện đã có SSN và muốn kết hợp hồ sơ thuế. Nếu gởi thư, xin cho biết tên đầy đủ, địa chỉ gởi thư, và ITIN cùng với một bản chụp thẻ An Sinh Xã Hội và một bản chụp của CP 565, Thông Báo Cấp ITIN, nếu có. IRS sẽ bỏ ITIN để không ai có thể sử dụng nó trong tương lai. Chúng tôi cũng sẽ kết hợp tất cả thông tin thuế vụ quý vị dùng ITIN để khai trước đây với SSN. Quý vị gửi thư đến:

Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0057

Hỏi 12: Nếu không muốn gởi giấy tờ bản gốc của tôi cho IRS khi gia hạn ITIN thì tôi có những lựa chọn khác không?

Đáp 12: Có, thay vì gởi giấy tờ bản gốc thì quý vị có thể đến một Đại Diện Thâu Nhận có Chứng Nhận (Certified Acceptance Agent, hay CAA) được IRS ủy quyền hay lấy hẹn tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế do IRS chỉ định (Taxpayer Assistance Center hay TAC) (tiếng Anh). Để tìm một CAA địa phương ở khu vực của mình, quý vị có thể truy cập Acceptance Agent Program hoặc kiểm tra danh bạ điện thoại địa phương của quý vị để biết vị trí gần nhất. CAA sẽ chứng nhận các giấy tờ có danh tánh cho đương đơn chánh và phụ. Đối với những người thuộc quyền, họ có thể chứng nhận thẻ thông hành và giấy khai sanh dân sự; tuy nhiên, họ phải gởi các bản chánh hoặc bản chụp của tất cả các tài liệu được chứng nhận đến IRS.

Hỏi 13: Loại thẻ thông hành nào được chấp nhận cho người thuộc quyền như là giấy tờ có danh tánh riêng lẻ?

Đáp 13: Chỉ có thẻ thông hành có ngày đến Hoa Kỳ mới được chấp nhận như là giấy tờ có danh tánh riêng lẻ cho người thuộc quyền của quân nhân ở hải ngoại. Đương đơn là người thuộc quyền có thẻ thông hành không có ngày đến Hoa Kỳ giờ đây sẽ phải đệ trình hồ sơ y tế Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 6 tuổi hay học bạ tại Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 18 tuổi, cùng với thẻ thông hành. Người thuộc quyền từ 18 tuổi trở lên có thể đệ trình hồ sơ học trong các trường tại Hoa Kỳ, hoặc hợp đồng thuê mướn hay báo cáo ngân hàng, hoặc hóa đơn điện nước có ghi tên của đương đơn và địa chỉ ở Hoa Kỳ, cùng với thẻ thông hành.

Hỏi 14: Điều gì xảy ra nếu tôi khai thuế trước khi nhận thông báo rằng ITIN hết hạn của tôi đã được gia hạn?

Đáp 14: Cho đến khi ITIN được gia hạn thì khai thuế có ITIN hết hạn sẽ được cứu xét và coi như nộp kịp thời nhưng sẽ được cứu xét mà không được các miễn trừ vài tính thuế và/hoặc bất cứ tiền hoàn thuế nào và không được trả vào lúc này. Người đóng thuế sẽ nhận thông báo từ IRS giải thích về việc bị chậm trễ hoàn thuế và phải gia hạn ITIN. Khi ITIN đã được gia hạn thì sẽ được cứu xét các miễn trừ và được trả tiền hoàn thuế được hưởng. Nếu không gia hạn ITIN, người đóng thuế có thể phải trả lãi suất và tiền phạt cho bất cứ khoản nợ thuế nào do không được miễn trừ và tín chỉ.

Hỏi 15: Nếu người có ITIN nộp đơn xin gia hạn rồi khai thuế trước khi được xác nhận ITIN của họ được gia hạn, thì sao?

Đáp 15: Nếu người đóng thuế khai thuế với ITIN đã hết hạn thì đơn khai thuế sẽ được cứu xét tuy nhiên các miễn trừ vài tính thuế và/hoặc bất cứ tiền hoàn thuế nào cũng sẽ không được cho phép. IRS sẽ gửi thông báo cho người đóng thuế về các điều chỉnh phù hợp và do đó, họ có thể bị nợ thuế và bị phạt. Thông báo cũng cho người đóng thuế biết ITIN đã hết hạn và họ phải gia hạn. Tiến trình này sẽ làm chậm trễ khai thuế và bất cứ hoàn thuế nào liên quan đến (các) ITIN đã hết hạn.

Hỏi 16: Cách người đóng thuế biết ITIN của họ đã được gia hạn? Họ sẽ nhận được thư? Nếu vậy thì số thông báo là gì?

Đáp 16: CP565 là Xác Nhận Số Nhận Diện Người Đóng Thuế sẽ được cấp cho đương đơn khi ITIN được gia hạn

Hỏi 17: Nếu có người khai thuế vào mùa thuế mà không gia hạn thì họ sẽ nhận thư từ gì?

Đáp 17: Khai thuế nộp cùng ITIN đã hết hạn sẽ được duyệt xét, tuy nhiên các miễn trừ vài tính thuế và/hoặc bất cứ tiền hoàn thuế nào áp dụng cho ITIN đã hết hạn sẽ không được cho phép. Người đóng thuế sẽ nhận thông báo từ IRS giải thích (các) thay đổi trong khai thuế của họ và cho biết ITIN của quý vị, của người hôn phối và/hoặc người thuộc quyền của quý vị đã hết hạn. Khi ITIN đã được gia hạn thì bất cứ miễn trừ và/hoặc tín chỉ nào trước kia chưa được sẽ được cứu xét lại vào lúc đó. Cho đến khi ITIN được gia hạn thì người đóng thuế có thể phải trả tiền lời và tiền phạt cho bất cứ khoản nợ thuế nào do không được miễn trừ và tín chỉ.

Hỏi 18: Nếu người chưa khai thuế (người có ITIN không có số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 trong ITIN của họ và chưa khai thuế cho các năm thuế 2017, 2018, hoặc 2019) nộp ít nhất một trong các tờ khai thuế này trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì họ vẫn được yêu cầu gia hạn ITIN chứ?

Đáp 18: Nếu người chưa khai thuế nộp tờ khai thuế cho các năm thuế 2017, 2018, hoặc 2019 và khai thuế đã được cứu xét xong trước tháng 12 năm 2020 thì người chưa khai thuế không cần gia hạn ITIN để khai thuế năm 2021.

Hỏi 19: Khi nhận được đơn xin ITIN và tờ khai thuế kèm theo thì có thể xem là đã được ITIN không?

Đáp 19: Đối với các ITIN mới thì "ngày cấp" sẽ là ngày nhận đơn xin Mẫu Đơn W-7. Đối với các ITIN gia hạn thì "ngày cấp" sẽ là ngày cấp ITIN ban đầu trước khi hết hạn.

Hỏi 20: Nếu nhận đơn xin ITIN (không có khai thuế) trước ngày đáo hạn khai thuế nhưng chỉ nhận được khai thuế sau ngày đáo hạn khai thuế thì sao? Ngày cấp sẽ là ngày nào?

Đáp 20: Ngày khai thuế không ảnh hưởng đến "ngày cấp" ITIN. "Ngày cấp" ITIN sẽ tùy vào việc ITIN mới hay người đóng thuế đã có ITIN hết hạn và họ gia hạn ITIN. Xem Hỏi & Đáp 19.

Hỏi 21: Người đóng thuế có phải nộp yêu cầu gia hạn chánh thức để dời ngày đáo hạn khai thuế sau ngày 15 tháng Tư không?

Đáp 21: Có

Hỏi 22: Tình trạng khai thuế trên "Tiền hoàn thuế của tôi đâu?" sẽ là gì nếu khai thuế với ITIN đã hết hạn?

Đáp 22: Khi khai thuế với ITIN đã hết hạn thì sẽ không được hưởng tín chỉ và bị lỗi về chiết toán. "Tiền hoàn thuế của tôi đâu?" sẽ hiện một tin nhắn chung cho biết ảnh hưởng của lỗi chiết toán này cho khai thuế đã nộp (nghĩa là tiền hoàn thuế bị giảm hay hiện nay bị nợ tiền thuế hay không).

H23: Khai thuế sẽ bị cứu xét chậm trễ trong bao lâu nếu khai với ITIN đã hết hạn?

Đáp 23: Không thể cho biết thời gian chính xách khai thuế sẽ bị chậm trong bao lâu vì còn tùy vào ITIN của người khai thuế chánh, người khai thuế phụ hay (những) người thuộc quyền có tên trên bản khai thuế và họ xin hưởng tín thuế nào. Khai thuế nộp cùng ITIN đã hết hạn sẽ được duyệt xét, tuy nhiên các miễn trừ vài tính thuế và/hoặc bất cứ tiền hoàn thuế nào áp dụng cho ITIN đã hết hạn sẽ không được cho phép. Người đóng thuế sẽ nhận thông báo từ IRS giải thích (các) thay đổi trong tờ khai thuế của họ, cho biết phải gia hạn ITIN. Khi ITIN đã được gia hạn thì bất cứ miễn trừ và/hoặc tín chỉ nào trước kia chưa được sẽ được cứu xét lại vào lúc đó. Cho đến khi ITIN được gia hạn thì người đóng thuế có thể phải trả tiền lời và tiền phạt cho bất cứ khoản nợ thuế nào do không được miễn trừ và tín chỉ.

H24: Khi gia hạn ITIN, thì có giữ nguyên ITIN như cũ hay được số mới?

Đáp 24: Khi cấp ITIN thì số đó thuộc về người đóng thuế trừ khi ITIN bị thu hồi. Khi quý vị gia hạn ITIN thì chúng tôi gia hạn số đã cấp trước đó.

Hỏi 25: Khi nào thì thư (hay thông báo) được gửi cho người cần gia hạn ITIN cho mùa khai thuế sắp tới?

Đáp 25: Thông báo CP-48 sẽ được gửi vào cuối mùa hè 2020 đến các gia hộ đã khai thuế cho năm thuế 2017, 2018, hoặc 2019 với ITIN có số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 để cho biết ITIN của họ sẽ hết hạn vào cuối năm.

Hỏi 26: Sẽ chỉ có một thông báo gửi cho mỗi khai thuế hay sẽ có một thông báo riêng gửi đến cho từng người có ITIN trên khai thuế về thời gian họ cần gia hạn ITIN?

Đáp 26: Khi có nhiều người có ITIN với số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 đang được sử dụng cho cùng tờ khai thuế thì một Thông Báo CP-48 được gửi qua thư cho người đóng thuế chánh và phụ về khai thuế gần nhất có ITIN.

Hỏi 27: Đó là một thông báo chung (ví dụ: "cho quý vị hoặc người trong nhà") hay là thông báo riêng?

Đáp 27: Đó là thông báo cho họ biết rằng theo hồ sơ của chúng tôi thì ITIN cho họ hoặc cho người có tên trên tờ khai thuế của họ có thể hết hạn vào cuối năm.

Hỏi 28: IRS có chấp thuận phiên bản cũ của Mẫu Đơn W-7 có câu "Gia hạn ITIN đã có" trên đó không?

Đáp 28: Người đóng thuế phải sử dụng phiên bản mới nhất của Mẫu Đơn W-7 có trên irs.gov. Đương đơn phải cho thấy họ đang gia hạn ITIN, phải cung cấp số ITIN và tên người được cấp số này và phải nêu lý do xin số (mục đích khai thuế hoặc yêu cầu miễn trừ khi khai thuế). Nếu đương đơn nộp đơn xin ITIN để được Miễn Trừ thì họ phải gửi kèm tài liệu chứng minh phù hợp. Gia hạn ITIN không phải là lý do được Miễn Trừ.

Hỏi 29: Văn phòng CAA TAC được phép chứng thực những loại giấy tờ nào cho người thuộc quyền?

Đáp 29: CAA được cho phép chứng thực thẻ thông hành và giấy khai sanh cho người thuộc quyền. Văn phòng TAC được phép chứng thực thẻ thông hành, giấy khai sanh và thẻ ID quốc gia cho người thuộc quyền.

Hỏi 30: Nếu tôi gửi yêu cầu gia hạn ITIN trước khi hết năm 2020 và không nhận được ITIN thì tôi phải làm gì?

Đáp 30: Quý vị có thời gian 7 tuần kể từ ngày gửi Mẫu Đơn W-7 qua thư để IRS báo cho quý vị biết tình trạng đơn xin ITIN (9 đến 11 tuần nếu quý vị nộp đơn xin trong thời gian cứu xét cao điểm (từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4) hoặc nếu quý vị nộp từ ngoại quốc). Nếu quý vị không nhận thông báo trong khoảng thời gian nói trên thì có thể gọi đến đường dây gọi miễn phí của IRS theo số 1-800-829-1040 để biết tình trạng đơn xin của mình.